0

Giáo án cả năm tin học 10 cấp THPT

251 36 0
  • Giáo án cả năm tin học 10 cấp THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:02

Giáo án Tin học khối 10 cấp Trung học phổ thông được soạn cả năm Ngày soạn:04/09/2021 Tiết 1->4 CHỦ ĐỀ KHÁI NIỆM TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Tin học ngành khoa học Thông tin liệu Tiết (Mục 1, 2, 3) Thông tin liệu Tiết (Mục 4, 5) Bài tập thực hành Kiến thức • Biết Tin học ngành khoa học: có đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu riêng Biết máy tính vừa đối tượng nghiên cứu, vừa cơng cụ • Biết phát triển mạnh mẽ Tin học nhu cầu xã hội • Biết đặc trưng ưu việt máy tính • Biết số ứng dụng Tin học máy tính điện tử họat động đời sống • Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hố thơng tin cho máy tính • Biết số dạng biểu diễn thơng tin máy tính • Biết đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit • Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Kỹ • Bước đầu mã hố thơng tin đơn giản thành dãy bit • Thực mã hóa số ngun, xâu kí tự đơn giản • Viết số thực dạng dấu phẩy động Năng lực hướng tới • Tự định hướng nghề nghiệp • Hiểu tác động ảnh hưởng lớn Tin học nhà trường xã hội… Dạy lớp Dạy lớp Mục Đơn vị đo thông tin: GV giới thiệu bit đơn vị nhỏ để biểu diễn lưu trữ thông tin, nhận trang hai trạng thái kí hiệu ”0” ”1” bội bit Dạy lớp -Mục 5, điểm a, dấu tròn thứ nhất: Chỉ giới thiệu hệ đếm La Mã sử dụng nhóm chữ để biểu thị số -Mục Biểu diễn số nguyên, số thực: GV giới thiệu nội dung câu sau dấu trịn thứ 2; khơng giới thiệu biễu diễn số nguyên; Chỉ giới thiệu nội dung khổ đầu dấu tròn thứ ba (Khuyến khích học sinh tự đọc) Thực hành lớp I MỤC TIÊU 1.Kiến thức • Biết Tin học ngành khoa học: có đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu riêng Biết máy tính vừa đối tượng nghiên cứu, vừa cơng cụ • Biết phát triển mạnh mẽ Tin học nhu cầu xã hội • Biết đặc trưng ưu việt máy tính • Biết số ứng dụng Tin học máy tính điện tử họat động đời sống • Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, dạng thông tin, mã hố thơng tin cho máy tính • Biết số dạng biểu diễn thơng tin máy tính Trang • Biết đơn vị đo thông tin bit đơn vị bội bit • Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Kỹ • Bước đầu mã hố thơng tin đơn giản thành dãy bit • Thực mã hóa số ngun, xâu kí tự đơn giản • Viết số thực dạng dấu phẩy động 3.Năng lực hướng tới • Năng lực giao tiếp, lực CNTT, lực giải vấn đề, lực hợp tác… • Hiểu tác động ảnh hưởng lớn Tin học nhà trường xã hội… II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận III CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án Chuẩn bị học sinh: Đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TIẾT TIN HỌC LÀ NGÀNH KHOA HỌC Hoạt động khởi tạo/ Tạo tình huống: -Mục tiêu: Hs biết số ứng dụng tin học GV đặt vấn đề: Đặt câu hỏi: Ai nói Tin học gì? Dẫn dắt thêm số ứng dụng phát triển máy tính, Tin học Từ giới thiệu nội dung học chương trình Tin học lớp 10 Hs : -Trả lời Tin học - Hs lấy Vd số ứng dụng Tin học Hoạt động hình thành kiến thức: - Mục Tiêu: Biết đời của ngành khoa học Tin học Dặc trưng vai trị máy tính điện tử ứng dụng thành tựu tin học vào khoa học đời sống Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Sự hình thành phát triển Tin học GV: Chúng ta nhắc nhiều đến Tin học thực chất ta chưa Sự hình thành phát triển Tin học: biết hiểu biết - Ngày thông tin xem dạng tài Gv: Hãy kể tên mạng công nghệ? nguyên; nhu cầu khai thác xử lí thơng tin ngày Hs: Trả lời => Gv giải thích máy tính đời cao  Máy tính điện tử trở thành cơng cụ từ cách mạng 3.0 đáp ứng nhu cầu - Tin học dần hình thành phát triển trở thành ngành khoa học độc lập, với nội dung, mục tiêu phương pháp nghiên cứu mang đặc thù Trang Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh riêng HS: Xem phim “Lịch sử phát triển Tin - Ngành Tin học gắn liền với việc phát triển sử học” dụng máy tính GV: Vậy đặc điểm bật phát triển xã hội gì? HS: Thảo luận  Đặc điểm bật phát triển xã hội  Sự phát triển Tin học HS: Kể tên ngành thực tế có dùng đến trợ giúp Tin học? Hoạt động 2: Đặc tính vai trò máy tính điện tư Đặc tính vai trò máy tính điện tử: GV: Máy tính trở nên phổ * Vai trò: biến Vậy em thấy máy tính - Ban đầu máy tính đời chỉ với mục đích tính chưa tốn đơn thuần, không ngừng cải tiến HS: Thảo luận hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực khác  Tại người sử dụng máy tính - Ngày máy tính xuất khắp nơi nhiều đến người sử dụng * Một số tính (đặc tính) giúp máy tính trở nhằm mục đích gì? thành cơng cụ đại khơng thể thiếu  Hãy nêu việc người khó sống chúng ta: Tính ưu việt: làm khơng có - Có thể làm việc khơng mệt mỏi 24/24h máy tính? - Tốc độ xử lí thơng tin máy tính nhanh GV: Nêu câu hỏi nội dung ngày cải thiện HS: Thảo luận trình bày cá nhân - Thiết bị có độ tính tốn xác cao  Những đặc điểm bật máy - Máy tính lưu trữ lượng thơng tin lớn tính khơng gian hạn chế  Cho ví dụ thực tế - Giá máy tính ngày hạ nhờ tiến vượt bậc GV: Cho HS xem thêm số ví dụ của KHKT máy - Các máy tính cá nhân liên kết với GV: Ví dụ Một đĩa mềm đường kính thành mạng chia sẻ liệu 8,89cm lưu nội dung sách máy với dày 400 trang - Máy tính ngày gọn nhẹ, tiện dụng phổ biến Hoạt động 3: Thuật ngữ Tin học Thuật ngữ tin học: GV: Có nhiều định nghĩa khác tin Một số thuật ngữ tin học sử dụng là: học Informatique (Pháp) máy tính Informatics (Châu âu) nt GV: Từ tìm hiểu ta rút Trang Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Computer Science (Mỹ) khoa học máy tính khái niệm tin học gì? *Khái niệm về Tin học: HS: Đọc khái niệm SGK trình bày theo - Tin học ngành khoa học dựa máy ý hiểu tính điện tử GV: Tóm tắt lại ý ghi lên bảng Hoạt động luyện tập : Cho HS nhắc lại KT:  Sự hình thành phát triển Tin học  Đặc tính vai trị máy tính điện tử  Mục tiêu ngành Tin học gì? Hoạt động vận dụng : Gv : Trả lời câu hỏi Vì tin học hình thành phát triển thành ngành khoa học Hs : Trả lời Tin học hình thành phát triển thành ngành khoa học Tin học ngành khoa học độc lập với nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu ngày có nhiều ứng dụng hầu hết lĩnh vực hoạt động xã hội loài người Hoạt động mở rộng : Gv : Trả lời câu hỏi Hãy nêu Vd mà máy tính khơng thể thay việc xử lý thông tin ? Hs : Trả lời Máy tính khơng thể trả lời câu hỏi mang tính chất tích luỹ kiến thức thực tế người nhằm tạo tri thức - Máy tính khơng thể nhận biết dạng thơng tin mùi vị - Những vấn đề tình cảm, cảm xúc - Yếu tố “linh cảm” người V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC : Hướng dẫn học cũ : Trả lời cẩu hỏi 1, 3, 4/ Trang SGK Hướng dẫn chuẩn bị : Trả lời câu hỏi sau Tiết : - Thơng tin, Dữ liệu ? Nêu VD thông tin, liệu ? - Đơn vị đo thông tin nhỏ ? Để đo thông tin có đơn vị ? - Thơng tin có dạng Tiết : - Làm để mã