0

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp

113 0 0
  • Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT   vinaphone đồng tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:31

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp TÓM TẮT Tác giả nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT-Vinaphone Đồng Tháp” Luận văn hệ thống tổng quát vấn đề lý luận quản lý kinh doanh hiệu kinh doanh dịch vụ di động, tác giả tập trung phân tích tiêu chí đánh giá hiệu quản lý kinh doanh 02 yếu tố: Về quản lý doanh nghiệp quản lý khách hàng Thông qua số liệu tổng hợp năm từ 2015-2019 tại VNPT – Vinaphone Đồng Tháp, đề tài đưa ưu điểm, hạn chế nguyên nhân Từ đề xuất giải pháp cần tập trung để đạt mục tiêu tăng trưởng đến năm 2025, thị phần người sử dụng di động đạt 35% số người dùng di động toàn tỉnh doanh thu tăng 68% so doanh thu thực năm 2019 Kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến việc nâng cao hiệu quản lý kinh doanh dịch vụ di động Vinaphone tại Đồng Tháp như: Quản lý doanh nghiệp gồm: Quản lý Tài – Bán hàng – khách hành – Hệ thống thông tin Nguồn nhân lực; Đánh giá khách hàng doanh nghiệp gồm: Độ tin cậy - Năng lực phục vụ - Chất lượng cung cấp - Sự thuận tiện dịch vụ Phương tiện làm việc - Sự đồng cảm Khách hàng Cơ cấu tổ chức kinh doanh giai đoạn: 2015-2019, doanh thu tăng trưởng 5,09%, thị phần tăng 4%, với tỷ lệ tăng trưởng thấp so doanh nghiệp kinh doanh địa bàn Luận văn trình bày với nhìn khoa học thực tiễn quản lý kinh doanh di động Vinaphone trả trước tại địa bàn Đồng Tháp, thơng qua kết nghiên cứu, phân tích rõ thực trạng hạn chế, tồn tại từ đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm không ngừng nâng cao hiệu quản lý kinh doanh di động Vinaphone tại Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025 thời gian tới Tại tỉnh Đồng Tháp việc chuyển đổi số, quyền điện tử, doanh nghiệp số xu hướng bậc kinh tế giới Đây hội để Vinaphone Đồng Tháp đạt mục tiêu đề định hướng phát triển loại hình di động tại thị trường tỉnh Đồng Tháp thời gian tới Với phân tích đề xuất luận văn, tác giả khẳng định việc tăng trưởng điều khả thi xi SUMMARY The author studies the topic "Improving the efficiency of business management of Vinaphone mobile network at VNPT-Vinaphone Dong Thap" Thesis system and generalization of basic theoretical issues about business management and business efficiency of mobile services, the author focuses on analyzing the criteria for evaluating the efficiency of business management on 02 factors Factors: Business management and customer management Through 5-year general data from 2015-2019 at VNPT - Vinaphone Dong Thap, the topic gives advantages, limitations and causes From there, proposing solutions to focus on to achieve the growth target to 2025, that is the market share of mobile users reaching 35% of the number of mobile users in the province and the revenue increases 68% compared to the realized revenue year 2019 The research results have identified the factors affecting the efficiency of business management of Vinaphone mobile services in Dong Thap such as: Business management, including: Financial Management - Sales - Passenger - System information systems and human resources; Assessing customers about the business including: Reliability - Service capacity - Quality of supply - Convenience of service - Working facilities - Customer empathy Business organization structure in the period: 2015-2019, revenue growth of 5.09%, market share increase 4%, with this growth rate quite low compared to other businesses in the area The thesis presents with a scientific and practical view on the prepaid Vinaphone mobile business management in Dong Thap province, through the research results, clearly analyzing the current state of limitations and shortcomings from which to propose synchronous and feasible solutions to continuously improve the efficiency of Vinaphone mobile business management in Dong Thap in the period 2020-2025 and in the coming time In Dong Thap province, digital transformation, e-government, and digital enterprise are a prominent trend in the world economy today This is an opportunity for Vinaphone Dong Thap to achieve the goals set out in the mobile development orientation in the Dong Thap market in the coming time With the analysis and suggestions in the thesis, the author affirms that the above growth is feasible xii MỤC LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI i BIÊN BẢN CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ – 2020 .ii LÝ LỊCH KHOA HỌC vii LỜI CAM ĐOAN ix LỜI CẢM ƠN x TÓM TẮT xi SUMMARY xii MỤC LỤC xiii DANH SÁCH CÁC HÌNH xvii DANH SÁCH CÁC BẢNG xviii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các công trình nghiên cứu có liên quan: Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Đóng góp của luận văn 7 Kết cấu của luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH MẠNG DI ĐỘNG 1.1 Tổng quan kinh doanh - Quản lý kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm kinh doanh: Khái niệm quản lý kinh doanh Vai trò hoạt động quản lý kinh doanh 10 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 13 Đặc điểm quản lý kinh doanh 13 1.2 Những vấn đề quản lý kinh doanh mạng di động 14 Khái niệm mạng di động 14 Các loại hình dịch vụ kinh doanh mạng di động 15 Đặc tính vai trị mạng di động 15 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kinh doanh mạng di động 17 Yếu tố chủ quan 17 Yếu tố khách quan 17 xiii Quản lý kinh doanh mạng di động 22 Nâng cao hiệu hoạt động quản kinh doanh dịch vụ di động 22 1.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu quản lý kinh doanh 23 Về phía doanh nghiệp: 23 Về phía khách hàng doanh nghiệp: 26 1.5 Kinh nghiệm quản lý kinh doanh mạng di động 28 Kinh nghiệm tại tỉnh thành: 28 Bài học Trung tâm kinh doanh VNPT - Đồng Tháp 29 Kết luận chương 30 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI VNPT VINAPHONE – ĐỒNG THÁP 31 2.1 Tổng quan tỉnh Đồng Tháp 31 2.2 Tổng quan Trung tâm kinh doanh VNPT - Đồng Tháp 32 Lịch sử hình thành phát triển 32 Chức năng, nhiệm vụ: 33 2.3 Cơ cấu tổ chức dịch vụ cung cấp 34 Điện thoại di động mạng Vinaphone 34 Dịch vụ Internet – (tên viết tắt Fiber): 35 Điện thoại cố định: 36 Dịch vụ truyền hình MyTV: 36 Dịch vụ CNTT 36 Kết hoạt động kinh doanh 36 2.4 Thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ di động trả trước tại Đồng Tháp 38 Về phía doanh nghiệp 38 Đánh giá khách hàng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 48 2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng quản lý kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Tháp 50 Phân tích phía doanh nghiệp: 