0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Mô hình nghiên cứu đề xuất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 36 -39 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

2.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Kết quải llược khảo nghiiiên cứu choi thấy các yếu tố, gồm chất lượng thông tin, chất lượng website, sự bảo mật, sự tin cậy, dịch vụ khách hàng, giá cả, phù hợp để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến. Các yếu tố này được kế thừa từ mô hình e-TailQ của Wolfinbarger và Gilly (2003), bổ sung hai yếu tố chất lượng thông tin (Simeon, 1999) và giá cả (Zeithaml và Bitner, 2000). Về cơ bản, mô hình e-TailQ cho thấy khả năng phổ quát tốt. Mô hình này đã được áp dụng thành công trong các nghiên cứu dịch vụ mua sắm trực tuyến tại Việt Nam. Sự bổ sung hai

yếu tố vào mô hình nghiên cứu đề nghị nhằm làm phong phú sự hiểu biết về những yếu tố tác động đến sự hài lòng trong bối cảnh dịch vụ mua sắm trực tuyến.

Trong nghiiên cứu này, mô hìinh được xây dựngi dựa trên cơi sở tổng hợp và liập luận từ cơi sở lý thuyết, kết hợp vớii kết quả nghiên cứu định tiính. Trong kết quải nghiiên cứu định tiính, phần lớn đáp viên đãi thảo luận và đồng thuận rằng những thành phần trong mô hiình đã phản ánh khá đầy đủ về sự hàii lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến trên website. Mô hình nghiên cứu đề nghị có bảy yếu tố, gồm chất lượng thông tin, chất lượng website, sự bảo mật, sự tin cậy, dịch vụ khách hàng, giá cả đóng vaii trò lài các yếu tối độc lập; sự hài lòng đóng vaii tròi là yếu tối phụ thuộc).

Mô hìinh và các giiả thuyết của đề tàii “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến: Khảo sát khách hàng tại TPHCM”, được đề xuất như sau:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất TỔNG KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 trình bày tổng quan lý thuyết, tổng quan thị trường mua sắm trực tuyến. Mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng được lập luận dựa trên mô hình đo lường chất lượng dịch vụ trực tuyến e-TailQ của

Wolfinbarger và Gilly (2003) và bổ sung yếu tố chất lượng thông tin (Choi và ctg, 2019) và giả cả (Zeithaml và Bitner, 2000). Mô hìinh trong nghiiên cứu này được hiình thành trên cơi sở lược khảo các nghiiên cứu trước đây. Mô hìinh này đo lường các yếu tố có tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến, với sáu yếu tố độc lập và một yếu tố phụ thuộc.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Quy trình nghiên cứu

Hai giai đoạn nghiên cứu được thực hiện gồm nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ yếu. Trong khi nghiên cứu chính thức áp dụng phương pháp định lượng. Quy trìinh thực hiiện nghiên cứu được trìinh bày theo những bước cói trong sơi đồ bên dướii:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 36 -39 )

×