0

đề kiểm tra hkii môn toán lớp 2

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Cao đẳng - Đại học

... và x 2 nên yCĐ . yCT = 5 ↔ (2x1 – m).(2x 2 – m) = 5 ↔ 4x1.x 2 – 2m.(x1 + x 2 ) + m 2 = 5 ↔ 4.(m – 1) – 2m .2 + m 2 = 5 ↔ m 2 = 9 0 ,25 đ ↔ m = –3 (loại m = 3) 0 ,25 đ ... AB 2 = = 3a 2 – a 2 = 2a 2 → SA = a 2 . 0 ,25 đ từ đó V = 13.SABCD.SA = 0 ,25 đ = 13.a 2 .a 2 = 3 2 3a. 0 ,25 đ 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2 điểm) 1/ Tam ... = x 2 – 2x + m – 1 0 ,25 đ từ đó (C) có 2 điểm cực trị khi f(x) có 2 nghiệm phân biệt ≠ 1 ↔ ∆' > 0 và f(1) ≠ 0 ↔ 2 – m > 0 và m – 2 ≠ 0 ↔ m < 2 0 ,25 đ khi đó, 2 điểm...
 • 4
 • 789
 • 6
Tài liệu 10 đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 10 ppt

Tài liệu 10 đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 10 ppt

Toán học

... :A B C DMốt 110 92 85 62 Số trung bình 82. 25 80 82. 25 82. 5Số trung vị 79 85 82 82 Độ lệch chuẩn 13.67 13.67 13.67 13.67Bài 2. (2, 0điểm)a. Giải bất phương trình: ( ) 2 2 x 167 xx 3x 3 ... số 4 2 y x x= − + trên [ 0; 2 ] .Câu V.b ( 2, 0 điểm ) : a) Chứng minh rằng : 2 2 2 2 2 2sintan cos sin tancosα+ β α = α + ββb) Tìm tập xác định của hàm số 2 2x 1y (x 4x 3)x 2 −= ... (E):4x 2 + 9y 2 = 25 .Tìm tọa độ 2 tiêu điểm và tọa độ các đỉnh của elip.ĐỀ 2 Câu 1: (2 đ) Giải các bất phương trình sau:a.1 30 2 1x x− ≥− −b. 2 ( 3 1) 3x x+ − −0≤Câu 2: (1,5...
 • 6
 • 17,631
 • 201
Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Toán học

... 10,048mB. 5, 024 mC. 2, 512mD. 2, 0096m19. Trung bình cộng hai đáy một hình thang là 18cm, chiều cao của nó lá 22 ,5cm. Diện tích của hình thang?A. 405cm 2 B. 20 2,5cm 2 C. 405m 2 D. 20 2cm 20 . Người ... thùng giấy là:5 C. 25 3D. 155 24 . Phân số 74 bằng phân số: A. 28 12 B. 28 20 C. 21 12 D. 21 16 25 . Thương của 65 và 2 1 là: A. 12 5B. 86C. 5 12 D. 35 26 . Chữ số 9 trong ... là:A. 21 838B. 21 83,8C. 21 84,8D. 4145 32. Kết quả phép tính: 24 6,9 x 100 là:A. 2, 469B. 24 6900C. 24 690D. 24 6,933. Kết quả phép tính: 24 6,9 : 100 là:A. 2, 469B. 24 690C. 24 6900D. 24 6,934....
 • 13
 • 2,019
 • 14
Đề kiểm tra HKII môn Toán 12 - Chương trình nâng cao Quảng Bình

Đề kiểm tra HKII môn Toán 12 - Chương trình nâng cao Quảng Bình

Cao đẳng - Đại học

... Quảng Bình Đề kiểm tra học kỳ II - năm học 20 08 -20 09 Trờng: Môn: TON ch.Trình: Nõng cao lớp: 12 Họ tên: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Số báo danh: Đề có 01. trang, gồm ... LC-Thang điểm kiểm tra học kỳ II - năm học 20 08 -20 09 Môn: TON ch.Trình: Nõng cao lớp: 12 (Gm 3 trang ) Câu Nội dung cần đạt được Điểm CâuI 3,5 điểm 1. (2, 0 điểm) ... <>m 5 21 5 21 m 0m 0 KL 0,75 Câu II 2, 0 điểm 1.(1,0 im) .Ta có: ( ) 2 yix += 8 + 6i⇔ ⇔ ixyiyx6 82 22 +=+− ⇔==−38 22 xyyx⇔{ }1;3==yxhoặc{...
 • 4
 • 1,052
 • 7
de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

Toán học

... ĐỀ SỐ 2 Trường Tiểu học A Túc Lớp 3 Họ và tên: KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn: Toán. Thời gian: 40 phútNgày kiểm tra: / /20 10. Ngày trả bài / /20 10BÀI LÀMI. Phần trắc nghiệm: ... A. 635 B. 570 C. 421 D. 4 12 5. Tìm x của phép tính sau : x - 165 = 356 ; x = ? A. 426 B. 521 C. 621 II. Phần tự luận Bài 1: t tớnh ri tớnh: 42 ì 2 35 : 7 375 + 357 825 - 366 Điểm Lời ... 80 C. 8 2. Kết quả của phép tính : 753 - 634 = ? là: A. 129 B. 119 C. 29 13. Kết qu ca phộp tớnh 5 ì 8 - 26 = ? là: A. 16 B. 26 C. 14 4. Tìm số bé nhất trong các số sau : 4 12 ; 421 ; 570...
 • 4
 • 738
 • 7
De kiem tra HKII-mon toan 6 + dap an

