0

Đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty tnhh nước giải khát coca cola việt nam

98 9 0
  • Đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty tnhh nước giải khát coca   cola việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC TĨM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNSH ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA – COLA VIỆT NAM GVHD: ThS LƯU QUỐC DŨNG SVTH : NGUYỄN PHÚC TRUNG BÌNH DƯƠNG – THÁNG 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGUYỄN PHÚC TRUNG ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA – COLA VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Cử nhân công nghệ sinh học môi trường NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ThS LƯU QUỐC DŨNG BÌNH DƯƠNG – THÁNG 7/2010 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Lời Cảm Ơn! Qua thời gian thực tập, phục vụ cho việc làm luận văn tốt nghiệp, đến em hoàn thành nhiệm vụ đặt với đề tài “Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam” Đầu tiên, tất lòng xin cám ơn đến Ba Má tạo điều kiện cho học tập, động viên, an ủi suốt thời gian bốn năm học suốt thời gian hoàn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn thầy ThS Lưu Quốc Dũng tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành luận văn Em gửi lời cám ơn đến Ban Giám Hiệu, thầy cô Khoa Công Nghệ Sinh Học quý thầy cô suốt trình học tập sinh hoạt trường Quý thầy cô truyền đạt trang bị cho em kiến thức cần thiết em hồn thành báo cáo này, hành trang chuẩn bị cho nghề nghiệp sau Em xin cám ơn thầy ThS Thái Sanh Ngun Bình Phạm Thị Loan anh chị “Trung tâm tư vấn cơng nghệ mơi trường an tồn vệ sinh lao động COSHET” giúp đỡ em trình thực tập Cuối cùng, xin chân thành cám ơn đến bạn bè hỗ trợ chia kinh nghiệm, hiểu biết cho suốt trình học tập, suốt trình thực tập hồn thành báo cáo Bình Dương, tháng 07/2010 Nguyễn Phúc Trung SVTH: Nguyễn Phúc Trung -i- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Nhận xét quan thực tập -o0o Ngày tháng năm 2010 (Ký tên đóng dấu) SVTH: Nguyễn Phúc Trung -ii- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Nhận xét giáo viên hướng dẫn -o0o Ngày tháng năm 2010 (Ký ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Phúc Trung -iii- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Nhận xét giáo viên phản biện -o0o Ngày tháng năm 2010 (Ký ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Phúc Trung -iv- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam MỤC LỤC -o0o Trang Lời cám ơn i Nhận xét quan thực tập ii Nhận xét giáo viên hướng dẫn iii Nhận xét giáo viên phản biện iv Mục lục v Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh mục ký hiệu từ viết tắt xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Mục đích nghiên cứu tầm quan trọng đề tài 1.1.1 Mục đích nghiên cứu 1.1.2 Tầm quan trọng đề tài 1.2 Lịch sử đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu 1.3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều tra xây dựng chuyên đề chi tiết thay đổi nhà máy 2.1.1 Tổng quan công ty nước giải khát Coca – Cola 2.1.1.1 Lịch sử phát triển công ty Coca –Cola 2.1.1.2 Lịch sử hình thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 2.1.2 Tổng quan công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 2.1.2.1 Quy mô công suất thiết kế sản phẩm công ty 2.1.2.2 Công nghệ sản xuất SVTH: Nguyễn Phúc Trung -v- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 2.1.2.3 Máy móc thiết bị 11 2.1.2.4 Nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất 13 2.1.2.5 Phương án vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm 14 2.1.2.6 Lò 14 2.1.2.7 Các công trình phụ trợ 14 2.2 Điều tra khảo sát thay đổi trạng môi