0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Nguyeđn nhađn từ DNNVV:

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 64 -64 )

- Naíng lực quạn lý, đieău hành cụa DNNVV yêu kém khođng theo kịp với những chuyeơn biên thay đoơi cụa thị trường kinh tê. Kinh doanh trở neđn thua loê khi khụng

hoạng kinh tê xạy ra hoaịc gaịp sự cánh tranh ngày càng gay gaĩt mà tự bạn thađn moêi DNNVV khođng tự vaơn đoơng đeơ thay đoơi, trang bị đeơ theo kịp thời đái.

- Hán chê cụa DNNVV là quy mođ sạn xuât kinh doanh nhỏ, nguoăn vôn tham gia ít, thị trường khođng lớn thường mang tính địa phương và thiêu oơn định, coơng theđm cođng ngheơ thiêt bị, máy móc kém hieơn đái… khi suy thoái kinh tê xạy ra các DNNVV là đôi tượng sẽ chịu tác đoơng trước nhât ạnh hưởng đên tình hình sạn xuât kinh doanh cụa các DN theo chieău hướng xâu ạnh hưởng đên khạ naíng tài chính và khạ naíng thanh toán nợ vay ngađn hàng.

- DNNVV thường khođng có sự thông nhât và cođng khai sô lieơu tài chính neđn khi cung câp cho NH sô lieơu khođng trung thực ngoài ra moơt sô trường hợp các DNNVV còn làm giạ hóa đơn, chứng từ, báo cáo, khai mang khạ naíng tài chính… đođi khi CBTD vì naíng lực hán chê đã khođng phát hieơn kịp thời dăn đên những sai phám trong quy trình giại quyêt khoạn vay tín dúng.

- Các DNNVV hieơn nay thường thiêu tài sạn đạm bạo cho khoạn vay khi đi vay vôn. Các tài sạn chụ yêu là cụa cá nhađn, beđn thứ ba bạo lãnh. Giá trị tài sạn thường thâp so với quy mođ và nhu caău vôn cụa doanh nghieơp.

- Trong hốt đoơng sạn xuât kinh doanh các DNNVV thường hốt đoơng khá đoơc laơp, chưa có nhieău sự lieđn kêt lăn nhau hay tham gia vào các hieơp hoơi dành rieđng cho đôi tượng DNNVV và lieđn kêt với các doanh nghieơp lớn trong hốt đoơng sạn xuât kinh doanh.

Kêt luaơn chương 2:

Chương 2 đã neđu những đaịc đieơm chụ yêu cụa heơ thông NHNo&PTNT Vieơt Nam và các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. Luaơn vaín phađn tích thực tráng hốt đoơng tín dúng, chât lượng tín dúng đôi với DNNVV. Từ đó đánh giá những kêt quạ đát được cũng như những hán chê toăn tái và tìm ra những nguyeđn nhađn ạnh hưởng đên chât lượng tín dúng đôi với DNNNV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM là cơ sở đeơ đưa ra những giại pháp nhaỉm nađng cao chât lượng tín dúng đôi với DNNVV góp phaăn vào vieơc phát trieơn kinh tê xã hoơi và vị thê cụa NHNo&PTNT.

CHƯƠNG 3: GIẠI PHÁP NAĐNG CAO CHÂT LƯỢNG TÍN DÚNG

ĐÔI VỚI DOANH NGHIEƠP NHỎ VÀ VỪA TÁI NHNo&PTNT KHU

VỰC TP. HCM

3.1. Định hướng kinh doanh cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam. 3.1.1. Định hướng chung cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam.

Bước vào thời kỳ hoơi nhaơp, NHNo&PTNT Vieơt Nam đang hốch định những chính sách kinh doanh đeơ phù hợp với giai đốn mới nhaỉm phát trieơn Agribank thành moơt taơp đoàn tài chính vững mánh.

