0

Công tác tổ chức biên tập trong tòa soạn hai phiên bản ở báo địa phương miền núi phía bắc

117 6 0
  • Công tác tổ chức biên tập trong tòa soạn hai phiên bản ở báo địa phương miền núi phía bắc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:59

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN - TẠ VĂN LỘC CÔNG TÁC TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TÒA SOẠN HAI PHIÊN BẢN Ở BÁO ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC (Khảo sát báo:Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, năm 2014) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN - TẠ VĂN LỘC CÔNG TÁC TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TÒA SOẠN HAI PHIÊN BẢN Ở BÁO ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC (Khảo sát báo:Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, năm 2014) Ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Hòa Hà Nội, 2015 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Nguyễn Trí Nhiệm LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Quang Hòa Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực không trùng lặp với cơng trình cơng bố trước TÁC GIẢ LUẬN VĂN Tạ Văn Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TÁC TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TỊA SOẠN PHIÊN BẢN 12 1.1 Khái niệm tòa soạn phiên 12 1.2 Khái niệm tổ chức biên tập 16 1.3 Khái niệm công tác tổ chức biên tập báo chí 21 1.4 Truyền thông đa phương tiện hội tụ, xu hướng phát triển tất yếu 26 Chương 2: MƠ HÌNH TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TÒA SOẠN BÁO HAI PHIÊN BẢN Ở BÁO ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC 32 2.1 Giới thiệu tổng quan tòa soạn báo Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn 32 2.2 Khảo sát phân tích mơ hình tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên Báo Thái Nguyên 40 2.3 Khảo sát phân tích mơ hình tổ chức biên tập tịa soạn hai phiên tòa soạn Báo Cao Bằng 51 2.4 Khảo sát phân tích mơ hình tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên Báo Bắc Kạn 62 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TỊA SOẠN HAI PHIÊN BẢN Ở CÁC BÁO ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC 74 3.1 Một số giải pháp 74 3.2 Một số kiến nghị 84 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Phụ lục 95 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Trang chủ Báo Thái Ngun điện tử 33 Hình 2.2 Báo Cao Bằng số 3/10/2014 35 Hình 2.3 Giao diện trang chủ Báo Cao Bằng điện tử 35 Hình 2.4 Giao diện trang chủ Báo Bắc Kạn điện tử 38 Hình 2.5 Giao diện chuyên mục Báo Thái Nguyên điện tử 39 Hình 2.6 Sơ đồ công tác kế hoạch tuyên truyền Báo Thái Nguyên 41 Hình 2.7 Báo Thái Nguyên nhận quan tâm đạo Cấp ủy Ảnh: Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm làm việc Báo 44 Hình 2.8 Mơ hình cơng tác biên tập Báo Thái Nguyên 45 Hình 2.9 Chỉ đạo công tác chế Báo Cao Bằng 52 Hình 2.10 Sơ đồ sử dụng tin, ảnh báo in báo điện tử 53 Báo Cao Bằng năm 2014 53 Hình 2.11 Mơ hình tổ chức Báo Cao Bằng 54 Hình 2.12 Quy trình cơng tác lên kế hoạch Báo Cao Bằng 55 Hình 2.13 Mơ hình quy trình biên tập tin BáoCao Bằng điện tử 56 Hình 14 Mơ hình tổ chức