0

Bài soạn sinh 8 CĐ tiêu hóa Tiết 26- tiết 31)

46 2 0
  • Bài soạn sinh 8 CĐ tiêu hóa Tiết 26- tiết 31)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:05

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: + Các nhóm chất trong thức ăn + Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá + Vai trò của tiêu hoá với cơ thể người Phương pháp dạy học: Dạy học nh[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn sinh 8 CĐ tiêu hóa Tiết 26- tiết 31)