0

giao an ngu van 6 bai tap lam tho bon chu

giáo án ngữ văn 6- bài Chân,Tay, Tai, Mắt, Miệng

giáo án ngữ văn 6- bài Chân,Tay, Tai, Mắt, Miệng

Ngữ văn

... Tit 45 Hng dn c thờm I- c Tỡm hiu chung : 1-Th loi : Truyn ng ngụn 2-Nhõn vt : 3-Ngụi k : Ngụi th ba 4-Túm tt truyn : 5-T khú : sgk 6- i ý : Truyn k vờ mi quan h gia cỏc nhõn vt : Chõn, Tay, ... ng, hp dn 2-í ngha bn : * Ghi nh : sgk / 1 16 Tit 45 I - c- Tỡm hiu chung : II - Tỡm hiu bn : III -Tng kt : IV- Luyn : - c din cm -c k truyn, k din cm cõu chuyn theo ỳng trỡnh t cỏc s vic -Nhc li ... không làm lụng, không chung sống với lão Miệng - Đến ngày thứ bảy nhóm mệt mỏi rã rời không chịu - Bác Tai nhận sai lầm trước bảo bọn đến chăm sóc lão Miệng - Tất thấy khoan khoái Từ họ sống thân...
 • 14
 • 4,551
 • 28
Giáo án Ngữ văn 6 tập 1

Giáo án Ngữ văn 6 tập 1

Ngữ văn

... SGK/ 56  Ghi nhớ: học SGK/ 56  GV chuyển ý: Sở dó có tượng nhiều nghóa từ kết chuyển nghóa Vậy chuyển nghóa nguyên tắc chuyển nghóa gì? Chúng ta qua phần hai Hoạt động 2: Tìm hiểu tượng chuyển ... mượn? Dặn dò: – Học Ghi nhớ SGK trang 25 – Bài tập nhà: Bài 3/ 26 – Chu n bò bài: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ + Hằng ngày em có kể chuyện nghe kể không? Em thường kể chuyện gì? Với ai? + Trả lời câu ... Hướng d6ãn HS tìm hiểu mục đích I Ý nghóa đặc điểm chung Tự phương thức Tự sự: ? Hàng ngày em có kể chuyện nghe kể chuyện không? Em thường kể chuyện gì? (HS tự trả lời → GV lưu ý: Em kể chuyện...
 • 155
 • 4,988
 • 20
Giáo án Ngữ văn 6 tập 2

Giáo án Ngữ văn 6 tập 2

Ngữ văn

... vần ang /an: lang thang – tuyết tan; cao sang – hàn, rõ ràng – cờ tàn, nghênh ngang – lây lan, bàng hoàng – mưa tan, sang ngang – mưu toan, trường giang – quan san, chàng ràng – vô can, tan hoang ... hoang – phong lan, hoang tàn – phàn nàn, hiên ngang – hoa lan, hoa vàng – bò can, vênh vang – điêu tàn, xuyên ngang – đòn càn b) Cặp vần ac/at: + Lác đác mưa rơi Lang thang xuôi ngược Man mát khí ... Man mát khí trời Miên man niềm vui + bạc ác – chan chát, ngơ ngác – khao khát, man mác – san sát, lệch lạc – nhàn nhạt, xao xác – tan tác, nhang nhác – ràn rạt, phờ phạc – man mát, thác bạc – té...
 • 108
 • 5,351
 • 25
Giáo án ngữ văn 6 tập I 2009-2010

