0

Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 1

138 2 0
  • Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:10

Tài liệu Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà Phần 1 trình bày những kiến thức y tế cùng những hướng dẫn thực hành căn bản giúp các bậc cha mẹ chăm sóc sức khỏe cho con tại nhà được tốt, bao gồm các nội dung về: Phòng bệnh tốt sẽ tránh được nhiều bệnh cho trẻ; Nhận biết một số bệnh ở trẻ em và cách xử trí; Cách sơ cứu khi trẻ gặp rủi ro, tai nạn, bệnh cấp tính nguy kịch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. BS P H A N S I N H PHÚC D S C K I I T R Ầ N Sĩ V I Ê N C h â m s ó c s ứ c k h t ỏ a e i n h BS P H A N SINH P H Ú C - DSCKII T R Ầ N s ĩ VIÊN C H Ồ M S Ó C S Ứ C T R I K H Ó C N H À NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ N Ộ I - 2009 T R Í m LỜI GIỚI THIỆU T ậ p s c h " C h ă m sóc sức khỏe t r ẻ em t i n h " b c sĩ P h a n S i n h P h ú c v dược sĩ T r ủ n Sĩ V i ê n đ ã dủy c ô n g s u t ậ p , h ệ t h ố n g k i n h n g h i ệ m c h u y ê n gia y t ế t r o n g v n g o i nưốc v ề l ĩ n h vực " C h ă m sóc sức khỏe t r ẻ em t i n h " b i ê n soạn Những v ấ n đề c h u y ê n môn, kỹ t h u ậ t y t ế tập sách t c g i ả d i ễ n đ t d ễ h i ể u , xúc tích: S c h cịn có n h i ề u h ì n h m i n h họa k è m theo g i ú p bậc cha m ẹ , đặc b i ệ t b m ẹ sống n ô n g t h ô n - có t h ể đọc h i ể u v thực h n h theo h u ố n g d ẫ n s c h M ứ c sống n h â n d â n ta n g y c n g n â n g cao, song m ô i t r n g sống cịn bị n h i ễ m n ặ n g n ê n có n h i ề u dịch b ệ n h nguy h i ể m , t a i n n l u ô n rình r ậ p đe dọa em c h ú n g ta t r o n g sống h n g n g y Sức khỏe t r ẻ em, đặc b i ệ t t r ẻ sơ sinh, t r ẻ ỏ độ t u ổ i n h t r ẻ , m ẫ u giáo c n g c ủ n quan t â m t i m ỗ i gia đ ì n h trước n h ữ n g t h c h thức t r ê n C c bậc cha m ẹ k h ô n g t h ể c h ă m sóc sức k h ỏ e em m ì n h m ộ t c c h m ò m ẫ m ỷ l i v o c n y t ế m ỗ i k h i c h ú n g bị b ệ n h t ậ t t ấ n c ô n g Đ ã đ ế n lúc b n c ủ n t r a n g bị n h ữ n g k i ế n t h ứ c y t ế v ề v ệ s i n h p h ò n g b ệ n h , t i ê m c h ủ n g , m i ê n dịch, d i n h d ỡ n g đ ể t ă n g c n g sức đ ề k h n g cho t r ẻ c ù n g n h ữ n g k ỹ t h u ậ t y t ế cớ b ả n g i ú p c c b n t h ự c h n h c ô n g việc c h ă m sóc sức khỏe em m ì n h m ộ t c c h khoa học v h i ệ u q u ả N ộ i d u n g s c h cho b n n h ậ n b i ế t c c d ấ u h i ệ u v t ì n h t r n g b ệ n h t ậ t đ ể có c c h x t r í p h ù hợp g i ú p t r ẻ v ợ t qua g i a i đoạn nguy kịch ban đ ủ u , có t h ể chữa k h ỏ i t i n h k h ô n g để bệnh nhẹ t i ế n t r i ể n t h n h nặng mói b ệ n h v i ệ n , biết đưa định đ ú n g thòi điểm để đ a c p cứu L m điểu t r ê n l m vơi biêt bao lo âu, tốn cho bậc cha mẹ Tập sách chắn mang l i nhiều điểu bơ ích m bậc cha mẹ mong đợi N h xuất Y học xin t r â n trọng giới t h i ệ u c ù n g b n đọc nước Nhà xuất Y học LỜI NÓI ĐẦU Cha m ẹ sinh con, c ũ n g mong m ì n h k h ô n l ố n , t r n g t h n h Bởi t h ế c h ú n g ta h ã y quan t â m tói sức khỏe t r ẻ t t h u l ọ t lòng v đặc b i ệ t c h ú ý n h ữ n g n ă m t h n g trưốc k h i t r ẻ đ ế n t r n g học T ậ p s c h " C h ă m s ó c sức k h ỏ e t r ẻ e m t i n h " cung cấp n h ữ n g k i ế n thức y t ế c ù n g n h ữ n g h ố n g d ẫ n thực h n h c ă n b ả n g i ú p bậc cha m ẹ c h ă m sóc sức khỏe cho t i n h t ố t , bao gồm n ộ i d u n g vê: P h ò n g b ệ n h , k i ế n thức v ề d i n h dưỡng, n h ậ n b i ế t d ấ u h i ệ u c c h xử t r í , cụ t h ể là: - B i ế t c c h g i ữ gìn v ệ sinh đ ể p h ò n g ngừa b ệ n h t ậ t , t i ê m c h ủ n g p h ò n g b ệ n h , n u ô i dưỡng t r ẻ đ ú n g c c h đ ể t r ẻ p h t t r i ể n tốt - S ò m n h ậ n b i ế t d ấ u h i ệ u b ấ t t h n g t k h i t r ẻ l ọ t lòng đ ể t r ẻ chữa trị kịp t h i - Biết cách xử trí tức trẻ gặp rủi ro tai nạn, nguy kịch t r n h t vong, t h o t nguy cấp đ ể có t h ể đ a t r ẻ b ệ n h v i ệ n - Nhận biết số dấu hiệu bệnh biết cách chăm sóc xử t r í sơ trưỏc k h i đ a t r ẻ đ ế n sỏ y t ế k h m chữa bệnh Nêu bạn ỏ nông thôn, miên núi sẵn có thuốc, sách g i ú p b n p d ụ n g đ ể p h ò n g hay chữa m ộ t số b ệ n h cho t r ẻ S c h c ũ n g có t h ể g i ú p ích cho c n y t ê xã, b ả n , l n g t r o n g công t c t h n g n h ậ t m ì n h Nội dung tập sách giới thiệu chứng, bệnh thường gặp t r ẻ n h ỏ n h : B i ê n g ă n , n ô n , t r ố , sốt cao, co g i ậ t ; r ủ i ro bệnh nguy kịch: sặc bột, sặc sữa, dị v ậ t gây tắc đường thở, n g t ngừng t i m ngừng hô hấp, đ u ố i nước, ngộ độc s ă n (khoai mì) n m độc, say dứa, bỏng v.v K h i trẻ đ a u bụng, biết p h â n b i ệ t đ a u t h ô n g thường vối đ a u viêm ruột thừa, lồng ruột, tác r u ộ t đê đưa trẻ bệnh viện kịp thòi Với loại c h u y ê n khoa, sách c h ú trọng đưa vào bệnh có tỷ l ệ mắc cao Bệnh t r u y ề n n h i ễ m thường xẩy h n g n ă m nhiều nơi n h : sốt x u ấ t huyết t r u y ề n (dengue), t h ủ y đ ậ u (trái r ) , rubeon ; bệnh đường ruột như: tiêu chảy cấp, táo bón, bệnh giun s n đặc biệt bệnh ấ u t r ù n g giun s n c h a quan t â m đ ú n g mức n h n g l i r ấ t nguy h i ể m Bệnh da trưốc h ế t bệnh c h m (eczema) nhọt, lở, n ấ m da, tóc ; Bệnh mắt: dị v ậ t vào mắt, đ a u m ắ t hột, chắp, lẹo, bệnh khô mắt, lác, cận t h ị M ỗ i loại bệnh đ ề u n ê u rõ n g u y ê n n h â n , t r i ệ u chứng, cách xử trí, đặc biệt nói tỉ mỉ cách p h ò n g ngừa bệnh p h ò n g t r n h tái p h t V ố i bệnh t r u y ề n n h i ễ m , nói rõ thịi gian t r u y ề n bệnh thòi gian củn cách ly giúp bậc cha mẹ chủ động b ì n h t ĩ n h k h i m ì n h mắc bệnh Do l ủ n đ ủ u x u ấ t bản, sách k h ô n g t r n h k h ỏ i có sai sót n h ấ t định C h ú n g r ấ t mong nhận ý kiên đóng góp b n đồng nghiệp b n đọc gủn xa X i n t r â n trọng cảm ơn! Các tác giả MỤC • LỤC • Lịi giới thiệu Lời nói đầu Chương một: Phòng bệnh tốt tránh nhiều bệnh cho trẻ 11 Chường hai: An uống đủy đủ cách biện pháp phịng bênh tích cực cho trẻ nhỏ 32 Chương ba: Nhận biết số bệnhở trẻ em cách xử tri 63 Chương bốn: Cách sơ cứu trẻ gặp rủi ro, tai nạn, bệnh cấp tính nguy kịch 77 Sốt - sốt cao 77 Co giật 80 Sốc(Choáng) 82 Ngất 84 Ngừng tim, ngừng hô hấp 89 Dị vật đường thở 90 Dị vật đường tiêu hóa 94 Chảy máu mũi 96 Củm máu vết thương 97 Vết thương nhỏ sâu - vết thương nhiễm khuẩn 99 Bỏng 101 Say nóng 107 Say nắng 111 Chết đuối 112 Bong gân - sai khớp 113 Gãy xương 116 Viêm ruột thừa cấp 120 Lồng ruột 121 Tắc ruột 122 Ngộ độc cấp 124 Một vài loại ngộ độc thường gặp Ngộ độc sắn (khoai mì) ' 126 z Ngộ độc nấm amanite phalloide Say dứa Ngộ độc thuốc phiện Ong đốt Chương năm: Một số bệnh thông thường cách xử tri A Bệnh thuộc hệ tiêu hóa Biếng ăn Nơn B Bệnh ỏ miệng lợi 1 3 137 137 '3' 139 142 Tua 142 Viêm miệng ecpet (herpes) 143 Viêm miệng áptơ (aphte) 144 Tai biến mọc sữa 145 Sâu (hay hà răng) 148 Nhổ sữa 150 c Bệnh đường ruột 151 Tiêu chảy cấp 151 Táo bón 156 Lịi dom 159 D Bệnh ký sinh trùng đường ruột 160 Bệnh giun, sán 160 Giun đũa 163 Giun kim 165 Giun tóc 167 Giun móc 169 Giun lươn Bệnh sán lợn, sán bị 170 173 Bệnh giun sán từ chó mèo lây truyền cho người 176 - Nôn, nôn đau đ ủ u tiên Trẻ bỏ bú, k h ô n g chịu ăn - la m u , vài vết m u đỏ tham m u chất nhủy dây tã, thường sau đau đ ủ u - giị mối ỉa m u Có k h i thủy thuốc t h ă m dò hậu môn thấy m u theo tay, sờ n ắ n bụng thấy khối lồng Xử trí Trước bé bụ bẫm có dấu h i ệ u : - Đau bụng + nôn + bỏ bú máu Đau bụng + nôn + ỉa •ị£ ÚM Hồi tràng ệ ĩ m Phải nghĩ đ ế n bé bị lồng ruột Đưa bé bệnh viện sớm c n g tốt, sớm trưổc 24 giị có t h ể t h o lồng b ă n g phương p h p bơm Sau 24 thường p h ả i mổ cấp cứu Đ ể chậm r u ộ t bị hoại tử, tỷ l ệ tử vong cao TẮC Hỉnh 4.18 Khối lồng RUỘT Tắc ruột nhiều nguyên nhân gây nên, lồng ruột n g u y ê n n h â n tắc r u ộ t , t r ẻ em tắc r u ộ t chủ y ế u giun chiếm tỷ l ệ cao r i đ ế n bã thức ă n (ăn sắn dây nuốt xơ, ă n hồng xiêm n h ấ t hồng xiêm c h a c h í n ) Dù n g u y ê n n h â n dấu h i ệ u giống T r loại tác r u ộ t chức n ă n g (liệt r u ộ t tiêu chảy, viêm p h ế q u ả n phổi sau m ổ quan ổ bụng) t h ì k h n g có đay đ ủ dấu h i ệ u tắc ruột học 122 D ấ u h i ệ u t ắ c r u ộ t - Đau bụng: Lúc đủu thường làở vùng định sau lan d ủ n bụng Đ a u t n g d ữ d ộ i , t r ẻ khóc t h é t , k h ô n g n ằ m ngồi y ê n Cơn đ a u dịu t r ẻ m ệ t t h ỉ u r i đ a u k h c l i tiếp d i ễ n - Nôn: Sau đau lúc bệnh nhi nơn, nơn sịm, thường tắc r u ộ t cao, n ô n m u ộ n t h n g tắc r u ộ t ỏ t h ấ p L ú c đ ủ u nôn thức ă n , sau n ô n m ộ t c h ấ t n h nưốc m ậ t , cuối c ù n g nôn chất t h ố i n h p h â n N ô n c h ấ t n h p h â n d ấ u h i ệ u r ấ t x ấ u chứng tỏ tắc r u ộ t đ ã l â u - Bí trung tiện, đại tiện: Bí trung tiện quan trọng tác r u ộ t cao, n h ữ n g đ ủ u b ệ n h n h i v ẫ n n g o i - Bụng trướng: Truông bụng to tắc thấp tắc lâu, trướng n ế u tắc cao Có t h ể t r n g m ộ t k h u vực l m lệch b ụ n g v ề m ộ t b ê n , có k h i t r n g t o n bụng - Quai ruột nổi: Nhìn thấy quai ruột lên thành bụng t r ô n g rõ k h i r u ộ t co b ó p , giống n h r ắ n bò V i t r ẻ gủy d ễ n h ì n t h ấ y , t r ẻ b ụ b ẫ m k h ó t h ấ y rõ - Trông thể trạng bệnh nhi vài giị đủu chưa có thay đổi nhiều, c n g v ề sau d ấ u h i ệ u n h i ễ m độc, m ấ t nước t h ể h i ệ n c n g rõ (môi k h ô , m ắ t t r ũ n g , m ặ t hốc h c , da n h ă n nheo, m c h nhanh, h u y ế t p h , có t r n g hợp x u ấ t h i ệ n sốc) 2, Xử trí Tắc ruột cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhi củn đưa đèn khoa ngoại b ệ n h v i ệ n C c b m ẹ n ế u t h ấ y m ì n h có dấu h i ệ u sau củn k h ẩ n t r n g cho t r ẻ cấp cứu: - Đ a u b ụ n g t n g - Nơn mửa (tắc cao nơn sịm, nhiều) 123 - Bí trung, đ i tiện bí trung t i ệ n dấu hiệu quan trọng - T r u ô n g bụng, thấy quai ruột nối t r ê n t h n h bụng Phòng ngừa tắc ruột - Giữ gìn vệ sinh ăn uống, k h n g đế trẻ lê la củm bóc thức ăn, đưa tay vào miệng - Không cho trẻ ăn thức ăn có nhiều chất xơ, k h n g ăn có nhiều chất chát, nhiều nhựa dính - H ằ n g n ă m , trẻ t r ê n tuổi n ê n k i ế m tra phân p h t h i ệ n t r ứ n g giun đê tẩy giun NGỘ ĐỘC CẤP Ngộ độcở trẻ nhỏ thường người lổn gia đình t h i ế u cẩn t h ậ n coi nhẹ việc p h ị n g ngừa đối vói trẻ N h i ề u trẻ em chết uống p h ả i t h ứ gây độc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn t r ù n g , diệt bọ xít, diệt chuột ) Thuốc chữa bệnh chống định lứa tuổi n h ấ t định n h n g cho trẻ uống Các bà mẹ n ê n nhớ: Thuốc bình thường, t h ậ m chí thuốc bổ uống l i ề u gây ngộ độc Thuốc để rơi vãi, trẻ nhặt cho vào miệng d â n đến bị ngộ độc, nghe người quen mách bảo cho trẻ ng trẻ có t h ê bị ngộ 4ộc Các thứ gây ngộ độc có nhiều, người thủy thuốc muốn cứu 'chữa t ố t củn biết trẻ bị ngộ độc chất gì? Điều n y củn có v ậ t chứng cụ t h ể , k ế t hợp với dấu hiệu bệnh để dự đoán chất gây độc Xét nghiệm tìm chất độc thường cho k ế t chậm so với mong muốn có t h ể làm bệnh viện lốn trung t â m chông độc 124 Trước t r ẻ bị ngộ độc d ù c h a b i ế t chất gây độc b m ẹ củn l m gì? - C ố gắng t ì m n g u y ê n n h â n gây độc cho t r ẻ : B ằ n g c c h : + Hỏi người xung quanh + G i ữ đ a đ ế n b ệ n h v i ệ n c h ấ t độc sót l i , chai, l ọ , n h ã n giữ l i c h ấ t n ô n đ ủ u t i ê n , p h â n đ ể đ a đ ế n b ệ n h v i ệ n xét n g h i ệ m - K h ẩ n t r n g l o i bỏ c h ấ t độc v h n c h ế t c h i chúng: + G â y n ô n đ ể t ố n g c h ấ t độc d d y n g o i ( p h ả i trưốc tiếng) L u ý k h ô n g g â y n ô n hay r a d d y cho t r ẻ h ô n mê ngộ độc m ã t i ề n , c h ấ t k i ề m , é t x ă n g N h đê đ ủ u t h ấ p v n g h i ê n g m ộ t b ê n Gây n ô n b ằ n g m ộ t t r o n g n h ữ n g c c h sau: Móc họng, d ù n g lơng ga (luộc sôi kỹ) n g o y họng, cho uống nưốc m u ố i t h ậ t mặn cho t r ẻ uống m ộ t t h ì a c a f é s i r ô i p é c a cho m ọ i l ứ a t u ổ i N ê u k h n g nơn, nửa giị sau uống m ộ t l ủ n (ipeca mua h i ệ u thuốc) H n c h ế t c h i c h ú n g b ằ n g thuốc g i ả i độc chung: + Nước lòng t r ắ n g t r ứ n g (cho lòng t r ắ n g t r ứ n g t r o n g Ì lít nước c h í n ) có t c d ụ n g g i ả i độc v i c h ấ t độc k i m l o i ( l â n , thạch t í n ) , c h ấ t độc h ữ u cơ, uống n h i ề u l ủ n t r o n g n g y + Nước c h è đặc, nước ổ i dung dịch t a n i n 2% (2g/ lOOml nước) có t c d ụ n g k ế t t ủ a c h ấ t độc alcaloid n h thuốc p h i ệ n , morphine, strychnine v với ngộ độc c h ì Nước t r ê n uống l m n h i ề u l ủ n t r o n g n g y + T h a n h o t t í n h (than x n g động v ậ t , t h a n l m t sọ dừa t h a n gạo c h y đ e n ) có t c d ụ n g h ấ p t h ụ k ế t t ủ a c h ấ t alcaloid v c h ấ t độc k i m l o i n h t h ú y n g â n , t h c h t í n v m ộ t số 125 loại nấm độc u ố n g l ủ n Ì - thìa café với nước uống nhiều l ủ n hết 10 - 20g than hoạt + Gủn đây, có than hoạt dạng gel đóng ống tuýp Antipois B Mai r ấ t tiện cho việc sử dụng, liều Ì - 2g/kg t h ế trọng điểu trị ngộ độc tiêu hoa (trừ ngộ độc xăng dủu, kiêm, axit) Các biện p h p để sơ cứu ban đ ủ u , bệnh nhi củn nhanh chóng đưa cấp cứu t i bệnh viện để dùng thuốc chống độc đặc hiệu biện p h p củn t h i ế t để trì chức năng, đ ả m bảo sống, giải h ậ u chất độc gây tổn thương đ ế n nhiều quan t h ể trẻ Không để trẻ bị ngộ độc t r c h n h i ệ m bậc cha mẹ MỘT VÀI LOẠI NGỘ ĐỘC THƯỜNG GẶP NGỘ ĐỘC SẮN (KHOAI MÌ) sắn tươi (khoai mỹ tươi) có chứa loại glucosid, gặp men tiêu hoa, acid hay nưốc t h ú y p h â n acid cyanhydric gây độc