0

Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 2

197 4 0
  • Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:10

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số bệnh thông thường và cách xử trí; Bệnh ở miệng và răng lợi; Bệnh thuộc hệ hô hấp và Tai - Mũi - Họng; Một số bệnh truyền nhiễm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. Chương năm MỘT SỐ BỆNH THÔNG THƯỜNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ A BỆNH THUỘC HỆ TIÊU HĨA BIẾNG ĂN Biếng ăn giảm hẳn thèm ăn trẻ, có t h ể gặp n h i ê u lứa t u ổ i k h c Nguyên nhân Có nhiêu nguyên nhân, có thê xếp làm loai sau: - Do nhiễm khuân: T ấ t n h i ễ m k h u ẩ n cấp t í n h m n t í n h đêu có t h ể gây c h n ă n n h : Viêm V A , viêm xoang, viêm p h ế quản, v i ê m t a i ; n h i ễ m k h u ẩ n đường t i ế t n i ệ u ; bệnh c ú m , sởi, ho g ; b ệ n h tiêu h ó a n h viêm d dày, l ỵ trực k h u ẩ n , r ố i loạn tiêu h ó a điêu trị k h n g sinh kéo d i - Do bệnh khơng phải nhiễm khn: Có ả n h h n g toàn t h â n n h còi x n g , suy d i n h dưỡng, t h i ê u t h a sinh t ố gây n ê n b i ê n g ă n - Do sai lầm chê độ ăn: Cho ă n q u n h i ê u k h i ế n t r ẻ k h ô n g t i ê u h ó a h ế t lượng thức ă n đ a v o cho ă n q u ít, m ẹ t h i ế u sữa, bé b ú c h a đ ủ , k h ô n g cho ă n sữa t h ê m , t r ẻ quen c h ế độ ă n t h n h b i ê n g ă n + C h ế độ ă n k h ô n g đ ủ c h ấ t , k h ô n g c â n đ ố i , k h ô n g thực h i ệ n n g u y ê n tắc lúc đ ủ u ă n lỏng, ă n t ă n g t n g k h i t r ẻ ăn xam 137 + Chê độ ân đơn điệu, thiêu đa dạng, chê biên k h ô n g tạo cảm giác t h è m ăn nên khơng kích thích tiết dịch vị cho trẻ + Do tinh thủn t â m lý + Chứng biến ăn tinh thủn xuất sớm từ 1-2 t h n g đủu địi, gặp n h n g r ấ t khó chữa trị Có trẻ bị động kinh giai đoạn sốm t r ê n điện não đồ thấy, lâm sàng có k h i khơng t h ể n h n g có chán ăn, biểu hiện: không chịu bú, phải vát sữa, cho ăn r ấ t khó k h ă n , c h n ăn tinh thủn thường kéo dài nhiều n ă m + Do bậc cha mẹ trọng đến cách ứng xử đối vối trẻ nên tạo phản xạ xấu: ép ăn, q u t mắng, dọa dẫm dẫn đến tâm lý trẻ sợ ăn Do lo lắng mức, lúc cho ăn bắt buộc trẻ ăn, hậu t ă n g t h ê m chán ăn Cách xử trí - Củn cho trẻ đến sỏ y tế chuyên khoa khám để phát điều trị bệnh n h i ễ m khuẩn, bệnh không nhiễm khuẩn gây chán ăn cách t r i ệ t để - Khắc phục sai lủm chế độ ăn trẻ, đến trung t â m dinh dưỡng để tư vấn - Với chứng biếng ăn tinh thủn việc tuân thủ ý kiến thủy thuốc chữa bệnh, chế độ ăn bà mẹ củn kiên trì cho ăn một, ăn nhiều bữa ngày, chế độ ăn sữa thường thòi gian p h ả i kéo dài t r ẻ b ì n h ' t h ò n g nhiều - Phải trọng đến tâm lý liệu pháp: Trưốc bữa ăn cán trò chuyện, động viên