50 Phân tích đánh giá phía khách hàng doanh nghiệp 53 2.6 Nguyên nhân mặt tồn tại quản lý kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại VNPT Vinaphone Đồng Tháp 54 Nguyên nhân doanh thu thấp (tài chính) 54 Nguyên nhân thị phần thấp 55 Nguyên nhân chưa phát huy hết nội lực người 55 Giám sát kế hoạch mục tiêu 56 Về quản lý nhà nước chuyển mạng giữ số 56 Kết luận chương 57 xiv CHƯƠNG 59 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VINAPHONE TẠI VNPT – VINAPHONE ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2025 59 3.1 Quan điểm định hướng phát triển 59 Quan điểm phát triển 59 Định hướng phát triển: 59 3.2 Bối cảnh thị trường dự báo 60 Bối cảnh thị trường kinh doanh mạng di động 60 Dự báo phát triển thị trường dịch vụ mạng di động 61 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại VNPT - Vinaphone Đồng Tháp 63 Giải pháp quản lý vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí 63 Giải pháp bán hàng nâng cao thị phần di động 65 Giải pháp quản lý nguồn nhân lực 68 Giải pháp giám sát kế hoạch mục tiêu quản lý hệ thống thông tin kinh doanh 69 Giải pháp khách hàng chuyển mạng giữ số từ nhà mạng khác sang Vinaphone 71 Giải pháp chăm sóc khách hàng: 72 Giải pháp tăng cường công tác Marketing: 74 Giải pháp phát triển gói cước dịch vụ cạnh tranh đối thủ: 76 Giải pháp quản lý di động khối kinh doanh kỹ thuật 78 Giải pháp số hóa tốn cước phí 79 3.4 Một số kiến nghị 80 Kiến nghị Nhà nước 80 Đối với Tổng Công ty 81 Kết luận chương 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Phụ lục 85 Phụ lục 87 KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 89 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI VNPT – VINAPHONE ĐỒNG THÁP 94 xv CÁC CHỮ VIẾT TẮT ARPU Average Revenue Per User (là số doanh thu bình quân thuê bao/tháng) AI Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) BSC Balanced scorecard (Thẻ điểm cân bằng) CDMA Code Division Multiple Access (Đa truy cập phân chia mã) CNTT Công nghệ thông tin CSS Customer Service System (Hệ thống hỗ trợ khách hàng) FDMA Frequency Division Mutiple Access (phân chia tần số) KPI Key Performance Indicator (chỉ số đánh giá thực công việc) MPB Management by process (quản lý theo quy trình) MNP Mobile Number Portability (Chuyển mạng giữ số) IPTV Internet Protocol Television (Truyền hình giao thức internet) IoT Internet of thing (mạng lưới thiết bị kết nối Internet) IDG International Data Group (Tập đoàn liệu Quốc tế) GSM Global System for Mobile Communications (hệ thống toàn cầu dành cho việc liên lạc di động) OTT Over The Top (Ứng dụng đa phương tiện OTT) SMS Short Message Services (Dịch vụ tin nhắn) VNPT Vietnam Posts and Telecommunications (Bưu viễn thơng Việt Nam) xvi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ quản lý kinh doanh 14 Hình 1.2 Mơ hình tổng quan mạng thông tin di động 16 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy TT kinh doanh VNPT Đồng Tháp 33 Hình 2.2 Doanh thu tỉnh lân cận giai đoạn từ năm 2015-2019 40 Hình 2.3 Thị phần nhà mạng di động tại Đồng Tháp từ 2015-2019 41 Hình 3.1 Biểu đồ dự báo doanh thu di động trả trước đến năm 2025 61 Hình 3.2 Biểu đồ dự báo thị phần di động trả trước đến năm 2025 62 Hình 3.3 Biểu đồ dự báo thuê bao di động trả trước đến năm 2025 62 xvii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Doanh thu Đồng Tháp giai đoạn 2015-2019 37 Bảng 2.2 Doanh thu loại hình dịch vụ giai đoạn từ năm 2015-2019 37 Bảng 2.3 Số lượng thuê bao loại hình dịch vụ từ 2015-2019 38 Bảng 2.4 Doanh thu di động trả trước giai đoạn từ năm 2015-2019 39 Bảng 2.5 Doanh thu di động trả trước tỉnh lân cận thực qua năm 39 Bảng 2.6 Thị phần di động tỉnh giai đoạn từ năm 2015-2019 40 Bảng 2.7 Bảng thống kê kênh trực tiếp tỉnh từ 2015-2019 42 Bảng 2.8 Bảng thống kê hình thức giao dịch từ 2015-2019 43 Bảng 2.9 Các tiêu chí tỷ lệ hài lịng từ kết khảo sát giai đoạn 2015-2019 45 Bảng 2.10 Số sim di động phát sinh cước rời mạng giai đoạn từ 2015-2019 45 Bảng 2.11 Công tác đào tạo giai đoạn từ năm 2015-2019 47 xviii PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đồng Tháp tỉnh thuộc vùng đồng sơng Cửu Long, có vị trí địa lý thuận lợi phát triển nông nghiệp, thu nhập người dân ngày cải thiện với nhịp sống động phát sinh ngày cao nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích, đại Do việc sử dụng dịch vụ điện thoại di động nhu cầu có thực xu hướng tiêu dùng tiên tiến tương lai Điện thoại di động có nhiều dịch vụ gia tăng hấp dẫn tiện lợi, hiệu cho người sử dụng Viễn Thơng đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế đất nước, bối cảnh nước ta gia nhập WTO – Viễn thông ba ngành (Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông) thu hút đầu tư từ nước nhiều Đồng thời thị trường viễn thông Việt Nam chuyên gia đánh giá thị trường đầy tiềm giai đoạn phát triển đỉnh cao, đặc biệt dịch vụ di động Trên góc độ doanh nghiệp, thị trường di động có q nhiều biến động từ sách vĩ mơ Chính Phủ đến phát triển quy mơ thị trường, cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành năm 2019 thị trường kỳ vọng phát triển cách mạnh mẽ, cung cấp nhiều dịch vụ phong phú, đa dạng giá hấp dẫn thiết bị đầu cuối ngày đại thời trang Từ đó, địi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp phù hợp Đối với Vinaphone tại Đồng Tháp xuất phát điểm cung cấp di động cho khách hàng từ tháng 06/1996 phát triển chất lượng, thỏa mãn phần nhu cầu thông tin cho khách hàng thật chưa đáp ứng theo kịp đòi hỏi thị trường Mặt khác, xu hội nhập việc mở cửa thị trường viễn thông dịch vụ di động Vinaphone xem dịch vụ mũi nhọn chiến lược phát triển Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đồng Tháptrong thời gian tới Với xuất phát điểm doanh nghiệp độc quyền thể rõ khó khăn thị trường có cạnh tranh Với nếp suy nghĩ cũ, cách làm cũ cho thấy điều khơng cịn phù hợp, theo kết kinh doanh giai đoạn 2005 – 2015, doanh nghiệp đời trước đối thủ cạnh tranh hàng chục năm sau năm kể từ đối thủ cạnh tranh đời, Vinaphone bị phần lớn thị phần ln vị trí dẫn đầu Khách hàng có suy nghĩ khơng tích cực, ấn tượng không tốt đẹp doanh nghiệp độc quyền doanh nghiệp khác ngành với cách làm khác đem lại cho khách hàng hài lòng định Giai đoạn 2015-2020 thị phần Vinaphone 22,23% (MobiFone 32,07%, Viettel 41,86%), doanh thu hàng năm tăng trưởng 1% Mặt khác, doanh thu di động chiếm tỷ trọng gần 50% tổng doanh thu toàn Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đồng Tháp Đây khó khăn hạn chế khơng sửa chữa, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đồng Tháp không đưa cách làm sức cạnh tranh thị trường Tiềm thị trường dịch vụ di động tại Đồng Tháp lớn, nguồn lực Trung tâm Kinh doanh VNPT – Đồng Tháp