- Chính sách cụa NHNo&PTNT là phát trieơn và taíng tỷ trĩng dịch vú đeơ tránh phú thuoơc quá nhieău đôi với nguoăn thu truyeăn thông là tín dúng. Chính sách này mang lái cho NH rât nhieău lợi ích là đa dáng hóa hốt đoơng cụa NH đeơ phát trieơn thành moơt NH hieơn đái, thu hút được khách hàng là DN vì phúc vú trĩn gói cho khách hàng khi bán chéo được nhieău sạn phaơm, đoăng thời thường xuyeđn kieơm tra, đánh giá khạ naíng naíng lực cụa khách hàng nhaỉm taíng naíng lực cánh tranh đôi với các NH khác. Maịt khác khi phát trieơn hốt đoơng dịch vú thu hút được nguoăn tieăn gửi khođng kỳ hán, giạm chi phí đaău vào, từ đó có chính sách lãi suât cho vay hợp lý mang tính cánh tranh mà văn đạm bạo được hieơu quạ.

Đeơ làm được đieău này NHNo&PTNT caăn noơ lực rât nhieău, từ vieơc nghieđn cứu đưa ra nhieău sạn phaơm cho khách hàng như các sạn phaơm veă ngađn hàng đieơn tử…và trong quá trình thực hieơn thì đieău quan trĩng là chiên lược taăm nhìn, con người phại đáp ứng phúc vú nhu caău cụa cođng vieơc đoăng thời đaău tư trang thiêt bị phúc vú cođng tác ngày moơt tôt hơn.

- Taơp trung taíng trưởng nguoăn vôn, nađng cao chât lượng tín dúng thay vì taíng trưởng tín dúng như thời gian qua. Đaịc bieơt đạm bạo tính thanh khoạn cụa toàn heơ thông thođng qua vieơc đạm bạo nguoăn vôn phát trieơn beăn vững, lãi suât hợp lý.

Trong tình hình kinh tê khó khaín thời gian qua, NHNo&PTNT đã thây được taăm quan trĩng cụa cođng tác huy đoơng vôn và đã thực hieơn nhieău chính sách đeơ các chi nhánh NHNo&PTNT taíng cường, taơp trung vào cođng tác huy đoơng vôn như báo cáo tình hình taíng trưởng nguoăn vôn hàng tháng, hàng quý và khen thưởng

nêu chi nhánh nào đát được vieơc huy đoơng cao và khieơn trách đôi với chi nhánh taíng trưởng dư nợ vượt kê hốch đã đeă ra.

Chính sách phát trieơn nguoăn vôn oơn định được dựa tređn kinh nghieơm cụa các NH nước ngoài khi giai đốn cánh tranh lãi suât gay gaĩt, các NH thương mái đua nhau cháy đua lãi suât đeơ taíng cường huy đoơng, đạm bạo tính thanh khoạn và nguoăn vôn đeơ đaău tư tín dúng. Còn các NH nước ngoài trước đó đã thực hieơn chính sách nguoăn vôn gửi khođng kỳ hán cụa các doanh nghieơp neđn vieơc cánh tranh lãi suât đeơ taíng cường nguoăn huy đoơng khođng ạnh hưởng nhieău. Trong giai đốn khó khaín veă nguoăn vôn các NH nước ngoài văn có nguoăn đeơ giại ngađn và chụ đoơng hơn trong vieơc chĩn lựa khách hàng có tieăm lực tài chính tôt.

3.1.2. Định hướng hốt đoơng tín dúng cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam.

- Chính sách tín dúng là taíng cường veă maịt chât lượng, đạm bạo múc tieđu cađn baỉng giữa tôi đa hóa lợi nhuaơn, giạm thieơu rụi ro, đạm bạo taíng trưởng beăn vững theo thođng leơ quôc tê. Xađy dựng chính sách khách hàng có sự phađn hóa rõ reơt giữa các nhóm KH theo các tieđu chí như lịch sử quan heơ tín dúng, chiên lược kinh doanh, an toàn veă vôn vay, lợi ích khách hàng mang lái… từ đó sẽ có những chính sách đôi với khách hàng cho phù hợp veă lãi suât vay, mở roơng hán mức tín dúng, giạm bieơn pháp đạm bạo tieăn vay, giạm phí trong vieơc sử dúng các dịch vú…

- Thực hieơn chính sách tín dúng linh hốt đôi với từng thời kỳ, áp dúng vào từng lối tieăn, kỳ hán, quy mođ cụa dự án, khách hàng khác nhau.

