0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Định hướng hốt đoơng tín dúng cụa NHNo&PTNT Vieơt Nam

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 67 -69 )

- Chính sách tín dúng là taíng cường veă maịt chât lượng, đạm bạo múc tieđu cađn baỉng giữa tôi đa hóa lợi nhuaơn, giạm thieơu rụi ro, đạm bạo taíng trưởng beăn vững theo thođng leơ quôc tê. Xađy dựng chính sách khách hàng có sự phađn hóa rõ reơt giữa các nhóm KH theo các tieđu chí như lịch sử quan heơ tín dúng, chiên lược kinh doanh, an toàn veă vôn vay, lợi ích khách hàng mang lái… từ đó sẽ có những chính sách đôi với khách hàng cho phù hợp veă lãi suât vay, mở roơng hán mức tín dúng, giạm bieơn pháp đạm bạo tieăn vay, giạm phí trong vieơc sử dúng các dịch vú…

- Thực hieơn chính sách tín dúng linh hốt đôi với từng thời kỳ, áp dúng vào từng lối tieăn, kỳ hán, quy mođ cụa dự án, khách hàng khác nhau.

- Múc tieđu chính cụa hốt đoơng tín dúng là phát trieơn beăn vững, hieơu quạ, đạm bạo an toàn veă vôn phù hợp với từng địa phương, vùng, chi nhánh và từng CBTD.

- Phát trieơn danh múc tín dúng phù hợp với từng thời kỳ kinh tê xã hoơi khác nhau. Đôi với tình hình kinh tê xã hoơi trong thời gian qua thì chính sách danh múc tín dúng cụa NHNo&PTNT được xađy dựng như đa dáng hóa ngành ngheă, khách hàng vay; phù hợp với tình hình kinh tê vĩ mođ, đieău kieơn xu hướng phát trieơn cụa thị trường; phù hợp với xu thê phát trieơn và lợi thê so sánh cụa NHNo&PTNT.

- Taơp trung phát trieơn tín dúng đôi với DNNVV:

+ Doanh nghieơp có tài chính lành mánh, khạ naíng quạn lý tôt, đaău tư trang thiêt bị cođng ngheơ, trình đoơ chuyeđn mođn, kinh nghieơm trong kinh doanh.

+ Taơp trung đaău tư doanh nghieơp xuât nhaơp khaơu, chê biên tieđu thú hàng nođng, lađm thụy hại sạn, lương thực thực phaơm…

- Taơp trung đaău tư vôn ngaĩn hán: boơ sung vôn lưu đoơng phúc vú sạn xuât kinh doanh, há thâp tỷ leơ trung dài hán.

- Hán chê đaău tư các lĩnh vực có rụi ro cao:

+ Thaơn trong trong vieơc cho vay BĐS, khi đaău tư phại đánh giá tính khạ thi cụa dự án theo các chương trình cụa Chính phụ, phù hợp vơi chụ trương cụa nhà nước và pháp lý cụa dự án đó phại đaăy đụ.

+ Tám ngưng cho vay chứng khoán và thê châp baỉng chứng khoán.

- Taơp trung đaău tư tín dúng trong lĩnh vực nođng nghieơp nođng thođn, các đeă án, quỹ hoê trợ cụa Chính phú, Nhà nước…

- Xađy dựng mođ hình kinh tê chuyeđn nghieơp, taơp trung vào DNNVV:

+ NHNo&PTNT đã xađy dựng mođ hình chuyeđn mođn hóa với vieơc phađn ra Ban tín dúng DNNVV và Ban tín dúng hoơ cá nhađn ở trú sở chính và tái chi nhánh cũng áp dúng boơ phaơn tín dúng doanh nghieơp và hoơ gia đình, cá nhađn. Theo đó thì Ban tín dúng DNNVV tái trú sở chính chịu trách nhieơm trong vieơc ban hành các quy trình, chính sách, sạn phaơm đên từng chi nhánh NHNo&PTNT, tái moêi chi nhánh có boơ phaơn tín dúng DNNVV sẽ trực tiêp phúc vú khách hàng.

+ Toơ chức hĩc taơp, đào táo chuyeđn sađu các kiên thức veă DNNVV goăm các kiên thức hoê trợ như quạn trị doanh nghieơp, luaơt doanh nghieơp, các chính sách hoê trợ khác đên các kỹ naíng tiêp caơn, thaơm định cho vay, cung câp các sạn phaơm dịch vú, cođng tác quạn trị rụi ro…cho CBTD nhaỉm táo moơt đoơi ngũ đụ trình đoơ chuyeđn mođn nghieơp vú đeơ phúc vú đôi tượng DNNVV.

+ Caăn xađy dựng chính sách tín dúng, quy trình cho vay dành rieđng cho đôi tượng DNNVV. Các chính sách này phại được thông nhât, theơ hieơn quan đieơm rõ ràng, phađn câp phán quyêt, tài sạn đạm bạo, xử lý rụi ro. Từ đó có sự chuaơn hóa veă quy trình cho vay DNNVV đạm bạo hieơu quạ, chaịt chẽ và an toàn vôn.

+ Xađy dựng gói sạn phaơm rieđng giành cho đôi tượng DNNVV, đeơ ngày càng nhieău tiêp caơn, phúc vú ngày càng nhieău, càng tôt cho đôi tượng khách hàng này như cho vay, bao thanh toán, bạo lãnh, cho thueđ tài chính, các sạn phaơm dịch vú thanh toán, ngađn quỹ, tư vân, bạo hieơm…

+ Thực hieơn chính sách ưu đãi DNNVV như lãi suât, phí dịch vú, đieău kieơn thê châp…

+ Tiêp túc hoàn thieơn heơ thông châm đieơm khách hàng noơi boơ phù hợp với đôi tượng khách hàng DNNVV, đạm bạo tính cođng khai minh bách, thúc đaơy DNNVV phát trieơn, từ đó có sự thông nhât châm đieơm khách hàng theo thođng leơ quôc tê..

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 67 -69 )

×