0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích EFA các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -61 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

4.3.1. Phân tích EFA các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng

Kết quả phân tích nhân tố về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sắm trực tuyến tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện với 23 biến thuộc các yếu tố độc lập (chất lượng thông tin, chất lượng website, sự bảo mật, sự tin cậy, dịch vụ khách hàng, giá cả).

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) áp dụng phương pháp Principali components, phép xoiay Varimax để loại ra những biếin không đạt điềiu kiện về hệ sối tải nhân tối (Factor loadingi) lớn hơn 0,5i cũng như giái trị hội tụ và giái i trị phâni biệt củai thang đoi.

Mô hình phân tích EFA sử dụng phương pháp trí hệ số yếu tố (Principal components), phép xoay Varimax để loại bỏ các biến không thỏa mãn điều kiện về hệ số tải nhân tố (Factor loading) lớn hơn 0,5 và giá trị hội tụ, giá trị phân biệt của thang đo.

Các biến đều đạt hệ số tải nhân tố trên mức 0,5 ở lần phân tích EFA đầu tiên. Trong đó, biến X1_CT1 có hệ số tải nhân tố thấp nhất (0,505). Ngoài ra, các biến trong cùng thang đo đều tải trên một nhân tố nên cùng đạt giá trị hội tụ và phân biệt.

Bảng 4.3: Ma trận xoay các nhân tố độc lập Rotated Component Matrixa

Component 1 2 3 4 5 6 X1_CT1 0,505 X2_CT2 0,682 X3_CT3 0,703 X4_CT4 0,755 X5_CW1 0,688 X6_CW2 0,687 X7_CW3 0,705 X8_CW4 0,641 X10_BM2 0,802 X11_BM3 0,779 X12_BM4 0,851 X13_TC1 0,693 X14_TC2 0,752 X15_TC3 0,719 X16_TC4 0,618 X17_DK1 0,708 X18_DK2 0,778 X19_DK3 0,813 X20_DK4 0,790 X21_GC1 0,731

X22_GC2 0,793

X23_GC3 0,701

X24_GC4 0,700

Mức đội phù hợp của môi hình nghiên cứu được kiiểm định vớii hệ số KMO. Kết quả KMO = 0,925 choi thấy môi hình của nghiêni cứu này phùi hợp vớii dữ liiệu, có ý nghiĩa thống kê (điềui kiện > 0,6).

Ngoài rai, các giả thuyết về sự tương quan giữa các biến được chứng minh thông quai kiểm định vớii hệ số Bartlett's Testi of Sphericity, có giá trị Sig. xấp xỉ bằng 0, đãi đáp ứng điều kiện bé hơn 0,05 (với mức ý nghĩa 5%). Doi đó, các biến trongii hình cói mức đội tương quan chặt chẽi.

Tổng phương saiii tríichii giá trị lài 73,427% (chii tiết ở phụi lục) đã đáp ứng điềui kiện lớni hơn mức 50%i. Do đói, môi hình sau khii phân tích EFAi được chấp nhận. Năm nhân tối giải thích được 73,427% biếni thiên dữi liệu củai 23 biến tham giai EFA.

Bảng 4.4: Kiểm định KMO và Barlett (nhân tố độc lập) KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy. 0,925

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3988,208

df 253

Sig. 0,000

Kết lại, 23 biến ban đầu được đưa vào EFA thì dều đạt yêu cầu nên không có biến nào bị loại bỏ. Các biến sau khi phân tích EFA hội tụ thành sáu nhóm như mô hình nghiên cứu đề nghị. Như vậy, mô hình có được sau khi phân tích EFA không cói sự thay đổii đáng kểi nào so với môi hình bain đầu. Nămi nhóm nhân tối được trích rai và đặt tên nhưi sau:

- Nhân tố Chất lượng thông tin gồm bốn biến: thông tin được cung cấp đầy đủ (X1_CT1); thông tin được cung cấp chính xác (X2_CT2); thông tin review sản phẩm là hữu ích (X3_CT3); hình ảnh có chất lượng cao (X3_CT4).

- Nhân tố Chất lượng website gồm bốn biến: website có giao diện đẹp mắt (X5_CW1); website có tốc độ truy cập nhanh (X6_CW2); website giúp tôi thực hiện giao dịch dễ dàng (X7_CW3); website có danh mục sản phẩm được sắp xếp tốt (X8_CW4).

- Nhân tố Sự bảo đảm gồm ba biến: thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật (X10_BM2); thông tin thanh toán ngân hàng được bảo mật (X11_BM3); thông tin mua sắm được bảo mật (X12_BM4).

- Nhân tố Sự tin cậy gồm bốn biến: sản phẩm được giao đúng đơn mà tôi đã đặt (X13_TC1); sản phẩm được giao đúng thời gian đã hẹn (X14_TC2); sản phẩm được giao đúng chất lượng đã mô tả (X15_TC3); sản phẩm được giao đến trong tình trạng tốt (không bị hư hỏng) (X16_TC4).

- Nhân tố Dịch vụ khách hàng gồm bốn biến: website sẵn lòng đáp ứng các yêu cầu của tôi (X17_DK1); website giải đáp thắc mắc của tôi kịp thời (X18_DK2); website xử lý tốt các yêu cầu đổi trả sản phẩm của tôi (X19_DK3); website có nhân viên hỗ trợ (chat online, điện thoại) khi tôi gặp vấn đề (X20_DK4).

- Nhân tố Giá cả gồm bốn biến: website này có giá cả phải chăng (X21_GC1); website này có giá rẻ hơn web khác (X22_GC2); website có giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm (X23_GC3); website có chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn (X24_GC4).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -61 )

×