biên tập tin Báo in báo Cao Bằng 56 Hình 15 Mơ hình quy trình biên tập cho Báo Cao Bằng điện tử 57 Hình 2.16 Mơ hình quy trình biên tập viết Báo Cao Bằng 58 Hình 2.17 Mơ hình tổ chức Báo Bắc Kạn 63 Hình 2.18 Mơ hình quy trình xây dựng kế hoạch Báo Bắc Kạn 64 Hình 2.19 Mơ hình quy trình biên tập báo hai phiên Bắc Kạn 66 Hình 3.1 Mơ hình quy trình tổ chức biên tập đề xuất 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các tỉnh miền núi phía Bắc (gồm 14 tỉnh) có vị trí đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phịng nước Đây vùng đất rộng lớn có đơng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Dao, Mông, Nùng, Tày, Cao Lan, Sán Dìu….Trong vùng có nhiều tỉnh địa cách mạng, có nhiều tỉnh giáp biên giới như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên… Báo chí có vai trị quan trọng công tác tư tưởng Từ sớm, tỉnh miền núi phía Bắc thành lập tạo điều kiện phát triển loại hình báo chí: Báo in, báo phát báo truyền hình Trong năm gần đây, quan báo chí tỉnh vùng nắm bắt xu hướng phát triển đầu tư phát triển phiên Báo điện tử Đây phiên thức báo in, báo phát thanh, báo truyền hình mạng internet, góp phần gia tăng giá trị thơng tin, đa dạng hóa cách thức truyền tin, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh hơn, đa dạng cho công chúng Với ý nghĩa, vai trị lực lượng xung kích mặt trận tư tưởng, quan báo địa phương vùng nỗ lực không ngừng nhằm thực tốt chức tuyên truyền chủ trương sách, pháp luật Đảng, Nhà nước cấp ủy quyền địa phương, nhằm tạo đồng thuận xã hội, góp phần vào mục đích chung củng cố, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trị, quốc phịng địa phương Báo chí tỉnh vùng ln nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác đấu tranh với lực thù địch, tổ chức phản động, hành vi, thói hư, tật xấu tồn địa phương Các quan báo địa phương miền núi phía Bắc nhận quan tâm đặc biệt cấp ủy, quyền địa phương, không ngừng đổi mới, ứng dụng nhiều tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng nội dung hình thức, đáp ứng nhu cầu mong muốn ngày cao nhân dân, nâng cao hiệu thông tin, tuyên truyền Mặc dù thời gian thực chưa dài, việc đời phiên báo điện tử quan báo in tỉnh miền núi phía Bắc chứng minh tính đắn hiệu tun truyền, thơng qua khai thác tính thời thơng tin, khai thác mạnh loại hình, việc truyền thông tin nhanh đến công chúng Các phiên báo điện tử khắc phục hạn chế báo in Có thể nói việc song hành thực hai phiên bản: Báo in Báo điện tử tòa soạn báo địa phương miền núi phía Bắc tạo hướng Trong xã hội nay, trước phát triển mạnh mẽ loại hình báo chí, diện phủ sóng, cơng nghệ… đặt cạnh tranh quan báo chí địa bàn tỉnh với quan báo chí địa bàn tỉnh khác, quan báo chí Trung ương với quan báo chí tỉnh, loại hình báo chí, nhà báo với nhau…Cạnh tranh động lực phát triển, song cạnh tranh đặt tốn cho quan báo chí, cho nhà báo Nếu tờ báo thiếu tính cạnh tranh cơng chúng, uy tín nguồn thu báo giảm Ra đời phiên báo điện tử giúp quan báo tăng tính cạnh tranh Tuy nhiên điều kiện đặt báo phải có tính chun nghiệp, sản phẩm báo chí phải bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức đẹp Có thể nói cơng tác tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên