0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Nghiên cứu định lượng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY TIÊU DÙNG TẠI CÁC WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM (Trang 46 -46 )

Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp các người i u dùng, nhưng đối ượng mà tác giả nhắm đến là nhân vi n văn phòng thông qua bảng câu hỏi chi tiết

Mục đích c a việc sử dụng phương pháp định lượng:

- Đánh giá mức độ in cậ c a các hang đo rong nghi n cứu chính thức. - Đánh giá mức độ quan trọng c a các nhân tố ảnh hưởng nghiên cứu định lượng.

3.1.2 Qui trình nghiên c u

Mô hình nghiên cứu được xây dựng như n dưới:

Hình 3.2. Quy trình nghiên c u

Kiểm định T-test và Anova Tìm cơ sở lý thuyết

Đề xuất mô hình

Thiết kế hang đo

Nghiên cứu định tính

Điều chỉnh mô hình và hang đo, xâ dựng mô hình nghiên cứu chính thức.

Xây dựng bảng câu hỏi và tiến hành thu thập dữ liệu

Kiểm định độ tin cậ Cron ach’s Alpha

Phân tích nhân tố EFA

Phân ích ương quan

Phân tích hồi quy

Kết quả, kết luận và đề xuất giải pháp Thống kê mô tả

Nghiên cứu nà được thực hiên trên hai ước: Nghiên cứu sơ ộ và nghiên cứu chính thức. Trong đó, nghi n cứu sơ ộ nhằm điều chỉnh các yếu tố trong thang đo, ổ sung hang đo, xâ dựng bảng phỏng vấn. Nghiên cứu chính thức nhằm thu thập, phân tích dữ liệu khảo sá cũng như iểm định mô hình.

Sơ đồ 3.1 trình bày quy trình thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu nà được thực hiện hông qua hai ước chính: nghiên cứu sơ ộ sử dụng phương pháp định tính và nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng.

Tr n cơ sở các lý thuyết khoa học về quyết định mua hàng và những nghiên cứu rước có liên quan cũng như hực trạng được phản ánh, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Sau khi thiết kế xong phiếu khảo sát, tác giả sẽ tiến hành tham vấn ý kiến c a các chu n gia để hoàn chỉnh bản câu hỏi dùng cho ước nghiên cứu định lượng tiếp theo

3. .3 P ơ p áp n m u

Đối ượng khảo sát là các nhân viên văn phòng ại TP.HCM. Để đạ được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, tác giả đã lựa chọn phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên là chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling). Lý do tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu này vì người trả lời dễ tiếp cận, họ sẵn sàng trả lời bảng câu hỏi nghiên cứu, ít tốn kém về thời gian và chi phí để thu thập thông tin cần nghiên cứu. Hơn nữa, đâ là nghi n cứu hám phá, n n phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên với hình thức chọn mẫu thuận tiện là phù hợp nhất. Bảng câu hỏi sẽ được gửi trực tiếp đến các đối ượng trả lời bằng các phiếu khảo sát trên giấ đã in sẵn hoặc bằng email.

Kích hước và cách chọn mẫu:

Kích hước mẫu hường ù huộc vào các phương pháp ước lượng rong nghi n cứu và có nhiều quan điểm hác nhau, chẳng hạn như:

- Hach er (1994): ích hước mẫu ằng í nhấ 5 lần iến quan sá . - Hair và cộng sự (1998): ích hước mẫu ối hiểu phải ừ 100 đến 150. - Những qu ắc inh nghiệm hác rong xác định cỡ mẫu cho phân ích nhân ố EFA là hông hường hì số quan sá ( ích hước mẫu) í nhấ phải ằng 4 ha 5

lần số iến rong phân ích nhân ố (Hoàng Trọng & Chu Ngu ễn Mộng Ngọc, 2005).

Nghiên cứu được xây dựng với 27 biến quan sát, tức là kích cỡ mẫu tối thiểu là 135 mẫu. Mẫu được lấ heo phương pháp huận tiện. Tu nhi n, để kết quả phân tích dữ liệu chính xác hơn, ác giả tiến hành thu thập dữ liệu với cỡ mẫu là 250.

3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi

Dựa vào nghiên cứu định tính, tác giả tổng hợp, phân ích và lượng hóa các yếu tố thuộc tính nhằm thiết kế bảng câu hỏi khảo sá định lượng.