trẻ để trẻ vui vẻ, hào hứng, củn ăn C h ú trọng đến k h ẩ u vị tạo vị làm trẻ thích, khơng tỏ q lo lắng, quan tâm "ra mặt" đối vói trẻ, quan sát thấy trẻ đói, muốn ăn cho ăn kịp thịi, đ ú n g lúc Tạo mơi trường tốt cho trẻ hoạt động t h ể lực, thoải mái vui vẻ tinh thủn: chơi công viên, vườn thú, phim hoạt hình, phim h i 138 - Đồng thời với đ i ề u trị n g u y ê n n h â n l m t r ẻ biếng ă n có t h ê d ù n g số thuốc sau: + G i ú p t r ẻ đỡ c h n ă n , cho d ù n g hai l o i sau: Dobenzic bột, gói 2mg T r ẻ sơ sinh đ ế n t u ổ i : m ỗ i n g y uống gói chia l ủ n T r ẻ 3-6 t u ổ i : n g y uống gói chia l ủ n L y s i v i t sirô, l ọ 30ml T 1-2 t u ổ i : 2,5ml (1/2 t h ì a cà phê) n g y uống Ì l ủ n T 2-6 t u ổ i : 5ml (Ì t h ì a cà phê) n g y uống Ì l ủ n (Lysivit gồm Lysine, v i t a m i n e B i , B6, B12) Hoặc sirô K i d grow uống theo d ẫ n + G i ú p t r ẻ t h i ê u đ m bổ sung đ m : Bannier protein v i ê n nhộng (gồm 19 acid amine) T r ẻ bú: c ắ t đ ủ u v i ê n thuốc cho v o sữa k h u ấ y đ ề u , n g y Ì viên T r ẻ 5-6 t u ổ i : u ố n g v i ê n t h ì k h n g c ủ n cắt, n g y uống Ì v i ê n N ê u k h n g có Bannier proteins thay bằng: Sirô astymine (10 acid amine) uống theo đơn d ẫ n chai NƠN N n h i ệ n t ợ n g thức ă n d d y bị đ ẩ y n g o i co bóp d d y , có p h ố i hợp h o n h v t h n h bụng N ô n p h ủ n n h i ề u b ệ n h lý 139 Trớ trơn dày co bóp đẩy thức ăn từ dày lên mồm r i trẻ oe Chất trớ có k h i r ấ t Trổ thưởng tượng sinh lý đặc điểm trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dày nằm ngang, dày chứa nhiều hơi, t â m vị (cơ phía t r ê n dày nối vói thực quản) yếu Trẻ k h i bú no bị xốc vác mạnh, đ ặ t nằm ngửa bú no có t h ê gây trớ Nguyên nhân Nôn gáy nhiêu nguyên nhãn khác - Do tật bẩm sinh: + Hẹp thực quản, ngắn thực quản, thực quản có túi thừa, hẹp t t r n g , phì đ i môn vị Hẹp thực quản, nôn xảy sau k h i trẻ bú l ủ n đủu tiên, trưốc k h i nơn trẻ ho, tím tái, v ậ t vã, khó thở k h i bú, nước r ã i chảy nhiều + Hẹp tá t r n g : chất nôn thường xun có mật + P h ì đ i môn vị: nôn xảy chậm hơn, thường 2-3 tuủn sau sinh, nôn vọt, l ủ n ăn l i nôn, nôn sữa ăn từ trước đóng vón, trẻ sụt cân - Nơn triệu chứng bệnh đó: + Bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa viêm dày, viêm r u ộ t + Bệnh nhiễm khuẩn đường tai-nũi-họng, viêm nhiễm đường hô hấp, viêm phôi, viêm phố quản + Bệnh cấp tính bụng n h viêm ruột thừa, lồng ruột, tắc ruột + Bệnh não, m n g não n h viêm m n g não, viêm não, u não + Ngộ độc, dị ứng thức ă n - Do sai lủm chế độ ăn uống: 140 + Cho t r ẻ bú, ă n q u n h i ề u k h ô n g tiêu h ó a kịp + Do thành phủn sữa, thức ăn cách pha chế gây khó tiêu - Do rối loạn thủn kinh