cịn chưa phát huy hết địi hỏi cần có giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh, gia tăng doanh số thị phần địa bàn Xuất phát từ thực tiễn trên, nhận thức tầm quan trọng học viên chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT-Vinaphone Đồng Tháp” nhằm phân tích tìm giải pháp hiệu quản lý mạng di động Vinaphone địa bàn Đồng Tháp trở nên cấp thiết, mang tính lý luận thực tiễn sâu sắc Các công trình nghiên cứu có liên quan: Hiệu quản lý doanh nghiệp vấn đề nhà quản trị, nhà nghiên cứu lý luận quan tâm, khơng cá nhân tập thể ngành triển khai theo nhiều hướng khác lý luận thực tiễn áp dụng vào dịch vụ di động thể sau: Phan Thị Loan (2019), tác giả nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ di động Vinaphone tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai”, cơng trình hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh doanh, khó khăn doanh nghiệp trình triển khai nhà mạng di động khác đời, từ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh, gia tăng doanh số thị phần địa bàn B THƠNG TIN KHẢO SÁT Xin anh/chị vui lịng sử dụng thang điểm để đánh giá mức độ đồng ý anh/Chị cho phát biểu cách khoanh tròn lựa chọn: = Rất khơng hài lịng; = Khơng hài lịng; = Bình thường; = Tốt; = Hoàn toàn hài lòng I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ĐỘ TIN CẬY Chất lượng sóng di động Vinaphone Các phương thức tính cước Vinaphone thực dịch vụ xác, khơng có sai sót Khi thắc mắc, khiếu nại Vinaphone giải thỏa đáng Chất lượng dịch vụ theo cam kết có đảm bảo hợp đồng 5 5 5 5 5 NĂNG LỰC PHỤC VỤ Vinaphone cung cấp đủ dịch vụ cho nhu cầu sử dụng anh/chị Thời hạn để Vinaphone giải yêu cầu hợp với ý muốn anh/chị Nhân viên Vinaphone nắm vững nghiệp vụ, giải thỏa đáng yêu cầu khách hàng Anh/chị nhanh chóng đón tiếp phục vụ tại phịng giao dịch Vinaphone ln hỗ trợ xử lý kịp thời nhanh chóng cố điện trình sử dụng III CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP 3.1 Chất lượng dịch vụ ổn định lúc sử dụng 91 3.2 3.3 Tổng thời gian sóng tại nhà anh/chị năm trở lại nhìn chung chấp nhận Trong năm trở lại đây, khu vực nhà anh/chị xảy sóng Vinaphone đột xuất IV SỰ THUẬN TIỆN DỊCH VỤ 4.1 Thủ tục dịch vụ Vinaphone đơn giản, dễ làm 4.2 4.3 4.4 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Vinaphone có nhiều hình thức để tiếp nhận u cầu khách hàng Thời gian làm việc Vinaphone thuận tiện cho việc giao dịch khách hàng Vinaphone có nhiều hình thức nạp thẻ thuận tiện cho khách hàng 5 5 5 5 5 5 PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC Vinaphone có hệ thống cung cấp đảm bảo trang thiết bị làm việc đại Vinaphone có phịng giao dịch với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho khách hàng Kênh chăm sóc khách hàng qua điện thoại viên cung cấp vấn đề khách hàng yêu cầu Vinaphone có nhiều kênh thơng tin liên lạc với khách hàng Số lượng phòng giao dịch nhiều, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng VI SỰ ĐỒNG CẢM 6.1 Vinaphone tôn trọng quyền lợi anh/chị 6.2 Vinaphone ý hiểu vấn đề mà anh/chị quan tâm 92 6.3 6.4 VII Khách hàng tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiết kiệm hiệu Vinaphone ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng môi trường 5 5 SỰ HÀI LỊNG Anh/chị hồn tồn hài lịng dịch vụ 7.1 Vinaphone Vinaphone nhìn chung đáp ứng nhu cầu 7.2 7.3 kỳ vọng anh/chị anh/chị tiếp tục sử dụng nhà cung cấp Vinaphone Xin chân thành cảm ơn anh/chị! 93 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI VNPT – VINAPHONE ĐỒNG THÁP IMPROVE OPERATION MANAGEMENT EFFICIENCY BUSINESS MOBILE NETWORK VINAPHONE AT VNPT- VINAPHONE DONG THAP NGUYỄN HOÀNG LONG Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp.HCM TÓM TẮT Nâng cao hiệu quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone VNPT – Vinaphone Đồng Tháp thực với mục tiêu tìm hiểu hệ thống sở lý luận hiệu quản lý kinh doanh dịch vụ di động địa bàn Đồng Tháp, giai đoạn 2015-2019 Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng 02 yếu tố: Về quản lý doanh nghiệp khách hàng đánh giá doanh nghiệp, từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý kinh doanh công ty Kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến việc nâng cao hiệu quản lý kinh doanh dịch vụ di động Vinaphone Đồng Tháp như: Quản lý doanh nghiệp gồm: Quản lý Tài – Bán hàng – khách hành – Hệ thống thông tin Nguồn nhân lực; Đánh giá khách hàng doanh nghiệp gồm: Độ tin cậy - Năng lực phục vụ - Chất lượng cung cấp - Sự thuận tiện dịch vụ - Phương tiện làm việc - Sự đồng cảm Khách hàng Cơ cấu tổ chức kinh doanh giai đoạn: 2015-2019, doanh thu tăng trưởng 5,09%, thị phần tăng 4%, với tỷ lệ tăng trưởng thấp so doanh nghiệp kinh doanh địa bàn Bài viết mong góp nhìn khoa học thực tiễn quản lý kinh doanh di động Vinaphone trả trước địa bàn Đồng Tháp, thơng qua kết nghiên cứu, phân tích rõ thực trạng hạn chế, tồn từ đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm không ngừng nâng cao hiệu quản lý kinh doanh di động Vinaphone Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025 thời gian tới Từ khóa: Nâng cao hiệu quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone Đồng Tháp ABSTRACT Improving the efficiency of management of Vinaphone mobile network business activities at VNPT - Vinaphone Dong Thap is done with the goal of learning the theoretical basis for effective management of mobile service business in Dong Thap , for the period 2015-2019 At the same time, analyzing and assessing the current situation on two factors: Enterprise management and business assessment of customers; thereby determining the factors affecting business management efficiency at the company The research results have identified the factors affecting the efficiency of business management of Vinaphone mobile services in Dong Thap such as: Business management, including: Financial Management - Sales - Passenger - System information systems and human resources; Customer satisfaction includes: Reliability - Service capacity - Quality of delivery - Service convenience - Working facilities - Customer empathy Business organization structure in the period: 2015-2019, revenue growth of 5.09%, market share increase 4%, with this growth rate quite low compared to other businesses in the area 94 This article wishes to contribute a scientific and practical view of the prepaid Vinaphone mobile business management in Dong Thap, through the research results, clearly analyzing the current state of limitations and shortcomings from which to Export synchronous and feasible solutions to continuously improve the efficiency of Vinaphone mobile business management in Dong Thap in the period 2020-2025 and in the coming