0

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố giá cả ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyế r ịa bàn

TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Giá mua sắm trên mạng hường rẻ hơn hực tế 3.54 Khá Bạn hường so sánh giá khi mua sắm trực tuyến 3.57 Khá Sau khi so sánh giá, bạn hường chọn giá thấp nhất 3.58 Khá Mua sắm Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website

bán hàng trực tuyến có nhiều quà tặng kèm theo 3.54

Khá

Điểm trung bình nhân tố 3.56 Khá

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.3 Nhân tố Sự thuận tiện khi mua sắm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Sự thuận ti n khi mua sắ ến Quyết ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực

tuyế r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Không cần rời khỏi nhà khi mua sắm 3.45 Trung bình Dễ dàng ìm được sản phẩm mình cần 3.38 Trung bình

Có thể mua sắm ở bất kỳ đâu 3.47 Trung bình

Có thể tìm thấy hầu hết tất cả những mặt hàng 3.42 Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.43 Trung bình

4.4.3.4 Nhân tố Chất lượng sản phẩm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Chấ l ợng sản phẩ ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp có độ bền cao 3.45

Trung bình

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp có độ an toàn cao 3.48

Trung bình

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp là hàng chính hãng 3.40

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

luôn có nhân vi n ư vấn về sản phẩm 3.49

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.46 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.5 Nhân tố Thông tin về sản phẩm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Thông tin v sản phẩ ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng mô tả đầ đ hông in li n quan đến đặc tính sản phẩm: mẫu mã, màu sắc, chất liệu, chấ lượng

3.30

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

có nêu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 3.34

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

nêu danh mục rõ ràng hàng hóa trên website 3.31

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến Có nhiều sự lựa chọn

hơn về hương hiệu và người bán 3.37

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.33 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.6 Nhân tố Thời gian giao hàng

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Thời gian giao hàng ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Thông áo rước cho khách hàng về thời gian giao hàng 3.38 Trung bình chính sách miễn phí chuyển hàng ở khu vực nội thành 3.27 Trung bình Có cam kết rõ ràng về khoảng thời gian giao hàng ( bao

nhiêu giờ kể từ lúc đặt hàng thành công) 3.49

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.38 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.7 Nhân tố Hình thức thanh toán

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Hình th c thanh toán ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

mô tả đầ đ hông in li n quan đến đặc tính sản phẩm: 3.30

mẫu mã, màu sắc, chất liệu, chấ lượng

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

có nêu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 3.34

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

n u rõ nước xuất xứ 3.31

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.45 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4

Tóm tắ chương 4

Chương nà đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu có được từ việc xử lý và phân tích số liệu thu thập được. Trước tiên, dữ liệu đã được sàng lọc, làm sạch và mã hóa rước khi có thể cho tiến hành xử lý. Phần mô tả mẫu đã giúp chúng a có cái nhìn tổng quát về mẫu nghiên cứu. Việc xác định hệ số Cron ach’s Alpha và phân tích nhân tố đã giúp a hẳng định được 7 nhân tố từ trong thành phần thang đo có độ tin cậy trong việc đo lường quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, phân tích hồi quy tuyến ính được tiến hành với phương pháp ình phương é nhất thông hường đã giúp a có được phương rình hồi quy tuyến tính cũng như cường độ ảnh hưởng c a các nhân tố đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 7 nhân tố có mức độ ảnh hưởng quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM là F7: Chính sách hoàn trả sản phẩm (Beta = 0.269), F3: Nhân tố giá cả hợp lý (Beta = 0.230). F1: Sự thuận tiện khi mua sắm (Beta = 0.193) F2: Chấ lượng sản phẩm (Beta = 0.176); F4: Thông tin về sản phẩm (Beta = 0.164), F6: Thời gian giao hàng (Beta = 0.164); F5: Hình thức thanh toán linh hoạt (Beta = 0.145)

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO

GIẢI PHÁP

Bằng việc sử dụng công cụ phân tích là phần mềm SPSS, tác giả có được kết quả nghiên cứu ở chương 4. Theo đó, ác giả đã hực hiện việc đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng c a các nhân tố ác động đến Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM, đồng thời thực hiện việc kiểm định hang đo, hiết lập phương rình hồi quy về Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Trong chương nà , dựa r n các hông in được chọn lọc từ quá trình phân tích và kết quả hu được, tác giả sẽ bàn luận đến việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao doanh số bán hàng sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Từ những kết quả nghiên cứu đã n u rong chương rước, tác giả đưa ra các kiến nghị như sau:

5.1. Hoàn thiện chính sách hoàn trả sản phẩm nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Một trong những điểm yếu c a mua bán online là hách hàng hường không đặt nhiều in ưởng ở người án. In erne mang đến phương hức mua sắm, tìm hiểu thông tin rất tiện lợi nhưng “ hử nghiệm” sản phẩm vẫn là một quá trình không thể thiếu trong hành vi mua hàng. Do vậ , điều này phần nào làm hạn chế thói quen mua hàng thông qua website c a nhiều khách hàng. Họ lo sợ mình sẽ bị quỵt tiền hay mua phải những sản phẩm chấ lượng tồi tệ hông đúng như những thông tin họ đọc được.

