0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Phân tích hồi quy

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY TIÊU DÙNG TẠI CÁC WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM (Trang 74 -74 )

Phân tích hồi qu được thực hiện nhằm các yếu tố ác động đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM . Dựa vào kết quả phân ích ương quan, hì có 7 iến độc lập có quan hệ với biến phụ thuộc là F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7

Sử dụng phương pháp En er: đưa ất cả các biến độc lập vào cùng chạy một lúc. Đâ là phương pháp mặc định rong chương rình. Mô hình hồi quy bội nhằm xác định vai trò quan trọng c a từng nhân tố trong việc quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Để đánh giá độ phù hợp c a mô hình, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ số xác định R² để đánh giá mức độ phù hợp c a mô hình nghiên cứu. Tuy nhiên không phải phương rình càng có nhiều biến sẽ càng phù hợp hơn với dữ liệu, R² có khuynh hướng là một yếu tố lạc quan c a hước đo sự phù hợp c a mô hình đối với dữ liệu rong rường hợp có 1 biến giải thích trong mô hình (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc, 2009).

Do vậy, trong hồi quy tuyến tính bội hường dùng hệ số R-quare điều chỉnh để đánh giá độ phù hợp c a mô hình vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp c a mô hình. Hệ số Beta chuẩn hoá được dùng để đánh giá mức độ quan trọng c a từng nhân tố, hệ số Beta chuẩn hoá c a biến nào càng cao thì mức độ ác động c a biến đó đến đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc, 2005).

4.4.1 Kiể ị phù hợp của mô hình h i qui tuyế í ến

Kiểm định F về tính phù hợp c a mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể. Điều này cho chúng ta biết biến phụ thuộc có ương quan u ến tính với toàn bộ biến độc lập hay không. Đặt giả thuyết H0 là: a0 = a1 = a2 = a3 = a4 = a5= a6= a7 = 0.

Kiểm định F và giá trị c a sig.

Bảng 4.26 : Kiểm định tính phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến ANOVAb

Mô hình Tổng ình phương Bậc tự do Trung ình ình phương F Sig.

Hồi qui 67.345 7 9.621 98.839 .000(a)

Phần dư 23.555 242 .097

Tổng 90.900 249

a Biến độc lập: (Constant) F7, F4, F5, F2, F3, F6, F1 b Biến phụ thuộc: QUYET DINH

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4

Nhận thấy giá trị Sig. rất nhỏ (< 0.05) nên bác bỏ giả thuyết H0. Điều này có ý ngh a là các iến độc lập rong mô hình có ương quan u ến tính với biến phụ thuộc, tức là sự kết hợp c a các biến độc lập có thể giải hích được sự ha đổi c a biến phụ thuộc.

4.4.2 Kết quả phân tích h i quy

Bảng 4.27: Bảng phân tích kết quả hồi quy

hình R

R bình

phương R ình phương hiệu chỉnh

Hệ số chuẩn c a ước lượng

Bảng 4.28: Các thông số thống kê trong mô hình hồi qui bằng phương pháp Enter Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Sig. Thống đa cộng tuyến B Sai số chuẩn Beta Hệ số Tolerance Hệ số VIF (hằng số) .138 .133 1.032 .303 F1 .143 .031 .193 4.611 .000 .612 1.634 F2 .131 .029 .176 4.598 .000 .730 1.369 F3 .168 .027 .230 6.232 .000 .785 1.274 F4 .121 .028 .164 4.400 .000 .767 1.303 F5 .100 .027 .145 3.741 .000 .713 1.403 F6 .117 .028 .164 4.192 .000 .701 1.426 F7 .225 .032 .269 7.139 .000 .754 1.326 Biến phụ thuộc: QUYET DINH

Nguồn: Kết quả chạy khảo sát của tác giả

Kết quả hồi quy tuyến tính bội cho thấy mô hình có hệ số xác định R2 (coefficient of determination) là 0.741 và R2 điều chỉnh (adjusted R square) là 0.733. Như vậy, mô hình giải hích được 73.3% Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM.

Dựa vào bảng kết quả hồi quy c a từng biến, cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF (variance inflation factor) rất nhỏ (nhỏ hơn 2) cho hấy các biến độc lập không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên không có hiện ượng đa cộng tuyến xảy ra. Do đó, mối quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hưởng đáng ể đến kết quả giải thích c a mô hình hồi quy.

Ta thấy các hệ số Beta c a các biến đều có Sig.<0.05 n n đều có ngh a hống . Như vậy Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi bảy yếu tố theo thứ tự

giảm dần đó là F7: Chính sách hoàn trả sản phẩm (Beta = 0.269), F3: Nhân tố giá cả hợp lý (Beta = 0.230). F1: Sự thuận tiện khi mua sắm (Beta = 0.193) F2: Chấ lượng sản phẩm (Beta = 0.176); F4: Thông tin về sản phẩm (Beta = 0.164), F6: Thời gian giao hàng (Beta = 0.164); F5: Hình thức thanh toán linh hoạt (Beta = 0.145)

Các hệ số Be a nà đều phù hợp với lý thuyết kinh tế, đều lớn hơn 0, có ngh a là khi các yếu tố nà ăng ha giảm thì sẽ làm cho Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM ăng hay giảm theo (quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc).