hóa thơng tin máy tính ? - Nêu cách biểu diễn thơng tin máy tính ? Trang TIẾT THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống: - Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức học trước Đặc trưng máy tính điện tử a Kiểm tra cũ: -Gv đặt câu hỏi: Em nêu hiểu biết đặc trưng ưu việt máy tính? Cho ví dụ ứng dụng tin học máy tính đời sống -Dự kiến trả lời: +HS nêu đặc trưng SGK +Ví dụ: Giải tốn khoa học kỷ thuật, Hỡ trợ việc quản lý, Tự động hóa điểu khiển, Truyền thơng, Soạn thảo in ấn, lưu trữ, văn phịng, Trí tuệ nhân tạo, Giáo dục, Giải trí b Đặt vấn đề: Hôm trước em biết Tin học gì, biết máy tính có ưu việt Vậy thơng tin lưu trữ máy nào? Hay đơn vị đo gì? Ta qua học hơm Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Mục Tiêu: +Biết khái niệm thông tin liệu +Biết đơn vị đo thông tin +Biết dạng thông tin 1: Khái niệm thông tin đơn vị đo thông tin Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Khái niệm thông tin đơn vị đo thông tin I KHÁI NIỆM THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU: GV: Nêu số ví dụ thơng tin đặt Thông tin: câu hỏi nội dung  Thông tin phản ánh tượng, HS: Chơi trò chơi làm quen  Nhằm rút vật giới khách quan hoạt khái niệm thông tin động người đời sống xã hội HS: Thảo luận, trả lời  Thông tin thực thể: hiểu  Hãy nêu ví dụ thơng tin thu biết có thực thể nhận thơng tin mình? Dữ liệu:  Hãy nêu dạng thông tin thường Dữ liệu : thông tin đưa vào máy tính gặp?  Thơng tin gì? Thơng tin thực thể gì? II ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN: Đơn vị - Bit GV: Nêu đặt câu hỏi Khái niệm: Bit (binary digit) lượng thơng  Thơng tin đo khơng? tin vừa đủ để biểu diễn Viết tắt: bit HS: Thảo luận, trả lời Đơn vị dẫn xuất:  Khi mã hố thơng tin để lưu máy  Đơn vị thường dùng: Byte (B) tính ta đo lượng thơng 1Byte = bit tin  Đơn vị bội số: (bảng SGK)  Đơn vị đo thơng tin gì? Trang Nội dung kiến thức KB, MB, GB, TB, PB Hoạt động 2: Các dạng thơng tin III CÁC DẠNG THƠNG TIN: Dạng số: - Số nguyên: - Số thực: Dạng phi số: - Dạng văn bản: - Dạng âm thanh: - Dạng hình ảnh: Hoạt động giáo viên học sinh  Làm số ví dụ chuyển đổi đơn vị GV: Minh họa số dạng thông tin Nêu câu hỏi: Nêu dạng thông tin em gặp thực tế? HS: Thảo luận, trả lời HS: Lấy ví dụ thực tế Hoạt động luyện tập:-Gv Cho HS nhắc lại KT:  Khái niện thông tin - Các dạng thông tin  Khái niệm liệu - Đơn vị đo -Hs: Nhắc lại vấn đề học Hoạt động vận dụng/ mở rộng kiến thức: Gv đưa câu hỏi nhà: Hãy nêu vài ví dụ thơng tin Với thơng tin cho biết dạng nó? Hướng dẫn học sinh tự học: -Hướng dẫn học cũ: +Khái niệm thông tin-Các dạng thông tin + Khái niệm liệu - Đơn vị đo -Hướng dẫn chuẩn bị mới: +Thế gọi Mã hóa thơng tin máy tính? +Cách mã hóa thơng tin dạng số phi số? Trang TIẾT THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Hoạt động khởi động/ Tạo tình huống: - Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức dạng thông tin a Kiểm tra cũ: - Gv đặt câu hỏi: Em nêu vài ví dụ thơng tin Với thơng tin cho biết dạng nó? -Hs trả lời: + Cho dãy số nguyên chẵn: 2, 4, 6, 8, 10… Đây thơng tin dạng số; +Cho dãy kí tự: “Chuc cac ban hoc gioi” Đây thông tin dạng văn bản; +… b Đặt vấn đề: Các em biết thông tin đơn vị đo thơng tin gì, làm để lưu trữ dạng thông tin khác máy tính? Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Mục tiêu:  Biết khái niệm mã hóa thơng tin cho máy tính  Biết dạng biểu diễn thơng tin máy tính  Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Mã hóa thơng tin IV MÃ HỐ THƠNG TIN: Khái niệm mã hố: Thơng tin để máy tính xử lý cần biến đổi thành dãy bit Biến đổi gọi mã hố thơng tin Ví dụ: Mã hố thơng tin dạng văn bản: - Mã hóa kí tự - Mỡi ký tự biểu diễn bằng dãy bit tương ứng  Bảng mã ASCII: kí tự mã hố thành dãy bit Có 256 ký tự  Bảng mã UNICODE: kí tự mã hố thành dãy 16 bít Có 65536 kít tự Ví dụ: Mã hóa: An  01000001 01101110 (Dùng bảng mã ASCII) Hoạt động giáo viên học sinh GV: Nêu số ví dụ mã hố thơng tin đặt câu hỏi thảo luận HS: Thảo luận, trả lời  Bit ? Biểu diễn thơng tin thành dãy bít theo ví dụ  Hãy nêu dạng thông tin thường gặp?  Muốn MT xử lý Thông tin dạng phi số phải làm gì? HS: Thực hành mã hóa văn  Nhị phân Hoạt động 2: Biểu diễn thông tin máy tính V BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MT Trang Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Dữ liệu máy tính thơng tin GV: Minh họa mã hóa thành dãy bit Biểu diễn thông tin dạng số: GV: Nêu câu hỏi 1 Hệ đếm HS: Thảo luận, trả lời Khái niệm: Là tập hợp kí hiệu quy tắc  Chúng ta sử dụng hệ đếm nào? sử dụng tập ký hiệu để biểu diễn xác Ngồi có hệ đếm khác khơng? định giá trị số Hệ đếm thường dùng tin học: GV: Ví dụ a Hệ đếm số (hệ nhị phân):  Tập ký hiệu: 0,1 10102 = 23 + 22 + 21 + 20 b Hệ đếm số 16 (hệ thập lục phân): 3E16 = 161 + 14 160  Tập ký hiệu: 0,1 9, A, B, C, D, E, F GV: Minh họa A=10; B=11; C=12; D=13; E=14; F=15 HS: Làm ví dụ Chuyển đổi giữa hệ đếm: a Hệ 10 hệ số b  (15)10 = ( )2 - Cách làm:  (15)10 = ( )16  Lặp lại việc chia cho b dừng lại kq = GV: Minh họa  Lấy kết số dư theo thứ tự đảo HS: Thảo luận trả lời ngược  (4E)16 = ( )10 b Cơ số b số 10  (1010)2 = ( )10 - Cách làm: Áp dụng cơng thức tính HS: Biểu diễn số (17)10 n-1 n-2 dn-1 b +dn-2 b + +d2 b +d1 b +d0 b Biểu diễn thơng tin số ngun: - Có thể dùng byte, byte để biểu diễn số nguyên - HS nắm biểu diễn số dùng byte HS: Biểu diễn cho số thực dạng dấu phẩy Biểu diễn thông tin số thực: động - Số thực viết dạng dấu phẩy động - Dạng ± M 10 ±K GV: Giới thiệu qua cách biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin dạng Phi số: dạng phi số - Bài đọc thêm  Biểu diễn thông tin dạng Văn  Biểu diễn dạng khác Hoạt động luyện tập: - HS nắm lại kiến thức trọng tâm:  Mã hóa thơng tin  Các loại hệ đếm cách chuyển đổi, cách biểu diễn thông tin dạng số Phi số - Làm số câu hỏi trắc nghiệm phiếu trả lời trắc nghiệm Trang Câu 1:Thông tin A Các văn số liệu B Hiểu biết người thực thể, vật, khái niệm, tượng C Văn bản, Hình ảnh, âm D Hình ảnh, âm Câu 2:Phát biểu sau phù hợp khái niệm bit ? A Đơn vị đo khối lượng kiến thức B Chính chữ số C Đơn vị đo lượng thơng tin D Một số có chữ số Câu 3: Chọn phát biểu câu sau : A Dữ liệu thông tin đưa vào máy tính B CPU vùng nhớ đóng vai trị trung gian nhớ ghi C Đĩa cứng nhớ D bytes = bit Câu 4:Chọn câu A 1MB = 1024KB B 1B = 1024 Bit C 1KB = 1024MB D 1Bit= 1024B Câu 5: Chọn phát biểu câu sau : A Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ đến B Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ đến chữ A , B , C , D , E , F C Hệ thập lục phân sử dụng chữ số từ D Hệ thập lục phân sử dụng chữ I , V , X , L , C , D M Câu 6:Hãy chọn phương án ghép : mã hóa thơng tin thành liệu q trình A Chuyển thơng tin bên ngồi thành thơng tin bên máy tính B Chuyển thơng tin dạng mà máy tính xử lí C Chuyển