thực vật gây chứng co thắt m ô n vị: Nôn xảy sớm, 2-3 n g y sau sinh T r ẻ b ú t ố t , b ú xong l i n ô n , n ô n n h i ề u l ủ n Tuy bị n ô n n h n g t r ẻ v ẫ n lên c â n K h c với n ô n phì đ i m n vị đ ã nói t r ê n (nơn xảy c h ậ m hơn, n ô n sữa vón, n h i ê u r ã i , sụt cân rõ) Xử trí Chủ yếu phải điều trị nguyên nhân gây nôn - Các dị tật bẩm sinh củn chữa trị sớm phẫu thuật - Các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh cấp cứuở bụng, bệnhở não, m n g n ã o củn chữa t r ị t i b ệ n h v i ệ n c h u y ê n khoa - Nếu sai lủm chế độ ăn củn thay đối để phù hợp với t u ổ i sinh lý t r ẻ - Do thủn kinh thực vật gây co thắt môn vị: + Sau cho bé bú, bế béở tư đủu cao khoảng 1520 p h ú t + Nếu trẻ chưa giảm nôn trớ, cho uống thuốc chống co t h ắ t : • Atropine sulfate dung dịch 0,1%: trưốc bữa ăn cho uống giọt, sau 10 p h ú t t h ì cho ă n Có thể dùng thứ thuốc sau không d ù n g chung với A t r o p i n e sulfate nói t r ê n : • Metoclopramide thuốc giọt 0,lmg/giọt, trẻ em t u ổ i l i ề u u ố n g thuốc giọt 0,3mg/kg t h ể trọng/24 giị (chia l ủ n u n g ) 141 • Motilium hỗn dịch lọ 30ml mi có l m g thuốc Liều trẻ em lOkg uống Ì l ủ n 2,õml (1/2 thìa cà phê), ngày l ủ n trước bú + Có thê cho trẻ uống thuốc an thủn: • Sirơ chloral hydrate vói liêu 25-50mg/kg t h ể trọng/ 24 giị, chia 3-4 l ủ n uống • N ế u trẻ chưa hết nơn củn đưa cháu khám chuyên khoa nhi B BỆNHở MIỆNG VÀ RANG LỢI TƯA Tua loại viêm miệng nấm Candida albicans gây bệnh trẻ bú, trẻ đẻ non, trẻ yêu, trẻ bị bệnh mạn tính làm giảm sức đê k h n g N ấ m Candida albicans thường thấy bụi, có đặc tính ưa p h t t r i ể n môi trường m nước r ã i trẻ có tính toan sữa sót l iở miệng trẻ lên men gây môi trường toan điều kiện để nấm gây bệnh Tua lây t r u y ề n cho trẻ bú chung Dấu hiệu Đủu tiên thấy niêm mạc lưỡi, má, lợi, vòm miệng đỏ, xuất chấm trắng lan rộng t h n h mảng trắng Những mảng ngày dày t h ê m , ngả m u v n g r i bong Trẻ đ a u miệng, bú khó k h ă n T a dai dẳng có t h ể lan xuống thực quản, ruột, vào m u 142 X trí - D ù n g gạc sạch, t ẩ m dung dịch n a t r i bicarbonate 5%, r a tay t h ậ t k ỹ b ằ n g xà p h ò n g , q u ấ n vào n g ó n tay k h ẽ đ n h m i ệ n g t r ẻ cho h ế t m ả n g t r ắ n g V sau m ỗ i l ủ n t r ẻ b ú làm n h - Bôi dung dịch x a n h methylene 1% dung dịch t í m gentiane 1% (violet de gentiane) - N ế u k h ô n g có t h ứ t r ê n , có t h ể t ẩ m gạc v o m ậ t ong đ n h t a d ù n g r a u n g ó t cao gủn r a sạch, n g â m vào nưóc c h í n , giã t r o n g b t sạch, l ấ y nước t ẩ m gạc đ n h tưa - T r n g hợp bị t a n ặ n g , t r ẻ đ a u m i ệ n g b ú k h ó k h ă n , cho uống Nystatin (biệt dược Mycostatine) dung dịch treo 