0

giáo án đại số 9 tuần 24 tiết 45 46

12 3 0
  • giáo án đại số 9 tuần 24 tiết 45 46

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:52

Hoạt động 2: Luyện tập Múc đích: Luyện giải các bài tập trong chương, năng cao kỹ năng phân tích bài toán, trình bày bài toán Thời gián ; 28 phút Phương pháp: , Nghiên cứu bài theo nhóm,[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số 9 tuần 24 tiết 45 46