0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (154 trang)

Mặc dù đã có Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn gồm nhiều công ty (ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003) nh−ng

Một phần của tài liệu 145 HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  (Trang 96 -97 )

- Nghị định 144/2003/NĐCP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị tr−ờng chứng khoán Đây là văn bản pháp lý cao nhất điều

29 Mặc dù đã có Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn gồm nhiều công ty (ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003) nh−ng

nhiều công ty (ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003) nh−ng các văn bản h−ớng dẫn cụ thể theo qui định của Luật Kế toán 2003 và Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 qui định chi tiết và h−ớng dẫn thi hành một số điều của

đó đ−ợc giao dịch trên TTGDCK/ SGDCK. Ngoài ra, những tiêu chuẩn này còn mang ý nghĩa khuyến khích các công ty đủ điều kiện tham gia niêm yết nhằm tăng tính thanh khoản cho chứng khoán.

So với Nghị định 48 tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu và trái phiếu theo Nghị định 144 hiện nay đợc nới lỏng hơn. Trong đó quy định mức vốn tối thiểu công ty cổ phần cần có để đăng ký niêm yết là 5 tỷ đồng (tr−ớc đây là 10 tỷ đồng), số l−ợng cổ đông là ng−ời ngoài công ty tối thiểu là 50 ng−ời (tr−ớc đây là 100 ng−ời). Đồng thời, một điểm mới trong tiêu chuẩn niêm yết là có tiêu chuẩn riêng cho DNNN cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị tr−ờng chứng khoán30, các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần31, các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng32. Tất cả những điểm mới trên đều đ−ợc các doanh nghiệp và ng−ời đầu t− xem là biện pháp khuyến khích các công ty cổ phần tham gia niêm yết trên thị tr−ờng, thúc đẩy hoạt động giao dịch và l−u ký chứng khoán tập trung.

Tuy nhiên, có một thực tế là do yêu cầu về vốn điều lệ đ−ợc hạ thấp nên đa số công ty niêm yết sẽ có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh không cao. Thêm vào đó theo các quy định hiện hành về số l−ợng cổ đông công chúng (tối thiểu 50 ng−ời); tỷ lệ sở hữu của nhà đầu t− n−ớc ngoài đối với một tổ chức phát hành (không quá 30% vốn điều lệ); tỷ lệ cổ phần do nhà n−ớc nắm giữ (đặc biệt là các tổ chức niêm yết có tiền thân là các doanh nghiệp nhà n−ớc cổ phần hóa) th−ờng chiếm tỷ lệ không nhỏ (th−ờng trên 20%) ít khi đ−ợc đ−a vào giao dịch nên thực chất tỷ lệ cổ phần đ−ợc đ−a vào giao dịch là khá khiêm tốn. Kết quả là tính thanh khoản của cổ phiếu kém và giao dịch ít sôi động, khó thu hút ng−ời đầu t−. Điều này có thể chứng minh thông qua số liệu về giao dịch của các chứng khoán đang niêm yết trên TTGDCK Tp.HCM nh− sau:

Một phần của tài liệu 145 HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  (Trang 96 -97 )

×