Phương rình hồi quy với các biến chuẩn hóa có dạng như sau:

Y = 0.269F7 + 0.230F3 + 0.193F1 + 0.176F2 + 0.164F4+ 0.164F6+ 0.145F5

4.4.3 Kết quả l ờng Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyế r ịa bàn TP.HCM

4.4.3.1 Nhân tố Chính sách hoàn trả sản phẩm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Chính sách hoàn trả sản phẩm ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyế r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Được hoàn tiền nếu sản phẩm bị hư hại hay không giống mô tả

3.3880 Trung bình

Liệ các điều khoản chi tiế li n quan đến việc bồi hường

3.4360 Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.36 Trung bình

4.4.3.2 Nhân tố giá cả

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố giá cả ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyế r ịa bàn

TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Giá mua sắm trên mạng hường rẻ hơn hực tế 3.54 Khá Bạn hường so sánh giá khi mua sắm trực tuyến 3.57 Khá Sau khi so sánh giá, bạn hường chọn giá thấp nhất 3.58 Khá Mua sắm Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website

bán hàng trực tuyến có nhiều quà tặng kèm theo 3.54

Khá

Điểm trung bình nhân tố 3.56 Khá

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.3 Nhân tố Sự thuận tiện khi mua sắm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Sự thuận ti n khi mua sắ ến Quyết ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực

tuyế r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Không cần rời khỏi nhà khi mua sắm 3.45 Trung bình Dễ dàng ìm được sản phẩm mình cần 3.38 Trung bình

Có thể mua sắm ở bất kỳ đâu 3.47 Trung bình

Có thể tìm thấy hầu hết tất cả những mặt hàng 3.42 Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.43 Trung bình

4.4.3.4 Nhân tố Chất lượng sản phẩm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Chấ l ợng sản phẩ ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp có độ bền cao 3.45

Trung bình

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp có độ an toàn cao 3.48

Trung bình

Sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng

trực tuyến cung cấp là hàng chính hãng 3.40

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

luôn có nhân vi n ư vấn về sản phẩm 3.49

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.46 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.5 Nhân tố Thông tin về sản phẩm

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Thông tin v sản phẩ ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng mô tả đầ đ hông in li n quan đến đặc tính sản phẩm: mẫu mã, màu sắc, chất liệu, chấ lượng

3.30

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

có nêu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 3.34

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

nêu danh mục rõ ràng hàng hóa trên website 3.31

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến Có nhiều sự lựa chọn

hơn về hương hiệu và người bán 3.37

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.33 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.6 Nhân tố Thời gian giao hàng

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Thời gian giao hàng ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Thông áo rước cho khách hàng về thời gian giao hàng 3.38 Trung bình chính sách miễn phí chuyển hàng ở khu vực nội thành 3.27 Trung bình Có cam kết rõ ràng về khoảng thời gian giao hàng ( bao

nhiêu giờ kể từ lúc đặt hàng thành công) 3.49

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.38 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4 4.4.3.7 Nhân tố Hình thức thanh toán

Bảng 4.29: M á ng v nhân tố Hình th c thanh toán ến Quyế ịnh ch n mua sản phẩ n máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến

r ịa bàn TP.HCM

Biến quan sát Đ ểm

T. bình

M

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

mô tả đầ đ hông in li n quan đến đặc tính sản phẩm: 3.30

mẫu mã, màu sắc, chất liệu, chấ lượng

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

có nêu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa 3.34

Trung bình

Các website bán hàng trực tuyến về điện máy tiêu dùng

n u rõ nước xuất xứ 3.31

Trung bình

Điểm trung bình nhân tố 3.45 Trung bình

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4

Tóm tắ chương 4

Chương nà đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu có được từ việc xử lý và phân tích số liệu thu thập được. Trước tiên, dữ liệu đã được sàng lọc, làm sạch và mã hóa rước khi có thể cho tiến hành xử lý. Phần mô tả mẫu đã giúp chúng a có cái nhìn tổng quát về mẫu nghiên cứu. Việc xác định hệ số Cron ach’s Alpha và phân tích nhân tố đã giúp a hẳng định được 7 nhân tố từ trong thành phần thang đo có độ tin cậy trong việc đo lường quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, phân tích hồi quy tuyến ính được tiến hành với phương pháp ình phương é nhất thông hường đã giúp a có được phương rình hồi quy tuyến tính cũng như cường độ ảnh hưởng c a các nhân tố đến quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 7 nhân tố có mức độ ảnh hưởng quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM là F7: Chính sách hoàn trả sản phẩm (Beta = 0.269), F3: Nhân tố giá cả hợp lý (Beta = 0.230). F1: Sự thuận tiện khi mua sắm (Beta = 0.193) F2: Chấ lượng sản phẩm (Beta = 0.176); F4: Thông tin về sản phẩm (Beta = 0.164), F6: Thời gian giao hàng (Beta = 0.164); F5: Hình thức thanh toán linh hoạt (Beta = 0.145)