time Keywords: Improving the efficiency of management of Vinaphone service business in Dong Thap Đặt vấn đề VNPT Vinaphone Đồng Tháp doanh nghiệp nhà nước hoạt động lĩnh vực Viễn thông CNTT, dịch vụ phổ biến lớn mạnh Trong năm qua, thị trường thông tin di động Việt Nam ln trì mức tăng trưởng cao coi thị trường đầy tiềm nhà đầu tư Với tiến không ngừng công nghệ giúp cho dịch vụ Di động trở nên phổ biến thiếu người sống hàng ngày Đòi hỏi cơng tác đầu tư trạm phát sóng, dịch vụ, chất lượng, sách gói cước, xây dựng thương hiệu, hiệu kinh doanh…đáp ứng nhu cầu khách hàng yêu cầu thiếu công tác quản lý kinh doanh dịch vụ Thời gian qua, Vinaphone có nhiều nỗ lực việc xây dựng quy trình tiêu chí đánh giá nhằm mục tiêu tăng trưởng thị phần, đáp ứng độ hài lòng khách hàng Tuy nhiên, việc quản lý doanh nghiệp quản lý khách hàng (độ hài lòng khách hàng) hạn chế, chưa thấy hết ưu điểm, nhược điểm trình quản lý nên chưa phát huy hết hiệu kinh doanh dịch vụ tốt Với cách nhìn khoa học thực tiễn giúp nhà quản lý có đánh giá sát thực trạng tình hình, để từ đề giải pháp đồng bộ, khả thi, không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh tăng doanh thu, thị phần Vinaphone tại địa bàn Đồng tháp đến năm 2025 năm Một số vấn đề lý luận về kinh doanh – nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp di động Kinh doanh theo khoản 16, Điều 4, Luật doanh nghiệp năm 2014 định nghĩa: “Kinh doanh việc thực liên tục một, số tất cơng đoạn q trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi.” Theo chuyên gia cho rằng: Kinh doanh hoạt động cá nhân tổ chức nhằm mục đính đạt lợi nhuận qua loạt hoạt động như: quản trị, tiếp thị, kế tốn, tài chính, sản xuất, bán hàng, xem hoạt động phong phú lồi người, thường thơng qua thể chế kinh doanh tập đồn, cơng ty hoạt động tự thân cá nhân sản xuất - bn bán nhỏ kiểu nhỏ lẻ hộ gia đình Vì vậy, kinh doanh phương thức hoạt động kinh tế có kinh tế hàng hố, gồm tổng thể hình thức, phương pháp, phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hoạt động kinh tế (nó bao gồm q trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ ) sở vận dụng quy luật giá trị quy luật khác nhằm mục tiêu vốn sinh lời cao chủ thể kinh doanh thị trường Quản lý kinh doanh hoạt động kinh doanh phải sử dụng tập hợp nguồn vốn, phương tiện, người…và đưa nguồn lực vào hoạt động để sinh lời cho doanh nghiệp có đặc điểm chung gắn liền với vận động nguồn vốn theo cách với mục tiêu đồng vốn quay vịng khơng ngừng, để đến cuối chu kỳ kinh doanh số vốn lại tăng thêm Mặt khác, chủ thể kinh doanh phải có doanh thu để bù đắp chi phí có 95 lợi nhuận Các hoạt động phải quản lý với tính đặc thù rõ rệt với việc quản lý hoạt động khác, gọi quản lý kinh doanh Quản lý kinh doanh tác động chủ thể quản lý diễn liên tục, có tổ chức tới đối tượng quản lý tập thể người lao động doanh nghiệp, việc sử dụng hiệu nguồn lực theo mục tiêu doanh nghiệp đáp ứng yêu pháp luật hành Mạng di động dịch vụ thông tin vô tuyến hai chiều cung cấp cho người sử dụng môi trường phương tiện kết nối với để sử dụng thoại, tra cứu truyền liệu với nhanh chóng Cơng tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp vấn đề cần phải trọng, giám sát chặt chẽ trình vận hành doanh nghiệp, cần lựa chọn cấu tổ chức doanh nghiệp theo cấu trúc máy ổn định, dễ dàng vận hành điều hành, tránh trùng lặp gây khó khăn việc định Để nâng cao hiệu hoạt động quản kinh doanh dịch vụ di động cần quan tâm: Về công tác chuyên môn trọng tuân thủ quy trình hoạt động, gồm hoạt động lập kế hoạch, công tác giám sát, đánh giá để hoạt động quản lý có định kịp thời, xác Về tài chính, tiềm người, tài sản vơ hình, trình độ tổ chức quản lý, trình độ trang thiết bị cơng nghệ, sở hạ tầng, đắn mục tiêu kinh doanh khả kiểm sốt q trình thực mục tiêu Kế tiếp nâng cao doanh số hoạt động thể hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, thể mức tăng trưởng doanh thu bao gồm lợi nhuận mang lại lợi nhuận không âm Kết thể bảng tổng kết báo cáo kết kinh doanh hàng năm doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định Để nâng cao doanh số, địi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp tổng thể hoạt động tổ chức bán hàng, truyền thông, xây dựng hệ thống phân phối, tiết kiệm chi tiêu tài quan trọng gia tăng sức mua, tiêu dùng dịch vụ khách hàng Ngoài ra, yếu tố thị phần thị trường, coi hoạt động quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh yếu tố quy mô thị trường góp phần thay đổi, khẳng định vị doanh nghiệp, thị phần phản ánh số lượng khách hàng có, tăng lên, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng Điều chứng tỏ doanh nghiệp khách hàng ghi nhận thương hiệu, chất lượng dịch vụ khách hàng ưa chuộng biết đến nhiều hơn, sẵn sàng chi tiêu Vai trị thơng tin di động có giá trị hữu ích so mạng cố định, giúp khách hàng trao đổi thơng tin nhanh chóng, lỗi, hệ thống lắp đặt nhanh chóng nhiều lần so mạng cố định, khả bao phủ tốt, việc mở rộng dung lượng nhanh, kết nối tín hiệu dễ dàng Độ phủ sóng liên kết hiệu kết nối khơng dây với trạm lên hàng chục km Đặc biệt vùng đồi núi, sông rạch kéo cáp cho dịch vụ truyền thống như: Cố định, cáp quang Chi phí bảo trì bảo dưỡng trạm di động thấp nhiều so dịch vụ thoại truyền thống, không cần qui mô nhà trạm hệ thống cố định Nhờ công nghệ di động mà số nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng phát triển cung cấp đến người dùng đa dạng gói dịch vụ tiện ích như: Đăng ký sử dụng dịch vụ 3G/4G,5G nhạc chuông, nhạc chờ, SMS tin tức, ứng dụng Facebook, zalo, viber trò chơi giải trí, data contents, ứng dụng thơng minh khác…Ngồi dịch vụ thoại truyền thống dịch vụ đáp ứng kết nối truyền liệu máy di động với nhau, giúp khách hàng chia sẻ tập tin nhanh chóng Ngồi ra, dịch vụ gia tăng ứng dụng thông minh di động: thông tin thời tiết, ứng dụng thông minh, đến học tập sức khỏe, điều khiển vật dụng qua ứng dụng, xem Camera thông minh Phục vụ công dân 4.0 Cách mạng Công nghiệp 4.0 Về kinh tế giúp quan quản lý nhà nước người dùng cập nhật thông tin với nhanh chóng, tiện lợi, chi phí cho thi cơng người dùng hợp lý, qua số liệu thống 96 kê khách hàng dùng di động tăng hàng năm, bình qn người có sim di động Đối với xã hội giúp kích cầu kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia, tạo công ăn việc làm, hướng đến mục tiêu xã hội xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, góp phần ổn định trật tự xã hội Thực trạng quản lý kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT Vinaphone – Đồng Tháp Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Tháp nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ di động đại chuẩn 3G, 4G, 5G, internet băng thơng tốc độ cao, dịch vụ truyền hình