0
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

Trang thiết bị tư vấn đầu tư xây dựng

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 42 -46 )

1 Máy vi tính + máy in 217

2 Máy in màu 05 Tốt

3 Máy phôtô 86 Tốt

4 Máy Scan màu 05 Tốt

5 Máy camera 10 Tôt

Biểu 5: Bảng mô tả Thiết bị thí nghiệm tự kiểm tra chất lượng thi công chuyên ngành

T T

Tên phương tiện - Thiết bị Số lượng Ghi chú 1 Máy thuỷ bình 22 2 Máy chiếu đứng 02 3

Máy toàn đạc điện tử 12

4

Máy kinh vĩ điện tử 08

5

Thiết bị quan trắc 09

6

Máy thí nghiệm kéo sắt 06 7 Đồng hồ đo điện tử 08 8 Phòng thí nghiệm được cấp chứng chỉ LAS 03

II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY

LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

TẦNG ĐÔ THỊ

1.Việc áp dụng các nguyên tắc pháp luật về đấu thầu xây lắp

Là một tổng công ty lớn trong lĩnh vức xây dựng, với tư cách đó khi tham dự thầu Tổng công ty luôn tuân thủ đúng các nguyên tắc của đấu thầu nói chung và đấu thầu xây lắp nói riêng:

1.1. Nguyên tắc minh bạch:

Việc đấu thầu là nhằm tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư xây dựng công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư và cũng nhằm loại bỏ những tiêu cực, hạn chế. Trong đấu thầu xây lắp, nguyên tắc minh bạch được áp dụng đối với cả bên mời thầu cũng như các nhà thầu. Khi tham gia đấu thầu mọi công trình, Tổng công ty luôn đảm bảo nguyên tắc này thông qua việc thể hiện những thông tin: Tên Tổng công ty, năm thành lập, năng lực về tài chính, kỹ thuật, đăng kí kinh doanh…cho bên mời thầu. Ngoài các thông tin yêu cầu phải được giữ bí mật, các thông tin trên được Tổng công

ty công bố công khai ở mọi giai đoạn đấu thầu nhằm tránh tình trạng tiêu cực xảy ra ảnh hưởng tới dự án xây dựng công trình.

1.2. Nguyên tắc bảo lãnh

Để thực hiện được quá trình đấu thầu một cách trọn vẹn, tránh sự thay đổi ý định và huỷ bỏ việc đấu thầu và loại bỏ những nhà thầu không nghiêm túc, một trong những biện pháp được áp dụng là bảo lãnh dự thầu. Khi tham gia vào hoạt động đấu thầu, Tổng công ty luôn bảo đảm thực hiện nguyên tắc này thông qua việc nộp Bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ khi tham dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi trúng thầu

Ví dụ: Khi trúng thầu gói thầu “San lấp và chuẩn bị mặt bằng thuộc Dự án: Mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn” Tổng công ty đã nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tiền là 700.000.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình tham gia đấu thầu, Tổng công ty luôn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ với tư cách là nhà thầu:

+ Nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ và nộp đúng hạn; + Nghĩa vụ nộp bảo lãnh…

2. Hình thức và phương thức đấu thầu

2.1.Hình thức đấu thầu

Tổng công ty đã tham gia tất cả các cuộc đấu thầu dưới các hình thức: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu. Trong đó chủ yếu là đấu thầu rộng rãi.

2.2. Phương thức đấu thầu

Về phương thức đấu thầu: Tổng công ty áp dụng cả hai phương thức đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của phương thức đấu thầu hai giai đoạn nên Tổng công ty chủ yếu tham gia đấu thầu các gói thầu có phương thức đấu thầu một túi hồ sơ.

Với tư cách là một nhà thầu tham dự đấu thầu một cách độc lập hay liên danh với các nhà thầu khác, cũng như doanh nghiệp khác khi tham gia đấu thầu, việc đấu thầu được thực hiện theo trình tự nhất định do pháp luật quy định. Cụ thể quy trình tham dự thầu của Tổng công ty được thực hiện như sau:

3.1.Với tư cách là nhà thầu độc lập

Biểu 6: Sơ đồ quy trình tham dự thầu

TT Tiến trình Nội dung Trách nhiệm

thực hiện Trách nhiệm kiểm tra Hồ sơ

1 -Tìm kiếm thông

tin mời thầu

-Chuyển phụ trách đơn vị

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 42 -46 )

×