Giáo án ngữ văn 6 tập I 2009-2010

Ngữ văn

... Lan? ngời xung quanh Lan Đó biểu Vì sao? ngời bạn tốt -> Tìm hiểu ? Với trờng hợp "Bạn An gặp chuyện mà ngời " Bạn An gặp chuyện mà học nhỉ" -> học cần kể câu chuyện nh ngời kể phải kể câu chuyện ... "Ngu n gốc, cháu": từ ghép b "Ngu n gốc" đồng nghĩa "nguyên do, cội rễ, gốc gác, cội ngu n" c Từ ghép quan hệ thân thuộc: cậu mợ, cô dì, bác, anh em Bài tập 2: Quy tắc xếp tiếng từ ghép quan ... Lang Liêu khiến chàng xứng đáng với quyền kế lên nh ngời anh hùng Hình vị ảnh chàng khiến nhớ đến hình ảnh Mai An Tiêm tích da hấu Cả Lang Liêu Mai An Tiêm ) c Lang Liêu nối vua: Giáo viên Nguyễn...
 • 231
 • 591
 • 0
Giáo án ngữ văn 6 tập I

Giáo án ngữ văn 6 tập I

Ngữ văn

... sanh? Ở hang Thạch Sanh lại cứu ai?Từ bộc lộ phẩm chất Thạch Sanh? -Sau khỏi hang sâu Thạch Sanh lại gặp thử thách khác? Bằng cách mà Thạch Sanh minh oan? *GV gợi ý để HS tìm chi tiết -Vua giao ... thuộc kiểu ta gọi danh từ đơn vò - Hãy cho biết danh từ đơn vò? - Nhưng từ trâu ,gạo, quan danh từ gì? - Thế danh từ vật ? - Hãy cho ví dụ danh từ đơn vò danh từ vật? - Thử thay danh từ in đậm nói ... ………=>Cụm danh từ ST DT Danh từ người người ,vật ,hiện tượng ,khái niệm * Ghi nhớ (sgk - 86) II Danh từ đơn vò danh từ vật *Ví dụ(sgk- 86) * Nhận xét: 50 Trường THCS Thành Nhất -Em đặt câu với danh từ...
 • 104
 • 793
 • 2
Bài soạn GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 21

Bài soạn GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 21

Ngữ văn

... màu sắc tác giả ? - Hình ảnh sông - Cá nhân phát màu xanh Năm Căn rộng lớn, rừng đước : Xanh mạ, xanh hùng vó, màu xanh trãi dài vô tận rêu, xanh chai lọ -> Điệp tư ø: miêu tả đước GV chốt : Con ... đọc dễ nhận biết cảnh vật - Lắng nghe II Phân tích : Chuyển ý Hoạt động : Phân tích 1.Nội dung : n tượng chung ban đầu cảnh a Ấn tượng ban thiên nhiên vùng Cà Mau đầu thiên nhiên Cho HS đọc ... Người kể chuyện (tác giả) miêu tả cảnh quan theo trình tự tự nhiên , hợp lý : Các sông rạch, cảnh hai bên bờ sông … GV chốt : Vò trí : Trên thuyền quan sát, người kể xưng “tôi”(Chú bé An) Thuận...
 • 13
 • 1,338
 • 10
Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6- Tuần 22

Ngữ văn

... miªu t¶ rÊt thµnh c«ng nÐt t©m lý Êy.) GV: Ngêi anh ®· “ mn khãc” nµo? Bøc tranh ®Đp qu¸, cËu bÐ tranh hoµn h¶o qu¸ Nªn nh×n vµo bøc tranh ngêi anh kh«ng nhËn ®ã lµ m×nh, ®Ĩ råi nhËn th× ngì ngµng, ... Vở tập: 26 - 29 Chu n bò: “Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả” (TT) SGK/ 27 + tập → SGK/ 36 - 37 ********************************************* Ngµy so¹n: 16/ 01/2011 ... ( Xem trém tranh cđa em.) GV:T¹i sau xem tranh, ngêi anh l¹i lÐn trót mét tiÕng thë dµi? ( V× thÊy em cã tµi thËt, cßn m×nh th× kÐm cái, v« dơng.) GV: Em cßn nhËn tÝnh xÊu ë ngêi anh? ( Ých kû,...
 • 9
 • 1,137
 • 3
Bài soạn Giáo án Ngữ văn 6( 3 cột )

Bài soạn Giáo án Ngữ văn 6( 3 cột )

