0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích EFA nhân tố sự hài lòng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 61 -63 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

4.3.2. Phân tích EFA nhân tố sự hài lòng

Kết quả phân tích nhân tố sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện với bốn biến.

Phân tích nhân tố khám phá EFA của nhân tố phụ thuộc áp dụng Principal components, phép xoay Varimax. Tất cả bốn biến đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 trong lần phân tích EFA đầu tiên. Trong đó, biến Y1_HL1 có hệ số tải nhân tố thấp nhất (0,880). Ngoài ra, tất cả các biến trong thang đo cùng tải lên một nhân tố nên cùng đạt giá trị hội tụ và phân biệt.

Bảng 4.5: Ma trận xoay nhân tố phụ thuộc Component Matrixa Component 1 Y1_HL1 0,880 Y2_HL2 0,923 Y3_HL3 0,939 Y4_HL4 0,919

Mức đội phù hợp của môi hình nghiên cứu được kiiểm định vớii hệ số KMO. Kết quả KMO = 0,857 choi thấy môi hình của nghiêni cứu này phùi hợp vớii dữ liiệu, có ý nghiĩa thống kê (điềui kiện > 0,6).

Ngoài rai, các giả thuyết về sự tương quan giữa các biến được chứng minh thông quai kiểm định vớii hệ số Bartlett's Testi of Sphericity, có giá trị Sig. xấp xỉ bằng 0, đãi đáp ứng điều kiện bé hơn 0,05 (với mức ý nghĩa 5%). Doi đó, các biến trongii hình cói mức đội tương quan chặt chẽi.

Tổng phương saiii tríichii giá trị lài 83,814% (chii tiết ở phụi lục) đã đáp ứng điềui kiện lớni hơn mức 50%i. Do đói, môi hình sau khii phân tích EFAi được chấp nhận. Năm nhân tối giải thích được 83,814% biếni thiên dữi liệu củai 4 biến tham giai EFA.

Kết lại, bốn biến ban đầu được đưa vào EFA thì đều đạt yêu cầu nên không có biến nào bị loại bỏ. Các biến sau khi phân tích EFA hội tụ thành một nhóm. Như vậy, mô hình có được sau khi phân tích EFA không cói sự thay đổii nào so với môi hình bain đầu. Nhân tối được trích raii được đặt tênii Sự hàii lòng, ký hiệu là Y. Nhân tố này gồm bốn biến: tôi sẽ tiếp tục mua sắm trên website này (Y_HL1); tôi nghĩ mua sắm trên website này là lựa chọn đúng đắn (Y_HL2); tôi thực sự thích mua hàng trên website này (Y_HL3); tôi hài lòng với quyết định mua hàng trên website này (Y_HL4).

Bảng 4.6: Kiểm định KMO và Barlett (nhân tố phụ thuộc) KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,857 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 885,291

df 6

Sig. 0,000

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 61 -63 )

×