0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý vừa tăng trưởng vừa kiểm soát rủ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 128 -129 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý vừa tăng trưởng vừa kiểm soát rủ

rủi ro tín dụng

Trước hết, để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng hiệu quả thì ngân hàng cần thiết lập chính sách tín dụng hợp lý. Chính sách tín dụng ảnh hưởng tới quyết định tín dụng của cán bộ tín dụng. Một số danh mục tín dụng bao gồm nhiều khoản tín dụng khác nhau. Và việc lựa chọn phê duyệt các khoản vay phụ thuộc vào chính sách của Ngân hàng. Tiêu chuẩn về lợi nhuận và rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được. Chính sách tín dụng sẽ ảnh hưởng chất lượng tín dụng của chi nhánh. Nếu đó là chính sách tín dụng hợp lý, phù hợp với nền kinh tế - xã hội thì ngân hàng sẽ thực hiện tốt các mục tiêu và đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân.

Một số chính sách tín dụng hợp lý phải đảm bảo những nội dung cơ bản sau:  Tiêu chuẩn của chính sách đối với danh mục tín dụng phải rõ ràng, đầy đủ đối tượng, thời gian, quy mô hoạt động, các khoản vay có bị hạn chế, được khuyến khích hoặc phù hợp với thực tế kinh doanh từng thời điểm.

 Quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm của từng chuyên viên khách hàng, chuyên viên thẩm định, và chuyên gia phê duyệt của các khoản vay lớn hoặc khoản vay có mức độ rủi ro cao.

 Xây dựng các chính sách đánh giá chất lượng chuyên viên theo tháng, theo quý, theo năm dựa trên số liệu kinh doanh và chỉ tiêu nợ quá hạn từng thời điểm để đánh giá xếp loại nhân viên.

 Xây dựng checklits hồ sơ và hướng dẫn thẩm định, quy trình cụ thể từ khâu kiểm tra đánh giá hồ sơ khách hàng tới các biện pháp cụ thể để phát hiện và kiểm tra các khoản vay có vấn đề.

 Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể về việc, đánh giá và bảo quản tài sản thế chấp của khách hàng.

nghề kinh tế và các thành phần kinh tế trên tổng dư nợ và tổng tài sản.

 Đưa ra các đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm địa bàn nơi ngân hàng hoạt động từ đó đánh giá thị trường tín dụng của ngân hàng- nhưng cơ hội và thách thức của từng thời điểm.

Để chính sách tín dụng của ngân hàng phát huy được hiệu quả trong việc xây dựng danh mục tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng thì chính sách này cần được phổ biến tới tất cả các cán bộ nhân viên. Đặc biệt là các chuyên viên khách hàng nhằm giúp nhân viên có định hướng và chủ động trong quá trình là việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 128 -129 )

×