0
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

Chức năng, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 33 -37 )

I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

2. Chức năng, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các Công ty trực thuộc.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài; có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của Tổng công ty, có quyền sở hữu, sử dụng, và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng riêng của mình theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

2.1. Chức năng của UDIC

- Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của công ty và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bảo toàn và phát triển số vốn được giao.

- Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối và liên kết các hoạt động của các công ty con, công ty liên kết nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của UDIC và các công ty thành viên

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, chế độ chính sách ... điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các công ty con và đơn vị phụ thuộc

- Tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là đầu tư phát triển đô thị, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

2.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

- Tham gia với các cơ quan chức năng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị theo định hướng phát triển chung của thành phố

- Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, sản xuất kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng;

- Lập, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, bưu điện, thuỷ lợi, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất; tư vấn đầu tư xây dựng cho các Chủ đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Đầu tư, xây dựng và lắp các công trình: dân dụng, giao thông đô thị (cấp thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, hè đường…), công nghiệp, điện (đường dây và trạm biến áp đến 110KV), thuỷ lợi, bưu điện, thể dục, thể thao…

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nung và không nung, cấu kiện vật liệu xây dựng các loại, bê tông thương phẩm; chuyển giao công nghệ, xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị để sản xuất vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;

- Xuất khẩu lao động;

- Kinh doanh nhà ở, khách sạn, nhà hàng, văn phòng làm việc, bến bãi, vận tải, du lịch, kho hàng;

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật (cơ khí, thợ sửa chữa bảo dưỡng, nề mộc, vận hành máy móc…) ngành xây dựng.

3. Cơ cấu tổ chức, điều hành hoạt động

Bộ máy quản lí điều hành của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị bao gồm:

- Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc Trong đó:

* Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của UDIC, là đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại UDIC và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại các Công ty Con mà UDIC sở hữu toàn bộ vốn điêù lệ hoặc một phần vốn điều lệ.Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bổ nhiệm trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát là thành viên chuyên trách;

* Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thành lập để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ UDIC, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hộ đồng quản trị. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.

* Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc: Tổng giám đốc UDIC do UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, có quyền điều hành cao nhất hoạt động hàng ngày của UDIC theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với quy định của Điều lệ này và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

* Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng UDIC do UBND Thành phố Hà Nội quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng chịu trách nhiệm giúp Tổng giám đốc điều hành UDIC theo phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Phó Tổng giám đốc không kiêm nhiệm các chức danh quản lý điều hành ở các Công ty con và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của UDIC.

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 33 -37 )

×