100.000UI (đơn vị quốc tê)/lm\ M ỗ i l ủ n uống Ì m i , n g y l ủ n Phòng ngừa - C h ú t r ọ n g vệ sinh m i ệ n g cho t r ẻ (sau m ỗ i l ủ n b ú cho t r ẻ uống 1-2 t h ì a nưốc c h í n v k h i x u ấ t h i ệ n m i ệ n g đỏ x u ấ t vài chấm trắng củn d ù n g gạc t h ấ m nưốc pha natri bicarbonate 5% lau m i ệ n g t r ẻ sớm) - T h ì a , cốc, c h é n k h ă n l a u vú, lau m i ệ n g t r ẻ p h ả i d ù n g nước sôi k h n ấ m VIÊM MIỆNG ECPET (HERPES) Do virus herpes gây ra, gây bệnhở nhiều nơi sau nhiễm lủn đủu 143 Dấu hiệu Khởi đủu đột ngột bàng mụn mọng nước nhóờ niêm mạc miệng Các nốt mọng nước dính sát nhau, k h i vỡ để l i vết lt nơng nhỏ hình nhiều vịng trịn Trẻ sốt, đau miệng Xử trí - Cho trẻ súc miệng nước pha nath bicarbonate 2% nưốc sắc rau diếp cá - Bôi xanh methylene 1% - Nếu có mụnở mơi, mép bơi: Acyclovir oint 5% ngày bơi l ủ n cách giị k h i khỏi (không bôi thuốc vào niêm mạc miệng, mắt) VIÊM MIỆNG ÁPTƠ (APHTE) Nguyên nhân chưa rõ, virus Dấu hiệu Trẻ bị sốt, 3-4 ngày sau xuất mụn nướcở mặt môi, lưỡi gặp nhiều nếp gấp niêm mạc răng-lợi, có cảm giác bỏng rát K h i vỡ để l i vết loét phang, nơng, bị viển màu v n g nhợt Bệnh khỏi sau 10-15 ngày Bệnh có the tái phát Xử trí - Bơi xanh methylene vào vết loét - Cho trẻ uống: Pluss multivitamine (viên sủi có vitamine B I , B6, B12, B2, pp, C) ngày Ì viên chia 2-3 l ủ n tùy tuổi, hòa tan đèn hết sủi Ì ly nước cho uống N ế u trẻ lớn cho Bcomplex c ngày Ì viên 144 - N ế u bị bội n h i ễ m , ỏ miệng, l ợ i s n g đỏ đ a u , sốt t h ì cho amoxicilline l i ề u 60-100mg/kg t h ể trọng/24 giò, chia l ủ n uống TAI BIÊN MỌC RĂNG SỮA Trước nói tai biến có mọc sữa, đ i ể m l i v ề p h t t r i ể n r ă n g : R ă n g sữa v r ă n g vĩnh v i ễ n Răng - - - - sữa (tổng số20 chiếc) 6-12 t h n g , mọc: + r ă n g cửa d ố i + r ă n g cửa t r ê n + r ă n g cửa b ê n h m t r ê n + r ă n g cửa b ê n h m đ u ố i 12-18 t h n g , mọc: + r ă n g trước h m t h ứ n h ấ t h m t r ê n + r ă n g trước h m t h ứ n h ấ t h m đ u ô i 18-24 t h n g , mọc: + r ă n g nanh + r ă n g nanh 24-30 t h n g , mọc: + r ă n g trước h m t h ứ h a i h m t r ê n + r ă n g trước h m t h ứ hai h m dưói Răng vĩnh viễn (tổng số32 chiếc) R ă n g v ĩ n h v i ễ n chia l m l o i , l o i mọc v ĩ n h v i ễ n t k h i mọc, l o i mọc thay t h ế r ă n g sữa 145 - Răng vĩnh viễn từ k h i mọc: + 5-6 tuổi, mọc r ă n g h m số Ì (răng tuổi) + 12-14 tuổi, mọc r ă n g h m số (răng 12 tuổi) + 20-30 tuổi, mọc r ă n g h m số (răng khôn) - R ă n g vĩnh viễn thay t h ế r ă n g sữa: + tuổi thay r ă n g cửa + tuổi thay r ă n g cửa bên + tuổi thay r ă n g trưốc h m t h ứ n h ấ t + 11-12 tuổi thay r ă n g trước h m t h ứ hai Việc c h ă m sóc r ă n g củn