0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán”

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 50 -53 )

6. Cấu trúc của luận văn

2.3.2.7. Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán”

Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán”. Ngƣời tiêu dùng nói chung và sinh viên nói riêng thƣờng đặc biệt quan tâm đến yếu tố giá cả khi mua. Tâm lí chung của ngƣời tiêu dùng là mong muốn mua đƣợc sản phẩm với giá cả phù hợp, rẻ nhất và đƣợc nhận các chiết khấu, khuyến mãi khi mua hàng. Với ngƣời tiêu dùng, điều kiện thanh toán là yếu tố đƣợc quan tâm khá nhiều khi lựa chọn thanh toán ngay hoặc thanh toán dần (mua hàng trả góp). Với hình thức thanh toán mua hàng trả góp, ngƣời tiêu dùng có điều kiện thuận lợi hơn khi có thể sở hữu ngay một chiếc máy tính phù hợp để phục vụ học tập, công việc và giải trí dù chƣa có đủ tiền ở hiện tại. Đây cũng là hình thức kích thích mua sắm phổ biến của các doanh nghiệp kinh doanh máy tính đối với ngƣời tiêu dùng.

Những nhà marketing thừa biết rằng giá cả tác động rất lớn đến với tâm lý và tình hình tài chính của ngƣời tiêu dùng. Những nhà bán hàng thƣờng đƣa ra những chính sách khuyến mãi, giảm giả để thu hút ngƣời tiêu dùng.

Từ đó, học viên đƣa ra giả thuyết về mối quan hệ giữa “Giá cả và điều kiện thanh toán” và “Ý định mua máy tính”.

Giả thuyết H7: Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán” có quan hệ thuận chiều với “Ý định mua” máy tính cá nhân của người tiêu dùng tại thị trường Tp. HCM.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2

Trong chƣơng 2, học viên đã thực hiện thu thập số liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đề xuất mô hình nghiên cứu mới cho đề tài. Chƣơng 2 cũng đã trình bày chi tiết phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện qua 2 bƣớc chính là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phƣơng pháp định tính. Kết quả nghiên cứu định tính đã giúp hoàn thiện các câu hỏi cho bảng câu hỏi và đƣa ra thang đo chính thức với 29 biến quan sát thuộc 7 nhóm yếu tố. Nghiên cứu chính thức sử dụng phƣơng pháp định lƣợng thông qua bảng câu hỏi với mẫu là 250 ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó, chƣơng 2 cũng trình bày các kỹ thuật và yêu cầu cho việc phân tích dữ liệu, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu chính thức ở chƣơng 3.

CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 50 -53 )

×