0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Châp hành quy trình cho vay, thụ túc vay vôn

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 70 -71 )

- Các chi nhánh caăn bô trí phòng ban tín dúng, các toơ chuyeđn phú trách tín dúng doanh nghieơp đaịc bieơt là DNNVV đeơ táo thuaơn lợi cho DN trong quá trình giao dịch, đoăng thời taíng sự chuyeđn mođn đôi với CBTD nhaỉm naíng cao trình đoơ chuyeđn mođn nghieơp vú giại quyêt nhu caău vay vôn cho khách hàng được nhanh chóng mà văn đạm bạo chât lượng tín dúng. Tránh tình tráng CBTD phú trách nhieău cođng vieơc, saĩp xêp khođng khoa hĩc làm cođng tác thaơm định trước khi cho vay, kieơm tra giám sát trong và sau khi cho vay khođng được chaịt chẽ khođng naĩm baĩt được tình hình tài chính thực tê cụa khách hàng cũng như phát hieơn hành vi mang tính lừa đạo cụa khách hàng từ đó dăn đên những rụi ro toơn thât cho ngađn hàng.

- Hieơn nay vieơc cánh tranh giữa các NHTM tređn khu vực TP.HCM rât gay gaĩt, nhaỉm hướng tới phúc vú cho khách hàng doanh nghieơp đaịc bieơt là DNNVV vì các ngađn hàng đeău xem đađy là đôi tượng khách hàng ưu tieđn hàng đaău khi giại quyêt nhu caău veă tín dúng sẽ bán chéo được nhieău sạn phaơm khách cho DNNVV. Các chi nhánh beđn cánh tuađn thụ theo đúng các quy định veă quy trình cho vay cụa NHNN và hướng dăn cụa NHNo&PTNT đeơ thaơm định khách hàng vay vôn được chính xác khách quan, đạm bạo đụ các đieău kieơn vay theo đúng quy định đạm bạo giại quyêt nhu caău tín dúng cụa doanh nghieơp nhanh chóng, tieơn lợi nhưng đạm bạo hoơi đụ đieău kieơn theo quy định nhaỉm đạm bạo an toàn veă vôn cho NHNo&PTNT Vieơt Nam. Theo kêt quạ khạo sát ý kiên cụa 247 doanh nghieơp đánh giá veă thụ túc, trình tự tiên hành thaơm định cho vay thì có 15,8% nhaơn xét rât phức táp, 30,2% nhaơn xét phức táp, 35,8% nhaơn xét trung bình và chư có 18,2% nhaơn xét ở mức đơn giạn và rât đơn giạn.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 70 -71 )

×