c h ú ý từ k h i mọc sữa, r ă n g sữa bị sâu, bị viêm lợi ảnh hưởng xấu đến vĩnh viễn Các r ă n g vĩnh viễn có loại mọc Ì l ủ n (răng tuổi, r ă n g 12 tuổi, r ă n g khôn; đếm từ 1/2 h m r ă n g bắt đủu từ r ă n g cửa trở r ă n g t h ứ 6,7 8) n ê n c n g phải ý giữ gìn vệ sinh n h i ê u K h i r ă n g sữa thay toàn h m r ă n g vĩnh viễn Việc vệ sinh r ă n g miệng k h ô n g phải có xúc miệng kỹ, đ n h r ă n g ngày l ủ n mà p h ả i t r n h ă n uống đồ nóng l n h r ắ n quá, chua q u Răng n h loại gốm sứ quý bị nóng, lạnh, r ắ n làm r n nứt, mẻ, bị ăn mòn C h ă m sóc r ă n g miệng tốt t lúc bé t r n h nhiều bệnh t ậ t từ r ă n g miệng (sâu r ă n g , viêm lợi, áp xe lợi, viêm quanh ) gây n h bệnh m y tiêu hóa, bệnh t i m mạch K h i củn phải d ù n g k h n g sinh chữa bệnh, không cho trẻ dưối tuổi d ù n g tetracycline, doxycyline để bảo vệ mủm r ă n g men r ă n g Gọi tai biến k h i mọc r ă n g sữa k h i biểu h i ệ n bệnh lý có tính chất t i chị, toàn t h â n gặp trưốc, sau k h i mọc r ă n g sữa mà nguyên mọc r ă n g Dấu hiệu - 146 T i chỗ: X THUỐC HỆ TIÊU HOA Men tiêu hoa - Pancreatine bột gói 0,50g - Pepsine sirơ 2%, (hoặc gói bột) Thuốc p h ò n g l o n k h u ẩ n d n g tiêu hoa c h ữ a r ố i l o n tiêu hoa - Antibio ( d ù n g c ù n g với k h n g sinh) - Biosubtyl - Biobaby (có t h ê m sinh t ố n h ó m B) - Bio-acimin, kidlac T h u ố c c h ô n g n ô n v co t h ắ t - Atropine sulĩate dd 1/1000 = l m g / m l - Atropa belladone - M é t oc l o p r a m i d e thuốc giọt - M o t i l i u m h ỗ n dịch T h u ố c c h ữ a giun s n - Albendazol (zentel, aldazol, mekozeltel) - P y r v i n i u m embonate (vaquin) - Mebendazol (vermox, í u g a c a r dd treo) - Pyrantel pamoate (combantrime dd treo) - Thiabendazole (mintelzol) - Niclosamid viên 0,50g 315 T h u ố c c h ữ a t o b ó n v t h u ố c tẩy — Microlac bébé — Rectiofar — Magnesie sulfate — N a t r i sulfate — Đại hoàng — Thảo quvêt minh T h u ố c c h ữ a l ỵ — Metronidazol — Paramomvcin sirô 125mg/5ml (Humagel, — Diiodohydroxyquinoline (Diodoquin, direxiode) — Dihydro emetine XI VACCIN VÀ HUYẾT THANH — Huyết kháng dại người — Huyết k h n g dại chế tạo từ — Vaccin p h ò n g dại veroral ngựa pasteur — Vaccin não mô cầu — Vaccin hemophilus influenza — Vaccin c ú m — Vaccin phê cầu — Vaccin thúy đ ậ u — V a c c i n t r i m o v a x (sởi q u a i bị - r u b é o n ) — Vaccin uốn ván — Huyết kháng uốn 316 ván humatin) XII THUỐC ĐIỂU TRỊ HIV - Zidovudine viên sirô - Nevirapine viên sirô DƯỢC LIỆU - Bồ công anh - Cỏ nhọ n i - Đại hoàng - Giá dỗ xanh - Giun đ ấ t - Hoa hoe - Hoàng đàng - Hồng đơn - K i m n g â n hoa - Lá k h ỉ ( H o n ngọc) - Lá l ố t - Lá n g ả i cứu - Lá ổi - Lá thầu dầu tía - L t h