0

Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh đăk nông hiện nay

98 1 0
  • Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh đăk nông hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYấN TRUYN MAI VN TRUNG XÂY DựNG ĐộI NGũ CÔNG CHứC CấP XÃ TỉNH ĐĂK NÔNG HIệN NAY LUN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN MAI VĂN TRUNG XÂY DựNG ĐộI NGũ CÔNG CHứC CấP XÃ TỉNH ĐĂK NÔNG HIệN NAY Chuyờn ngnh: Xõy dng ng & CQNN Mã số: 60.31.02.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƢU NGỌC TỐ TÂM HÀ NỘI - 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS Trần Thị Anh Đào LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các trích dẫn số liệu, kết nêu luận văn trung thực Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước kết nêu TÁC GIẢ LUẬN VĂN Mai Văn Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Cấp xã đội ngũ công chức cấp xã 1.2 Quan niệm, nội dung xây dựng đội ngũ công chức cấp xã 18 Chƣơng 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG HIỆN NAY -THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 32 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông 32 2.2 Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông thực trạng, nguyên nhân 45 2.3 Một số vấn đề đặt 57 Chƣơng 3: MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG 61 3.1 Mục tiêu, phương hương xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông 61 3.2 Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông 64 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán vấn đề quan trọng, gắn liền với thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Trong suốt trình lãnh đạo 85 năm qua, trước mn vàn khó khăn, thách thức, Đảng ta kiện định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo đất nước giành nhiều thắng lợi vô to lớn Đạt thành tựu việc thực tốt cơng tác cán Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cán gốc công việc” [40, tr.309], “Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” [40, tr.313] Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khố X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2020 khẳng định: Cán nhân tố định thành bại cách mạng, khâu then chốt công tác xây dựng đảng Đội ngũ cơng chức cấp xã có vai trị quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, tác động trực tiếp đến nghiệp cách mạng đổi Đảng Nhà nước ta Thực cách chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định, hướng dẫn Trung ương công tác cán Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành nhiều văn công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở Qua cơng tác xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Đăk Nơng cịn nhiều mặt hạn chế, yếu như: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã nhiều mặt chưa ngang tầm yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố đất nước hội nhập quốc tế thực chủ trương xây dựng nông thôn Đảng, Nhà nước Đội ngũ cơng chức cịn thiếu số lượng, cịn nhiều cơng chức chưa đạt chuẩn theo quy định; tình trạng bố trí, sử dụng cơng chức chưa với chuyên môn đào tạo Mặt khác, phận khơng nhỏ cơng chức cấp xã cịn hạn chế số mặt như: có tư tưởng làm việc cầm chừng, thiếu ý chí phấn đấu khó khăn sách đầu nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến định biên biên chế chung quyền cấp xã, chưa có sách tuyển dụng chưa phù hợp biên chế dự phòng để đào tạo thay cơng chức; chế độ sách tiền lương phụ cấp công chức chưa thật hợp lý Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhiều nơi vùng sâu, vùng xã thiếu thốn lạc hậu, chua đáp ứng với yêu cầu thực thi nhiệm vụ địa phương, đơn vị Xuất phát từ thực tế dựa yêu cầu cấp thiết địa phương, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông nay” làm luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề cán bộ, công chức cấp xã nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Đến có nhiều cơng trình cơng bố góc độ, mức độ, khía cạnh, hình thức thể khác đăng tải công bố số sách, báo, tạp chí trung ương địa phương như: Về sách - Cuốn sách “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức”, TS Thang Văn Phúc TS, Nguyễn Minh Phương đồng chủ biên sách , Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2001 với nội dung bàn sở để xây dựng đội ngũ cán công chức nước ta - PGS.TS Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm đồng chủ biên “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá đất nước” Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2001 -Tác giả TS Nguyễn Văn Sáu GS Hồ Văn Thông đồng chủ biên “Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay” Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ấn hành năm 2003 với nội dung: Trình bày thực quy chế dân chủ sở việc xây dựng hệ thống trị cấp xã Việt Nam - Cuốn “Tổ chức máy quyền chế độ sách cán sở”, Phạm Kim Dung, Nxb Tư pháp Hà Nội, năm 2005 với nội dung:Trình bày tổ chức máy quyền cấp sở chế độ sách đội ngũ cán công chức cấp sở - Cuốn sách chuyên khảo tác giả TS Nguyễn Minh Sản “Pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn” Nxb Chính trị - Hành Hà Nội ấn hành năm 2009 với nội dung: Trình bày quy định pháp luật cán bộ, công chức