Nhóm nghiên cứu chọn hang đo Li er 5 mức độ: từ 1 điểm - thể hiện mức độ rấ hông đồng cho đến 5 điểm - thể hiện mức độ rấ đồng ý. Mỗi câu sẽ là một phát biểu về mộ i u chí được xem là cơ sở cho việc ác động tới đến Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Với cách thiết kế như vậy, người được phỏng vấn hi được khảo sát sẽ cho biế đánh giá c a bản thân về những yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu.

Bảng câu hỏi phác thảo gồm có 27 câu hỏi ương ứng với 7 nhân tố được cho là có ác động đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM.

3.2 Xây dựng thang đo

Sau khi tổng hợp tài liệu và ý kiến từ những kết quả thảo luận nhóm, tác giả kết luận có bảy nhân tố ác động đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM: Yếu tố về giá cả; Chấ lượng sản phẩm; Thông tin về sản phẩm; Hình thức thanh toán; Thời gian giao hàng; Chính sách hoàn trả sản phẩm; Sự thuận tiện khi mua sắm

3.2. T l ờng nhân tố giá cả

Nhân tố giá cả được ký hiệu là GC và được đo lường bằng 4 biến quan sát

Tên biến Mã hóa Giá mua sắm trên mạng hường rẻ hơn hực tế GC1

Bạn hường so sánh giá khi mua sắm trực tuyến GC2 Sau khi so sánh giá, bạn hường chọn giá thấp nhất GC3 Mua sắm Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán

hàng trực tuyến có nhiều quà tặng kèm theo

GC4

3.2.2 T l ờng nhân tố Chấ l ợng sản phẩm

Nhân tố Chấ l ợng sản phẩm được ký hiệu là CLSP và được đo lường bằng 4 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến cung cấp có độ bền cao

CLSP5

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến cung cấp có độ an toàn cao

CLSP6

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến cung cấp là hàng chính hang

CLSP7

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng luôn có nhân vi n ư vấn về sản phẩm

CLSP8

3.2.3 T l ờng nhân tố Thông tin v sản phẩm

Nhân tố Thông tin v sản phẩm được ký hiệu là TTSP và được đo lường

bằng 4 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng mô tả đầ đ thông tin li n quan đến đặc tính sản phẩm: mẫu mã, màu sắc, chất liệu, chấ lượng

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng có nêu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

TTSP10

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng nêu danh mục rõ ràng hàng hóa trên website

TTSP11

Các website bán hàng trực tuyến Có nhiều sự lựa chọn hơn về hương hiệu và người bán

TTSP12

3.2.4 T l ờng nhân tố Hình th c thanh toán

Nhân tố Hình th c thanh toán được ký hiệu là HTTT và được đo lường

bằng 3 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Đa dạng hóa hình thức thanh toán HTTT13

cung cấp đầ đ và rõ ràng các hông in li n quan đến hình thức thanh toán

HTTT14

Có chính sách liên kết giữa ngân hàng và các hình thức thanh toán khác

HTTT15

3.2.5 T l ờng nhân tố Thời gian giao hàng

Nhân tố Thời gian giao hàng được ký hiệu là TGGH và được đo lường bằng 4 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Thông báo trước cho khách hàng về thời gian giao hang

TGGH16

chính sách miễn phí chuyển hàng ở khu vực nội thành

TGGH17

Có cam kết rõ ràng về khoảng thời gian giao hàng ( bao nhiêu giờ kể từ lúc đặt hàng thành công)

TGGH18 Qu định rõ chi phí chuyển hàng ở từng khu vực TGGH19

3.2.6 T l ờng nhân tố Chính sách hoàn trả sản phẩm.

Nhân tố Chính sách hoàn trả sản phẩm được ký hiệu là HTSP và được đo lường bằng 3 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Được hoàn tiền nếu sản phẩm bị hư hại hay không giống mô tả

HTSP20

Liệ các điều khoản chi tiế li n quan đến việc bồi hường

HTSP21

Có cam kết rõ ràng về khoảng thời gian hoàn tiền

HTSP22

3.2.7 T l ờng nhân tố Sự thuận ti n khi mua sắm.

Nhân tố Sự thuận ti n khi mua sắm được ký hiệu là TTMS và được đo lường

bằng 5 biến quan sát sau:

Tên biến Mã hóa

Không cần rời khỏi nhà khi mua sắm TTMS23 Không tốn thời gian đi lại và tham quan cửa

hang

TTMS24

Dễ dàng ìm được sản phẩm mình cần TTMS25

Có thể mua sắm ở bất kỳ đâu TTMS26

Có thể tìm thấy hầu hết tất cả những mặt hàng TTMS27

3.3 Thực hiện nghiên cứu định lượng

3.3.1 Tình hình thu thập dữ li u nghiên c u ị l ợng

Bảng câu hỏi được gửi đến đối ượng nghiên cứu là các nhân vi n văn phòng và khách hàng tại các siêu thị điện máy dưới hai hình thức là phỏng vấn trực tiếp bằng câu hỏi giấy hay bằng email.