De kiem tra HKII-mon toan 6 + dap an

Toán học

... Tổng 2 1 + 12 7− + 31 l à A. 41− B. 41 C. 12 3− D. 12 17− Câu4 : Hiệu 41− - 12 3− l à A. 2 1 B. 2 1− C. 0 D. 12 3− Câu5 : Thực hiện phép chia 12 3− : 12 17− ... biểu thức 2a + b 2 - cd tại : a = -1 , b = 2 , c = 3 v d = 5 là A. – 13 B. 13 C. 17 D. – 17 Câu2 : Cho các phân số 2 1 ; 53 ; 12 7. Mẫu số chung của ba phân số đó là A. 12 B. 24 C. 30 ... Phòng giáo dục kim bôi Đề kiểm tra Trờng thcs sào báy Học kỳ II, năm học 20 08 -20 09 Môn : Toán 6 0O0 ( Thời gian làm bài 90 phút,không kể thời gian giao đề )A.Phần trắc nghiệm : (...
 • 3
 • 390
 • 1
ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Tiểu học

... KLM!NOP!OMQ!RM!SRTUVW!VTX!"VT#$%$&#$%%Y'()(*;XRZVTp%65T 20 /X0(Mp$=}%~'ã)'ã,=}T.'K'ã.);="ã'p{5T2I@M(M[I@MXp$!=}%$e'.ãd=ãi=ã)pu,=},''ã=ã)u=}%{!BM0\Z0A(I@MAZ 2/ M 2] HM@2H@ [2/ M 22 @T.X5P0\P/p$!=}%$B)ã)}:3()ã).ãd=ãf(pu,=},)ã)}:3()ã).ãi(:}=pu=%{(5TI5T 29 AM2IHX @25 M9(Z @2/ Z.p$!=}%$).'=}=ã=}'}pu,=},))3()=}=ã=}'}pu=}%{'M2I'TI/T+@2HX@^,0'_@/M%0@M`p!=}$e.ã!ã=ãdãpu,=},=dãpu=}%{/Z8AX(I@M+M2H@05Z(]5S@p!=}$'}:ã.'};ãT='3()'ã)pu,=},'}:ã'3()'}:ã.:pu=}%#65T 20 HX./X8/X.9/X(HTp$=}%V.:ã)T"'ã)'ã,=}$"ãK'ã'ã'ã"ã)=%;="ã3;'ãK(ã3'ãK'ã.'ã.:ã;ã'}:ãã)h("ã).:u,=}AX((/Z(pH@%H@#NH@aH@;H@bH@cH@dNH@e]qB ... !"#$%$&#$%%'()(*!+,( /#$%$0((/01( (0 23 /(45(6CD!E!Fp$4điểm%05/05 20 G 24 ( 2 2H@=8(I1!PL.07'lfftfpalfftd&ldftf-liftfclfftidP08)*fmidlhfmidlhfmildhfmildpafmidl&fmild-fmidlcfmildfPb8)*'pamifd&midt-mftttcmifuiBE)*)Nf!);pa*)d,f,,l&*)!,f,,l,m,!u,!d-*)!,t,!u,!dc*)d,l,m,!!&@wldptCiN)*pad&fk-fdcmkX<7'kz`ak&ku-kuuckulP)1*.:6,*.:)FK*.:K<pamumumu&muumuumu-muumumucmumuumu ... KLM!NOP!OMQ!RM!SRTUVW!VTX!"VT#$%$&#$%%Y'()(*;XRZVTp%65T 20 /X0(Mp$=}%~'ã)'ã,=}T.'K'ã.);="ã'p{5T2I@M(M[I@MXp$!=}%$e'.ãd=ãi=ã)pu,=},''ã=ã)u=}%{!BM0\Z0A(I@MAZ 2/ M 2] HM@2H@ [2/ M 22 @T.X5P0\P/p$!=}%$B)ã)}:3()ã).ãd=ãf(pu,=},)ã)}:3()ã).ãi(:}=pu=%{(5TI5T 29 AM2IHX @25 M9(Z @2/ Z.p$!=}%$).'=}=ã=}'}pu,=},))3()=}=ã=}'}pu=}%{'M2I'TI/T+@2HX@^,0'_@/M%0@M`p!=}$e.ã!ã=ãdãpu,=},=dãpu=}%{/Z8AX(I@M+M2H@05Z(]5S@p!=}$'}:ã.'};ãT='3()'ã)pu,=},'}:ã'3()'}:ã.:pu=}%#65T 20 HX./X8/X.9/X(HTp$=}%V.:ã)T"'ã)'ã,=}$"ãK'ã'ã'ã"ã)=%;="ã3;'ãK(ã3'ãK'ã.'ã.:ã;ã'}:ãã)h("ã).:u,=}AX((/Z(pH@%H@#NH@aH@;H@bH@cH@dNH@e]qB...
 • 6
 • 1,072
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA GKI MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tiểu học

... tích khu vườn là : A. 22 5 dam 2 B. 2, 25 dam 2 B. 22 50 dam 2 D. 22 ,5 dam 2 5. Phân số gấp 3 lần phân số 65 là :A. 1815B. 2 5C. 185D. 68150m Đáp án : MÔN : TOÁN I/ Phần trắc nghiệm ... bểB. 5 2 bểC. 54bểD. 51 bể 10. 2, 7 tấn = ……………… kg ?A. 27 B. 27 00C. 27 0D. 2, 7II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5điểm ) 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a). 25 6 122 - 87695 b). 41987 + 8 320 99 c). ... 0 ,25 điểm. Giải Chiều rộng của khu đất là: 21 0 : 3 x 2 = 140 (m)Diện tích của khu đất là: 21 0 x 140 = 29 400 ( m 2 ) Đáp số: Diện tích: 29 400 m 2 2. Tìm x : (1 điểm)x - 54 = 2 3...
 • 11
 • 1,354
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25