báo in báo điện tử địa phương miền núi phía Bắc có ý nghĩa vơ quan trọng, định tính chuyên nghiệp, hiệu quả, định việc thông tin trung thực, thông tin trúng, hay, hấp dẫn thơng tin nhanh chóng, kịp thời Nói cách khác, công tác tổ chức biên tập định chất lượng nội dung hình thức, làm tăng hiệu hoạt động quan báo, hạn chế sai sót, tăng tính hấp dẫn tính định hướng cho báo in báo điện tử Việc làm tốt công tác tổ chức biên tập góp phần thực tốt nhiệm vụ trị quan báo chí vùng, bảo đảm phát triển lên quan báo chí, trí cịn định đến tồn hay phát triển quan báo in Đáng tiếc, bên cạnh số kết đạt ban đầu, nhìn chung cơng tác tổ chức biên tập quan báo chí hai phiên (báo in báo điện tử) địa phương miền núi phía Bắc bộc lộ nhiều yếu dẫn đến hiệu thông tin chưa cao, chưa hấp dẫn công chúng, trí cịn để xảy sai sót Một tồn phải kể đến là: Bộ máy biên tập cồng kềnh, áp lực công việc cao, hiệu quả, chồng chéo phận tồn tại, tác nghiệp phóng viên phịng, ban hay loại hình ấn phẩm Tình trạng tin, chữ nhiều thơng tin, cịn nhiều sai sót câu, ngữ pháp phổ biến, hình ảnh nhiều khơng ăn nhập lời bình Có q nhiều tin hội nghị, tin, mang thở sống Hiện việc tổ chức biên tập, vận hành sản xuất xuất hai phiên báo in báo điện tử tòa soạn báo tỉnh miền núi phía Bắc gặp nhiều khó khăn, lúng túng tổ chức biên tập Trên thực tế quan báo tổ chức hai tòa soạn riêng biệt dẫn đến máy cồng kềnh mà xảy nhiều sai sót, thơng tin chậm, hiệu thơng tin khơng cao… Vì vậy, việc nâng cao chất lượng cơng tác biên tập quan báo hai phiên bản: báo in báo điện tử địa phương miền núi phía Bắc trở thành nhu cầu cấp thiết Đó lý tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Công tác tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên báo địa phương miền núi phía Bắc” để làm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong trình tiếp cận, tìm hiểu đề tài, tác giả cố gắng sưu tìm cơng trình nghiên cứu khoa học, đề tài, viết, tư liệu…có liên quan đến biên tập, quy trình biên tập nói chung cơng tác tổ chức biên tập, quy trình biên tập báo chí nói riêng… Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu liên quan đến cơng tác tổ chức biên tập, quy trình cơng tác biên tập nhiều, có số đề tài, viết…có cách tiếp cận gần gũi với đề tài tác giả luận văn thực như: - Claudia Mast, Công tác biên tập, NXB Thông tấn, 2003: Tác giả đề cập đến nhiệm vụ công tác biên tập nói chung, kỹ cơng tác biên tập… - PGS,TS Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận Báo chí, NXB Lao động: Tác giả đề cập đến nguyên lý chung lý luận, quan niệm chung báo chí, tính giai cấp báo chí, chức báo chí, nguyên tắc hoạt động báo chí, sở lý luận báo chí, chất hoạt động báo chí, … - PGS,TS Nguyễn Văn Dững, Báo chí Truyền thơng đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011: Tác giả đề cập đến hệ thống khái niệm truyền thông đại chúng, số vấn đề đặt báo chí, đối tượng, chế tác động báo chí… - Ths Hà Huy Phượng, Tổ chức nội dung thiết kế, trình bày báo in, NXB Lý luận Chính trị, 2006: Tác giả đề cập đến việc tổ chức sản xuất nội dung quan báo, cơng tác trình bày báo… - Tác giả Đức Dũng Viết Báo nào, NXB Văn hóa – Thơng tin, 2006: Tác