Để giải quyết vấn đề này, trang web bán hàng nên bổ sung chính sách hoàn tiền cho khách hàng. Chính sách hoàn tiền là cam kết c a bạn đối với khách hàng, nhằm gia ăng sự in ưởng và xóa bỏ những cản trở về mặt tâm lý khi mua hàng. Trong chính sách hoàn tiền, đừng quên liệ các điều khoản chi tiế li n quan đến

việc bồi hường nếu sản phẩm có chấ lượng hông đúng cam ết, bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển hoặc lỗi kỹ thuật.

Khách hàng sẽ in ưởng doanh nghiệp tạo dựng được phong cách làm ăn minh bạch, rõ ràng, có nguyên tắc.

Hình thức mua bán thông qua website bán hàng khác biệt so với mua hàng trực tiếp ở cơ hội trải nghiệm. Khi mua hàng trực tiếp, khách hàng có thể hỏi han người bán, quan sát, sờ, dùng thử sản phẩm còn khi mua sản phẩm trực tuyến, khách hàng không thể có những trải nghiệm ấy. Vì vậy cho nên, thông tin cung cấp càng minh bạch và có tính thuyết phục, cơ hội khách hàng mua hàng càng cao.

5.2 Hoàn thiện chính sách giá cả nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Ở góc độ người tiêu dùng, họ luôn muốn mua được sản phẩm với giá rẻ, chất lượng tốt, dịch vụ tố và mang đến sự an toàn. Bên cạnh đó, rong những năm gần đâ , nền kinh tế nước nhà còn nhiều hó hăn, người tiêu dùng luôn phải cân nhắc trong vấn đề chi tiêu, cho nên giá cả sản phẩm là một trong những yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm.

Các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM giữa vai trò trung gian cung cấp dịch vụ giữa nhà sản xuấ và nhà i u dùng, để hu hú người tiêu dùng mua sản phẩm, các doanh nghiệp này nên:

- Đảm bảo chấ l ợng sản phẩm: chấ lượng sản phẩm các cửa hàng/ trung âm điện máy bán ra phải đúng như rong quảng cáo và đảm bảo giá tốt nhất.

- Xây dựng chính sách giá: xây dựng chính sách giá tốt, bán giảm giá một số sản phẩm tồn kho nhầm hu hú người i u dùng đang có nhu cầu và cả người tiêu dùng chưa có nhu cầu.

- Nắm bắt tâm lý khách hàng: Doanh nghiệp phải biết nắm bắt tâm lý và thói quen tiêu dùng c a người dân tại TP.HCM để đưa ra các chương rình án hàng phù hợp với mức giá hấp dẫn, hu hú người tiêu dùng. Ngoài ra doanh nghiệp cũng

nên bán các sản phẩm phù hợp với từng lứa tuổi, tâm lý, nhu cầu tiêu dùng và thu nhập c a các đối ượng.

5.3 Sự thuận tiện khi mua sắmnhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Đâ là ưu điểm lớn nhất mà mọi người đều đồng ý. Trong cuộc sống bận rộn, việc sử dụng thời gian một cách hợp lý là cần thiết. Nếu muốn mua một sản phẩm nào đó người mua phải mất công, mất thời gian tìm sản phẩm, đến nơi án hàng...Thay vì lãng phí thời gian như vậy người mua chỉ cần nhấn chuột vào trang web mua hàng trực tuyến, chọn sản phẩm mình muốn mua rồi bấm nú đặt hàng hoặc mua hàng. Nhân viên giao hàng sẽ đưa ới địa chỉ mong muốn. Vì vậy khi mua hàng điện máy tại các website bán hàng trực tuyến giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tối đa và ớ đi các rắc rối c a cuộc sống.

