0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Cođng tác huy đoơng vôn tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 38 -41 )

Khu vực TP.HCM là trung tađm kinh tê cụa cạ nước, đoăng thời là địa bàn giữ vai trò quan trĩng trong cođng tác huy đoơng vôn cụa toàn heơ thông NHNo&PTNT, luođn chiêm tỷ trĩng tređn 22% toơng nguoăn vôn huy đoơng. Nguoăn vôn taíng trưởng đeău

qua các naím dù chịu ạnh hưởng nhieău cụa khụng hoạng kinh tê cùng với sự cánh tranh cao với các ngađn hàng khác tái khu vực Thành phô.

Bạng 2.2. Sô lieơu nguoăn vôn huy đoơng NHNo&PTNT khu vực TP. HCM.

ĐVT: Tỷ đoăng

Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010

Nguoăn vôn huy đoơng 45.034 63.799 87.869 98.983 98.659

Noơi teơ 40.031 57.722 79.633 77.848 89.748

Ngối teơ 5.003 6.077 8.236 12.911 8.911

(Nguoăn: Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM)

Qua bạng sô lieơu cho thây cođng tác huy đoơng vôn luođn được các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Tp.HCM chú trĩng và taơp trung phát trieơn. Trong giai đốn từ naím 2006 – 2009, nguoăn vôn taíng 53.949 tỷ đoăng với tôc đoơ taíng 119,8% so với naím 2006. Trong đó naím 2007 có tỷ leơ taíng cao nhât với nguoăn vôn taíng 20.235 tỷ đoăng đát 144,9% so với naím 2006. Nguyeđn nhađn là do các các chi nhánh mở roơng máng lưới, thành laơp nhieău chi nhánh mới và taíng cường nhaơn tieăn gửi từ toơ tài chính, bạo hieơm xã hoơi. Naím 2009 có tôc đoơ taíng chaơm lái nhưng nguoăn vôn văn duy trì ở mức cao taíng 16.380 tỷ đoăng so với naím 2008, đát tỷ leơ 19,8%. Nguyeđn nhađn là các chi nhánh khođng được tiêp túc nhaơn tieăn gửi cụa các toơ chức tài chính, bạo hieơm khi đên kỳ hán thanh toán, đieău này gađy khó khaín khi nguoăn vôn này rút đoơt ngoơt. Đoăng thời các chi nhánh đã thực hieơn đúng chư đáo từ NHNo&PTNT Vieơt Nam là có nhieău sạn phaơm huy đoơng, lãi suât cánh tranh, khuyên mãi khách hàng gửi tieăn…neđn văn duy trì tôc đoơ taíng trưởng khá. Nguoăn vôn huy đoơng noơi teơ luođn giữ vai trò quan trĩng trong toơng nguoăn vôn, tỷ leơ luođn tređn 70% toơng nguoăn vôn huy đoơng. Đên 06 tháng naím 2010 tình hình huy đoơng vôn gaịp khó khaín toơng nguoăn vôn giạm 324 tỷ đoăng, trong đó nguoăn vôn ngối teơ giạm mánh nhât 4.000 tỷ đoăng, nguoăn vôn noơi teơ văn taíng 11.900 tỷ đoăng so với naím 2009. Nguyeđn nhađn là do trước sự ạnh hưởng cụa biên đoơng ngối teơ các toơ chức, cá nhađn khođng tiêp

túc gửi ngối teơ nữa mà chuyeơn qua hình thức khác đaău tư như gửi tiêt kieơm baỉng noơi teơ hay đaău tư vàng.

Bạng 2.3. Sô lieơu nguoăn vôn huy đoơng NHNo&PTNT khu vực TP.HCM theo thời gian ĐVT: Tỷ đoăng Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010 TG khođng kỳ hán 9,919 15,824 15,224 15,727 17,035 TG có kỳ hán dưới 12T 11,333 13,802 29,721 46,497 46,785 TG có kỳ hán từ 12T trở leđn 23,782 35,643 37,658 36,759 34,839 Toơng 45,034 65,269 82,603 98,983 98,659

Nguoăn: “ Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM”.

Trong cơ câu nguoăn vôn thì tieăn gửi dađn cư chiêm tỷ leơ cao nhât, đên 31/12/2009 chiêm 33,1% toơng nguoăn vôn đát 32.753 tỷ đoăng và taíng 21,9% so với naím 2008. Phađn theo kỳ hán thì tieăn gửi có kỳ hán dưới 12 tháng chiêm tỷ trĩng cao nhât, đên 31/12/2009 đát 52,2% toơng nguoăn vôn, taíng 38,4% so với naím 2008. Tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm tỷ trĩng thâp nhât, đên 30/06/2010 chiêm tỷ trĩng 17,26% trong toơng nguoăn vôn. Đieău này cho thây các chi nhánh chưa khai thác tôt cođng tác huy đoơng tieăn gửi khođng kỳ hán này nhaỉm giạm chi phí đaău vào taíng cheđnh leơch lãi suât đaău vào ra đeơ mang lái hieơu quạ trong kinh doanh.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK TPHCM.PDF (Trang 38 -41 )

×