Sau khi hoàn chỉnh điều tra, tác giả tiến hành làm sạch dữ liệu. Những bảng câu hỏi chưa được trả lời đầ đ bị sẽ loại để kết quả phân tích không bị sai lệch. Sau khi nhập liệu, sử dụng bảng tần số để phát hiện những ô trống hoặc những giá trị trả lời không nằm rong hang đo, hi đó, cần kiểm tra lại bảng câu hỏi và hiệu chỉnh cho hợp lý (có thể loại bỏ phiếu này hoặc nhập liệu lại cho chính xác).

Tổng cộng có 300 bảng câu hỏi được phát ra, thu về 280 bảng câu hỏi. Trong đó có 30 ảng không hợp lệ.

Bảng 3.1: Tình hình thu thập dữ li u nghiên c u ị l ợng

Mô tả Số l ợng (bảng) Tỷ l (%)

Số bảng câu hỏi phát ra 300 100

Số bảng câu hỏi thu về 280 93

Trong đó

Số bảng câu hỏi hợp lệ 250 89

Số bảng câu hỏi không hợp lệ 30 11

Nguồn: Phụ lục 4 3.3.2 Đặ ểm của m u nghiên c u Bảng 3.2: Thống kê m u v ặ ểm gi i tính Gi i tính Số l ợ ời) Tỷ l (%) Nam 80 32 Nữ 170 68 Tổng 250 100

Nguồn: Phân tích dữ liệu

Nhận xét: Tỷ lệ giới tính trong mẫu nghiên cứu gồm 32% là nam (80 nhân

viên nam), 68% là nữ (170 nhân viên nữ).

Tóm tắt chương 3

Nội dung chương 3 ác giả trình bày về phương pháp nghi n cứu c a luận văn. Quá trình thiết kế nghiên cứu c a luận văn được tác giả thực hiện qua hai ước. Bước một là nghiên cứu định tính và ước hai là nghiên cứu định lượng.

Hai kỹ thuật phỏng vấn tác giả thực hiện là thảo luận nhóm trong nghiên cứu định tính và phỏng vấn trực tiếp và email trong nghiên cứu định lượng.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương nà sẽ trình bày kết quả nghiên cứu thông qua việc phân tích dữ liệu thu thập được. Các dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 18.

4.1 Đánh giá thang đo

Một trong những mục tiêu c a đề tài này là xây dựng và kiểm định độ tin cậy c a các hang đo c a từng nhân tố ảnh hưởng đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Hai công cụ được sử dụng để giúp chúng ta thực hiện mục tiêu này chính là: dựa vào hệ số Cron ach’s Alpha và phân ích nhân ố EFA.

Trong đó, hệ số Cron ach’s Alpha giúp a iểm ra độ tin cậy c a các biến dùng để đo lường từng nhân tố quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Những biến hông đảm bảo độ tin cậy sẽ bị loại khỏi hang đo và sẽ không xuất hiện ở phần phân tích nhân tố. Đối với đề tài nà Cron ach’sAlpha ừ 0,6 trở lên là có thể chấp nhận được (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

Sau khi loại các biến hông đảm bảo độ tin cậy, các biến giữ lại sẽ được xem xét tính phù hợp thông qua phân tích nhân tố EFA. Phân tích nhân tố sẽ trả lời câu hỏi liệu các biến dùng để đánh giá sự thỏa mãn công việc có độ kết dính cao không và chúng có thể gom gọn lại thành một số nhân tố í hơn để xem xét không.