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO

GIẢI PHÁP

Bằng việc sử dụng công cụ phân tích là phần mềm SPSS, tác giả có được kết quả nghiên cứu ở chương 4. Theo đó, ác giả đã hực hiện việc đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng c a các nhân tố ác động đến Quyế định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM, đồng thời thực hiện việc kiểm định hang đo, hiết lập phương rình hồi quy về Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Trong chương nà , dựa r n các hông in được chọn lọc từ quá trình phân tích và kết quả hu được, tác giả sẽ bàn luận đến việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao doanh số bán hàng sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM. Từ những kết quả nghiên cứu đã n u rong chương rước, tác giả đưa ra các kiến nghị như sau:

5.1. Hoàn thiện chính sách hoàn trả sản phẩm nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Một trong những điểm yếu c a mua bán online là hách hàng hường không đặt nhiều in ưởng ở người án. In erne mang đến phương hức mua sắm, tìm hiểu thông tin rất tiện lợi nhưng “ hử nghiệm” sản phẩm vẫn là một quá trình không thể thiếu trong hành vi mua hàng. Do vậ , điều này phần nào làm hạn chế thói quen mua hàng thông qua website c a nhiều khách hàng. Họ lo sợ mình sẽ bị quỵt tiền hay mua phải những sản phẩm chấ lượng tồi tệ hông đúng như những thông tin họ đọc được.

Để giải quyết vấn đề này, trang web bán hàng nên bổ sung chính sách hoàn tiền cho khách hàng. Chính sách hoàn tiền là cam kết c a bạn đối với khách hàng, nhằm gia ăng sự in ưởng và xóa bỏ những cản trở về mặt tâm lý khi mua hàng. Trong chính sách hoàn tiền, đừng quên liệ các điều khoản chi tiế li n quan đến

việc bồi hường nếu sản phẩm có chấ lượng hông đúng cam ết, bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển hoặc lỗi kỹ thuật.

Khách hàng sẽ in ưởng doanh nghiệp tạo dựng được phong cách làm ăn minh bạch, rõ ràng, có nguyên tắc.

Hình thức mua bán thông qua website bán hàng khác biệt so với mua hàng trực tiếp ở cơ hội trải nghiệm. Khi mua hàng trực tiếp, khách hàng có thể hỏi han người bán, quan sát, sờ, dùng thử sản phẩm còn khi mua sản phẩm trực tuyến, khách hàng không thể có những trải nghiệm ấy. Vì vậy cho nên, thông tin cung cấp càng minh bạch và có tính thuyết phục, cơ hội khách hàng mua hàng càng cao.

5.2 Hoàn thiện chính sách giá cả nhằm góp phần nâng cao Quyết định chọn mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn TP.HCM

Ở góc độ người tiêu dùng, họ luôn muốn mua được sản phẩm với giá rẻ, chất lượng tốt, dịch vụ tố và mang đến sự an toàn. Bên cạnh đó, rong những năm gần đâ , nền kinh tế nước nhà còn nhiều hó hăn, người tiêu dùng luôn phải cân nhắc trong vấn đề chi tiêu, cho nên giá cả sản phẩm là một trong những yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm.

Các website bán hàng trực tuyến r n địa bàn TP.HCM giữa vai trò trung gian cung cấp dịch vụ giữa nhà sản xuấ và nhà i u dùng, để hu hú người tiêu dùng mua sản phẩm, các doanh nghiệp này nên:

- Đảm bảo chấ l ợng sản phẩm: chấ lượng sản phẩm các cửa hàng/ trung âm điện máy bán ra phải đúng như rong quảng cáo và đảm bảo giá tốt nhất.

- Xây dựng chính sách giá: xây dựng chính sách giá tốt, bán giảm giá một số sản phẩm tồn kho nhầm hu hú người i u dùng đang có nhu cầu và cả người tiêu dùng chưa có nhu cầu.

- Nắm bắt tâm lý khách hàng: Doanh nghiệp phải biết nắm bắt tâm lý và thói quen tiêu dùng c a người dân tại TP.HCM để đưa ra các chương rình án hàng phù hợp với mức giá hấp dẫn, hu hú người tiêu dùng. Ngoài ra doanh nghiệp cũng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY TIÊU DÙNG TẠI CÁC WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM (Trang 74 -74 )

×