0

GDCD 9- TUẦN 30- TIẾT 30

5 2 0
  • GDCD 9- TUẦN 30- TIẾT 30

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:28

Hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham g[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 9- TUẦN 30- TIẾT 30