0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Kết quả về thang đo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 71 -71 )

Từ 37 biến quan sát ban đầu mô hình được hình thành từ nghiên cứu định tính sơ bộ để đo lường năm khái niệm trong mô hình, qua quá trình phân tích dữ liệu định tính sơ bộ cho thấy 37 biến quan sát đạt độ tin cậy và độ giá trị thang đo để tiếp tục thực hiện nghiên cứu chính thức. Như vậy các thang đo được phát triển từ các nghiên cứu ở nước ngoài cũng khá phù hợp với điều kiện nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh, tuy nhiên cần phải điều chỉnh lại từ ngữ, câu chữ cho phù hợp với đối tượng, bối cảnh tại Tp. Hồ Chí Minh. Các thang đo sau khi được nghiên cứu chính thức cho thấy có 6 biến quan sát bị loại ra khi phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Ba mươi mốt biến còn lại đều có độ tin cậy và độ giá trị để đo lường các khái niệm cần đo. Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kiểm định nhân tố khám phá EFA đều cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy, độ giá trị hội tụ, độ giá trị phân biệt và phù hợp với mô hình, phù hợp với dữ liệu khảo sát để tiến hành kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu.

Như vậy với bộ thang đo được phát triển từ các nghiên cứu ở nước ngoài, sau khi hiệu chỉnh và loại bỏ bớt biến không phù hợp, bộ thang đo còn lại cho thấy sự phù hợp để đo lường 5 khái niệm nghiên cứu được đề cập trong mô hình với bối cảnh nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh và bộ thang đo này cũng có thể làm cơ sở để áp dụng cho các nghiên cứu về sau có liên quan đến 5 khái niệm này khi áp dụng bối cảnh nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 71 -71 )

×