0

GDCD 9 - TUẦN 12

9 2 0
  • GDCD 9 - TUẦN 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:02

+ Học sinh tự phân vai, viết lời thoại, xây dựng kịch bản + Cử hai nhóm thể hiện tiểu phẩm * Thi kể chuyện: Kể chuyện về gương làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả * Giáo viên kết lu[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 9 - TUẦN 12