cấp xã Việt Nam theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 Về đề tài khoa học - “Xây dựng đội ngũ cán sở theo Nghị Trung ương (khoá IX)” (2007), Thạc sĩ Nguyễn Thế Vinh - Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội - “Đổi phương thức nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán - công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập”, PGS.TS Bùi Đức Kháng chủ nhiệm (2010) Đề tài khoa học cấp bộ, TP Hồ Chí Minh Về luận văn, luận án - “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt phường quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn nay”, Lê Văn Sơn, Luận văn Thạc sỹ khoa học trị , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2007 với nội dung: Trình bày thực trạng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp phường quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng - “Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách xã, phường, thị trấn Kiên Giang giai đoạn nay”, Phạm Anh Tuấn, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008 với nội dung: Trình bày thực trạng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán chuyên trách cấp xã phường, thị trấn tỉnh Kiên Giang - “Chất lượng cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Điện Biên” Nguyễn Thanh Tuyền, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2009 - “Trẻ hoá đội ngũ cán lãnh đạo cấp xã tỉnh Hậu Giang giai đoạn nay”, Lê Thị Ưng, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2012 - “Xây dựng đội ngũ cán xã người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai nay”, Đặng Minh Tâm, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2013, nội dung: Trình bày thực trạng pháp xây dựng đội ngũ cán xã người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai - “Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Kiên Giang nay”, Châu Minh Tuấn, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 - “Năng lực thực thi công vụ công chức xã tỉnh Đăk Nông nay” Nguyễn Văn Hợi,Luận văn Thạc sĩ Hành cơng, Học viện Hành chính, năm 2014 - “Nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông nay” Võ Thị Lý, Luận văn Thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014, trình bày thực trạng giải pháp nâng cao lực thực thi công vụ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông - “Xây dựng ngũ đội cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp xã tỉnh Đăk Nông nay”, Nguyễn Thị Thắm, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 - “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nay”, Giang H'Đan, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước, Học viện Báo Chí Tuyên truyền, năm 2015 Về tạp chí - "Bàn chế độ sách cán cấp sở xã, phường, thị trấn", Nguyễn Hữu Đức, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1+2- 2008 - “Đổi công tác tổ chức, cán đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước”, Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Lý luận trị năm 2010 - Nguyễn Văn Vinh (2012), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp theo tinh thần Nghị Trung ương khố XI”, Tạp chí Tổ chức nhà nước - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo định 1956/QĐ/TTg tỉnh Thừa Thiên Huế, trang điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 20/6/2014 Những cơng trình khoa học nêu chừng mực định đề cập đến nhiều vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức như: quan điểm cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nội dung quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; giải pháp nâng cáo chất lượng đội ngũ 79 sách cán bộ, cơng chức Quy trình thủ tục, điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã từ đơn vị sang đơn vị khác, từ vị trí sang vị trí khác Nhưng phải đảm bảo quyền lợi công chức 3.2.4 Đổi chế sách cán bộ, cơng chức cấp xã Trên sở sách Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đăk Nông cần đạo huyện, thị xã UBND xã nhanh chóng thực chế độ, sách công chức cấp xã, tạo điều kiện để công chức cấp xã an tâm cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Thực tế địa bàn tỉnh Đăk Nơng cịn số xã việc chuyển xếp lương cho cơng chức cịn nhiều bất cập, chậm thực việc thực gặp nhiều lúng túng, thiếu thống quan có liên quan: Một việc nâng ngạch công chức xã đủ điều kiện Hàng năm có số lượng lớn cơng chức cấp xã hồn thành lớp đào tạo nâng cao trình độ chun mơn phù hợp với vị trí chức danh cơng chức đảm nhiệm cần tổ chức thi nâng ngạch để chuyển xếp lương cho công chức Tuy nhiên cơng tác tỉnh Đăk Nơng cịn nhiều vấn đề bất cập, từ việc rà soát, lập danh sách có kế hoạch cử cơng chức có tốt nghiệp cao đẳng, đại học tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để thi nâng ngạch theo quy định Vì vậy, hàng năm Sở Nội vụ phải tham mưu với UBND tỉnh Đăk Nơng có kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cho cán cấp, ngành tỉnh Có tạo động lực để cơng phấn đấu thực tốt công vụ giao Hai là, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đăk Nông cần đạo cấp ngành tỉnh giải tốt chế độ, sách cán xã tham gia đào tạo nâng cao trình độ Theo Quyết định 03/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Đăk