0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Moơt sô toăn tái hán chê

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 58 -59 )

- Tình hình nợ quá hán, nợ xâu từ naím 2008 có chuyeơn biên xâu, tỷ leơ và sô dư nợ quá hán, nợ xâu taíng cao, đaịc bieơt là đôi tượng DNNVV, nợ xâu taíng 2.218 tỷ đoăng (+102%), chiêm tỷ trĩng 5,6% toơng dư nợ, trong đó có 17 Chi nhánh có tỷ leơ nợ xâu tređn 5%.

- Moơt sô chi nhánh còn thú đoơng trong tiêp caơn, naĩm baĩt, phađn tích hốt đoơng cụa DNNVV neđn chưa có giại pháp cú theơ và hieơu quạ veă mở roơng quan heơ với khách hàng DNNVV.

- Sạn phaơm trĩn gói cho DNNVV còn đơn đieơu hán chê trong moơt sô sạn phaơm cho vay, dịch vú truyeăn thông.

- Sô lượng khách hàng DNNVV quan heơ vay vôn và thueđ tài chính tái NHNo&PTNT khu vực Tp.HCM taíng nhanh nhưng so với các NHTM khác thì văn còn rât hán chê.

- Tỷ leơ trích laơp quỹ dự phòng rụi ro ngày càng taíng do tỷ leơ nợ quá hán taíng cao, đoăng thời tỷ leơ thu hoăi nợ đã XLRR khođng như kê hốch đeă ra, đieău này đã ạnh hưởng đên tình hình tài chính tái moơt sô chi nhánh khi có quỹ thu nhaơp ađm.

- Tỷ leơ nguoăn vôn ngaĩn hán cho vay trung, dài hán tái moơt sô chi nhánh vượt 30% trong khi theo thođng tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009 cụa NHNN tỷ leơ quy định duy trì ở mức 30%.

- Dư nợ trung, dài hán so nguoăn vôn có thời hán còn lái tređn 12 tháng bình quađn ở mức cao, các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP.HCM caăn chuyeơn dịch cơ câu kỳ hán đaău tư theo hướng hợp lý hơn với nguoăn vôn.

- Đaău tư cho vay vào lĩnh vực bât đoơng sạn văn còn taíng và chiêm tỷ leơ cao (19,6% toơng dư nợ), moơt sô chi nhánh có tỷ leơ cho vay BĐS cao như Mác Thị Bưởi, TP. HCM, Bình Chánh, Nhà Bè, CN10, CN06...đieău này gađy khó khaín cho các chi nhánh trong vieơc thu hoăi nợ đên hán khi thị trường bât đoơng sạn traăm laĩng.

- Cán boơ tín dúng chuyeđn trách nhieău vieơc như phú trách tín dúng, giao dịch vieđn, các cođng tác huy đoơng, phát trieơn sạn phaơm dịch vú...coơng theđm với naíng lực hán chê, saĩp xêp bô trí cođng vieơc chưa khoa hĩc đã làm ạnh hưởng đên chât lượng tín dúng và cođng tác chaím sóc khách hàng đaịc bieơt là khách hàng DN đã khođng khai thác bán chéo các sạn phaơm ngoài tín dúng cho đôi tượng khách hàng này.

- Tình hình sai phám tái moơt sô chi nhánh thời gian qua trong cođng tác tín dúng đã ạnh hưởng đên uy tín thương hieơu cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam đoăng thời gađy haơu quạ nghieđm trĩng trong vieơc thât thoát tài sạn cụa Nhà nước như các trường hợp tái các chi nhánh Chợ Lớn, Tađn Bình, Hùng Vương, CN 03…

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 58 -59 )

×