số đa phương tiện giải pháp công nghệ thông tin thông minh cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, phục vụ phủ điện tử Đơn vị có Ban giám đốc, 03 phòng tham mưu thuộc phận quản lý cấp tỉnh, cấp huyện có 11 phịng bán hàng Huyện, Thị xã, có 123 nhân viên, 300 cộng tác viên, 298 đại lý cung cấp sim thẻ phủ khắp tồn tỉnh, điểm giao dịch bố trí nơi trọng điểm tuyến đường trung tâm tỉnh, huyện xã trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện lại tốt, yếu tố tin học hóa quan tâm thơng qua kênh đăng ký online, độ ngũ telesale qua điện thoại, đội ngũ bán hàng trực tiếp nhà khách hàng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hợp lý Vinaphone nhà mạng đưa vào sử dụng nước (năm 1996), thị phần chiếm 100% khách hàng, nhiên sau Vietel đời 2004 sau năm thị phần Vietel xếp thứ so Vinaphone MobiFone Hệ thống di động Vinaphone tại Đồng Tháp (12/2019) có 1.200 trạm thu phát sóng, phủ 100% xã, phường, thị trấn tỉnh, 250.000 thuê bao di động chiếm 22,23% thị phần người dùng di động toàn tỉnh, xếp thứ nhà mạng cung cấp sau Vietel (41,86%), MobiFone (32,07%); Doanh thu di động trả trước Vinaphone năm 2015 216,9 tỷ, năm 2019 doanh thu đạt 227,6 tỷ, qua năm tăng 5,09% thấp so tăng trưởng Tổng Cty 8,27% Tổng thể việc quản lý hiệu kinh doanh Vinaphone năm 2015-2019 tại Đồng Tháp tăng trưởng doanh thu 5%, thị phần người sử dụng di động tăng 4% thấp so với tiềm lực từ đầu tư sở vật chất hạ tầng mạng có Mặt Vinaphone Đồng Tháp giai đoạn nghiên cứu thực tốt quản lý tài chính, nộp ngân sách địa phương đầy đũ hạn, doanh thu hàng năm tăng, loại chi phí Tổng Công ty phân cấp đơn vị kịp thời tổ chức kiện, chiến dịch bán hàng, tri ân khách hàng địa bàn; Chất lượng mạng độ hài lòng khách hàng năm 2018, 2019 Vinaphone Tập đoàn liệu Quốc tế IDG (International Data Group) Speedtest đánh giá nhà mạng số Việt Nam tốc độ 3G/4G kiện Mobile World Congress tại Barcelona, với tiêu chí đánh giá cường độ tín hiệu sóng, vùng phủ sóng, đảm bảo kết nối ổn định vào thời gian cao điểm, tương xứng chất lượng giá cước, tốc độ tải – đăng liệu, xem/tải phim, sử dụng mạng xã hội khách hàng hài lòng Chất lượng dịch vụ di động năm 2017, 2018, 2019; Về mặt nhân sự: Có đội ngũ cơng nhân viên gắn bó nhiều năm, trung thực, thật Hầu hết có cấp chun mơn nghiệp vụ, đào tạo lại chuyển từ đội ngũ kỹ thuật qua kinh doanh; Về mạng lưới: Tuy đầu tư giai đoạn đầu chậm trạm phát sóng từ năm 2018 đến ngang số lượng trạm nhà mạng khác, tạo điều kiện kinh doanh có chiều hướng tăng, hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ rộng khắp khu vực Đồng Tháp đảm bảo đưa sản phẩm nhanh thuận tiện nhất; Cơ sở hạ tầng: Được xây dựng mở rộng quy mơ, trang thiết bị, máy móc đầu tư mua đồng đại, tin học hoá quản lý, nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu chất lượng dịch vụ 97 Thương hiệu Vinaphone xếp thứ Top 10 thương hiệu lớn Việt Nam 2019, với giá trị thương hiệu định giá 553 triệu USD, tăng 17% so với năm 2018 Những hạn chế tồn tại quản lý kinh doanh mạng di động Vinaphone nguyên nhân Tồn tại công tác đầu tư trạm phát sóng 3G, 4G chậm so với nhà mạng làm cho doanh thu sử dụng data truy cập internet di động Smartphone thấp, nguyên nhân khách quan năm 2016 Bộ Thông tin truyền thông định tách MobiFone khỏi VNPT làm ảnh hưởng phát triển trạm Mặt dù, sang năm 2019 số trạm 4G đầu tư ngang Vietel việc lấy lại thị phần địi hỏi phải có thời gian thói quen tiêu dùng khách hàng tại Đồng Tháp ngại chuyển đổi Ngoài ra, VNPT phải đảm nhận thêm mạng điện thoại cố định dịch vụ thối trào với chi phí vận hành cao doanh thu thấp ảnh hưởng chi phí nội làm cho số tăng trưởng doanh thu tồn Ngành tại Đồng Tháp khơng cao Thứ hai, mơ hình kinh doanh VNPT khơng động Vietel, đặc biệt yếu tố người công tác bán hàng chăm sóc khách hàng từ thái độ, tư kinh doanh cũ với chế “xin cho”, ”Chờ khách hàng đến” phận quản lý với suy nghĩ sở hữu khách hàng lớn, đối thủ có sách cách giao dịch tốt làm thị phần dần, phần lớn khách hàng nông dân, học sinh, sinh viên (mặc dù doanh thu bình quân tháng thuê bao phân khúc nhỏ), đặt toán giữ khách hàng tạo khách hàng trung thành nhiệm vụ quan trọng với VNPT Vinaphone Đồng Tháp Vinaphone Đồng Tháp số nhân đông Vietel, đội ngũ kinh doanh biên chế thức giai đoạn 2015 có 80% nhân viên chuyển qua từ đội ngũ kỹ thuật với tuổi bình quân cao (trên 40 tuổi) nguyên nhân làm hạn chế kỹ giao tiếp hay bỏ qua bước qui trình kịch bán hàng, việc phạt nghiêm đơn vị làm chưa liệt Ngoài ra, hợp lực hai khối kinh doanh kỹ thuật chưa tốt thời gian qua nguyên nhân tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp 02 khối hạch toán độc lập nhau, máy riêng, cách tính lương riêng từ dẫn đến địa bàn thu nhập kinh doanh kỹ thuật chênh lệch Một tồn tại Vinaphone nặng 10 chữ vàng truyền thống thời kỳ độc quyền “Trung thành – Dũng cảm – Sáng tạo - Nghĩa tình”, việc điều chỉnh mơ hình kinh doanh, đặc biệt thay vị trí lãnh đạo khơng cịn phù hợp diễn chậm so nhà mạng khác Chính vậy, số phịng bán hàng trực thuộc thiếu linh hoạt sáng tạo công tác Marketing sách sản phẩm chăm sóc đại lý khách hàng, việc giám sát thực mục tiêu Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân làm cho hiệu quản lý kinh doanh mạng di động Vinaphone tại Đồng Tháp chưa cao, chưa đạt tiềm lực mạnh mình, cần có giải pháp đồng khả thi để khắc phục, tạo bước tiến thuận lợi cho mục tiêu phát triển Vinaphone Đồng tháp đến năm 2025 năm Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại VNPT – Vinaphone Đồng Tháp đến năm 2025 Thương mại điện tử ngày xu hướng đa kênh, đa tảng thu hút người tiêu dùng thay đổi cách thức tìm kiếm, mua sắm từ truyền thống sang trải nghiệm tiện dụng hơn, kinh doanh tảng di động trở thành xu số hóa kinh tế số Hầu hết dịch vụ tích hợp máy điện thoại thông minh Smartphone yếu tố thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh tảng di động, yếu tố băng thông đường truyền data mạng di động nhanh mức giá thích hợp thu hút khách hàng nhà mạng 98 thời gian tới Tại Đồng Tháp với chủ trương số hóa lĩnh vực hành cơng, camera giám sát giao thông, quản lý đất đai, quản lý dân cư triển hoàn thành đồ số Du lịch Đồng Tháp, phát triển ứng dụng thiết bị di động sản phẩm du lịch nông nghiệp, phát triển đồng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ tri thức Việt số hóa mơ hình thị thơng minh, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo công nghệ tiên tiến khác phục vụ du lịch sinh thái miệt vườn phát triển kinh tế tại tỉnh nông nghiệp việc mục tiêu đến năm 2025 thị phần Vinaphone Đồng Tháp chiếm 35%, tương ứng doanh thu tăng so 2019 385 tỷ đồng Phát huy mạnh có cần tập trung giải pháp trọng tâm sau: Một là, Giải pháp quản lý vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí Về vốn mạng di động ln địi hỏi đầu tư nâng cấp cải tiến liên tục phù hợp thị trường người sử dụng, nên cấp vốn Tập đoàn cho sở phải liên tục dài hạn Để đảm bảo nguồn vốn, việc đầu tư phát triển phải tiến hành có hệ thống, có phương pháp có kế hoạch theo chu trình gồm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn Việc đầu tư công nghệ phù hợp nhu cầu khách hàng kỷ nguyên số sách chiến lược cấp Tổng Cơng ty, đơn vị cần nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng đề xuất tham mưu yếu tố trọng tâm mà đơn vị thực thời gian tới Về sử dụng chi phí phân cấp phải hiệu (chi phí hoa hồng, giảm giá đối tượng, chi phí quảng cáo truyền thơng), tăng cường ứng dụng số hóa tốn khơng dùng tiền mặt giúp tiết kiệm giảm tải giao dịch kênh bán hàng giúp có thời gian giới thiệu quảng cáo tuyên truyền dịch vụ mở rộng thị trường tăng doanh thu Quan tâm doanh thu data 4G vừa giúp khách hàng cải thiện tốc độ vừa tăng doanh thu thời gian tới yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, quan tâm xây dựng hệ thống phân phối, tiết kiệm chi tiêu tài quan trọng gia tăng sức mua, tiêu dùng dịch vụ khách hàng, theo phân tích tại Trung tâm kinh doanh Đồng Tháp cần quan tâm giải pháp tăng doanh thu qua kênh đại lý phân phối sim thẻ, kênh đại lý Vinaphone doanh số cao Di động có cạnh tranh, khách hàng tải trước thông tin lựa chọn, yếu tố tiện lợi tiếp cận hàng hoá, dịch vụ tác động đến định mua sắm hay sử dụng dịch vụ khách hàng Để phát triển kênh đại lý, trung tâm cần đa dạng hoá phát triển kênh theo hai hình thức kênh đại lý trực tiếp, kênh gián tiếp, cần xây dựng quy chế, sách phát triển tổng đại lý phân phối huyện cách đồng bộ, quán, sách chiết khấu mở tạo điều kiện khuyến khích đại lý điểm bán lẻ tích cực cơng tác bán hàng cung cấp dịch vụ Áp dụng số hóa qui trình nạp thẻ sim eload, khai báo thơng tin sim công nghệ AI Hai là, Giải pháp bán hàng nâng cao thị phần di động Đây coi hoạt động quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh yếu tố quy mô thị trường góp phần thay đổi, khẳng định vị doanh nghiệp, thị phần phản ánh số lượng khách hàng có Nếu thị phần tăng, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng mới, chứng minh doanh nghiệp khách hàng ghi nhận đồng hành ưa chuộng, thương hiệu, chất lượng dịch vụ biết đến nhiều hơn, sẵn sàng chi tiêu Cần ban hành gói cước tích hợp giá tiết kiệm gồm cáp quang + Truyền hình + di động + cố định, lợi VNPT đa dịch vụ hướng đáp ứng hệ sinh thái dành cho khách hàng hộ gia đình với giá tổng dịch vụ tối thiểu mà gia đình dùng thấp nhiều so dùng riêng lẽ dịch vụ (chiến lược marketing, xây dựng thương hiệu, quảng bá,…) Tập trung lấy yếu tố chất lượng giá hợp lý để khuyến khích thu hút khách hàng từ nhà mạng khác chuyển qua Tăng cường liên 99 kết công ty OTT ghép gói ứng dụng với dịch vụ OTT thu hút khách hàng mới, giảm rời mạng giữ chân khách hàng hữu Dùng chi phí phân cấp học tập cách tăng tỷ lệ doanh thu bình quân / tháng tại nước phát triển (Nhật, Úc, Singapore…) thông qua vừa cung cấp dịch vụ vừa cung cấp thiết bị đầu cuối (máy điện thoại) cho khách hàng, cách ban hành gói cước chu kỳ dài kèm máy điện thoại, khách hàng ký hợp đồng với Trung tâm kinh doanh nhu cầu sử dụng hàng tháng mà lựa chọn gói cước phù hợp theo loại hợp đồng 12 tháng hay 24 tháng, với cách VNPT đảm bảo tỷ lệ doanh thu bình quân thuê bao tháng, từ sử dụng doanh thu tiếp tục đầu tư trì tăng thị phần Tổ chức triển khai bán data gói cước tích hợp Combo bao gồm dịch vụ: Di động, băng rộng, truyền hình MyTV phù hợp nhu cầu hành vi tiêu dùng nhóm đối tượng dựa theo phân khúc khách hàng Xây dựng giá cước phù hợp: Cước di động tiếp tục giảm bình quân 10-15%/năm điều kiện cạnh tranh thế, thơng qua chương trình khuyến mãi, giảm cước để thu hút khách hàng, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ yếu tố định lựa chọn sử dụng dịch vụ khách hàng Xây dựng giá cước linh hoạt, mềm dẻo, đa dạng hướng quyền lợi khách hàng giải pháp quan trọng để chiếm lĩnh thị trường tại Đồng Tháp thời điểm giá cước phương thức tính cước thay đổi liên tục theo hướng ngày có lợi cho người sử dụng Chẳng hạn triển khai chương trình chiết khấu tốn cước phí hàng tháng Nếu khách hàng toán cước tháng tặng thêm tháng, toán 12 tháng dùng thêm tháng, nạp thẻ qua ví VNPT pay hưởng tỷ lệ chiết khấu 4%, nạp nhiều số máy theo chu kỳ tháng với tổng số tiền nạp 20 triệu đồng/tháng khấu lên đến 5,7% Ba là, Giải pháp về quản lý nguồn nhân lực Con người xem yếu tố quan trọng định thành bại việc xây dựng thực mục tiêu, việc tạo môi trường làm việc thân thiện, nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc, động phát huy nguồn nhân lực trọng tâm sách hoạt động nội Duy trì phương pháp trả lương theo BSC/Kpi gắn địa bàn ảnh hưởng nhiệm vụ hai nhân viên kinh doanh kỹ thuật để nâng cao tinh thần trách nhiệm tinh thần làm việc hai khối kinh doanh kỹ thuật cần thiết Ngoài ra, đơn vị tăng cường hoạt động huấn luyện nội nhằm nâng cao chuyên môn lực cá nhân góp phần vào việc thực mục tiêu chung đạt kết Nghiêm khắc xử lý cán khơng hồn thành nhiệm vụ thơng qua quản trị mục tiêu giao kế hoạch rõ đến cá nhân tập thể Tiếp tục thực văn hóa VNPT, thường xuyên điều chỉnh quy trình nội từ khâu thiết lập, hướng dẫn, quản trị rủi ro, ứng dụng số hóa vào qui trình giúp độ xác, nhanh chóng, đặc biệt quan tâm qui trình quản lý chăm sóc khách hàng, từ hạn chế tượng đối phó nhân viên việc thực kế hoạch giao Xây dựng sách lương thưởng cho đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo nhân viên (quyền lợi trách nhiệm song hành), sách lương thưởng cần có độ khoảng cách xa người có đóng góp cao người có đóng góp thấp, có tạo động lực cho nhân viên phấn đấu sáng tạo bán hàng, nhiệt quan hệ với khách hàng, đặc biệt có sách khen thưởng phịng bán hàng khuyến khích đội nhóm để có có hỗ trợ giúp đỡ hồn thành nhiệm vụ nhận thưởng, phát huy sức mạnh tập thể tốt công tác kinh doanh 100 Công tác tuyển dụng lao động cần quan tâm sách đãi ngộ hấp dẫn kết hợp với thương hiệu VNPT-Vinaphone thương hiệu mạnh tâm trí khách hàng Vì có hội thu hút lao động giỏi, có lực thực sự, có có mơi trường hội để cống hiến, từ thay lao động khơng cịn đáp ứng Để tư vấn giải vấn đề cách thấu đáo, nhân viên phải người hiểu rõ sản phẩm dịch vụ bán Những ưu việt hạn chế thị trường khác đem so sánh với đối thủ cạnh tranh Vì thân nhân viên phải trau dồi kiến thức kĩ giao tiếp, giải tình huống, phải lắng nghe ghi nhận tất ý kiến khách hàng xem họ cần gì, vấn đề vượt khả giải quyết, cần ghi nhận thông tin đề xuất lên cấp cao Nhân viên tuyệt đối không nên tranh cãi với khách hàng tự ý định vấn đề khơng thuộc thẩm quyền