0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Xađy dựng và hoàn thieơn chính sách hoê trợ DNNVV

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 81 -82 )

Đôi với cơ quan Chính phụ caăn chư đáo sát sao các Boơ, Ngành có lieđn quan trong vieơc thực hieơn rà soát các chính sách hoê trợ DNNVV từ đó có những chính sách đeơ hoê trợ phù hợp với chức naíng, nhieơm vú các ngành, các địa phương, trong đó caăn đaịc bieơt chú trĩng đên các cơ chê, chính sách veă tài chính, tín dúng, xúc tiên thương mái, ứng dúng cođng ngheơ, nhađn lực và đào táo cho DNNVV.

Caăn có sự phađn cođng rõ trách nhieơm quạn lý nhà nước cụa từng Boơ, Ngành đôi với khu vực DNNVV, trước hêt là vai trò và trách nhieơm quạn lý nhà nước cụa các cơ quan trung ương như Boơ KH&ĐT, Boơ Cođng thương, Boơ Nođng nghieơp và Phát

trieơn Nođng thođn, Lieđn minh Hợp tác xã Vieơt Nam…; phađn cođng, phađn câp rõ trách nhieơm quạn lý nhà nước giữa trung ương và địa phương; xađy dựng quy chê phôi hợp chaịt chẽ và có hieơu quạ cụa các câp, các toơ chức có lieđn quan đên sự hốt đoơng và phát trieơn cụa khu vực DNNVV, từ các boơ, ngành đên các địa phương, các toơ chức đoàn theơ chính trị, xã hoơi, kinh tê, hieơp hoơi ngành ngheă ...

Đôi với UBND các tưnh, thành phô trực thuoơc Trung ương có trách nhieơm trợ giúp phát trieơn DNNVV tređn địa bàn mình như taíng cường cođng tác xađy dựng phát trieơn DNNVV, tham gia xađy dựng, hướng dăn các vaín bạn cụa cơ quan trung ương, nhaỉm kieơm tra trợ giúp DNNVV vừa kieơm tra giám sát các chương trình trợ giúp sau khi các chính sách đã được ban hành, đoăng thời caăn tiêp túc chụ đoơng sáng táo tìm mĩi nguoăn vôn hoê trợ DNNVV, xađy dựng cơ chê đeơ bô trí nguoăn ngađn sách địa phương cho các hốt đoơng khuyên khích phát trieơn DNNVV như xađy dựng Quỹ khuyên nođng địa phương, các chương trình hành đoơng cú theơ đeơ thúc đaơy sạn xuât cụa DNNVV tái địa phương phát trieơn moơt cách đoơt phá. Tiêp túc nađng cao naíng lực cụa các trung tađm hoê trợ tái địa phương như trung tađm khuyên cođng, trung tađm xúc tiên thương mái, đaău tư, các hieơp hoơi, các trường dáy ngheă, các vieơn nghieđn cứu … và định hướng hốt đoơng cụa các toơ chức này hướng tới doanh nghieơp.

Ngoài ra tái các địa phương caăn xađy dựng các trung tađm tư vân hoê trợ phát trieơn các DNNVV. Các trung tađm này sẽ trợ giúp các doanh nghieơp tređn các khía cánh như boăi dưỡng kiên thức lãnh đáo, naíng lực quạn lý đieău hành; tư vân veă luaơt, pháp lý, vaín bạn chính sách cụa Nhà nước, hoê trợ khoa hĩc cođng ngheơ cho các DNNVV, đào táo nguoăn nhađn lực… đieău này táo thuaơn lợi cho DNNVV phát trieơn và mỡ roơng thị trường, taíng cường sức cánh tranh.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 81 -82 )

×