- Múc tieđu chính cụa hốt đoơng tín dúng là phát trieơn beăn vững, hieơu quạ, đạm bạo an toàn veă vôn phù hợp với từng địa phương, vùng, chi nhánh và từng CBTD.

- Phát trieơn danh múc tín dúng phù hợp với từng thời kỳ kinh tê xã hoơi khác nhau. Đôi với tình hình kinh tê xã hoơi trong thời gian qua thì chính sách danh múc tín dúng cụa NHNo&PTNT được xađy dựng như đa dáng hóa ngành ngheă, khách hàng vay; phù hợp với tình hình kinh tê vĩ mođ, đieău kieơn xu hướng phát trieơn cụa thị trường; phù hợp với xu thê phát trieơn và lợi thê so sánh cụa NHNo&PTNT.

- Taơp trung phát trieơn tín dúng đôi với DNNVV:

+ Doanh nghieơp có tài chính lành mánh, khạ naíng quạn lý tôt, đaău tư trang thiêt bị cođng ngheơ, trình đoơ chuyeđn mođn, kinh nghieơm trong kinh doanh.

+ Taơp trung đaău tư doanh nghieơp xuât nhaơp khaơu, chê biên tieđu thú hàng nođng, lađm thụy hại sạn, lương thực thực phaơm…

- Taơp trung đaău tư vôn ngaĩn hán: boơ sung vôn lưu đoơng phúc vú sạn xuât kinh doanh, há thâp tỷ leơ trung dài hán.

- Hán chê đaău tư các lĩnh vực có rụi ro cao:

+ Thaơn trong trong vieơc cho vay BĐS, khi đaău tư phại đánh giá tính khạ thi cụa dự án theo các chương trình cụa Chính phụ, phù hợp vơi chụ trương cụa nhà nước và pháp lý cụa dự án đó phại đaăy đụ.

+ Tám ngưng cho vay chứng khoán và thê châp baỉng chứng khoán.

- Taơp trung đaău tư tín dúng trong lĩnh vực nođng nghieơp nođng thođn, các đeă án, quỹ hoê trợ cụa Chính phú, Nhà nước…

- Xađy dựng mođ hình kinh tê chuyeđn nghieơp, taơp trung vào DNNVV:

+ NHNo&PTNT đã xađy dựng mođ hình chuyeđn mođn hóa với vieơc phađn ra Ban tín dúng DNNVV và Ban tín dúng hoơ cá nhađn ở trú sở chính và tái chi nhánh cũng áp dúng boơ phaơn tín dúng doanh nghieơp và hoơ gia đình, cá nhađn. Theo đó thì Ban tín dúng DNNVV tái trú sở chính chịu trách nhieơm trong vieơc ban hành các quy trình, chính sách, sạn phaơm đên từng chi nhánh NHNo&PTNT, tái moêi chi nhánh có boơ phaơn tín dúng DNNVV sẽ trực tiêp phúc vú khách hàng.

+ Toơ chức hĩc taơp, đào táo chuyeđn sađu các kiên thức veă DNNVV goăm các kiên thức hoê trợ như quạn trị doanh nghieơp, luaơt doanh nghieơp, các chính sách hoê trợ khác đên các kỹ naíng tiêp caơn, thaơm định cho vay, cung câp các sạn phaơm dịch vú, cođng tác quạn trị rụi ro…cho CBTD nhaỉm táo moơt đoơi ngũ đụ trình đoơ chuyeđn mođn nghieơp vú đeơ phúc vú đôi tượng DNNVV.

+ Caăn xađy dựng chính sách tín dúng, quy trình cho vay dành rieđng cho đôi tượng DNNVV. Các chính sách này phại được thông nhât, theơ hieơn quan đieơm rõ ràng, phađn câp phán quyêt, tài sạn đạm bạo, xử lý rụi ro. Từ đó có sự chuaơn hóa veă quy trình cho vay DNNVV đạm bạo hieơu quạ, chaịt chẽ và an toàn vôn.