trường tự nhiên yếu tố kinh tế, xã hội khu vực 15 2.2.1 Vị trí địa hình quận Thủ Đức 15 2.2.2 Khí hậu thời tiết 16 2.2.2.1 Nhiệt độ 16 2.2.2.2 Lượng mưa 16 2.2.2.3 Gió 16 2.2.3 Sơng ngịi 17 2.2.4 Địa chất thủy văn 17 2.2.4.1 Phức hệ chứa nước Holoxen (QIV) 17 2.2.4.2 Tầng chứa nước Pleistoxen (QI-III) 18 2.2.4.3 Tầng chứa nước Plioxen (N2) 18 2.2.4.4 Nước đá Mezozoi 18 2.2.5 Dân số diện tích 18 2.2.6 Thương mại dịch vụ 19 2.2.7 Giao thông 20 2.2.8 Kinh tế xã hội 20 2.2.9 Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 21 CHƯƠNG ĐIỀU TRA, THU MẪU PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 22 3.1 Thực trạng, diễn biến nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải công ty 22 3.1.1 Nguồn phát sinh nước thải 22 3.1.1.1 Nước thải sinh hoạt 22 SVTH: Nguyễn Phúc Trung -vi- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 3.1.1.2 Nước thải sản xuất 22 3.1.1.3 Nước mưa chảy tràn 23 3.1.1.4 Nguồn tiếp nhận 23 3.1.2 Nguồn phát sinh khí thải 23 3.1.2.1 Nguồn phát sinh bụi 23 3.2.2.2 Nguồn phát sinh khí thải 23 3.1.2.3 Nguồn phát sinh tiếng ồn độ rung 24 3.1.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 24 3.1.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 24 3.1.3.2 Chất thải rắn không nguy hại 24 3.1.3.3 Chất thải rắn nguy hại 24 3.2 Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 24 3.2.1 Vệ sinh an toàn lao động 24 3.2.2 Khả cháy nổ 25 3.3 Tác động đến thành phần môi trường đất 25 3.4 Kết đo đạc, phân tích mẫu định kỳ thông số môi trường 26 3.4.1 Kết đo đạt khơng khí 26 3.4.1.1 Kết đo khí xung quanh 26 3.4.1.2 Điều kiện khí hậu khu vực (phần 1) 27 3.4.1.3 Điều kiện khí hậu khu vực (phần 2) 31 3.4.1.4 Chất lượng khơng khí nơi làm việc 33 3.4.1.5 Giám sát chất lượng khí thải ống khói 35 3.4.1.6 Tiếng ồn theo 37 3.4.2 Kết phân tích mơi trường nước 37 3.4.2.1 Nước thải sinh hoạt 37 3.4.2.2 Nước thải sản xuất 39 CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI NHẰM GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN MỚI 42 4.1 Biện pháp khống chế ô nhiễm nước 42 SVTH: Nguyễn Phúc Trung -vii- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 4.1.1 Nước thải sinh hoạt 42 4.1.2 Nước thải sản xuất 43 4.1.3 Nước mưa chảy tràn 46 4.2 Các biện pháp khống chế nhiễm khơng khí 46 4.2.1 Khống chế ô nhiễm bụi 46 4.2.2 Khống chế nhiễm khí thải từ máy phát điện 47 4.2.3 Khống chế nhiễm khơng khí khí thải từ lị 48 4.3 Biện pháp khống chế ô nhiễm chất thải rắn 49 4.3.1 Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 49 4.3.2 Biện pháp xử lý chất thải rắn không nguy hại 50 4.3.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại 50 4.4 Biện pháp làm giảm tiếng ồn độ rung 50 4.5 Vệ sinh an toàn lao động 51 4.6 Phịng chống cố mơi trường 52 4.7 Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 52 4.8 Biện pháp làm giảm tác động đến hệ sinh thái 54 4.9 Biện pháp làm giảm tác động đến kinh tế 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 56 Tài liệu tham khảo 57 Phụ lục hình ảnh 58 SVTH: Nguyễn Phúc Trung -viii- MSSV: 0607048 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 4.2.2 Khống chế nhiễm khí thải từ máy phát điện Công ty sử dụng mạng lưới điện quốc gia, nên nguồn nhiễm từ khí thải máy phát điện khống chế Máy phát điện sử dụng trường hợp hệ thống lưới điện khu vực bị cúp đột xuất Để hạn chế tới mức thấp tác động đến môi trường, cơng ty tiến hành xây dựng phịng đặt máy phát điện riêng biệt cách ly với khu vực làm việc cán công nhân viên Tường xung quanh khu vực máy phát điện xây tường cách âm Công ty thay dầu FO dầu DO dầu DO có lượng phát thải bên ngồi mơi trường khơng khí dầu FO nên ô nhiễm Thành phần số loại dầu DO trình bày Bảng4.1 Bảng 4.1 