0
Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

đây, KVNQD gồm cẩ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo i, nhà ưng do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo i nhàận được những điều kiện thuận lợi hơn các doanh nghiệp khác trong KVNQD nên ở

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM (Trang 47 -49 )

trưởng của dư nợ tín dụng cho KVNQD lớn hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng cho KVQD (132,94% so với 122,74%). Xu hướng này theo người viết là do các nguyên nhân sau:

+ Thứ nhất, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tín dụng ngân hàng những năm gần đây đã hướng đến KVNQD nhiều hơn. Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng cho phép đa dạng hoá các loại hình TCTD được hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, nhiều NHTMCP, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các khách hàng không có khả năng tiếp cận, tiếp cận khó hay nhóm khách hàng bị bỏ ngỏ bởi các NHTMQD. Hơn nữa, việc các ngân hàng chuyên doanh (các NHTMQD) được chuyển đổi sang ngân hàng đa năng, cộng với cơ chế tín dụng của NHNN ngày càng được nới lỏng (như đã trình bày ở phần 2.1, chương II) cũng làm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của KVNQD. Mặt khác, do đa dạng hoá các loại hình TCTD nên mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng cao, các ngân hàng không chỉ tập vào các DNNN mà các DNNQD hoạt động hiệu quả cũng trở thành mục tiêu cạnh tranh của các ngân hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ xuất khẩu tương đối.

+ Thứ hai, những đổi mới vừa qua của hệ thống ngân hàng và những thể lệ tín dụng đã góp phần giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các TPKT khác nhau, tạo sự công bằng, bình đẳng hơn cả về cơ hội lẫn trách nhiệm đối với việc tiếp cận và sử dụng các nguồn vay của các ngân hàng. Cụ thể, trước khi có hai luật ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng), vẫn còn tồn tại nhiều ưu đãi đối với các DNNN như không phải thế chấp tài sản khi vay vốn; khi không có khả năng trả nợ thì được khoanh nợ, xoá nợ dễ hơn...Tuy nhiên, theo tinh thần hai luật ngân hàng, các ưu đãi có tính chất như vậy đã được xoá bỏ hoặc giảm bớt đáng kể, tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng hơn đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, theo những văn bản quy định về thể lệ tín dụng, để được vay vốn của ngân hàng, điều

quan trọng hàng đầu không phải doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào mà quan trọng là doanh nghiệp phải có năng lực tài chính lành mạnh, dự án có tính khả thi và hiệu quả, có uy tín vay, trả đầy đủ và đúng hạn các khoản vay ngân hàng (mặc dù khi thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, sẽ được bàn đến trong phần 3.2 chương 2 của khoá luận).

+ Thứ ba, KVNQD mà đại biểu là kinh tế tư nhân phát triển nhanh chóng, thu hút được một lượng tín dụng lớn từ các ngân hàng. Cụ thể:

• Một số lượng lớn các DNCP được chuyển đổi từ các DNNN vẫn được các ngân hàng cho vay vốn.

• Trước sự phát triển nhanh chóng của KVNQD, các NHTM đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với khu vực này. Đã có trên 13 triệu hộ gia đình ở nông thôn trở thành hộ sản xuất kinh doanh được ngân hàng cho vay vốn. Tính đến hết tháng 12/2001, dư nợ cho vay hộ của NHNN&PTNT vào khoảng 41.564 tỷ đồng24, chiếm 64,4% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này. Còn Ngân hàng Công thương có 228.873 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc KVNQD có quan hệ tín dụng thường xuyên với dư nợ tăng từ 5.896 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng dư nợ năm 1997, lên 8.642 tỷ đồng, chiếm 51,6% tổng dư nợ hiện nay25.

• Các NHTM triển khai nhiều dự án của nước ngoài tài trợ kinh tế ngoài quốc doanh như: NHNN&PTNT Việt Nam tiếp nhận và triển khai 46 dự án với số vốn 1,2tỷ USD -đã giải ngân 382 triệu USD-của ADB, WB, AFD, EFAD....; NHCT Việt Nam làm đại lý triển khai các dự án của Cộng đồng Châu Âu tài trợ cho người Việt Nam hồi hương từ Hồng Kông 22.013.000 USD, Ngân hàng cân đối Đức cho người lao động Việt Nam từ Đức trở về 166 tỷ đồng, Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ 20.298.071USD, và nhiều dự án khác của Pháp, Anh.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM (Trang 47 -49 )

×