Ngữ văn

... đồng nghóa + Dũng cảm: Can đảm, gan anh hùng b.Tư oai nghiêm Vd: An người dũng cảm người anh hùng An người can đảm - Bằng từ đồng nghóa An người gan c.Tư hùng dũng người anh hùng  Giải nghóa từ ... nghe, nghe bạn Lan Lan người - Muốn biết lí An - Muốn biết lí An học - Bạn An gặp chuyện mà học học nhỉ? + Câu chuyện kể phải có => Thông báo việc, * Để trả lời câu hỏi liên quan đến việc mà muốn ... sách tranh chống ngọai xâm trang 24 giáo khoa - Gióng người anh hùng mang nhiều ngu n sức mạnh => Giáo viên bình: Thánh Gióng mang sức mạnhcủa đất nước… khoa IV Luyện tập Bài tập 1, trang 24...
 • 192
 • 1,320
 • 8
Bài soạn Giáo án Ngữ văn 6( 3 cột )

Bài soạn Giáo án Ngữ văn 6( 3 cột )

Ngữ văn

... đồng nghóa + Dũng cảm: Can đảm, gan anh hùng b.Tư oai nghiêm Vd: An người dũng cảm người anh hùng An người can đảm - Bằng từ đồng nghóa An người gan c.Tư hùng dũng người anh hùng  Giải nghóa từ ... nghe, nghe bạn Lan Lan người - Muốn biết lí An - Muốn biết lí An học - Bạn An gặp chuyện mà học học nhỉ? + Câu chuyện kể phải có => Thông báo việc, * Để trả lời câu hỏi liên quan đến việc mà muốn ... sách tranh chống ngọai xâm trang 24 giáo khoa - Gióng người anh hùng mang nhiều ngu n sức mạnh => Giáo viên bình: Thánh Gióng mang sức mạnhcủa đất nước… khoa IV Luyện tập Bài tập 1, trang 24...
 • 192
 • 1,072
 • 2
Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6 - 2

Bài giảng Giáo án Ngữ Văn 6 - 2

Tư liệu khác

... điều ? tác dụng ? -> Đoạn chuyển tiếp; - Câu chuyện truyền thuyết dân gian ngu n gốc bìm bịp Thể căm ghét ác, xấu, bịp bợmTăng ý vị văn hoá dân gian cho câu chuyện tranh thiên nhiên hấp dẫn, kì ... Truyện đồng tho i - Kể theo thứ tự - Dế Choắt, chị đời thời gian Cốc Ông Hai, Thằng Sông nớc Cà Truyện dài An mau x Anh trai, em gái Bức tranh Truyện ngắn Trình tự thời Kiều Phơng em gái gian Truyện ... lực nhà văn nh nào? - Bằng tài quan sát để quan sát đợc tác giả + Vị trí quan sát đảo Thanh Luân -> đến đá đầu s, thấu đầu mũi đảo + Dạy từ canh t -> rình quan sát mặt trời lên -> Lựa chọn chi...
 • 99
 • 1,724
 • 6
Bài giảng Giáo án ngữ văn 6 kì 2

Bài giảng Giáo án ngữ văn 6 kì 2

Ngữ văn

... biết phó twgf bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa ? Trang - quan hệ thời gian; - quan hệ thời gian - quan hệ thời gian; b quan hệ thời gian; kết Cho học sinh đọc lại đoạn Thuật lại Dế Mèn trêu ... động ? Ở đoạn tác giả diễn tả ấn tượng chung ban dầu nào? - Đ1: Từ đầu đến “xanh đơn điệu” ⇒ An tượng chung ban đầu thiên nhiên vùng Cà Mau - Đ2: Tiếp đến “ban mai” ⇒ Nói kênh rach vùng CM tập trung ... Khi tài hội họa anh buồn Trang 17 em gái phát thái độ người anh nào? ? Vì người anh buồn? ? Từ thất vọng cảm nhận dẫn tới người anh có thái độ em nào? ? Khi xem tranh em gái người anh có thái độ...
 • 90
 • 3,165
 • 16

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008