thơng tin dạng mã ASCII D Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu Câu 7: Hệ đếm nhị phân sử dụng phổ biến tin học A Dễ biến đổi thành dạng biểu diễn hệ đếm 10 B Là số nguyên tố chẵn C Một mạch điện có hai trạng thái (có điện/khơng có điện) dùng để thể tương ứng "1", "0" D Dễ dùng Hoạt động vận dụng, mở rộng: Gv: Đặt câu hỏi Phát biểu “ Ngơn ngữ máy tính ngơn ngữ nhị phân ( dùng ký hiệu 1)” đúng hay sai ? Hãy giải thích? Hs: Trả lời Ngơn ngữ máy tính ngơn ngữ nhị phân tất thơng tin đưa vào máy tính chúng biểri đổi thành dạng chung - dãy bit, dãy bit nhị phân thơng tin mà biểu diễn Hướng dẫn học sinh tự học: Hướng dẫn học sinh học cũ: Trả lời câu hỏi SGK 1,2,3,4/trang 17 Trang Hướng dẫn chuẩn bị mới: Tiết sau tập thực hành Trả lời hỏi hỏi a,b,c,d SGK trang 16 Trang 10 Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: Hướng dẫn học cũ: - Cần nắm: + Thao tác tạo gõ tắt + Thao tác đánh số trang văn Hướng dẫn chuẩn bị mới: - Tiết sau: Tiết 65 Bài tập thực hành tổng hợp - Chuẩn bị: + Các thao tác bảng + Thao tác vẽ hình + Thao tác tạo điểm dừng Tab Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Ngày soạn: 15/04//2018 Tiết 65 Tên dạy BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP(T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết thao tác bảng - Biết thao tác chèn số hình - Biết thao tác tạo điểm dừng Tab Kỹ năng:Thực hành kĩ bản, tối thiểu soạn thảo văn chữ Việt máy tính Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động Năng lực hướng tới: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực Công Nghệ Thông Tin -… II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận III CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phòng máy có cài word2003 Chuẩn bị học sinh: Học cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động khởi động/Tạo tình huống: - Mục tiêu: Hướng dẫn ban đầu + Vẽ chèn số hình + Tạo điểm dừng Tab Gv: Hướng dẫn thao tác: + Vẽ số hình + Tạo điểm dừng Tab Hs: Quan sát máy chiều=> Để nắm thao tác Hoạt động luyện tập: - Mục tiêu: Biết sử dụng thành thạo thao tác làm việc với bảng, vẽ số hình, tạo điểm dừng Gv: Đưa mẫu sau lên máy chiếu, yêu cầu Hs thực hành Mẫu 1: BẢNG ĐIỂM HỌC SINH  GIỚI TÍNH ĐIỂM STT HỌ VÀ TÊN Nam Nữ Tốn Lý Hóa Trung bình Lê Văn An X ? Nguyễn Thị Bình X 8 ? Trần Văn Hạnh X 9 10 ? Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Mẫu 2: B C E D A Mẫu 3: SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Đơn vị công tác: Chức vụ: Quá trình học tập công tác thân: Hải Lăng, ngày tháng năm 2012 Người khai ký tên Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Nội dung thực hành GV: Đưa yêu cầu nội dung hướng dẫn học học - Soạn thảo trình bày văn theo mẫu sinh thực hành HS: Thực hành máy theo nhóm HS: Phân chia mỡi học sinh có khoảng thời gian để thao tác Hoạt động kiểm tra: Thực hiện cuối tiết HS: Trình chiếu sản phẩm làm HS: Trình bày vướng mắc chưa làm GV: Hoạt động  Giải đáp số thắc mắc  Kiểm tra lấy điểm Hoạt động vận dụng/Mở rộng: - Mục tiêu: Biết cách chèn cơng thức tốn học Gv: Đưa mẫu sau lên máy chiếu, yêu cầu Hs thực hành x5 x e  2x   4x Hs: Thực hành Gv: Đưa lên máy chiếu số sản phẩm=> Nhận xét V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Hướng dẫn học cũ: - Cần nắm: + Các thao tác làm việc với bảng + Thao tác tạo điểm dừng Tab + Vẽ, chèn hình ảnh Hướng dẫn chuẩn bị mới: - Tiết sau: Tiết 66 Bài tập thực hành tổng hợp (Tiết 2) - Chuẩn bị: + Thao tác tạo chữ nghệ thuật + Chia cột văn + Chèn cơng thức tốn học Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Ngày soạn:19/04/2018 Tiết 66 Tên dạy BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách tạo chữ nghệ thuật - Biết Chia cột văn - Biết Chèn cơng thức tốn học Kỹ năng:Thực hành kĩ bản, tối thiểu soạn thảo văn chữ Việt máy tính Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động Năng lực hướng tới: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực Công Nghệ Thông Tin -… II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận III CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phịng máy có cài Word 2003 Chuẩn bị học sinh: Học cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động khởi động/Tạo tình huống: - Mục tiêu: Hướng dẫn ban đầu thao tác tạo chữ nghệ thuật, chia cột văn bản, chền cơng thức tốn học,… Gv: Minh họa văn trình bày Kích thích hứng thú học sinh trình bày văn máy tính Hs: Theo dõi Hoạt động luyện tập: - Mục tiêu: Biết cách tạo chữ nghệ thuật, chia cột văn bản, chèn cơng thức tốn học Gv: Đưa mẫu sau elen máy chiếu yêu cầu hs thực hành Mẫu 1: (1,5 điểm) Mẫu 5: (1,5 điểm) a P = x22 x3 x  1  x �3 ; x �4  ;  A1 X  A2 X  A3 X  c R =  1 x  1 x  x  16  Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Mẫu 2: Suốt nhiều ngày qua, khắp sân bãi Trung tâm TDTT, sân vận động huyện sân chơi trường học diễn khơng khí sơi nổi, hào hứng liệt để tranh sức, tranh tài với môn thi đấu khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Lăng năm 2012 Hội khỏe đến kết thúc thành công mang lại nhiều kết tốt đẹp Có 899 vận động viên đại diện cho gần 15.000 HS TH, THCS tham gia tranh tài mơn thi với 72 nội dung Có 288 lượt vận động viên xếp thứ I, II, III, KK Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung thực hành - Soạn thảo trình bày văn theo mẫu GV: Đưa yêu cầu nội dung hướng dẫn học học sinh thực hành GV: Phát nội dung thực hành HS: Thực hành máy theo nhóm HS: Phân chia mỡi học sinh có khoảng thời gian để thao tác Hoạt động kiểm tra: Thực cuối mỡi tiết HS: Trình chiếu sản phẩm làm HS: Trình bày vướng mắc chưa làm GV: Hoạt động  Giải đáp số thắc mắc  Kiểm tra lấy điểm V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: Hướng dẫn học cũ: Cần nắm: + Cách tạo chữ nghệ thuật + Cách chia cột văn + Chèn cơng thức tốn học Hướng dẫn chuẩn bị mới: - Tiết sau: Tiết 67 Bài tập thực hành tổng hợp(t3) - Chuẩn bị: + Cách tạo chữ lớn đầu đoạn văn + Chèn hình ảnh +… Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Ngày soạn:20/04/2018 Tên dạy BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2) Tiết 67 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách tạo chữ lớn đầu đoạn - Biết vẽ hình tạo màu Kỹ năng:Thực hành kĩ bản, tối thiểu soạn thảo văn chữ Việt máy tính Thái độ:Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động Năng lực hướng tới: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực Công Nghệ Thông Tin -… II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận III CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, phịng máy có cài Word 2003 Chuẩn bị học sinh: Học cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động khởi động/Tạo tình huống: - Mục tiêu: Hướng dẫn ban đầu thao tác tạo chữ lớn đầu đoạn, vẽ hình,… Gv: Minh họa văn trình bày Kích thích hứng thú học sinh trình