giả đề cập đến công tác sáng tạo tác phẩm báo chí, kỹ sáng tạo tác phẩm báo chí, thể loại báo chí… - Trong “Khám phá nghề biên tập”, NXB Trẻ, 2013, nhà báo Ngọc Trân gọi nghề biên tập nghề bí ẩn Tác giả cung cấp vấn đề chung công tác biên tập, biên tập viên chuyên nghiệp - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Tác phẩm báo chí (tập 2), NXB Lý luận trị, 2006: Sách đề cập đến loại hình báo chí, đặc điểm loại hình tác phẩm báo chí, kỹ sản xuất loại hình tác phẩm báo chí… 97 Quảng cáo Phát phẩm "Thái Nguyên tháng" số ngành, địa hành: bàn cụ thể; thực tổ chức thực chuyên đề Ban Biên tập phân cơng - P.P: Giúp Trưởng phịng quản lý, đơn đốc làm công tác quảng cáo; thực chuyên đề phân công - BTV: Biên tập "Thái Nguyên tháng" thực nhiệm vụ khác lãnh đạo phịng phân cơng - PV: Thực tin, LĐ đạo phịng phân cơng; thực biên tập, tổng hợp phần quảng cáo hàng ngày; theo dõi sổ sách, đơn đốc tốn tiền quảng cáo, trang chuyên 10 Nhà in: 22 cán Nhà in thực theo quy định đơn vị nghiệp có thu, tương đương cấp phịng, sản xuất kinh doanh theo chế tự trả lương, có Giám đốc, từ 1-2 Phó Giám đốc số người lao động tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, cao 22 người 98 Phụ biểu 02: Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Ông Tạ Hồng Hà Chức danh: Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Thái Nguyên Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Thưa ơng với cơng việc giao, Phịng Thư ký tịa soạn Báo Thái Ngun ơng phụ trách gặp khó khăn cơng tác tổ chức biên tập? Trả lời: Phòng Thư ký Tịa soạn chúng tơi khơng có nhiều nhân lực Những tin, chuyển phịng chúng tơi bảo làm theo hình thức chia việc Chúng tơi chưa có người biên tập chun trách theo mảng cơng việc Ngun nhân thiếu người, sức ép cơng việc cịn lớn Các cán phịng làm cơng tác biên tập chưa có nhiều kinh nghiệm, khơng đào táo chuyên ngành báo chí nên tiến độ biên tập chậm, chất lượng biên tập chưa cao… Hiện Báo Thái Nguyên thực xuất báo theo ngày Mặc dù đội ngũ nhân lực tỉnh tăng cường ln tình trạng thiếu Câu 2:Những khó khăn cơng tác tổ chức biên tập phòng ảnh hưởng đến chất lượng công tác biên tập? Khi sức ép công việc lớn, biên tập viên phòng đòi hỏi phải làm việc cường độ cao hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm Tuy nhiên làm nhiều xảy lỗi nhiều Nhiều khí có lỗi sai ngớ ngẩn viết đơn vị trích dẫn ý kiến vấn lãnh đạo đơn vị 99 lại đơn vị khác hay lỗi tả, lỗi số liệu khơng đồng đá số liệu Thú thực lúc lo sợ xảy sai sót Câu 3: Vậy theo ông Báo Thái Nguyên cần đổi để giảm tải phận thư ký tịa soạn? Với khó khăn nay, khó khăn cơng tác biên tập, Báo Thái Nguyên cần phải có đổi Đặc biệt cần đổi quy trình tổ chức biên tập để tinh gọn, tập trung, giảm tải xong tăng suất nâng cao chất lượng công tác biên tập Thực việc tăng người khó việc xếp lại máy cho tinh gọn, lựa chọn người làm việc hiệu để làm biên tập tơi nghĩ làm Câu 4: Ơng có kiến nghị với lãnh đạo cơng tác chun mơn? Trả lời: Chúng tơi nhiều lần có kiến nghị tăng cường nhân lực cho phòng, đặc biệt người có kinh nghiệm làm cơng tác biên tập Tuy nhiên vấn đề khó khăn thực trạng chung phịng Chúng tơi muốn đào tạo tập huấn kỹ biên tập đa loại hình báo