0

Giáo án tuần 11

29 0 0
  • Giáo án tuần 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:14

Yêu cầu cần đạt - Nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở nước ta dựa vào một bức tranh, theo gợi ý BT1 - Viết được những điều nói ở BT1 thành một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu - Năng[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 11