Tính chất số loại dầu DO Loại dầu Thông số (%) N0 N0 N04 N05 N06 0,8351 0,8654 0,9279 0,9529 0,9861 Hàm lượng (S) 0,1 0,4-0,7 0,4-1,5 Max 2,0 Max 2,8 Oxy nitơ 0,2 0,2 0,48 0,7 0,92 Hydro 13,2 12,7 11,9 11,7 10,5 Cacbon 86,5 86,4 86,0 85,55 85,7 Nước cặn Vết Vết Max0,5 Max 1,0 Max 2,0 Hàm lượng tro Vết Vết 0,02 0,05 0,08 Tỷ trọng (d) (Nguồn: Thông tin kỹ thuật Công ty Humble Oil & Refining) SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 47 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Tải lượng nhiễm đót dầu DO trình Bảng4.2 Bảng4.2 Tải lượng chất ô nhiễm từ q trình đốt dầu DO Các nguồn có ngun liệu đốt dầu Chạy máy phát điện Sinh hoạt Ô tơ chạy dầu Các chất nhiễm tính kg/tấn Bụi SO2 NOx THC CO Aldehyde 0,94 18xs 11,8 0,24 0,05 0,11 1,1 18xs 1,4 0,33 0,006 0,24 18xs 13 2,5-3 15-18 - (Nguồn: Thông tin kỹ thuật Công ty Humble Oil & Refining) Bảng4.3 Hệ số ô nhiễm đốt dầu FO STT Chất ô nhiễm Hệ số (g/1000 lít dầu) SO2 54.000 NO2 9.600 CO 500 Bụi 2.750 (Nguồn: Thông tin kỹ thuật Công ty Humble Oil & Refining) 4.2.3 Khống chế nhiễm khơng khí khí thải từ lị Cơng ty lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ ống khối để đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Công nghệ vận hành đơn giản chi phí đầu tư thấp Các thiết bị sử dụng công nghệ vệ sinh dễ dàng không cần công nhân chui vào thiết bị, thùng chứa để vệ sinh Mô tả công nghệ xử lý: Khí thải từ lị đưa qua thiết bị hấp thu khí thải dạng phun – lớp đệm nhờ áp lực hút quạt cao áp Thiết bị gồm tháp hấp thụ với châm lỗ lớp vật liệu tiếp xúc (vật liệu đệm – thường khuyên sứ chịu nhiệt, chịu ăn mòn) Dàn ống nhựa châm lỗ phân phối dung dịch vôi đặt phần tháp hấp thụ Dung dịch vôi rơi từ xuống châm lỗ tạo lớp bọt SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 48 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam màng nước Khoảng 80 – 90% SO2, NOx khí độc hại khác hạt dung dịch vơi lớp đệm hấp thụ khói thải có lẫn bụi bẩn bị cưỡng chuyển động ngược chiều với dòng dung dịch phun mù xuống Do có tiếp xúc hạt nước phun mù với bụi, SO2 NOx chúng pha loãng vào nước, tách khỏi luồng khơng khí Nước thải sinh sau sử dụng làm dung dịch hấp thu dẫn xử lý chung với hệ thống xử lý nước thải sản xuất Lò Ống dẫn Bể chứa dung dịch vôi Tháp hấp thụ Bơm Quạt hút cao áp Ống thải Trên cao Hình 4.4 Sơ đồ cơng nghệ xử lý khí lị 4.3 Biện pháp khống chế ô nhiễm chất thải rắn 4.3.1 Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Lượng rác thải sinh hoạt công ty ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt công môi trường đô thị quận Thủ Đức vận chuyển tiêu hủy bãi chơn lấp Do đó, rác thải sinh hoạt công ty thu gom tập trung hàng ngày chứa vào thùng rác sinh hoạt quy định, sau cơng ty mơi trường tới thu gom xử lý quy định Tần suất thu gom khoảng lần/tuần SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 49 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 4.3.2 Biện pháp xử lý chất thải rắn không nguy hại Chất thải rắn công nghiệp bao gồm phần nguyên liệu bị loại bỏ bao bì, vỏ lon, chai thủy tinh, nắp chai, thùng nhựa gỗ, bìa cát tơng,… chất thải rắn không nguy hại nên công ty thu gom lại để phân loại đem tái chế để sử dụng lại, bán cho sở tái chế Cặn bùn lắng từ hệ thống thoát nước mưa, bùn lắng nạo vét tập trung sau vận chuyển đổ nơi quy định 4.3.