K h i vào m u , acid cyanhydric cản trở trao đổi khí m u Acid cyanhydric chất dễ bay hơi, hoa tan nưóc k ế t hợp với đường tạo t h n h chất k h ô n g độc Bị ngộ độc ă n sắn sống, sắn chưa luộc chín, ă n sắn luộc với vồ săn Ngộ độc nặng hay nhẹ ă n nhiều hay ít, ă n lúc no hay đói Ngộ độc sắn thường xảy cấp t í n h Dâu hiệu ngộ độc sắn - Rối loạn tiêu hoa xuất sau ăn từ Ì - Nơn thức ăn nhiều lủn, đau bụng, tiết nước bọt nhiều có k h i nôn m u 126 - Rối l o n hô h ấ p : Khó thở n h a n h , h í t v o n g ắ n , thở d i , sắc m ặ t môi t í m t i , t i ế p theo x u ấ t h i ệ n ngừng thở - R ố i l o n t i m mạch, t i m l o n nhịp d ã n đ ế n t r u y mạch - B i ể u h i ệ n t h ủ n k i n h : t r ẻ sợ h ã i , co g i ậ t , co cứng cơ, g i ã n đồng tử, m ấ t t r i giác Sau đ ế n giai đ o n l i ệ t m ề m , n ê u k h ô n g điều t r ị kịp thòi, b ệ n h n h i chết n g t t h T r o n g ngộ độc sắn, t h n h a n h d ấ u h i ệ u b o đ ộ n g t r ẻ c ủ n đ i ê u t r ị t í c h cực đ ể n g ă n c h ặ n t ì n h t r n g t h i ế u oxy n ã o , tim xử trí ngộ độc sắn - G â y n ô n k h i t r ẻ t ỉ n h t o , móc họng, n g o y họng (xem b i ngộ độc cấp) - Cho uống d u n g dịch thuốc t í m 2%0 (2g/l lít nước) cho uống nước đ ị n g , nước đ ậ u x a n h đ u n c h í n pha đường - Thuốc g i ả i độc: Thuốc n a t r i h y p o s u l í ì t v i ê n 0,20-0,50g uống n g y l ủ n + N ê u q u xa sở y t ê , b ệ n h v i ệ n , b ệ n h n h i ngộ độc t h ê vừa n ặ n g c ủ n mòi b c sĩ t i ê m m c h m u : n a t r i h y p o s u l f i t (tên k h c : Sodium t h i o s u l f a t dung dịch 10%) t i ê m 5-10ml + N ế u k h n g có n a t r i h y p o s u l í ĩ t thay b ằ n g x a n h methylene 1% (biệt dược: Coloxyd ống lOml) t i ê m t ĩ n h m c h 1020ml, l-2mg/Kg/24 giò + N ế u k h n g có l o i thuốc t r ê n : t i ê m t ĩ n h m c h đường u t r n g d u n g dịch 30% t 20-80ml, chia l m 2-3 l ủ n N g o i c ủ n thuốc trợ t i m m c h , t h oxy T r ẻ k h ó t h ỏ , t í m t i s a u sơ cứu c ủ n đ a b ệ n h n h i đ ế n sở y t ế đ ể cấp cứu kịp t h ò i 127 Cách p h ò n g ngừa ngộ đ ộ c sắn, m ă n g tươi - Sắn phải bóc vỏ, cắt bỏ đủu xơ, rửa sạch, cắt khoanh ngâm nước, thay nước nhiêu l ủ n Luộc chín kỹ với n h i ê u nước, mở vung đê chất độc bay Nếu sán đắng k h ô n g cho ăn, luộc l i thái mỏng, phơi khô làm sắn khô hấp ăn Khơng nên cho trẻ ăn lúc đói, khơng ăn q nhiều, nên ă n chấm mật, đường - Không ăn sắn trồngở vùng đất trồng xoan trồng lẫn với xoan - Trong măng tươi có chất độc sắn, măng phải ngâm kĩ, luộc kĩ, hết đắng dùng - Nếu ngộ độc măng xử trí ngộ độc sắn Một số chất khác gây ngộ độc tương tự kiểu Trong chất có chất N i t r a t k h i vào đến ruột chuyển hóa t h n h N i t r i t gây nhiễm độc, khó thở, tím tái Vì vào mau c h ú n g cản trở trao đổi k h í m u Các chất cung co nưốc luộc (rau củ) có m u đỏ n h cà rốt, rau dền vv Cho nên d ù n g để n ấ u bột, k h ô n g cho nhiều bữa làm bữa K h i ă n thấy bé nơn, khó thở, tím tái củn ngừng kịp thòi cấp cứu Những l ủ n sau khơng cho ă n t h ứ NGỘ ĐỘC NẤM AMANITE PHALLOIDE N ấ m độc có đặc điểm có vịng bìu có màu sắc sặc sỡ: đỏ, vàng, da cam, xanh lục Dấu hiệu ngộ độc nấm amanite phalloide - Đau ỏ thương vị, nơn mửa, tiêu chảy, có m u , xuất h i ệ n sau k h i ăn nấm từ 20 p h ú t đến 3-4 128 - T i m đ ậ p c h ậ m , co t h ắ t p h ế q u ả n , vã mồ hôi, t ă n g t i ế