0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Chú trĩng cođng tác đạm bạo tieăn vay

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 72 -72 )

Cođng tác thaơm định tài sạn thê châp là moơt khađu quan trĩng trong thaơm định khách hàng vay vôn. Đôi với DNNVV do quy mođ veă tài chính rât hán chê neđn tài sạn thê châp cụa chính DN là khođng nhieău, thường sử dúng tài sạn bạo lãnh cụa beđn thứ ba hoaịc những tài sạn hình thành từ chính nguoăn vôn vay như bât đoơng sạn, vaơt tư hàng hóa….

Đôi với tài sạn đạm bạo cụa beđn thứ ba khi thaơm định tài sạn thê châp caăn hêt sức caơn thaơn và xác định chính xác nghĩa vú đạm bạo cụa beđn thứ ba, khi có tranh châp xạy ra NH có theơ thu hoăi từ vieơc xử lý tài sạn thê châp đó.

Đôi với tài sạn hình thành từ vôn vay thì phại caăn xác định được quyeăn sử dúng hoaịc quyeăn sở hữu đó thuoơc veă chính DN vay vôn đoăng thời giá trị tài sạn đó phại lớn hơn sô tieăn giại ngađn và hoă sơ pháp lý veă tài sạn thê châp phại đaăy đụ hợp pháp hợp leơ theo quy định đoăng thời NH phại quạn lý được tài sạn thê châp.

Beđn cánh đó vieơc thaơm định giá trị tài sạn thê châp tái các chi nhánh hieơn nay rât sơ sài, trong khi NHNo&PTNT khođng có phòng ban hay boơ phaơn chuyeđn phú trách cođng tác thaơm định tài sạn. Moêi chi nhánh neđn có những quy định cú theơ rõ ràng trong vieơc thaơm định tài sạn như cơ sở tham khạo giá hoaịc thueđ hẳn beđn thaơm định giá có naíng lực chuyeđn mođn phú trách cođng tác thaơm định đeơ làm caín cứ đánh giá tài sạn nhaỉm đạm bạo sự cođng baỉng đôi với khách hàng và an toàn vôn vay cho ngađn hàng khi có rụi ro xạy ra. Theo kêt quạ khạo sát cụa DNNVV veă giá trị tài sạn đạm bạo ngađn hàng đánh giá thì 18,6% DNNVV nhaơn xét giá trị tài sạn định giá ở mức rât thâp, 29,3% DNNVV nhaơn xét thâp, 35,3% DNNVV nhaơn xét trung bình, 9,8% DNNVV nhaơn xét cao và chư 7,0% DNNVV nhaơn xét là rât cao.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 72 -72 )

×