0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến phát triển bền vững

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 27 -28 )

doanh nghiệp

Nghiên cứu VTK Thanh (2020) phân tích tác động của văn hóa doanh nghiệp đến phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và tác động của văn hoá doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững, qua đó, giúp doanh nghiệp gia tăng sự khác biệt và hiệu quả hoạt động. VHDN quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp và nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh như:

Ảnh hưởng đến nhân viên Ảnh hưởng đến tổ chức

Ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng

Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu của VTK Thanh (2020)

2.4.7. Nghiên cứu nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu TTT My (2020) về nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam là một công việc rất cần thiết, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp,

lợi ích cho cộng đồng xã hội, đồng thời còn nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và hỗ trợ thực hiện tốt hơn luật pháp lao động tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, trước thảm họa về môi trường và những hậu quả tiêu cực của nó, vấn đề trách nhiệm xã hội được đặt ra một cách ngày càng cấp bách. Ở Việt Nam, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển bền vững. Để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam, thì việc tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm xã hội và hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện nó là việc làm cấp thiết hiện tại.

2.4.8. Tác động của các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự tin tưởng của khách hàng - Nghiên cứu trong các hệ thống siêu thị bán lẻ tại Việt

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 27 -28 )

×