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại Dầu nhớt thải bỏ, cặn dầu thải phát sinh từ hệ thống tách dầu xử lý nước thải nhiễm dầu Phương pháp xử lý chủ yếu đốt bỏ chôn lắp Hiện công ty thu dầu chứa thùng nhựa, sau hợp đồng với cơng ty mơi trường thị quận Thủ Đức vận chuyển tiêu hủy bãi chôn lấp Bùn cặn từ trạm xử lý nước thải khoảng 15 m3/tháng, thành phần chủ yếu hợp chất hữu lượng nitơ, phốt môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động Ngồi ra, bùn cịn có chứa hàm lượng kim loại nặng Cr, Cu, Zn, As, Hg… Bùn thải công ty thu gom vào bao công ty môi trường đô thị quận Thủ Đức tới chuyển chôn bãi chôn lấp thành phố 4.4 Biện pháp làm giảm tiếng ồn độ rung Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn độ rung công ty thực số biện pháp sau: ­ Xây dựng cách ly nhà máy sản xuất CO2, lò nhà máy phát điện dự phòng, nhà máy sản xuất nước cấp xa khu vực sản xuất, nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân lao động sản xuất công ty ­ Thường xuyên kiểm tra để máy vận hành tốt, bôi trơn bảo dưỡng định kỳ ­ Sử dụng đệm cao su đệm cát cho thiết bị có độ ồn, độ rung cao ­ Khu vực chiết chai cách ly với khu vực xung quanh SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 50 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam ­ Cây cối trồng xung quanh xưởng máy, xây tường bao quanh công ty để giảm tiếng ồn phát tán xung quanh Diện tích xanh khoảng 15% tổng diện tích mặt (bao gồm bãi cỏ bồn hoa) ­ Tất cán công nhân làm việc xưởng trang bị nút bịt tai chống ồn găng tay chống rung để hạn chế tác động trực tiếp hoạt động gây tiếng ồn lớn đến quan thính giác 4.5 Vệ sinh an tồn lao động Để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động sản xuất Công ty thực biện pháp sau: ­ Công nhân làm việc công ty mua bảo hiểm y tế 100% ­ Công ty thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán công nhân Công ty ­ Công ty quan tâm tới điều kiện làm việc, sinh hoạt nhân viên, ln giữ gìn nhà xưởng, văn phịng, nhà ăn ln Hệ thống đường nội trải nhựa, trồng thêm xanh vào khu vực đất trống tạo vẻ đẹp cảnh quan môi trường hạn chế nhiễm khơng khí cát bụi, che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ giảm khí độc ­ Thực cơng tác đo đạc trạng môi trường khu vực làm việc công ty theo yêu cầu quan quản lý mơi trường để từ có biện pháp cải thiện môi trường, điều kiện làm việc ngày tốt ­ Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động: găng tay, quần áo bảo hộ lao động, kính chắn bụi, kính bảo vệ hàn, trang, ủng …cho công nhân phân xưởng hoạt động SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 51 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 4.6 Phịng chống cố mơi trường Thiết kế bồn chứa phải đảm bảo kỹ thuật; khoảng cách an tồn, tường ngăn cháy, ống thơng gió, hệ thống thu sét, chống tĩnh điện Lắp đặt hệ thống báo khói, báo cháy tự động Khu vực bồn trạm phân phối phải có nội quy, phương án phịng cháy nổ Các phương tiện chống cháy phải kiểm tra tình trạng sẵn sàng hoạt động Cấm nguồn phát sinh lửa tia lửa Hệ thống chiếu sáng phải loại chống cháy nổ Việc thiết kế xây dựng bồn chứa nhiên liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn, tường ngăn lửa, hệ thống chống sét, hệ thống báo khói tự động, hệ thống cảnh báo việc gia tăng nhiệt độ bất thường, báo lửa… Các quy trình an tồn chi tiết quy định phịng hỏa dán khu vực bồn chứa Các thiết bị phịng hỏa bảo trì thường xun ln sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp 4.7 Phịng cháy chữa cháy (PCCC) Công ty tuân thủ theo quy định pháp lệnh an toàn PCCC trang bị đầy đủ thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu Công an PCCC địa phương Bao gồm phương án PCCC, trang thiết bị bình chữa cháy cá nhân, xây dựng bể lưu trữ nước chữa cháy, huấn luyện PCCC định kỳ cho toàn công nhân viên Việc PCCC công ty trọng từ bố trí, thiết kế lựa chọn vật liệu xây dựng hạng mục công trình Những máy móc thiết bị làm việc nhiệt độ áp suất cao trang bị đồng hồ đo nhiệt, áp suất, nhằm giám sát thông số kỹ thuật Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thơng