0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Xây dựng thang đo và thiết kế bảng câu hỏi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 41 -42 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

3.2.1. Xây dựng thang đo và thiết kế bảng câu hỏi

Thang đo sơl bộ được tổng hợp từ những nghiên cứu trước. Các nghiên cứu này kế thừa mô hình nền tảng e-TailQ của Wolfinbarger và Gilly (2003), Simeon (1999) và Zeithaml và Bitner (2000). Thang đo sáu yếu tố có tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến gồm chất lượng thông tin, chất lượng website, sự bảo mật, sự tin cậy, chất lượng dịch vụ, giá cả. Những thang đo đượcl chọn llọc, điều chỉnhl từ ngữl cho phùl hợp vớil bốil cảnh dịch vụl mua sắm trực tuyến (khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh). Các biếnl quan sátl được mã hóal nhằm phục vụl cho quá trìnhl xử

l

lý dữ lliệu và trình lbày kết quả. Các thang đol sơ bộl gồml 24 biến quan sátl: - Chất lượng thông tin (CT) có 4 biến quan sát, kí hiệu từ CT1 đến CT4.

- Chất lượng website (CW) có 4l l biến quanl sát, được kíl hiệu từ CW1 đến CW4. - Sự bảo mật (BM) có 4l biến quanl sát, được kíl hiệu từ BM1 đến BM4.

- Sự tin cậy (TC) gồm 4l biến quanl sát, được kíl hiệu từ TC1 đến TC4.

- Dịch vụ khách hàng (DK) có 4l biến quanl sát, được kíl hiệu từ DK1 đến DK4. - Giá cả (GC) có 4l biến quanl sát, được kíl hiệu từ GC1 đến GC4.

- Sự hài lòng (HL) có 4l biến quanl sát, được kíl hiệu từ HL1 đến HL4.

Các thangl đo được tổngl hợp và đưa vàol nộil dung các câu lhỏi tronlg phỏng vấnl nhóm tập ltrung.

Có 35 câul hỏi (28 câu hỏil định llượng và 07 câu hỏil về thông ltin của đáp viênl). Các câu hỏil tập trung thăm dòl mức độl hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến, khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Thang đol được sử dụng cho 28 câu hỏil định llượng llà thang đo Likertl 5 điểml, với 1 llà “rất không đồng ý”, 2 llà “không đồng ý”, 3 llà “trung lập”, 4 llà “đồng ý” và 5 llà “rất đồng ý”. Có 24 câu lhỏi định llượng, yêu cầu người tham gial khảo sátl đưa ra các đánhl giá cho các nhận địnhl về biến độc llập (gồm chất lượng thông tin, chất lượng website, sự bảo mật, sự tin cậy, dịch vụ khách hàng, giá cả); và 04 câu hỏil định llượng vềl biến phụ thuộclllà sự hài llòng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 41 -42 )

×