Vì vậy, tổ chức khố đào tạo kỹ nghiệp vụ chun mơn cho đội ngũ cán nhân viên, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng bổ sung kiến thức sản phẩm mới, thông qua chế khuyến khích, đãi ngộ, thưởng phạt hợp lý để khích thích nhân viên làm việc tốt Bốn là, Giải pháp giám sát mục tiêu quản lý hệ thống thông tin kinh doanh Nâng cao công tác giám sát giúp việc tốt, chưa tốt rút kinh nghiệm từ hạn chế Chính vậy, sau nhận báo cáo tổng kết cần đánh giá nội dung việc làm hoàn thành tốt, hạn chế cần cải thiện thời gian tới học từ công việc, điều giúp Ban giám đốc lãnh đạo phòng bán hàng ghi nhận thành cơng, thiếu sót rút học, song song với phân công công việc người quản lý cung cấp phương tiện cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người phân công Nâng cao việc khảo sát thu thập thơng tin độ hài lịng khách theo độ tuổi, thu nhập, ngành nghề giúp phản ánh trung thực mức độ hài lòng dịch vụ, sở để đề xuất giải pháp kinh doanh tăng doanh thu thời gian tới Việc áp dụng mơ hình mua gói trả trước cam kết sử dụng chu kỳ dài có kèm máy di động giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng chi trả hàng tháng, bỏ số tiền lớn để mua máy mà họ quan tâm giá trị gia tăng nhà mạng cung cấp cần tăng cường tuyên truyền giới thiệu kết hợp trực tiếp đến nhà khách hàng hàng tư vấn kết hợp khảo sát nhu cầu, bán hàng qua kênh telesale, webside…Giúp khách hàng nắm bắt sách Vinaphone Về nội thực công cụ MBO BSC giúp đo lường hiệu mục tiêu đề Năm là, Giải pháp khách hàng chuyển mạng giữ số từ nhà mạng khác “Dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao (Mobile Number Portability – MNP, gọi tắt Dịch vụ chuyển mạng giữ số) dịch vụ cho phép thuê bao thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động mà giữ nguyên số điện thoại mình” Đây giải pháp kết hợp giải pháp chất lượng dịch vụ, sách cước, độ hài lòng khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang Vinaphone Sáu là, Giải pháp về chăm sóc khách hàng Dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng việc nâng cao lợi cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thơng nói chung di dộng nói riêng, giúp doanh nghiệp khác biệt hố hình ảnh chất lượng dịch vụ tâm trí khách hàng cần phát huy lợi Trung tâm cung cấp nhiều dịch vụ từ cáp quang internet, điện thoại cố định, dịch vụ công nghệ thông tin như: chữ ký số, phần mềm Bảo hiễm xã hội, chữ ký số điện tử, quản lý văn điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số điện tử, quản lý hành trình tơ, tin nhắn chăm sóc khách hàng, cổng du lịch thông minh, hệ thống 101 quản lý liệu giáo viên học sinh, phụ huynh toàn tỉnh, tổng đài UBND tỉnh lập qua số 0277-1022 điện thoại viên VNPT ghi nhận chuyển tiếp yêu cầu người người toàn tỉnh vấn đề kinh tế xã hội Mỗi dịch vụ có hồ sơ, hợp đồng, số điện thoại liên hệ, địa khách hàng, Email khách hàng Ưu điểm trung tâm cần xây dựng tập khách hàng hữu tiềm để có chiến lược tư vấn quản bá dịch vụ kết hợp gói Combo giải pháp tích hợp tiết kiệm giúp công tác Marketing hiệu Bảy là, Giải pháp tăng cường công tác Marketing Công tác Marketing trọng tuyên truyền đến khách hàng biết gói cước, chương trình khuyến mãi, hệ thống nhận diện thương hiệu, quan tâm Tuyên truyền dịch vụ giá trị gia tăng công nghệ di động tiên tiến, mang đến cho khách hàng tiện ích thơng tin liên lạc, biến điện thoại di động thành công cụ đa (giải trí) đại (tiện lợi) thông dụng giúp khách hàng giải tất mối tương tác sống số, từ mua hàng chăm sóc trẻ, chơi game, truy cập Internet, xem phim, đọc sách, kiểm tra mail xem ảnh triển lãm gửi qua e-mail Dịch vụ Vinaphone với công nghệ GSM mang “cả giới vào lịng bàn tay” Chương trình khuyến thơng qua sách giá cước linh hoạt, sách ưu đãi nộp tiền trước, sách khuyến khích toán chu kỳ để giữ khách hàng, hạn chế thuê bao rời mạng, treo thông báo tại đại lý chương trình khuyến ngày vàng nạp thẻ giảm 20% ngày vàng quan tâm khách hàng dùng di động trả trước Ngoài ra, phát huy mạnh từ chương trình tính điểm Vinaphone Plus theo cước sử dụng, ngày sinh nhật, ngày lễ trọng đại đất nước, 10.000 đồng doanh thu tính điểm, ngày sinh nhật 10 điểm, ngày Lễ, Tết điểm tổng điểm theo mã khách hàng nghĩa mã khách hàng có nhiều thuê bao sử dụng dịch vụ VNPT, có thời gian trung thành cao có điểm cao tri ân nhiều, định kỳ tổ chức quay số trúng thưởng cho khách hàng theo quí, năm kết hợp hội nghị khách hàng, tơn vinh khách hàng có mức doanh thu cao theo nội dung tổng điểm, thực sách đổi điểm lấy q, gói cước, tổ chức mời khách hàng thăm quan du lịch, đổi điểm lấy thẻ tiêu dùng tại siêu thị Đẩy mạnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung xây dựng thành phố thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chiến lược phát triển mạng di động 4G 5G, IoT Tám là, Giải pháp phát triển các gói cước dịch vụ cạnh tranh đối thủ Ngày chất lượng sống ngày nâng cao nên giá thấp yếu tố quan tâm hàng đầu tất khách hàng Tuy nhiên, xu hướng giá cước dịch vụ ngày giảm Vinaphone cần có mức giá cung cấp dịch vụ cạnh tranh, thiết kế theo phân loại nhu cầu: Gọi nhiều nghe, nghe nhiều gọi, phân định theo gọi, phân loại theo độ tuổi nghề nghiệp (khách hàng nhóm, khách hàng sinh viên…) Nói cách khác giá cước dịch vụ Vinaphone có tính cạnh tranh sẵn sàng đáp ứng cho tất nhu cầu thị trường Chín là, Giải pháp về quản lý cả khối kinh doanh kỹ thuật Việc quản lý kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại tỉnh Đồng Tháp thực thông qua khối kỹ thuật khối kinh doanh, cần phát huy tính chun biệt khác biệt hiệu thơng qua giao quản lý theo khu vực, quy đầu mối, phân quyền giải quyết, quy trình phối hợp cụ thể chắt chẽ trách nhiệm tất nhằm mục tiêu phục vụ khách hàng nhanh chóng Mười là, Giải pháp số hóa chi phí thuê thu cước 102 Ngồi qui trình số hóa khai báo sim, thẻ, toán, nạp thẻ cào trực tuyến trình bày cần quan tâm chi phí dành cho cho việc trả lương cho đội ngũ thu cước toàn Ngành hàng năm tiêu tốn khoản 2% tổng doanh thu (tại Trung tâm kinh doanh Đồng Tháp hàng năm tiêu tốn 10 tỷ đồng), điều ảnh hưởng đến lợi nhuận đơn vị, thói quen khách hàng chờ hóa đơn cước hàng tháng nhân viên thu cước đến nhà khách hàng đến điểm giao dịch nộp tiền mặt chiếm lớn Ngoài ra, việc quản lý nộp tiền nhân viên thuê thu nhiều thời gian nhân lực quản lý, việc chiếm dụng khoản thu từ khách hàng nhân viên thường xãy Để tiết kiệm chi phí thuê thu, đồng nghĩa hiệu kinh doanh đơn vị tăng lên, tiết giảm công việc cho nhân thuê thu, bổ sung tư vấn bán dịch vụ tại nhà khách điều cần thiết giai đoạn cần khuyến khích khách hàng chuyển đổi khơng dùng tiền mặt tốn nạp thẻ cào kết hợp khuyến khích đóng trước tháng, nạp thẻ mệnh giá cao, tăng cường tư vấn ưu đãi khơng