t đơm r ã i - Đồng t co, có k h i co giật, m ê man b ấ t t ỉ n h - M ấ t nước, vô n i ệ u ( k h n g có nước t i ể u ) Xử trí - G â y n ô n n ế u b ệ n h n h â n t ỉ n h t o (xem b i Ngộ độc cấp) + Cho uống thuốc sổ n a t r i sulfate 5-10g t ù y t u ổ i (2g cho Ì tuổi) h ị a tan nước r i cho uống + Rửa d d y (thực h i ệ n sỏ y t ế ) - Thuốc t h ấ m h ú t c h ấ t độc ỏ đường t i ê u h ó a : + Cho uống t h a n h o t (than xương động v ậ t , t h a n c h ê t sọ dừa, than gạo c h y đ e n ) t n n h ỏ h ò a v ố i nước đường quấy cho uống m ỗ i l ủ n 5g n g y 3-4 l ủ n N ế u k h ô n g có t h a n hoạt d ù n g thuốc có h m lượng t h a n thảo mộc: Carbogast Ì v i ê n X 3-4 l ủ n ngày, t n nhỏ cho uống Carbophos l i ề u cách uống n h Carbogast T ố t h n gủn đ â y có loại dạng gel đóng ơng bóp Antipois B.Mai, l i ề u theo dẫn, bóp thuốc vào nưốc k h u ấ y đêu r i cho uống - Thuốc g i ả i độc: (theo Thuốc sức khỏe số 208) Bài Nước é p t ỏ i giá đ ậ u x a n h 129 - Tỏi ta bóc vỏ: 30g; giá đ ậ u xanh: song; rua ca thứ giã xay n t , v ắ t l ấ y nưốc uống nưỏc đ ủ u 1/4-1/5 sộ thuốc tùy tuổi; Sau cho lOOml nước sôi đ ế nguội 2-3g muối ăn vào bóp kỹ v ắ t l ấ y nước, trộn chung vối nước l i , giò sau cho uống tiếp + N ế u bệnh n h i mê man b ấ t tỉnh vô niệu sau sơ cứu ban đ ủ u k h ô n g đỡ củn đ a t r ẻ cấp cứu t i bệnh viện + Ngược l i , t r ẻ uống Ì đỡ rõ r ệ t , uống tiếp sau: Bài Tỏi + diếp cá (dấp cá) + mã đề + đậu xanh - Tỏi ta bóc vỏ: 30g; diếp cá: 30g; mã để: 30g (khô lOg) - Đ ậ u xanh vỏ 50g (đã xay n t ) Đ ổ b t nước khoảng 500ml cho vào sắc sôi 20 p h ú t , gạn uống 1/4-1/5 lượng thuốc sắc Sắc l ủ n hai t r ộ n với l ủ n một, cho uống tiếp N ế u bệnh nhi tiếp tục t i ế n t r i ể n tốt, ngày sau uống cho đ ế n khỏi Phòng ngừa Tuyệt đối khơng ăn lồi nấm lạ, khơng hái nấm lành mọc n ấ m độc SAY DỨA Phủn ngồi vỏ dứa thường có nấm độc Candida Tropicalid, m ắ t thường k h ó n h ì n thấy N ế u dứa bị dập n t , thối nấm x â m nhập vào b ê n quả, k h i gọt k h ô n g cắt hết mắt, k h ô n g bỏ h ế t phủn dập n t t r ẻ ă n p h ả i n h ấ t ă n l ủ n sau dễ bị dị ứng ta gọi say dứa 130 D ấ u h i ệ u bị say dứa Sau k h i ă n t 10 p h ú t đ ế n Ì giị x u ấ t h i ệ n d ấ u h i ệ u n h : - M ệ t m ỏ i , k h ó chịu, nơi ban n g o i da, ngứa - N ô n , đ a u b ụ n g , t i ê u chảy - M c h n h a n h , n h ỏ , h u y ế t p h N ế u n ặ n g có t h ể t r ụ y t i m mạch, k h ó thở N ế u t r ẻ có t i ề n sử mắc b ệ n h hen, c h m , m y đ a y vv dễ bị n ặ n g nguy h i ể m Xử trí - N ế u n h ẹ , c h ủ y ế u n ổ i ban, ngứa t h ì d ù n g : Sirô phenergan 1%0 (5mg/5ml) L i ề u d ù n g l / m g / k g cho Ì l ủ n uống, ngày uống l ủ n T r ẻ em d i t u ổ i d ù n g sirô theralene 0,5%0 (2,5mg/5ml) L i ề u l / m g / k g cho Ì l ủ n uống, n g y uống l ủ n - N ê u n ặ n g , m c h k h ó bắt, t i m đ ậ p y ế u , h u y ế t p h , m i bác sĩ đ a t r ẻ đ ế n sở y t ế g ủ n n h ấ t đ ể t i ê m sớm: adrenaline ống l m g / l m l (0,001g) t i ê m bắp t h ị t d i da với l i ề u t ố i đ a Ì l ủ n n h sau: T r ẻ d i t h n g : 0,1-0,2 m l ( l / - l / ống) T r ẻ đ ế n 12 t h n g : 0,25ml(l/4 ống) T r ẻ 13 đ ế n 24 t h n g : 0,30 m i (1/3 ống) T r ẻ 3-4 t u ổ i : 0,40 m i (2/5 ống) T r ẻ 5-6 t u ổ i : 0,50 m i (1/2 ống) Phịng ngừa - K h n g n ê n cho t r ẻ ă n dứa n h ấ t lúc đói - L o i bỏ q u ả dập n t , dứa sau k h i gọt vỏ, m ắ t dứa củn r a k ỹ , x t m u ố i đ ể l o i bỏ n ấ m độc cịn sót l i 131 NGỘ ĐỘC THUỐC PHIỆN Bệnh xảy bậc cha mẹ cho trẻ uống thuôc không đ ú n g tuổi qui định, cho liêu, lơ đ ã n g đê trẻ uống nhủm thuốc ho chứa thuốc phiện người lốn, đặc biệt nguy hiểm mách cho trẻ uống xái thuốc phiện chữa tiêu chảy gủy ngộ độc nặng Ngày có nhiều chế phẩm từ thuốc phiện Ví dụ: + Loperamid trị tiêu chảy d ù n g cho trẻ t r ê n tuổi tơng liêu t ố i đa 0,24mg/Kg/24 giị + Thuốc ho chứa codeine dùng cho trẻ tuổi + Thuốc ho chứa dextromethorphan dùng cho trẻ nhỏ n h n g k h ô n g uống l i ề u quy định đơn thuốc hướng dẫn Các bà mẹ lưu ý, trẻ nhỏ nhạy cảm với thuốc phiện, ngộ độc, t r u n g t â m hô hấp bị ức chế gây ngừng thở nguyên n h â n làm bé tử vong Thuốc phiện chế phẩm thuốc phiện qua sữa mẹ, b ú bị ngộ độc Do k h ô n g d ù n g thuốc c h ế phẩm thuốc phiện cho bà mẹ cho bú Dấu hiệu ngộ độc thuốc phiện: Có dấu hiệu chính: - Giảm tri giác, lơ mớ, li bì đến mê, sau đến giai đoạn bị kích thích v ậ t vã, buồn nơn - Ưc chế hô hấp, trẻ bị rối loạn nhịp thở, thở chậm ngừng thỏ, suy hơ hấp, tím tái - Đồng tử co nhỏ sau giãn ra, hạ thân nhiệt Nếu khơng cứu chữa sịm, kịp thời trẻ tử vong ngạt thở trụy t i m mạch 132 X trí - N ế u t r ẻ t ỉ n h t o , uống t h ì cho uống nưóc pha thuốc t í m ( K a l i permanganate) 2%0 sau n g o y họng cho n ô n , n ô n cho u ố n g t i ế p , n h ố đ ể t r ẻ n ằ m t t h ê đ ủ u t h ấ p n g h i ê n g Nước pha thuốc t í m oxy h ó a thuốc p h i ệ n t h n h c h ấ t k h ô n g độc - Cho uống nưốc t a n i n 2g/100ml nước (trong b ú p ổ i , n ụ sim có n h i ề u t a n i n ) - N ế u có n g n g t h p h ả i h t h ổ i n g t (xem b i ngất) Đưa gấp b ệ n h n h i đ ế n khoa cấp cứu b ệ n h v i ệ n đê chữa trị Nơi có xe cấp cứu, c ủ n gọi xe đ ế n cấp cứu - T r n g hợp q u xa c h a có c c h n o c h u y ể n b ệ n h n h i lúc nguy kịch t h ì mời b c sĩ đ ế n t i ê m thuốc cho t r ẻ : + T i ê m thuốc trợ t i m Cafeine v o b ắ p t h ị t v i l i ề u lượng tối đa Ì l ủ n : Trẻ 15-24 t h n g t u ổ i : 0,04g T r ẻ 5-6 t u ổ i : 0,06g T r ẻ 3-4 t u ổ i : 0,05g + T i ê m thuốc g i ả i độc Naloxon hydroclorid v o t ĩ n h mạch, da hay b ắ p t h ị t v ố i l i ề u 0,01mg/Kg/24 (Ì p h ủ n t r ă m mg/kg/24 giờ) ONG ĐỐT Ong, ong vị vẽ có tơ hình bóng hay làmở gủn n h , k è o n h , t n g n h , g ủ n l ố i đi, vườn, g ủ n chuồng gia s ú c T r ẻ em chơi g ủ n tố ong, t ì n h cò c h m v o t ổ ong chọc p h t ổ ong l r ấ t nguy h i ể m , bị 20 n ố t đ ố t đ ã r ấ t nguy h i ể m , n ế u 40-50 n ố t t h ì k h ả n ă n g bị t vong r ấ t cao 133 Ong vò vẽ loại có sọc vàng đen bụng, ăn thịt sơng (côn t r ù n g , ấu t r ù n g nhện) C h ú n g nguy hiểm lồi ong k h c , có t h ể đốt nhiêu l ủ n mà ngòi (kim) không bị rụng Ong mật đốt để l i ngịi sau chết Ong mật nọc độc n h n g bị 300-400 đốt đủ làm chết người Ong vò vẽ loại to làm tổ đất, h ố đ ấ t r ấ t độc M ộ t , hai đốt bị sốt Rất may loại ong làm tơ gị đồi, mơ đất, xa nơi người Những biểu chỗ toàn thân Biểu h i ệ n t i chỗ toàn t h â n tùy thuộc vào số nốt đốt, nốt đốt n h i ê u lượng chất độc cao, t ì n h t r n g bệnh t r ủ m trọng - T i chỗ nơi ong vò vẽ đốt quủng đỏ sưng, đ a u buốt, nóng, quủng đỏ có nốt hoại tử - Biểu toàn thân đa dạng: + Các phản ứng dị ứng có t h ể nhẹ n h ngứa, đỏ bừng mặt, sưng