tin, báo động, phương tiện phịng cháy chữa cháy, trang bị hệ thống dẫn nước SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 52 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Tại nơi cháy nổ, cơng nhân đào tạo nhận thức cấm hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, dụng cụ phát lửa, cấm giày có đinh đế nhằm tránh phát tia lửa ma sát Công ty thường xuyên mở lớp tập huấn PCCC cho tồn cán cơng nhân Công ty  Hệ thống phát báo động cháy - Mặc dù lắp đặt hệ thống phịng cháy nguy cháy xảy Do đó, cơng ty xem xét lắp đặt hệ thống dị tìm báo động cháy - Hệ thống báo cháy tự động: bao gồm thiết bị nhận xử lý thông tin từ phát cháy truyền tín hiệu báo động kịp thời tượng cháy, nổ khu vực công ty  Hệ thống chữa cháy - Nguồn nước cho hệ thống chữa cháy lấy từ giếng khoan - Hệ thống chữa cháy thiết kế theo tiêu chuẩn NFPA - Các bơm nước chữa cháy lấy nước từ bồn chứa nước thô - Hệ thống phát báo cháy trang bị để theo dõi khắp khu vực văn phòng  Hệ thống PCCC khu vực bồn chứa dầu - Việc thiết kế xây dựng bồn chứa nhiên liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn khoảng cách an toàn, tường ngăn lửa, hệ thống chống sét, hệ thống báo khói tự động, hệ thống cảnh báo việc gia tăng nhiệt độ bất thường, báo lửa,… - Các quy trình an tồn chi tiết quy định phòng hỏa dán khu vực bồn chứa Các thiết bị phòng hỏa bảo trì thường xun ln sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 53 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam 4.8 Biện pháp giảm tác động đến hệ sinh thái Để hạn chế việc giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái cơng ty cần thực biện pháp sau: − Không nên sử dụng đất vào việc mục đích, cần trồng khuôn viên − Tại trạm xử lý nước thải cần phải xử lý nước thải QCVN mà công ty đăng ký Nếu trình xả thải nước thải bên ngồi mơi trường mà khơng theo QCVN làm cho lượng oxy hịa tan nước giảm gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh − Cần hạn chế việc sử dụng nước ngầm mức để phục vụ cho trình sản xuất Nếu sử dụng nước ngầm mức làm suy giảm nguồn nước ngầm khu vực 4.9 Biện pháp làm giảm tác động đến kinh tế Tại khu vực lao động sản xuất, hoạt động nhà máy làm nhiễm đến mơi trường khơng khí, chủ yếu ô nhiễm tiếng ồn khu sản xuất mùi hôi trạm xử lý nước thải Để giảm nguy mắc bệnh nghề nghiệp cần phải có biện pháp xử lý quy định nêu phần trên, để làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy Đối với dân cư xung quanh khu vực nhà máy, chủ yếu tiếng ồn nên cần hạn chế tiếng ồn vật liệu cách âm, hạn chế tiếng ồn vào cao điểm SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 54 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết phân tích thơng số mơi trường thực tế hoạt động Cơng ty cho phép có số kết luận sau: Công ty bước thực biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ quy chuẩn mơi trường Việt Nam q trình hoạt động sản xuất kinh doanh  Đối với khí thải Đối với khí xung quanh đa số đạt quy chuẩn quốc gia, nhiên cịn có số tiêu chưa đạt quy chuẩn khu vực lị khí SO2 cao quy chuẩn, nên cơng ty cần có biện pháp nhằm giảm thiểu lượng khí SO2 thải ngồi mơi trường khơng khí Cịn tiêu tiếng ồn có nhiều khu vực chưa đạt quy chuẩn, dây chuyền sản xuất, khu vực lò hơi, khu vực sản xuất CO2, khu vực tiện, hàn,… nên cần phải bôi trơn động theo định kỳ, đeo nút bịt tay,… Đối với tiếng ồn theo khu vực gần nhà dân có độ ồn vượt ngưỡng quy chuẩn, nên cần hạn chế tiếng ồn theo cao điểm  Đối với rác thải Đối với chất thải rắn sinh hoạt thu gom tập trung, nơi quy định cơng ty Cơng ty ln trì hợp đồng với đơn vị thu gom quận Thủ Đức để xử lý rác theo nơi quy định Chất thải rắn sản xuất không nguy hại công ty thu gom đem tái chế