i ê n lý - Lá t r ầ u k h ô n g - L v ố i tươi - L v ô n g nem - Lá xương sông 317 - M ã đề — Mạch môn — M ẫ u l ệ n u n g (vỏ h ầ u ) — Nhân sâm — N g ũ vị t — N ụ sim — Phèn chua — Rau diếp cá — Rau ngót — Râu ngơ — Sài đất — S â m đại hành - T ỏ i ta — Trầu không — Vỏ nhãn — V ỏ sung — V ỏ n ú c nấc 318 PHỤ LỤC • • THỰC PHẨM T H Ô N G DỤNG GIÀU STT Tên thực phẩm PROTEIN Protein (trong 100g thực phẩm ăn được) THỰC PHẨM THỰC VẬT Thực phẩm thực vật Đậu tương (đậu nành) 34,0 Lạc hạt 27,5 Đậu trứng cuốc 25,8 Đậu đen (hạt) 24,2 Đậu đũa (hạt) 23,7 Đậu xanh (đậu tắt) 23,4 Bột ca cao 23,3 Đậu trắng hạt (Đậu Tây) 23,2 Đậu Hà Lan (hạt) 22,2 10 Đậu cô ve (hạt) 21,8 11 Vừng (đen, trắng) 20,1 12 Hạt sen khô 20,0 13 Hạt điều 18,4 14 Hạt dẻ to 18,0 15 Sữa bột toàn phần 27,0 319 STT Tên thực phẩm Protein (trong 100g t h ự c p h ẩ m â n đ ợ c ) 16 Phó mát 25,5 17 Thịt t r â u t h ă n 22,8 18 Cá mối 22.1 19 Thịt t h ỏ n h 21.5 20 Hải s â m 21.5 21 Mề gà 21,3 22 Thịt t r â u đ ù i 21,2 23 Thịt b ò l o i I 21,0 24 Cá ngừ 21,0 25 Thịt d ê ( n c ) 20,7 26 Trứng cá 20,5 27 C trạch 20,4 28 Thịt g ta 20,3 29 C nục 20,2 30 Cá chày 20,1 31 C thu đ a o 20.0 32 Lươn 20,0 33 C rô phi 34 Cá đối 19,5 35 C rô đ ổ n g 19,1 36 Thịt lơn n c 19,0 37 Gan lợn 18,8 38 C trôi 18,8 320 Ế 19,7 Tên thực phẩm STT Protein (trong 100g thực phẩm ăn được) g 39 Cá đè 18,7 40 Tôm 18,4 41 Gan gà 18,2 42 Cá 18,2 43 Cá thu 18,2 44 Thịt chó vai 18,0 45 Sườn lợn (bỏ xương) 17,9 46 Thịt vịt 17,8 47 Cá điếc 17,7 48 Cá trích 17,7 49 Tôm biển 17,6 50 Thịt bổ câu ràng 17,5 51 Cua bể 17,5 52 Cá thôn bơn 17,4 53 Gan vịt 17,1 54 Cá tràm cỏ 17,0 55 Thịt lơn ba sấn 16,5 56 Cá trê 16,5 57 Thịt cừu 16,4 58 Mực tươi 16,3 59 Thịt chó sấn 16,0 60 Tim gà 16,0 61 Cá chép 16,0 321 STT Tên thực phẩm Protein (trong 100g t h ự c p h ẩ m ă n đ ợ c ) g 62 Cá phèn 15.9 63 C bống 15,8 64 C h â n giò lợn (bỏ x n g ) 15,7 65 Cá mè 15,4 66 Tim lợn 15,1 67 Trứng g 14,8 68 D d y lợn 14,6 69 Lưỡi lợn 14,2 70 Thịt n g ỗ n g 14,0 71 T r ứ n g vịt l ộ n 13,6 72 Đ ầ u lợn 13,4 73 B ầ u dục lợn 13,0 74 Nhộng 13.0 75 T r ứ n g vịt 13,0 76 Rươi 12,4 77 Cua đ n g 12.3 322 PHỤ LỤC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU GLUCID Tên thực phẩm STT Glucid (trong 100g thực phẩm ăn được) THỰC PHẨM THỰC VẬT Đường kính 99,3 Đường cát 94,6 Bột sắn dây 84,3 Gạo tẻ máy 76,2 Gạo tẻ giã 75,3 Gạo nếp 74,9 Bột mì 72,9 Ngơ vàng hạt khơ 69,4 Kê 69,0 10 Đậu Hà Lan (hạt) 60,1 11 Hạn sen khỏ 58,0 12 Đậu cô ve (hạt) 54,9 13 Đậu trắng hạt (Đậu Tây) 53,8 14 Đậu đen (hạt) 53,3 15 Đậu xanh (đậu tắt) 53,1 16 Đậu đũa (hạt) 51,9 17 Đậu trứng cuốc 50,0 18 Ngô tươi 39,6 19 Bột ca cao 39,6 20 Hạt mít 38,3 323 STT Tên thực phẩm