chí thú thực khơng bố trí thời gian Nếu lãnh đạo quan tâm chúng tơi có thêm người để làm luân phiên cắt cử học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ./ Xin trân trọng cảm ơn ông! 100 Phụ biểu 03: Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Ông Liêu Chiến Chức danh: Phó Tổng Biên tập Tịa soạn Báo Thái Ngun Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Ông đánh quy trình cơng tác biên tập Báo Thái Nguyên? Trả lời: Các phòng, phòng Thư ký Tòa soạn thường xuyên kêu với sức ép công việc cao, giao ban phải nhắc nhiều đến lỗi, chất lượng nội dung hình thức cho công tác tổ chức biên tập chưa tối ưu, chưa lựa chọn người, chưa đào tạo người đáp ứng tốt quy trình biên tập Tơi nghĩ quy trình biên tập có phải nghiên cứu cho đơn giản hiệu Vì biểu chưa chuẩn quy trình biên tập, công tác tổ chức biên tập Trong phân công thấy rối, trách nhiệm nhiều chưa rõ ràng Ngay Ban Biên tập, phụ trách xuất phải Tổng Biên tập Nhưng nay, cơng việc Phó Tổng Biên tập phụ trách Tơi thấy máy cịn cồng kềnh, hoạt động hiệu Cần đổi tổ chức biên tập điều kiện phát triển báo điện tử Câu Ông nhận thấy điều đó, Ban Biên tập nhận thấy điều Báo Thái Nguyên không nghiên cứu đổi để nâng cao chất lượng công tác biên tập? 101 Trả lời: Khơng phải muốn làm Việc xuất nhật báo Báo Thái Nguyên tạo sức ép thời gian, làm chúng tơi chưa có nhiều thời gian đầu tư suy nghĩ để có giải pháp tối ưu cho cơng tác tổ chức lại biên tập Chúng quan tâm, học hỏi kinh nghiệm tổ chức báo thấy có nhiều báo tổ chức theo mơ hình tịa soạn hội tụ hay với điều kiện sở vật chất nhân lực báo Thái Nguyên chưa áp dụng Tuy nhiên nghĩ đến lúc phải nghiên cứu áp dụng đổi để nâng cao hiệu chất lượng công tác biên tập Báo Thái Nguyên Câu 3: Vậy thư ông! Định hướng phát triển Báo Thái Nguyên xác định thưa ông? Trả lời:Chúng định hướng phát triển nhanh báo điện tử Chúng tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đường truyền, thay đổi giao diện cho bắt mắt, bố trí nhân lực đổi quy trình để tập trung cho việc nâng cao chất lượng thông tin Báo giấy chung xác định giữ nguyên số lượng, phải nâng cao chất lượng Câu 4: Ơng có kiến nghị sách cho Báo Thái Nguyên? Trả lời:Trong năm qua, Báo Thái Nguyên tỉnh quan tâm, nhiên hàng năm muốn tỉnh giành nguồn kinh phí cho báo đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt nguồn kinh phí hỗ trợ cho Báo đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên Xin trân trọng cam ơn ông! 102 Phụ biểu 04: Biên Bản vấn Người trả lời vấn: Chị Lương Thị Hạnh Chức danh: Biên tập viên Phòng Báo Thái Nguyênđiện tử Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Việc biên tập Phòng Báo Thái Nguyên điện tử có gặp khó khăn với chị? Trả lời: Tơi có năm làm cơng tác phóng viên, năm làm cơng tác biên tập Phịng Thư ký Tịa soạn nên kinh nghiệm biên tập khơng nhiều Hơn không học chuyên ngành báo chí, khơng am hiểu sâu sắc loại hình báo chí Vậy phân cơng sang làm cơng tác biên tập Phịng Báo điện tử tơi lo lắng, vất vả lúc sợ sai sót Hiện tin biên tập chí xuất đăng báo Thái Nguyên điện tử phịng, nhiều lúc tất cơng việc tơi đảm nhiệm Trưởng phịng Phó Tổng phụ trách vắng hay bận việc Câu 2: Theo chị quy trình biên tập