0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (166 trang)

Thang đo chính thức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 46 -50 )

Thang đo sơ bộ là cơ sở để xây dựng bảng câu hỏi dùng để khảo sát trong nghiên cứu định lượng. Từ thang đo sơ bộ 2, nghiên cứu tiến hành khảo sát để phỏng vấn thử

20 đối tượng tại các doanh nghiệp trong phụ lục 3, sau đó sẽ tiến hành triển khai thu thập dữ liệu nghiên cứu.

Bảng 3.2: Thang đo chính thức

Mã hóa Khái niệm

CU Sự phù hợp giữa văn hóa doanh nghiệp và hoạt động CSR

CU01

Hoạt động CSR của doanh nghiệp Anh/ Chị phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

CU02

Hoạt động CSR của doanh nghiệp Anh/ Chị có liên quan tới văn hóa doanh nghiệp.

CU03

Hoạt động CSR của doanh nghiệp Anh/ Chị tương tự với văn hóa doanh nghiệp.

CU04

Hoạt động CSR của doanh nghiệp Anh/ Chị phản ánh văn hóa doanh nghiệp.

PL Kế hoạch hoạt động CSR

PL05 Doanh nghiệp của Anh/ Chị cố gắng hiểu nhu cầu các bên liên quan. PL06 Doanh nghiệp của Anh/ Chị sử dụng thông tin của các bên liên quan

để hỗ trợ mục tiêu doanh nghiệp.

PL07 Doanh nghiệp của Anh/ Chị xem xét yêu cầu của các bên liên quan PL08 Doanh nghiệp của Anh/ Chị đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

DO Thực hiện hoạt động CSR

DO09 Doanh nghiệp của Anh/ Chị có khả năng quản lý hoạt động CSR DO10 Doanh nghiệp của Anh/ Chị có bộ phận CSR.

DO11

Ban giám đốc điều hành doanh nghiệp Anh/ Chị chú trọng đến hoạt động CSR.

Mã hóa Khái niệm SE Đánh giá hoạt động CSR

SE13

Doanh nghiệp của Anh/ Chị có hệ thống đánh giá hiệu quả các hoạt động CSR.

SE14

Doanh nghiệp của Anh/ Chị có quy trình đánh giá hiệu quả các hoạt động CSR.

SE15

Doanh nghiệp của Anh/ Chị thông báo kết quả đánh giá hoạt động CSR bằng báo cáo tổ chức.

SE16 Doanh nghiệp của Anh/ Chị công khai hiệu quả các hoạt động CSR.

PA Từ thiện CSR

PA17 Doanh nghiệp của Anh/ Chị giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

PA18 Doanh nghiệp của Anh/ Chị có ý thức về trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp

PA19

Doanh nghiệp của Anh/ Chị đóng góp đầy đủ cho cộng đồng tại địa phương.

PA20

Doanh nghiệp của Anh/ Chị phân bổ nguồn lực của mình trong các hoạt động từ thiện.

PA21

Doanh nghiệp của Anh/ Chị đóng một vai trò trong xã hội vượt ra khỏi việc tạo lợi nhuận đơn thuần

PA22

Doanh nghiệp của Anh/ Chị khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tình nguyện

ET Đạo đức CSR

ET23

Doanh nghiệp của Anh/ Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đến nhân viên.

Mã hóa Khái niệm ET Đạo đức CSR

ET24

Doanh nghiệp của Anh/ Chị tổ chức các chương trình đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên.

ET25

Nhân viên doanh nghiệp Anh/ Chị được yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác đến tất cả khách hàng.

ET26 Doanh nghiệp của Anh/ Chị có bộ quy tắc đạo đức toàn diện ET27

Doanh nghiệp của Anh/ Chị được công nhận là một doanh nghiệp đáng tin cậy.

EV Môi trường CSR

EV28

Doanh nghiệp của Anh/ Chị cố gắng cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường.

EV29

Doanh nghiệp của Anh/ Chị đặt môi trường liên quan đến sứ mệnh doanh nghiệp

EV30 Doanh nghiệp của Anh/ Chị thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ môi trường.

EP Chương trình đạo đức của doanh nghiệp

EP31 Doanh nghiệp của Anh/ Chị có bộ tiêu chuẩn đạo đức cho nhân viên EP32

Doanh nghiệp của Anh/ Chị tổ chức các khóa đào tạo đạo đức cho nhân viên

EP33

Doanh nghiệp của Anh/ Chị thường xuyên trao đổi bộ tiêu chuẩn đạo đức với nhân viên.

EP34

Doanh nghiệp của Anh/ Chị trao đổi bộ tiêu chuẩn đạo đức với nhân viên một cách hiệu quả

JS Sự hài lòng của nhân viên

JS35 Nói chung, Anh/ Chị cảm thấy hài lòng với công việc của mình. JS36 Nói chung, Anh/ Chị thích làm việc tại doanh nghiệp của mình JS37 Nói chung, Anh/ Chị cảm thấy thích công việc mình đang làm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN (Trang 46 -50 )

×