0

GDCD 9- TUẦN 29- TIẾT 29

5 2 0
  • GDCD 9- TUẦN 29- TIẾT 29

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:25

- Phương tiện, tư liệu: liên hệ thực tế - Phương pháp: trình bày sản phẩm, khai thác thông tin - Giáo viên tổ chức học sinh làm bài tập 1 sgk- 190 Đáp án đúng: Các quyền: a,c,đ,h thể h[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 9- TUẦN 29- TIẾT 29

Hình ảnh liên quan

- Phương tiện, tư liệu: Bảng phụ - GDCD 9- TUẦN 29- TIẾT 29

h.

ương tiện, tư liệu: Bảng phụ Xem tại trang 4 của tài liệu.