p h ù nơi ong đốt Có t h ể r ấ t nặng n h sốc phản vệ, h huyết áp, t r ụ y t i m mạch, nghẹt thở suy hô hấp cấp (do p h ù n ề đường hô hấp, co t h ắ t p h ế quản) Sốc có t h ê gây sớm sau 10-20 p h ú t hay 4-8 giị sau, đơi k h i chậm, sau 2-3 ngày, số nốt 134 Hình 4.20 Ong vị vẽ ong mật đốt t ù y k h ả n ă n g m ẫ n cảm t r ẻ bị ong đốt K h ô n g cứu chữa kịp t h i b ệ n h n h i có t h ể chết + Bị n h i ề u ong đốt, nọc độc l m t i ê u v â n g â y v i ê m ống t h ậ n v suy t h ậ n cấp, b ệ n h n h i vô n i ệ u N ê u đ i ể u trị n ộ i khoa k h ô n g đ p ứ n g p h ả i chạy t h ậ n n h â n tạo mói cứu t r ẻ bị n n + Do bị suy h ô h ấ p , n h i ề u k h i b ệ n h n h i h ỗ trợ m y thở m ố i mong qua h i ế m n g h è o + Nọc độc ong gây r ố i l o n đ n g m u , tan huyết, k h i ế n việc chữa t r ị cho t r ẻ bị n ặ n g r ấ t k h ó k h ă n P h ả i k h ẩ n t r n g đ a t r ẻ bị n ặ n g đ ế n b ệ n h v i ệ n có t r a n g t h i ế t bị củn t h i ế t để cấp cứu Làm để sơ cứu bị ong đốt - N g i lớn c ủ n xác đ ị n h l o i ong đ ã đ ố t t r ẻ l o i ong thường hay ong vò v ẽ đ ể việc cứu chữa cho t r ẻ k ị p t h ị i , có h i ệ u - B ế v an ủ i t r ẻ , k h ô n g đ ể t r ẻ đi, h n c h ế cử động đ ể h n chế nọc ong l a n t r u y ề n n h a n h k h ắ p t h ể v l u ý đ ể p h ủ n bị ong đốt t h ấ p h n t i m - N ế u ngòi n ố t ong đ ố t củn d ù n g k ẹ p , n h í p gắp m ó n g tay g t ra, k h ô n g d ù n g k i m có t h ể chọc v o t ú i nọc, d ù n g k ẹ p c ũ n g p h ả i c ẩ n t h ậ n k h ô n g é p v o t ú i độc tận - Rửa n ố t đ ố t b ằ n g x p h ò n g nước b ằ n g nước pha thuốc t í m 2%0 - C h m nưốc l n h t ú i nưốc đ đ ể g i ả m s n g , đ a u - C h ấ m vôi (vôi ă n t r ủ u ) vào nốt ong đốt - Có t h ể cho t r ẻ u ố n g thuốc g i ả m đ a u paracetamol l i ề u 3040 mg/Kg/24 chia l ủ n uống 135 - Uống thuốc chống dị ứng sirô phenergan l/2mg/Kg cho Ì lủn uống, ngày uống 3-4 l ủ n 1%0 liều - Nếu có triệu chứng sốc phản vệ: mày đay, hạ huyết áp, mạch khó bắt, nghẹt thở củn mời thủy thuốc tiêm adrenaline bắp thịt (liêu xem say dứa) Gọi xe cấp cứu, chuyên nhanh bệnh nhi đến bệnh viện Thòi gian chò đợi t r i ệ u chứng sốc nói t r ê n chưa đõ 20-30 p h ú t sau tiêm nhắc l i l ủ n Phòng ngừa ong vò vẽ đốt - Giáo dục trẻ tránh xa nơi có tổ ong, không chọc phá tổ ong K h i cho trẻ chơi ngồi vườn củn quan sát trưóc để phịng vào nơi có tổ ong - Nếu bất ngờ bị ong cơng bình tĩnh để trẻ ngồi yên, lấy nón, k h ă n m u nhạt- ( t r n h m u sặc sơ) thứ che v ù n g đ ủ u m ặ t cổ La h é t bỏ chạy mục tiêu di động để ong bay đ u ổ i theo t ấ n công 136 ... thương nhiễm khuẩn 99 Bỏng 10 1 Say nóng 10 7 Say nắng 11 1 Chết đuối 11 2 Bong gân - sai khớp 11 3 Gãy xương 11 6 Viêm ruột thừa cấp 12 0 Lồng ruột 12 1 Tắc ruột 12 2 Ngộ độc cấp 12 4 Một vài loại ngộ độc... '3' 13 9 14 2 Tua 14 2 Viêm miệng ecpet (herpes) 14 3 Viêm miệng áptơ (aphte) 14 4 Tai biến mọc sữa 14 5 Sâu (hay hà răng) 14 8 Nhổ sữa 15 0 c Bệnh đường ruột 15 1 Tiêu chảy cấp 15 1 Táo bón 15 6 Lịi dom 15 9... trùng đường ruột 16 0 Bệnh giun, sán 16 0 Giun đũa 16 3 Giun kim 16 5 Giun tóc 16 7 Giun móc 16 9 Giun lươn Bệnh sán lợn, sán bò 17 0 17 3 Bệnh giun sán từ chó mèo lây truyền cho người 17 6 E Bệnh thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 1, Phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại nhà: Phần 1