0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến việc mua laptop của giáo viên trong

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 33 -37 )

6. Cấu trúc của luận văn

1.2.4. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến việc mua laptop của giáo viên trong

trong nghiên cứu của Shamsunnahar Tania

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của giáo viên các trƣờng đại học tƣ nhân khác nhau trong thành phố Dhaka, BanglaDesh. Nghiên cứu này cũng tìm cách để đánh giá sự khác nhau của các yếu tố ảnh hƣởng đến ngƣời tiêu dùng mua laptop giữa giáo viên nam và nữ. Với mục đích đó, một danh sách các tính năng laptop đã thiết lập trong bảng câu hỏi khảo sát trên cơ sở các thông tin đƣợc thu thập từ các phân tích của tạp chí PC cũng nhƣ các cuộc phỏng vấn cá nhân với các chuyên gia. Các câu hỏi yếu tố quan trọng khi mua một laptop đƣợc sử dụng thang đo Likert 5 điểm để đo 20 chỉ báo nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của giáo viên. Vài câu hỏi về nhân khẩu học nhƣ tuổi tác, giới tính, thời gian sử dụng dịch vụ, tình trạng hôn nhân cũng đƣợc hỏi trong bản khảo sát.

Nghiên cứu đƣợc thực hiện với mẫu là 136 giảng viên của 8 trƣờng đại học: Đại học châu Á của Bangladesh, Đại học Stamford BanglaDesh, Đại học Bắc Bangladesh, Đại học Prime, Đại học ASA, Đại học Uttara, Đại học Prime Asia và Đại học Khoa học và Công nghệ Ahsanullah. Tuy nhiên chỉ có 127 bảng điều tra là hợp lệ và đƣợc dùng để phân tích.

Nghiên cứu cho thấy đa số các giáo viên sử dụng laptop thuộc thƣơng hiệu HP, thứ hai là thƣơng hiệu Compaq với khoảng 21% , các thƣơng hiệu

phổ biến tiếp theo là Dell và Gateway. Nghiên cứu cũng cho thấy có 5 yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của ngƣời tiêu dùng. Những yếu tố này là: Xây dựng thƣơng hiệu, Tính năng kỹ thuật, Tính năng đặc biệt, Giá trị và Tính di động. Mặt khác, giữa các giáo viên nam và nữ có sự khác biệt đáng kể trong hai yếu tố: Thƣơng hiệu và Tính di động.

Hình 1.7. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania

Bảng 1.4. Các chỉ báo thuộc 5 yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania

Yếu tố Chỉ báo

Thƣơng hiệu

Dịch vụ sau bán hàng Thƣơng hiệu

Sự hài lòng

Các hoạt động quảng cáo Độ tin cậy nhà cung cấp

Đăc điểm kỹ thuật

Bộ vi xử lý Kích thƣớc đĩa cứng Kích thƣớc RAM Tốc độ xử lý Tính năng đặc biệt Khả năng kháng nƣớc Thời gian pin dự phòng Bảo hành sản phẩm Giá trị Giá cả Địa vị xã hội Triển vọng Tính di động Kích thƣớc màn hình Trọng lƣợng Webcam

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1

Trong chƣơng 1 đã trình bày lại các kiến thức cơ bản về ngƣời tiêu dùng, mô hình hành vi ngƣời tiêu dùng, tiến trình ra quyết định mua. Bên cạnh đó, học viên cũng đã giới thiệu các mô hình nghiên cứu đi trƣớc về hành vi mua máy tính xách của khách hàng cá nhân. Đây là những cơ sở lý luận cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài. “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng tại Tp. HCM” đƣợc thể hiện trong chƣơng 2.

CHƢƠNG 2

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 33 -37 )

×