0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Chọn mẫu và thu thập dữ liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 50 -50 )

Phương pháp chọn mẫu: trong nghiên cứu này chọn phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Vì phương pháp này có ưu điểm là người viết có thể chọn đối tượng nghiên cứu mà tác giả có thể tiếp cận được như vậy sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí trong việc thu nhập dữ liệu (NĐ Thọ 2013). Bên cạnh đó, phương pháp này cũng phù hợp với điều kiện thực hiện nghiên cứu của người viết nên được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu.

Đối tượng khảo sát: Nhận thức của nhân viên về Trách nhiệm Xã Hội Doanh nghiệp (CSR) đến sự hài lòng của nhân viên của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhân viên của doanh nghiệp trong khuôn khổ luận văn này bao gồm người lao động ở nhiều vị trí khác nhau tại doanh nghiệp.

Dữ liệu được thu thập bằng cách: gửi bảng khảo sát online đến đối tượng khảo sát đến các đối tượng mà người viết có thể tiếp cận được. Thông qua các mối quan hệ Anh/ Chị bè, người thân hoặc đến trực tiếp doanh nghiệp để có thể thảo luận mặt đối mặt và trao đổi những thắc mắc gặp phải khi làm khảo sát. Các bảng câu hỏi gửi trực tiếp là 100 mẫu, phần lớn bảng câu hỏi (175 mẫu) được gửi email, google docs…

Kích thước mẫu: Theo Hair và cộng sự (2006) kích thước mẫu tốt hơn khi có tỉ lệ quan sát/ biến đo lường 5/1-10/1. Bên cạnh đó, để tiến hành phân tích hồi qui OLS thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150, và thông thường là 200 (Hair, Anderson, Tatham & Black 1998). Trong khi đó, Hoelter (1983) cho rằng kích thước mẫu tới hạn phải là 200. Tuy nhiên, người viết dự kiến tỉ lệ hồi đáp là 80 % nên số lượng bảng câu hỏi phát nằm trong khoảng 250 - 300.

Thời gian thu thập dữ liệu: Từ 15/10/2021 – 15/12/2021

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 50 -50 )

×