dùng tiền mặt có lợi điểm, nhanh chóng, tiện lợi, hưởng sách khấu… KẾT LUẬN *** Trong xu mở cửa hội nhập với khu vực Quốc tế nay, cạnh tranh thực tế tất yếu mà khơng doanh nghiệp tránh khỏi Vì vấn đề phân tích hiệu kinh doanh ngành, doanh nghiệp dành quan tâm nghiên cứu định Hiệu kinh doanh đóng vai trị quan trọng tồn tại phát triển doanh nghiệp, có Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Tháp điều tất yếu, tất nhận thức muốn tồn tại phát triển đủ sức cạnh tranh phải thường xuyên nắm bắt nhu cầu thị trường, cạnh tranh đối thủ, kết hợp phân tích hiệu kinh doanh, giúp đưa giải pháp phù hợp cho thời kỳ giai đoạn mang lại hiệu thiết thực cho doanh nghiệp Bài viết phản ánh thực trạng nêu biện pháp giúp Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Tháp cải thiện số kinh doanh tốt thời gian tới, đặc biệt giai đoạn 2020-2025 có nhiều thuận lợi từ việc tỉnh đẩy mạnh số hóa cần hệ thống thơng tin liên lạc hồn chỉnh, giải pháp cần tập trung đồng để đạt mục tiêu tăng trưởng thị phần người sử dụng di động đạt 35% số người dùng di động toàn tỉnh doanh thu tăng 68% so doanh thu thực năm 2019, thơng qua giải pháp sử dụng chi phí đầu tư cơng nghệ hợp lý, sử dụng chi phí hoa hồng chăm sóc khách hàng hiệu quả, tăng cường xây dựng kênh phân phối cạnh tranh đối thủ nâng cao thị phần, bố trí phân cơng nhân sở tận dụng tốt nguồn nhân lực có, thu hút nguồn lao động tay nghề cao CNTT phục vụ số hóa tạo tiện lợi khách hàng, cơng tác đào tạo nội giúp cán quản lý tốt kế hoạch mục tiêu giai đoạn, quản lý tốt hệ thống thơng tin khách hàng số hóa quy trình giúp cơng tác chăm sóc khách hàng Marketing hiệu Với phân tích, giải pháp có tính khoa học, tác giả khẳng định việc tăng trưởng điều khả thi 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngũn Văn Cơng (2009) Giáo trình Phân tích kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền, (2007), “Quản trị kinh doanh”, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; Nguyễn Lê Thúy Hải (2019) tác giả nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phục vụ bán hàng dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Trị” Trường Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh Thái Thanh Hà (2012), Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ viễn thông di động tại Thừa Thiên Huế’, Tạp Chí Khoa Học ĐH Huế, tập 72B, số Kotler, P Amstrong, G (1991), Principles of marketing, 5th edn, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Lai Fujun, Hutchinson Joe, Li Dahui Bai Changhong (2007), ‘An Empirical Assessment and Application of SERVQUAL in Mainland China’s Mobile Communication Industry’, International Journal of Quality & Reliability Management, tập 24, số 3, trang 244-62, nói chất lượng dịch vụ mang lại cho người tiêu dùng trích viết Nguyễn Viết Thái báo Kinh tế & phát triển số 213 (II) tháng 3/2015 Quyết định 666/QĐ-VNPT VNP-NS, ngày 26/6/2019 Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông ban hành Quy chế quản trị nhân quản lý thuộc TCT Phạm Đức Kỳ Bùi Nguyên Hùng (2007), ‘Nghiên cứu mơ hình trung thành khách hàng dịch vụ thơng tin di động tại Việt Nam’, Tạp chí Bưu viễn thơng Cơng nghệ thơng tin Kỳ 1, tháng 2/2007 Luật doanh nghiệp (2014), số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014, hệ thống quy phạm pháp luật thành lập tổ chức quản lý hoạt động loại hình doanh nghiệp Mats Lundeberg (2011), “Improving Business Performance: A First Introduction” Tác giả có đề xuất nghiên cứu cụ thể nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp so với nhận định truyền thống dựa vào nguồn lực sẳn có, nghiên cứu tác giả đề xuất lãnh đạo cần phải quan tâm đến người, cải tiến qui trình, cải tiến thái độ làm việc cách xây dựng qui trình làm việc cho cá nhân Từ giúp nâng cao hiệu quản lý kinh doanh 10 Lê Ngọc Minh (2007) tác giả nghiên cứu đề tài: “Phát triển kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam” Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 11 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật viễn thông 12 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2017, hướng dẫn luật Viễn thông thắt chặt quản lý thông tin thuê bao di động trả trước 13 Parasuraman, A., Zeithamal, Valarie A Berry, Leonard L (1985), ‘A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications For Future Research’, Journal of Marketing, tập 49, số 4, trang 41-50 14 Phạm Thanh Sơn (2012), tác giả nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tập đồn viễn thơng qn đội (Viettel) cung cấp dịch vụ điện thoại di động” 15 Sở thông tin truyền thông Đồng Tháp (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động Bưu Viễn Thơng địa bàn tỉnh năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 104 16 Trung tâm kinh doanh VNPT – Đồng Tháp, Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh qua năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 17 TCN 68-186:2006, (2006) Tiêu chuẩn ngành ban hành kèm theo định 29/2006/QĐ-BCVT ngày 05/6/2006 Bộ Thông tin truyền thông, Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại mạng viễn thông di động mặt đất 18 Đào Trung Thành (2015), “8 khuynh hướng thị trường viễn thông Việt Nam năm 2016”, ICTNEWS - Chuyên trang CNTT Báo điện tử Infonet, Bộ Thông tin & Truyền thông 19 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 việc phê duyệt đề án tái cấu trúc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam 20 Ngũn Tôn Văn (2019) tác giả nghiên cứu đề tài: “Chiến lược kinh doanh dịch vụ di động trả trước tại Trung tâm kinh doanh VNPT Đắc Lắc giai đoạn 2019 - 2025” Trường Đại học Kinh Tế TpHCM Họ tên Tác giả: Nguyễn Hồng Long Di đợng: 0915.724.725 Email: longvnptdongthap@gmail.com Cơ Quan: Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Tháp (tên viết tắt: VNPT - Vinaphone Đồng Tháp Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2020 Xác nhận GVHD Phạm Xuân Thu 105 ... sở lý luận quản lý kinh doanh mạng di động Chương 2: Thực trạng quản lý kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT - Vinaphone Đồng Tháp Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý kinh doanh. .. tiễn hiệu quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT Đồng Tháp 3.1.2 Mục tiêu cụ thể: Tổng hợp sở lý thuyết hiệu quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT. .. VNPT Đồng Tháp Đánh giá thực trạng hiệu quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone tại VNPT Đồng Tháp Đề xuất số giải pháp nhằm hiệu quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động Vinaphone
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp, Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh mạng di động vinaphone tại VNPT vinaphone đồng tháp