bày văn máy tính Hs: Theo dõi Hoạt động luyện tập: - Mục tiêu: Biết cách tạo tạo chữ lớn đầu đoạn, chèn hình ảnh Gv: Đưa mẫu sau elen máy chiếu u cầu hs thực hành MÉu 1(1,5 ®iĨm): Trờng học thân thiện (Nền màu xanh nhạt, chữ màu đỏ) Mẫu 2(3,5 điểm): Vẽ hình sau: A C Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 T B Mẫu 3: ối 22/2/2009 có đến học sinh Thừa Thiên - Huế giữ vị trí từ thứ nhì đến thứ tám bảng xếp hạng quốc gia lớp thi giải tốn qua internet Nhìn sang lớp Hồng Nghĩa Anh Dũng Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu, lớp thấy Nguyễn Bá Nhật Huy quán quân N hìn vào cao thủ Thừa Thiên - Huế ta thấy hầu hết học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương THCS Lê Hồng Phong Tp Huế Xin chúc mừng bạn mong rằng câu hát " Ơi ! Huế ta Ta với Huế tự hào " ngân suốt thi Nội dung kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung thực hành - Soạn thảo trình bày văn theo mẫu GV: Đưa yêu cầu nội dung hướng dẫn học học sinh thực hành GV: Phát nội dung thực hành HS: Thực hành máy theo nhóm HS: Phân chia mỡi học sinh có khoảng thời gian để thao tác Hoạt động kiểm tra: Thực cuối mỡi tiết HS: Trình chiếu sản phẩm làm HS: Trình bày vướng mắc chưa làm GV: Hoạt động  Giải đáp số thắc mắc  Kiểm tra lấy điểm V HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: Hướng dẫn học cũ: Cần nắm: + Cách tạo chữ lớn đầu đoạn + Cách chia cột văn + Vẽ hình tạo màu Hướng dẫn chuẩn bị mới: - Tiết sau: Tiết 68 Bài tập thực hành tổng hợp(t4) - Chuẩn bị: + Làm việc với bảng biểu + Chèn hình ảnh +… Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Ngày soạn:15/05/2017 Tiết 69 Tên dạy ÔN TẬP HỌC KỲ II I MỤC TIÊU Kiến thức:  Nắm lại kiến thức học kỳ II Kỹ năng:  Có kĩ soạn thảo văn Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, làm việc nhóm, thảo luận III CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án Chuẩn bị học sinh: Học cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Giành khoảng thời gian để kiểm tra ghi chép Bài mới: Trong học kỳ II em học nhiều kiến thức thú vị mạng máy tính internet Hôm chúng ta ôn tập, nhằm chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu lý thuyết GV: Hướng dẫn hoạt động I LÝ THUYẾT Chiếu nội dung câu hỏi ôn tập Slide: 20  Mạng máy tính câu trắc nghiệm  Soạn thảo văn HS: Hoạt động  Không sử dụng sách  Làm tập trắc nghiệm vào giấy nháp GV: Cho chạy 15 câu hỏi để học sinh làm GV: Thu kết số học sinh để chấm HS: Đối chiếu kết Slide Hoạt động 2: Giải đáp thắc mắc ôn tập HS: Thảo luận vướng mắc đề cương ôn tập GV: Hướng dẫn cho học sinh thảo luận giải đáp số thắc mắc cho học sinh Củng cố:  HS nắm lại kiến thức học kỳ Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập nhà:  Nhắc nhở học sinh học cũ theo đề cương ôn tập  Chuẩn bị cho tiết sau học kiểm tra học kỳ II V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Ngày soạn: 18/05/2017 Tiết 70 Tên dạy KIỂM TRA HỌC KỲ II I MỤC TIÊU Kiến thức: 1 Mạng máy tính  Biết nhu cầu mạng máy tính lĩnh vực truyền thông  Biết khái niệm mạng máy tính  Biết số mạng máy tính Mạng thơng tin tồn cầu Internet  Biết khái niệm mạng thơng tin tồn cầu internet lợi ích  Biết phương thức kết nối thơng dụng với internet  Biết sơ lược cách kết nối mạng internet Một số dịch vụ internet  Biết khái niệm trang Web, Website  Biết chức trình duyệt Web  Biết dịch vụ Khái niệm về soạn thảo văn  Biết chức chung