xuất Phịng Báo Thái Nguyên điện tử hợp lý chưa? Trả lời: Tơi cho lực lượng q mỏng, quy trình ngắn gọn nhiều tơi thấy lo Nhiều lúc u cầu tính thời sự, tơi vừa biên tập, vừa xuất nên thấy nguy sai sót cao Trên thực tế có nhiều lỗi sai Báo điện tử sửa kịp thời Câu 3:Để nâng cao công tác biên tập cho Báo Thái Nguyên nói chung Báo Thái Ngun điện tử nói riêng chị có kiến nghị với Ban Biên tâp? 103 Trả lời: Trước tiên muốn tập huấn công tác biên tập, tăng cường nhân lực cho công tác biên tập Chúng tơi muốn có chế khuyến khích cán làm cơng tác biên tập làm cơng tác biên tập vất vả, trách nhiệm cao Câu 4: Chị nghĩ tất công tác biên tập bố trí Phịng thư ký tịa soạn? Trả lời:Nếu bố trí tơi nghĩ thuận chúng tơi hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, quy trình biên tập thực nhiều bước nên bảo đảm an toàn chất lượng biên tập cao hơn./ Xin trân trọng cảm ơn chị ! 104 Phụ biểu: 05 Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo Chức danh: Tổng Biên tập Báo Cao Bằng Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Việc đời vào hoạt động Báo Cao Bằng phiên điện tử góp phần nâng cao hiệu thơng tin, tun truyền Báo Cao Bằng Vậy Báo có giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Báo Cao Bằng điện tử? Trả lời: Chúng bước nâng cao tỷ lệ tin, bài, ảnh video báo điện tử Khi nâng cao số lượng tin, bài, ảnh video có nghĩa thơng tin Chúng tăng cường công tác khai thác, chí tổ chức biên dịch để có tin, độc quyền đưa báo Câu 2: Cơng tác tổ chức biên tập đặc biệt quan trọng tịa soạn báo Vậy theo bà cơng tác tổ chức biên tập Báo Cao Bằng hợp lý hiệu chưa? Trả lời: Công tác biên tập Báo Cao Bằng thực quy trình bước với tin, bước với hạn chế tối đa sai sót Tuy nhiên chúng tơi nhận thấy quy trình dài, Chúng tơi rút gọn quy trình thay vào nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên Câu 3: Hiện có nhiều Tịa soạn báo áp dụng mơ hình tịa soạn hội tụ Vậy liệu Báo Cao Bằng có nên áp dụng mơ hình tổ chức tịa soạn hội tụ khơng thưa bà? 105 Trả lời:Chúng tơi nghe xem mơ hình tòa soạn hội tụ Báo Nghệ an, Báo VN Expres thấy hay hiệu Tuy nhiên Báo Cao Bằng có lẽ chưa áp dụng hết Chúng xác định áp dụng đội ngũ nhân lực báo cịn nhiều hạn chế, phần đa khơng có nghiệp vụ làm báo Hơn điều kiện kỹ thuật chưa cho phép Trước tiên đào tạo người, đáp ứng chúng tơi bố trí áp dụng Câu 4: Bà có kiến nghị chế sách Báo Cao Bằng? Trả lời: Tôi nghĩ Cao Bằng tỉnh miền núi, biên giới Đảng Nhà nước cần có chế hỗ trợ nhiều cho báo Thứ chúng tơi muốn tăng cường đội ngũ nhân lực tỉnh chúng tơi địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, điều kiện tác nghiệp khó khăn Thứ hai trang thiết bị cần hỗ trợ từ Nhà nước tỉnh Cơng tác xã hội hóa Báo Cao Bằng khó khăn địa bàn khơng có nhiều doanh nghiệp Hiện điều kiện sở vật chất nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc xu hướng chuyển đổi theo mơ hình tịa soạn hội tụ Chúng tơi muốn tỉnh giành nguồn kinh phí hàng năm đầu tư cho báo để báo sửa chửa, nâng cao chất lượng sở vật chất rồ bước chuyển đổi mơ hình tổ chức cho phù hợp với tòa soạn hai phiên bản./ Xin trân cảm ơn Bà! 106 Phụ lục số: 06 Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Nhà