+ Xađy dựng gói sạn phaơm rieđng giành cho đôi tượng DNNVV, đeơ ngày càng nhieău tiêp caơn, phúc vú ngày càng nhieău, càng tôt cho đôi tượng khách hàng này như cho vay, bao thanh toán, bạo lãnh, cho thueđ tài chính, các sạn phaơm dịch vú thanh toán, ngađn quỹ, tư vân, bạo hieơm…

+ Thực hieơn chính sách ưu đãi DNNVV như lãi suât, phí dịch vú, đieău kieơn thê châp…

+ Tiêp túc hoàn thieơn heơ thông châm đieơm khách hàng noơi boơ phù hợp với đôi tượng khách hàng DNNVV, đạm bạo tính cođng khai minh bách, thúc đaơy DNNVV phát trieơn, từ đó có sự thông nhât châm đieơm khách hàng theo thođng leơ quôc tê..

3.2. Giại pháp nađng cao chât lượng tín dúng đôi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. NHNo&PTNT khu vực TP. HCM.

3.2.1 Nhóm giại pháp nađng cao chât lượng tín dúng đôi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP. HCM.

3.2.1.1. Nađng cao cođng tác quạn trị đieău hành.

- Các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP.HCM phại châp hành các chụ trương, chính sách đieău hành, chính sách tín dúng theo quy định cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam đoăng thời có những phạn ánh tích cực những phát sinh thực tê tái thị trường TP.HCM làm cơ sở cho trú sở chính có những sửa đoơi, chân chưnh kịp thời phù hợp với tình hình dieên biên phức táp cụa khu vực.

- Caăn phát huy hơn nữa tính chât cũng như vai trò cụa Vaín phòng đái dieơn khu vực Mieăn Nam là moơt boơ phaơn cụa trú sở chính đeơ tieơn cho các chi nhánh lieđn heơ đoăng thời VPĐD thực hieơn chức naíng kieơm tra giám sát giạm cođng vieơc cho các Ban tái trú sở chính như kieơm tra chât lượng tín dúng veă đánh giá quy trình nghieơp vú cùng với tình hình thực tê trieơn khai cụa khách hàng; kieơm tra giám sát tình hình thực hieơn chư tieđu kê hốch veă nguoăn vôn, tín dúng, tỷ leơ nợ quá hán, nợ xâu tái moêi chi nhánh. Xử lý nghieđm trường hợp vi phám kê hốch veă taíng tưởng tín dúng, tỷ leơ nợ quá hán, nợ xâu taíng cao. Vaín phòng đái dieơn khu vực Mieăn Nam khođng theơ hieơn được ngoài các cođng tác đào táo, báo cáo thông keđ, sô lieơu… và thực hieơn theo các đợt kieơm tra do Trú sở chính leđn kê hốch, phôi hợp với VPĐD.

- Các chi nhánh caăn sớm áp dúng trieơn khai các quy trình do NHNo&PTNT Vieơt Nam ban hành như Quyêt định sô 606/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/06/2010 V/v ban hành quy định cho vay đôi với khách hàng trong heơ thông NHNo&PTNT Vieơt Nam thời hán có hieơu lực từ 15/07/2010 và các quy định cụa NHNN.

- Ngoài thực hieơn các chính sách tín dúng từ trú sở chính, ngay tái moêi chi nhánh phại tự trang bị kiên thức kinh nghieơm trong chính sách tín dúng rieđng phù

hợp với đaịc thù moêi chi nhánh cũng như xađy dựng danh múc đaău tư tín dúng hợp lý, phađn tán rụi ro, tránh phú thuoơc vào moơt nhóm khách hàng hay moơt lĩnh vực ngành ngheă nào đó.