hệ soạn thảo văn  Biết số quy ước soạn thảo văn  Biết khái niệm định dạng văn  Có khái niệm vấn đề xử lý chữ Việt soạn thảo văn Làm quen với word  Biết hình làm việc hệ soạn thảo văn  Hiểu thao tác soạn thảo văn đơn giản: Mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp Định dạng văn  Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn  Biết cách định dạng kí tự, đoạn, trang văn Một số chức khác  Biết cách định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng: Kí hiệu dạng số  Biết ngắt trang đánh số trang văn  Biết cách xem văn trước in biết cách in văn Một số công cụ trợ giúp soạn thảo  Biết khái niệm thao tác tìm kiếm thay Tạo làm việc với bảng  Biết thao tác: Tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp ơ, hàng cột  Biết soạn thảo định dạng bảng Kỹ năng: Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung B HÌNH THỨC KIỂM TRA Trắc nghiệm 50% + 50% tự luận C MA TRẬN ĐỀ Tên Chủ đề (nội dung, chương) Nhận biết (cấp độ 1) Thông hiểu (cấp độ 2) Vận dụng Cấp độ Cấp thấp độ cao (cấp độ (cấp 3) độ 4) Mạng máy tính Biết nhu cầu mạng máy tính lĩnh Số tiết (LT/TS): 2/12 vực truyền thông Biết khái niệm mạng máy tính Biết số mạng máy tính Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Mạng thông tin Biết khái niệm mạng thơng tin tồn cầu tồn cầu internet internet lợi ích Số tiết (LT/TS): 2/12 Biết phương thức kết nối thông dụng với internet Biết sơ lược cách kết nối mạng internet Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Một số dịch vụ internet Số tiết (LT/TS): 2/12 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Biết khái niệm trang Web, Website Biết chức trình duyệt Web Biết dịch vụ Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Khái niệm soạn Biết chức chung hệ soạn thảo văn thảo văn Số tiết (LT/TS): 2/22 Biết số quy ước soạn thảo văn Biết khái niệm định dạng văn Có khái niệm vấn đề xử lý chữ Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Việt soạn thảo văn Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Một số chức Biết cách định dạng kiểu danh sách liệt khác kê dạng: Kí hiệu dạng số Số tiết (LT/TS): 1/22 Biết ngắt trang đánh số trang văn Biết cách xem văn trước in biết cách in văn Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Các công cụ trợ giúp soạn thảo Số tiết (LT/TS): 1/22 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Làm quen với Biết hình làm việc hệ soạn Microsoft Word thảo văn Số tiết (LT/TS): 1/22 Hiểu thao tác soạn thảo văn đơn giản: Mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: % Định dạng văn Số tiết (LT/TS): 1/22 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn Biết cách định dạng kí tự, đoạn, trang văn Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Biết khái niệm thao tác tìm kiếm thay Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Tạo làm việc với Biết thao tác: Tạo bảng, chèn, xóa, bảng tách, gộp ơ, hàng cột Số tiết (LT/TS): 1/22 Biết soạn thảo định dạng bảng Giáo viên: Trần Văn Bích bichmychanh@gmail com Trường THPT Bùi Dục Tài Giáo án Tin học 10 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: D ĐỀ KIỂM TRA Đính kèm (100% trắc nghiệm) E THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA Lớp SS Giỏi (≥8) Khá (6 -7 9) TB (5 – 4) Yếu (2 - 9) Kém (
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm tin học 10 cấp THPT, Giáo án cả năm tin học 10 cấp THPT

Mục lục

Xem thêm