0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH thương mại và kĩ thuật MITRUDOOR, đà nẵng

136 0 0
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH thương mại và kĩ thuật MITRUDOOR, đà nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:54

ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C ĐỀ TÀI: CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆ C CỦ A NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I & KĨ THUẬ T MITRUDOOR, ĐÀ NẴ NG Sinh viên thự c hiệ n: Phạ m Thị Minh Huyề n Giả ng viên hư ng dẫ n: PGS.TS Nguyễ n Khắ c Hoàn Lớ p: K51E - QTKD MSV: 17K4021096 Niên khóa 2017 – 2021
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH thương mại và kĩ thuật MITRUDOOR, đà nẵng , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH thương mại và kĩ thuật MITRUDOOR, đà nẵng