- Các chi nhánh neđn cơ câu lái danh múc đaău tư tín dúng khi có sự mât cađn đôi trong moơt sô lĩnh vực đaău tư như tỷ leơ bât đoơng sạn khá cao; tỷ leơ cho vay trung dài hán cao và chư taơp trung tái moơt vài chi nhánh trĩng đieơm làm ạnh hưởng đên tính thanh khoạn và cađn đôi nguoăn vôn cụa NHNo&PTNT. Trước tình hình khó khaín hieơn nay các chi nhánh caăn kieđn quyêt và xử lý khéo léo các khoạn nợ đã đaău tư đang gaịp rụi ro và tieăm aơn rụi ro. Đoăng thời chuyeơn hướng taơp trung cho DNNVV phúc vú sạn xuât kinh doanh, xuât nhaơp khaơu đaịc bieơt là hàng nođng lađm thụy hại sạn, tieơu thụ cođng nghieơp…

- Các chi nhánh phại đạm bạo khớp đúng giữa hoă sơ giây tín dúng với dữ lieơu tređn heơ thông IPCAS đạm bạo phạn ánh chính xác tình hình thực tê tín dúng theo quy định cụa NHNN từ đó có những xử lý kịp thời nêu khoạn vay suy giạm khạ naíng tài chính.

- Các chi nhánh caăn taíng cường cođng tác dự báo tình hình kinh tê xã hoơi, xađy dựng danh múc tín dúng hợp lý đaịc thù tái moêi chi nhánh đeơ có những chính sách tín dúng phù hợp với dieên biên phức táp cụa neăn kinh tê nhaỉm hán chê rụi ro. Trong cođng tác quạn trị đieău hành các chi nhánh phại thực hieơn theo kê hốch được giao từ trú sở chính veă tín dúng, nguoăn vôn, nợ quá hán, nợ xâu…

3.2.1.2. Châp hành quy trình cho vay, thụ túc vay vôn.

- Các chi nhánh caăn bô trí phòng ban tín dúng, các toơ chuyeđn phú trách tín dúng doanh nghieơp đaịc bieơt là DNNVV đeơ táo thuaơn lợi cho DN trong quá trình giao dịch, đoăng thời taíng sự chuyeđn mođn đôi với CBTD nhaỉm naíng cao trình đoơ chuyeđn mođn nghieơp vú giại quyêt nhu caău vay vôn cho khách hàng được nhanh chóng mà văn đạm bạo chât lượng tín dúng. Tránh tình tráng CBTD phú trách nhieău cođng vieơc, saĩp xêp khođng khoa hĩc làm cođng tác thaơm định trước khi cho vay, kieơm tra giám sát trong và sau khi cho vay khođng được chaịt chẽ khođng naĩm baĩt được tình hình tài chính thực tê cụa khách hàng cũng như phát hieơn hành vi mang tính lừa đạo cụa khách hàng từ đó dăn đên những rụi ro toơn thât cho ngađn hàng.

- Hieơn nay vieơc cánh tranh giữa các NHTM tređn khu vực TP.HCM rât gay gaĩt, nhaỉm hướng tới phúc vú cho khách hàng doanh nghieơp đaịc bieơt là DNNVV vì các ngađn hàng đeău xem đađy là đôi tượng khách hàng ưu tieđn hàng đaău khi giại quyêt nhu caău veă tín dúng sẽ bán chéo được nhieău sạn phaơm khách cho DNNVV. Các chi nhánh beđn cánh tuađn thụ theo đúng các quy định veă quy trình cho vay cụa NHNN và hướng dăn cụa NHNo&PTNT đeơ thaơm định khách hàng vay vôn được chính xác khách quan, đạm bạo đụ các đieău kieơn vay theo đúng quy định đạm bạo giại quyêt nhu caău tín dúng cụa doanh nghieơp nhanh chóng, tieơn lợi nhưng đạm bạo hoơi đụ đieău kieơn theo quy định nhaỉm đạm bạo an toàn veă vôn cho NHNo&PTNT Vieơt Nam. Theo kêt quạ khạo sát ý kiên cụa 247 doanh nghieơp đánh giá veă thụ túc, trình tự tiên hành thaơm định cho vay thì có 15,8% nhaơn xét rât phức táp, 30,2% nhaơn xét phức táp, 35,8% nhaơn xét trung bình và chư có 18,2% nhaơn xét ở mức đơn giạn và rât đơn giạn.

3.2.1.3. Nađng cao chât lượng trong cođng tác thaơm định

Cođng tác thaơm định là moơt bước rât quan trĩng trong quy định cho vay. Dựa vào báo cáo thaơm định mà ngađn hàng quyêt định cho vay hay từ chôi. Do đó, báo

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 64 -64 )

×