báo Nông Tiến Quyết Chức danh: Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Cao Bằng Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Thưa anh! Cơng tác biên tập phịng có gặp khó khãn gì? Trả lời:Cơng tác biên tập có nhiều sức ép, cơng việc nhiều, cán nên thời gian làm việc căng thẳng Hiện Báo Cao Bằng, Phòng Thư ký Tòa soạn có lãnh đạo phịng, sau biên tập viên biên tập xong chuyển tin lên tôi, nhiều thời gian để soi xét, sửa chữa Nhiều nhà có việc, khó nghỉ Nhiều tơi bị ốm khơng thể làm cơng việc phịng giao hết cho biên tập viên Những lúc chất lượng công tác biên tập không cao, Ban Biên tập không yên tâm Câu 2: Sự khó khăn theo anh có khắc phục khơng? Trả lời: Trước tiên chúng tơi khẳng định khơng thể kéo dài tình trạng Bởi để kéo dài mệt mỏi dễ xảy sai sót báo Thứ phận khác thu nhập cao, thời gian làm việc thỏa mái, nguy sai sót chắn biên tập viên có tâm lý muốn thay đổi Theo tơi khơng có khơng khắc phục Điều quan trọng Ban Biên tập có muốn khắc phục khơng Nếu muốn Báo học kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch lộ trình để thay đổi 107 Câu 3: Vậy theo anh báo thay đổi quy trình cơng tác biên tập nên thay đổi nào? Trả lời: Bộ phận làm công tác biên tập lãnh đạo xác định quan trọng Bộ phận định linh hồn tờ báo, chất lượng tờ báo cần có quan tâm đầu tư đặc biệt Tơi nghĩ cịn người lựa chọn phải người có chun mơn, chưa có chun mơn địi hỏi phải tập huấn, đào tạo lại Quy trình cần rút ngắn phải có bước biên tập cho kỹ để tránh tình trạng sai sót Hiện Báo Cao Bằng có thêm Báo điện tử, tờ tin nên công tác biên tập phải tập trung, đòi hỏi biên tập viên phải am hiểu nghề làm am hiểu thể loại làm tốt cơng tác biên tập Câu 4: Anh có đề xuất, kiến nghị chế, sách? Trả lời: Tơi muốn lãnh đạo quan có sách công tác cán bộ, ưu tiên tuyển dụng cán đào tạo nghề Đối với cán chưa đào tạo nghề cần có sách gửi đào tạo Đối với đổi công tác biên tập cần phải nghiên cứu làm Tôi cho việc đổi cần thiết giảm tải, đơn giản hiệu hơn./ Xin trân trọng cảm ơn anh! 108 Phụ lục số: 07 Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Nhà báo Hồng Đức Trí Chức danh: Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Báo điện tử đời việc phân công thực rà soát xuất Ban Biên tập thực nào? Ông cho quy trình biên tập hợp lý chưa? Trả lời: Hiện việc phân công trách nhiệm Ban Biên tập tơi nhận thấy cịn chưa rõ ràng, nhiều lúc rối Đối với báo điện tử, Ban Biên tập phân công Tổng Biên tập phụ trách Tổng Biên tập hay bận, hay công tác nên việc rà sốt xuất Báo điện tử nhiều khí gặp khó khăn Những lúc tơi thường nhờ đồng chí Phó Tổng Tuy nhiên đồng chí Phó Tổng vào duyệt duyệt Vẫn cịn tình trạng tin, đẩy lên trình duyệt qn khơng duyệt Tới phân công lại, tính đến việc thay đổi quy trình biên tập cho báo in báo điện từ Câu 2: Vậy theo ơng quy trình biên tập Báo định thay đổi nào? Nó có ưu điểm so với quy trình biên tập nay? Trả lời: Chúng gộp hết khâu biên tập Phòng Thư ký tòa soạn Phòng Thư ký Tòa soạn tăng nhân lực phải làm công tác biên tập lúc cho báo in, tờ tin cho báo điện tử Ưu điểm cho thông tin tập trung, công tác biên tập chia sẻ, có đầu mối 109 Câu 3: Nếu áp dụng quy trình theo ơng Báo Bắc Kạn gặp