Kết quả phân ích độ tin cậ các hang đo rong mô hình nghi n cứu được trình bày trong Bảng 4.1

Bảng 4.1 : Phân tích h số Cr lp á Biến quan sát Trung bình

ếu loại biến P ơ s ếu loại biến T ơ quan biến – biến tổng Alpha nếu loại bỏ biến này Yếu tố v giá cả Cr lp ’s = .7917 GC1 10.6920 6.3586 .6058 .7380

GC2 10.6680 6.5359 .6240 .7286 GC3 10.6560 6.4434 .6430 .7190 GC4 10.6920 6.9770 .5329 .7728 Chấ l ợng sản phẩm Cr ’s lp = .8082 CLSP5 10.3760 5.8822 .6939 .7246 CLSP6 10.3440 6.1784 .6851 .7311 CLSP7 10.4240 6.4139 .5822 .7798 CLSP8 10.3400 6.6912 .5426 .7973 Thông tin v sản phẩ Cr ’s lp = .8007 TTSP9 10.0120 6.2207 .6589 .7280 TTSP10 9.9760 6.2966 .6458 .7347 TTSP11 10.0040 6.6385 .5846 .7646 TTSP12 9.9440 6.6475 .5661 .7736 Hình th á Cr lp ’s = .7667 HTTT13 6.9240 3.6368 .6058 .6831 HTTT14 6.9000 3.0221 .6739 .5975 HTTT15 6.9040 3.5891 .5281 .7652 Thời gian giao hàng Cr lp ’s = .7815

TGGH16 10.0120 5.6183 .6901 .6716 TGGH17 10.1240 5.9805 .5847 .7302 TGGH18 9.9040 6.6976 .5632 .7415 TGGH19 10.1480 6.4800 .5185 .7627 Chính sách hoàn trả sản phẩm Cr lp ’s = .7671 HTSP20 6.9640 1.5449 .6853 .5852 HTSP21 6.8000 1.8795 .5984 .6889 HTSP22 6.7240 2.0882 .5298 .7610

Sự thuận ti n khi mua sắ Cr lp ’s = .8421

TTMS24 13.7200 10.6602 .4851 .8521

TTMS25 13.8320 9.0801 .7167 .7900

TTMS26 13.7440 9.9824 .6862 .8011

TTMS27 13.8000 9.3414 .7267 .7878

KẾT LUẬN:

Sau hi đo lường độ tin cậy c a các nhân tố thông qua hệ số Cronbach Alpha, kết quả đánh giá hang đo c a 7 nhân tố được tổng hợp như sau:

(1): Nhân tố giá cả: có 4 biến quan sát là GC1, GC2, GC3, GC4

(2): Chấ lượng sản phẩm: có 4 biến quan sát là CLSP5, CLSP6, CLSP7, CLSP8

(3): Thông tin về sản phẩm: có 4 biến quan sát là TTSP9, TTSP10, TTSP11, TTSP12

(4): Hình thức thanh toán: có 3 biến quan sát là HTTT13, HTTT14, HTTT15 (5): Thời gian giao hàng: có 4 biến quan sát là TGGH16, TGGH17, TGGH18, TGGH19

(6): Chính sách hoàn trả sản phẩm: có 3 biến quan sát là HTSP20, HTSP21, HTSP22

(6): Sự thuận tiện khi mua sắm: có 5 biến quan sát là TTMS23, TTMS24, TTMS25, TTMS26, TTMS27

4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Phân tích nhân tố khám phá (Exploration Factor Analysis- EFA) được sử dụng với với mục đích điều chỉnh mô hình nghiên cứu đề xuấ an đầu. Quá trình phân tích nhân tố khám phá sẽ:

- Loại các biến có hệ số tải nhân tố nhỏ. - Kiểm tra yếu tố rích được.

- Kiểm tra giá trị phân biệt c a hang đo.

Trong phân tích nhân tố khám phá, hệ số tải nhân tố (Factor loading) có giá trị >0.3 được xem là đạt mức tối thiểu, > 0.4 được xem là quan trọng, > 0.5 được xem là có ngh a hực tiễn (Hair & ctg, 1998). Kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết H0: mức độ ương quan giữa các biến quan sát bằng 0 trong tổng thể. Nếu kiểm định nà có ngh a hống (Sig ≤ 0.05) hì các iến quan sá có ương quan với nhau trong tổng thể (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2007). Hệ số KMO là một chỉ i u dùng để xem xét sự thích hợp c a EFA, 0.5≤KMO≤1 hì phân ích nhân tố là phù hợp. Phương sai rích được phải lớn hơn 50% (Hair & c g, 1998).

Kết quả phân tích EFA như n dưới:

4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần th 1

Khi phân tích nhân tố, nghiên cứu đặt ra 2 giả thuyết:

Giả thuyết Ho: Các biến trong tổng thể hông có ương quan với nhau.

Giả thuyết H1: Các biến trong tổng thể có ương quan với nhau

Bảng 4.2: H số KMO và kiể ịnh Barlett các thành phần lần th 1 Kiểm tra KMO and Bartlett's

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY TIÊU DÙNG TẠI CÁC WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM (Trang 46 -46 )

×