Glucid (trong 100g t h ự c p h m ă n d ợ c ) 21 Củ sắn g 36,4 22 Hạt điểu 28,7 23 Khoai lang 24 Củ dong 28.5 28.4 25 27.1 26 Khoai lang n g h ệ Khoai sọ 26,5 27 Khoai m ô n 25,2 28 Khoai riềng 25,1 29 Đậu tương (đậu nành) 24,6 30 Củ ấ u 24,0 31 C h u ố i tiêu 22,2 32 Củ từ 21,5 33 Q u ả trứng g 21,3 34 Khoai tây 21,0 35 Vừng (đen, trắng) 17.6 36 Chuối xanh 16,8 37 Nho 16,5 38 Chơm chơm 16,4 39 Xồi chín 15,9 40 Lạc hạt 15,5 41 Muôm, quéo 15,3 42 Chuối tây 15,3 43 Na 15,0 44 Mít m ậ t 14,5 45 Đ ậ u c ve 14,0 46 Mít dai 13,3 47 T o tây 1,4 324 PHỤ LỤC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU LIPID Tên thực phẩm SÍT Lipid (trong 100g thực phẩm ăn được) g THỰC PHẨM THỰC VẬT Dầu thực vật 99,7 Hạt dẻ to 59,0 Vừng (đen, trắng) 46,4 Hạt điều 46,3 Lạc hạt 44,5 Cùi dừa già 36,0 Đậu tương (đậu nành) 18,4 Bột ca cao 17,0 Trám đen chín 10,0 10 Quả bơ vỏ xanh 9,4 11 Gấc 7,9 12 Mỡ lợn nước 99,6 13 Bơ 83,5 14 Thịt ngỗng 39,2 15 Thịt lợn mỡ 37,3 16 Phó mát 30,9 17 Thịt chó sấn 30,4 325 STT Tên thực phẩm Lipid (trong 100g t h ự c p h ẩ m ă n d ợ c ) g 18 Thịt b ổ c â u r n g 30,0 19 Sữa bột t o n p h ẩ n 26.0 20 Thịt vịt 21,8 21 Thịt l ợ n n a n c , n a m ỡ (ba san) 21.5 22 C h â n giò lợn (bỏ x n g ) 18,6 23 Thịt c u 17,0 24 Thịt g t â y 15,3 25 T r ứ n g vịt 14.2 26 Thịt g ta 13,1 27 Lưỡi lợn 12,8 28 S n lợn (bỏ x n g ) 12,8 29 T r ứ n g vịt l ộ n 12.4 30 C trê 11,9 31 Trứng g 11,6 32 C trích 10,6 33 C thu 10,3 34 Thịt n g ự a 10,0 35 Trứng cá 9,9 36 Ĩc bị 9,5 37 Ĩ c lợn 9.5 38 Cá mỡ 9.3 326 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC C H Â M S Ú C SỨC KHOE TRẺ EM TẠI NHÀ Chịu trách nhiệm xuất HOÀNG TRỌNG QUANG Biên tập : BS ĐẶNG CẨM THUÝ Sửa in: ĐẶNG CẨM TH Trình bày bìa: CHU HÙNG Kí vi tinh: BÙI THỊ THƯƠNG In 0 c u ố n , k h ổ , x , c m t i X n g i n N h x u ấ t b ả n Y h ọ c S ố đ ă n g ký k ế h o c h x u ấ t b ả n : - 0 / C X B / - / Y H In x o n g v n ộ p l u c h i ể u q u ý I n ă m 0 ... 0,lmg/giọt, trẻ em t u ổ i l i ề u u ố n g thuốc giọt 0,3mg/kg t h ể trọng /24 giò (chia l ủ n u n g ) 141 • Motilium hỗn dịch lọ 30ml mi có l m g thuốc Liều trẻ em lOkg uống Ì l ủ n 2, õml (1 /2 thìa... albicans gây bệnh trẻ bú, trẻ đẻ non, trẻ yêu, trẻ bị bệnh mạn tính làm giảm sức đê k h n g N ấ m Candida albicans thường thấy bụi, có đặc tính ưa p h t t r i ể n môi trường m nước r ã i trẻ có tính... l ủ n gói 20 mg ngày 2- 3 l ủ n + Trường hợp trẻ nơn có t h ể đ u n vài n h t gừng hòa t h ê m chút đường cho trẻ uống N ế u trẻ nôn k h ô n g uống oresol, n h l i xa sở y tế, k h i trẻ ngồi nhiều,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 2, Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 2

Từ khóa liên quan