0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Heơ thông NHNo&PTNT khu vực TP.HCM

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 31 -32 )

Thành phô Hoă Chí Minh giữ vai trò đaău tàu trong quá trình phát trieơn kinh tê – xã hoơi đât nước, khẳng định là trung tađm kinh tê, tài chính, thương mái, dịch vú mang tính cánh tranh cao. Trại qua quá trình phát trieơn lađu dài từ naím 1990 đên nay heơ thông NHNo&PTNT tái khu vực Tp. HCM đã phát trieơn khođng ngừng veă sô lượng và chât lượng, goăm 48 Chi nhánh câp 1, 152 Phòng giao dịch và 7 bàn giao dịch (Phú lúc 2) được đaịt khaĩp các quaơn, huyeơn tređn địa bàn Thành phô và luođn giữ vai trò và đóng góp moơt phaăn quan trĩng vào trong hốt đoơng kinh doanh cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam.

Đađy là địa bàn kinh doanh chụ lực mang lái gaăn 30% toơng thu nhaơp toàn heơ thông, 22% tieăn gửi toàn heơ thông và chiêm 21,4% toơng dư nợ. Tỷ leơ sử dúng vôn đát 79% so với nguoăn vôn huy đoơng, đạm bạo đieău chuyeơn vôn moơt lượng đáng keơ cho toàn heơ thông NHNo&PTNT.

NHNo&PTNT khu vực Tp.HCM chiêm 12,3% toơng nguoăn vôn huy đoơng, dư nợ chiêm 10% toơng dư nợ so với các toơ chức tín dúng khác tređn địa bàn.

- Trong naím 2009 neăn kinh tê gaịp nhieău khó khaín, thách thức, lãi suât biên đoơng mánh, nhieău chi nhánh đã chụ đoơng trieơn khai các giại pháp chư đáo cụa NHNo&PTNT VN kịp thời, linh hốt trong vieơc áp dúng lãi suât phù hợp đeơ duy trì và taíng trưởng nguoăn vôn đát 98.983 tỷ đoăng, taíng 11.114 tỷ đoăng so với naím 2008 chiêm tỷ leơ 12,6% trong đó nguoăn vôn từ dađn cư chiêm tỷ leơ 49,5%; toơng dư nợ đát 76.018 tỷ đoăng, taíng 14.459 tỷ đoăng so với naím 2008, chiêm tỷ leơ 23,5%.

Hốt đoơng kinh doanh đôi ngối giạm so với naím 2008, doanh sô kinh doanh ngối teơ giạm 11,3%; doanh sô thanh toán hàng xuât giạn 8,7%, doanh sô thanh toán hàng nhaơp giạm 46,5%.

Kêt quạ tài chính naím 2009, quỹ thu nhaơp đát 1.494 tỷ đoăng, taíng 899 tỷ đoăng so với naím 2008, trong đó các chi nhánh có quỹ thu nhaơp cao: TP.HCM, Sài Gòn, Đođng Sài Gòn, Mác Thị Bưởi…và hieơn văn còn moơt sô chi nhánh có quỹ thu nhaơp ađm do chưa thu được các khoạn lãi trung, dài hán đên hán và chi phí lãi suât đaău ra cao coơng với vieơc đieău chưnh lãi suât các món vay cũ gaịp khó khaín…

Sáu tháng naím 2010 thị trường tieăn teơ và hốt đoơng ngađn hàng tređn TP.HCM tương đôi oơn định. Nguoăn vôn huy đoơng cụa các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực

TP.HCM đát 98.659 tỷ đoăng, giạm 324 tỷ đoăng so với naím 2009 chiêm 15% toơng nguoăn vôn cụa các TCTD tređn địa bàn TP.HCM. Nguoăn vôn giạm chụ yêu do ngối teơ giạm 4.000 tỷ đoăng, tieăn gửi, tieăn vay các TCTD giạm 3.781 tỷ đoăng, tieăn gửi khođng kỳ hán và có kỳ hán dưới 25 tháng taíng 5.136 tỷ đoăng.

Toơng dư nợ 06 tháng naím 2010 đát 77.979 tỷ đoăng, taíng 1.961 tỷ đoăng so với naím 2009, đát tỷ leơ 2,6% chiêm thị phaăn 13,1% dư nợ cụa các TCTD tređn khu vực TP.HCM. Cho vay lĩnh vực nođng nghieơp, nođng thođn taíng 8,2% so với naím 2009, chiêm tỷ trĩng 40% so toơng dư nợ. Cho vay nhaơp khaơu taíng 10,3%, cho vay chứng khoán giạm 62,1% so với naím 2009.

Kêt quạ tài chính 06 tháng đaău naím 2010 cũng khá khạ quan. Toơng thu nhaơp đát 5.731 tỷ đoăng baỉng 48,5% so với naím 2009, trong đó thu từ hốt đoơng tín dúng 5.235 tỷ đoăng, chiêm 91,3% toơng thu nhaơp. Quỹ thu nhaơp 393 tỷ đoăng, baỉng 26,3% so với naím 2009. Tređn khu vực TP.HCM có 41 chi nhánh có quỹ thu nhaơp dương, trong đó các chi nhánh có quỹ thu nhaơp cao như TP.HCM, Sài Gòn,Mác Thị Bưởi… Đaău tư tín dúng taơp trung cho các chương trình theo chư đáo cụa Chính phụ như cho vay hoê trợ lãi suât, lương thực, cá tra, basa, cho vay ưu đãi xuât khaơu…

Các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP.HCM taơp trung nađng cao chât lượng tín dúng, cho vay có chĩn lĩc và trình tự ưu tieđn đôi với các đôi tượng khách hàng tređn cơ sở cađn đôi giữa nguoăn vôn và dư nợ tái moêi chi nhánh, ưu tieđn cho vay nođng nghieơp nođng thođn và doanh nghieơp nhỏ và vừa.

Cođng tác kieơm tra, kieơm soát noơi boơ được quan tađm và toơ chức thực hieơn thường xuyeđn qua đó phát hieơn được sai sót và chưnh sửa kịp thời.

Cođng tác đào táo cán boơ ngày càng được quan tađm và chú trĩng phù hợp với yeđu caău phát trieơn kinh doanh cụa các chi nhánh.

Cođng tác cođng ngheơ thođng tin được trieơn khai táo thuaơn lợi trong vieơc phát trieơn theđm các sạn phaơm dịch vú mới phù hợp với thị trường, đa dáng hóa sạn phaơm dịch vú ngađn hàng đeơ phát trieơn khách hàng và thị phaăn tređn khu vực Thành phô.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 31 -32 )

×