bán cho sở tái chế phế liệu Chất thải rắn nguy hại công ty việc phân loại nơi quy định, ký hợp đồng với đơn vị thu gom quận để xử lý theo quy định SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 55 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Ngồi ra, cơng ty trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ làm việc như: găng tay chống rung, trang, quần áo bảo hộ lao động, kính hàn, nút bịt tai, ủng… Tất công nhân viên công ty tập huấn an tồn lao động, vệ sinh mơi trường khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm y tế cho công nhân công ty  Đối với nước thải Đối với nước thải sinh hoạt sau xử lý cơng ty đạt, nên ta kết luận bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt tốt Đối với nước thải sản xuất sau xử lý tiêu đạt yêu cầu, có tiêu chưa đạt chất rắn lơ lửng (SS) COD nên cần nâng cao hiệu xử lý 5.2 Kiến nghị Cần xây dựng hệ thống quan trắc môi trường địa bàn thành phố để thường xuyên kiểm tra, tra hoạt động sản xuất công ty Về công tác bảo vệ môi trường công ty: cần giáo dục ý thức cho người công ty việc bảo vệ môi trường Đề nghị quan chức giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường công ty, tạo điều kiện cho công ty thực tốt nhiệm vụ trách nhiệm SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 56 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “Báo cáo đánh giá tác động môi trường – nhà máy sản xuất nước giải khát Coca – Cola”, năm 2002 [2] QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh [3] QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh [4] QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt [5] QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô [6] QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu [7] QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải công nghiệp [8] TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT tiêu chuẩn vệ sinh lao động Bộ Y Tế chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh  Các trang website: [9] http://www.odim.com.vn [10] http://www.pvdrilling.com.vn [11] http://www.vietbao.vn [12] http://www.vietgle.vn [13] http://www.vietubes.com.vn [14] http://www.vivablast.com.vn SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 57 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình PL1 Quan cảnh nhà máy nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Hình PL2 Phịng Lab SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 58 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Hình PL3 Phịng sirơ mùi Hình PL4 Máy đo độ ồn SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 59 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Hình PL5 Máy đo nhiệt độ độ ẩm Hình PL6 Lấy khí xung quanh khu vực ngồi cổng SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 60 GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Hình PL7 Vị trí lấy mẫu khí lò SVTH: Nguyễn Phúc Trung MSSV: 0607048 Trang 61 ... Trang GVHD: ThS Lưu Quốc Dũng Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA – COLA VIỆT NAM Địa điểm hoạt động: Cây... Đánh giá trạng môi trường công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam  Đánh giá tác động hoạt động công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam có ảnh hưởng tới mơi trường tự nhiên kinh... Coke - Coca kiêng), Coca - Cola Cherry Hiện nay, cơng ty CoCa – CoLa có mặt 200 nước 2.1.1.2 Lịch sử hình thành cơng ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam Công Ty Coca – Cola Việt Nam thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty tnhh nước giải khát coca cola việt nam , Đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty tnhh nước giải khát coca cola việt nam

Từ khóa liên quan