5.4 Chất lượng sản phẩm nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Khách hàng sẽ mua hàng và sẽ quay lại mua hàng nhiều hơn hi họ có ấn ượng, cảm nhận tốt về sản phẩm. Do đó nhà cung cấp và phân phối cần chú đến yếu tố chấ lượng theo cảm nhận nhằm hu hú được sự quan tâm và ham thích khi mua sản phẩm. Để nâng cao hơn ếu tố về giá trị cảm nhận c a khách hàng, website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM nên:

- Đảm bảo chấ l ợng sản phẩ ầu vào: tuy không phải người tạo ra chất lượng sản phẩm nhưng cửa hàng/ rung âm điện má là người đưa sản phẩm đến a người tiêu dùng, các cửa hàng/ rung âm điện máy phải kiểm định và đ năng lực đánh giá chấ lượng sản phẩm đầu vào, đảm bảo chấ lượng đúng như quảng cáo, hạn chế r i ro thấp nhấ cho người tiêu dùng.

Thành phố HCM là một thành phố lớn nên nhu cầu về hàng đảm bảo chất lượng c a người dân đang ở mức cao vì thế các cửa hàng/ rung âm điện máy nên

Elec rolux… ránh nhập các mặt hàng giá rẻ không rõ xuất xứ, gây hại đến môi rường, sức khỏe con người cũng hương hiệu c a doanh nghiệp.

- Xây dựng h thống nhận di ơ u: nhằm ác động đến nhận thức c a hách hàng, ăng mức độ nhận biết về sản phẩm và hương hiệu, nếu làm tốt ước này sẽ ác động tố đến khách hàng, thuyết phục và đem đến cho người tiêu dùng những cảm nhận tốt về chấ lượng c a sản phẩm và muốn sở hữu sản phẩm và người tiêu dùng mua sản phẩm một cách ch động, họ tự tin ra quyế định mua hàng bởi vì họ tin vào thương hiệu cũng như những giá trị ưu việt mà thương hiệu mang đến cho họ.

Website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM nên tự xây dựng cho mình hương hiệu ri ng như có logo ri ng, slogan ri ng, dễ ghi nhớ và khắc sâu vào âm rí hách hàng, đội ngũ nhân vi n có đồng phục đẹp, ấn ượng đến khách hàng, từ tạo cảm giác về quy mô c a doanh nghiệp là lớn, tính chuyên nghiệp cao c a doanh nghiệp đối với khách hàng và công chúng.

- Có chiến luợc kinh doanh hợp lí: Đầu ư dài hạn, đưa ra các chiến lược kinh doanh thích hợp, tập trung vào công tác quảng cáo, mar e ing, các chương trình quảng cáo, nâng cấp we si e… để tạo ra sự khác biệt so với đối th cạnh tranh, nhằm nâng cao uy tính chấ lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp, xây dựng niềm in hương hiệu lâu dài với người tiêu dùng.

5.5 Thông tin về sản phẩm nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

90% khách hàng sẽ l n google.com để tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Nên các thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ c a công ty, những nhận xé , đánh giá càng rõ ràng, càng tích cực, càng tốt. Phần mô tả phải thật cụ thể, để người xem cảm giác như đang được người án hàng ư vấn trực tiếp.

5.6 Thời gian giao hàng nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Hoạt động giao hàng c a kênh bán hàng trực tuyến rất quan trọng. Đâ chính là một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt giữa các công ty bán hàng trên mạng.

Thông số kỹ thuật c a hàng hóa có thể xem trên mạng nhưng chấ lượng dịch vụ giao hàng thì phải chờ khi nhận hàng mới đánh giá được. Vì vậy, nếu tạo uy tín tốt về dịch vụ giao hàng như nhanh chóng, iện lợi, an toàn, doanh nghiệp sẽ chinh phục được niềm tin c a khách hàng. Ngược lại, nếu khâu giao hàng làm không tốt, khách hàng sẽ không hài lòng và có thể không quay trở lại. Để đảm bảo chấ lượng giao hàng trong kênh trực tuyến, doanh nghiệp có thể chọn lựa hai chiến lược kể ra dưới đâ

Chiế l ợc th nhất là tự tổ chức việc giao hàng. Khi tham gia mua hàng

trực tuyến, hách hàng hường có yêu cầu phải giao hàng tận nhà. Không chỉ các cửa hàng trực tuyến mà các siêu thị cũng luôn gặp hó hăn rong việc này vì chi phí xây dựng và quản l đội ngũ giao hàng há ốn kém và phức tạp. Để đảm bảo việc giao nhận hàng hiệu quả, đầu tiên các doanh nghiệp phải ăng cường số hóa (digitalize) việc rao đổi thông tin giữa các bộ phận trong công ty, từ khâu tiếp nhận đơn hàng, xử l đơn hàng, áo cáo ình rạng làm hàng đến khâu giao hàng cho

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY TIÊU DÙNG TẠI CÁC WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM (Trang 78 -78 )

×