phải khó khăn lớn gì? Trả lời:Tơi nghĩ khó khăn trình độ biên tập viên Khi biên tập viên phải am hiểu rộng, có kỹ đáp ứng yêu cầu Câu 4:Vậy Báo có giải pháp để hóa giải khó khăn đó? Trả lời: Tơi khẳng định mơ hình hiệu kiểm chứng nhiều quan báo Giải pháp chung đưa lựa chọn cán làm công tác biên tập, tổ chức mời thày để tập huấn, có điều kiện bước cử cán đào tạo Câu 5: Ơng có đề xuất kiến nghị chế sách? Trả lời: Hiện thu nhập người làm báo Bắc Kạn cịn thấp, điều kiện làm việc khó khăn Trên thực tế có nhiều phóng viên có kinh nghiệm chuyển công tác sang tỉnh khác Thái Nguyên chẳng hạn Chúng mong muốn tỉnh Nhà nước quan tâm tạo điều kiện để báo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống./ Xin trân trọng cảm ơn ông! 110 Phụ lục số: 08 Biên Bản vấn sâu Người trả lời vấn: Nhà báo Hồng Chung Thảo Chức danh: Trưởng phịng Thư ký tòa soạn Báo Bắc Kạn Người vấn: Học viên Tạ Văn Lộc Lớp: Cao học Báo chí K19 – Học viện Báo chí Tuyên truyền Thời gian thực vấn: Tháng năm 2015 Nội dung vấn: Câu 1: Hiện công tác biên tập tập trung Phòng Thư ký tòa soạn Vậy từ có thêm Báo điện tử, nhân phịng có tăng thêm? Trả lời: Phịng tăng cường thêm cán Cán có năm kinh nghiệm làm cơng tác phóng viên Tuy nhiên cán chưa có kinh nghiệm làm cơng tác biên tập Câu 2: Khó khăn phịng gì? Trả lời: Từ làm thêm Báo Bắc Kạn điện tử đến nay, biên tập viên chưa tập huấn phương thức đa loại hình Trong số biên tập viên có người khơng đào tạo theo chuyên ngành nên gặp nhiều khó khăn, thường lung túng biên tập cho loại hình báo điện tử Nhiều tin sau biên tập không đạt yêu cầu Bộ phận Phịng Thư ký Tịa soạn có biên tập viên nên phải căng người làm việc từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối mịt Câu 3:Thưa chị! Khi công tác biên tập tập trung Phịng cơng việc có thuận lợi khơng? Trả lời: So với trước cơng tác biên tập thuận lợi nhiều chúng tơi nắm hết nội dung báo đề cập Chúng trao đổi với thuận tiện, biết trước nội dung số báo 111 tháng Nguồn lương khô viết chủ động Tuy nhiên sức ép cơng việc, sức ép chun mơn cao Câu 4: Vậy chị có đề xuất kiến nghị để công tác biên tập Báo Bắc Kạn thuận lợi hiệu hơn? Trả lời: Chúng cần tăng cường thêm người, tập huấn thêm nghiệp vụ biên tập báo chí đa loại hình Về vấn đề sở vật chất, cần phịng làm việc rộng hơn, máy móc trang thiết bị đồng đại hơn./ Xin trân trọng cảm ơn chị ! ... tập báo chí nói riêng chưa có đề tài sâu nghiên cứu cơng tác tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên bản, đặc biệt công tác tổ chức biên tập tòa soạn hai phiên báo địa phương tỉnh miền núi phía Bắc? ??... chung công tác tổ chức biên tập tịa soạn hai phiên Chương 2: Mơ hình tổ chức biên tập tòa soạn báo hai phiên địa phương miền núi phía Bắc Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị công tác tổ chức biên. .. tổ chức biên tập tịa soạn hai phiên Báo Bắc Kạn 62 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BIÊN TẬP TRONG TÒA SOẠN HAI PHIÊN BẢN Ở CÁC BÁO ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tổ chức biên tập trong tòa soạn hai phiên bản ở báo địa phương miền núi phía bắc , Công tác tổ chức biên tập trong tòa soạn hai phiên bản ở báo địa phương miền núi phía bắc