Nơng công chức cấp xã thuộc diện quy hoạch cho chức danh “cán chủ chốt” cấp xã trở lên áp dụng sách hỗ 80 trợ đào tạo theo Quyết định Ba là, sách thu hút nhân lực có trình độ chun môn công tác xã địa bàn tỉnh Đăk Nông Tỉnh uỷ, HĐND UBND tỉnh Đăk Nông ban hành quy định chi tiết chế độ thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, phù hợp công tác xã, sách tập trung chủ yếu vào tiền lương hỗ trợ lần đầu, hỗ trợ hàng tháng Quy định chi tiết nội dung sách hỗ trợ để cán tuyển dụng luân chuyển an tâm công tác 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cấp uỷ đảng nhân dân việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Để xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương, cần phải có kiểm tra, giám sát Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đăk Nông quan tham mưu, giúp việc công tác cán bộ, công chức cấp; Huyện, Thị uỷ; MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, thị xã vai trò giám sát quần chúng nhân dân Các cấp uỷ đảng quyền, ngành, cấp coi cơng tác kiểm tra, giám sát nội dung quan trọng trình lãnh đạo, điều hành Từ đó, thường xuyên quan tâm lãnh, đạo, tổ chức, kiểm tra, giám sát Trong công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, cấp uỷ Đảng ngành cấp coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá công tác công chức Kịp thời nêu gương công chức làm tốt, giúp đỡ cơng chức gặp khó khăn; uốn nắn ngăn chặn kịp thời biểu lệch lạc, thiếu sót cơng chức cơng tác cán Để kiểm tra, giám sát công tác xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã tỉnh Đăk Nơng có hiệu quả, Huyện, Thị uỷ, UBND huyện cần xây dựng chương trình, kế hoạch xác định nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể công tác cán bộ, công chức thuộc cấp quản lý; hướng dẫn, kiểm tra đảng cấp xã, quyền quan có liên quan thực nội dung 81 đó, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải bám sát tiêu chuẩn công chức; nghị quyết, định, quy định Đảng, cấp uỷ cấp quyền cơng tác cán bộ, cơng chức, u cầu nhiệm vụ trị, tình hình thực tế địa phương Tuỳ thời điểm cụ thể mà xác định nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp, cần tập trung vào số nội dung sau: Việc quán triệt thực nghị quyết, thị Đảng chiến lược cán công tác cán Đi sâu vào việc quán triệt triển khai tổ chức thực nghị quyết, thị Đảng, quy định Nhà nước cấp công tác cán bộ, công chức Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giám sát, phản biện xã hội MTTQ nhân dân đội ngũ công chức cấp xã Tỉnh Đăk Nông cần tập trung phát huy tối đa vai trị đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn, bon, khu phố trưởng ban công tác mặt trận việc nắm bắt tư tưởng, ý kiến phản hồi, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền giải kịp thời vấn đề phát sinh từ sở Tăng cường vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò nhân dân giám sát, phản biện xã hội hoạt động cán bộ, công chức cấp xã Thường trực cấp uỷ cấp phải định kỳ giao ban với Khối vận nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải vấn đề phát sinh sở, đồng thời, phát huy tối đa vai trò nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng quyền Các cấp uỷ Đảng, quyền tạo điều kiện để nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, góp ý thực khâu quy trình cơng tác cán bộ, cơng chức Tiểu kết chương 82 Công chức cấp xã xây dựng đội ngũ công chức cấp xã vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm, để xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa điều kiện xây dựng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Những tồn tại, hạn chế lực công chức xã tỉnh Đăk Nông nguyên nhân chủ quan khách quan mang lại, việc khắc phục tồn tại, hạn chế cần có thời gian giải pháp, cách làm phù hợp Xuất phát từ có sở lý luận thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ công chức thực trạng đội công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông nay, tác giả đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ công chức xã tỉnh Đăk Nơng thời gian tới, là: - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống trị việc xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã - Tiêu chuẩn hố chức danh cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông - Tiếp tục đổi khâu công tác xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã - Hồn thiện chế sách cán bộ, cơng chức cấp xã - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cấp uỷ đảng nhân dân xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Những giải pháp đưa sở lý luận thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông Để giải pháp thực hoá thực tế nhằm khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông cần phải thực đồng giải pháp trên, muốn cần có quan tâm lãnh đạo, đạo tham gia tổ chức thực cấp ngành có liên quan từ tỉnh xã KẾT LUẬN 83 Trên sở luận chứng công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông, xuất phát từ vị trí, vai trị, tầm quan trọng cấp xã: cấp tảng hệ thống hành bốn cấp nước ta; nơi tuyệt đại phận nhân dân sinh sống, nơi trực tiếp diễn hoạt động đời sống xã hội; nơi vận động tổ chức cho nhân dân thực chủ trương, đường lối, sách, Đảng sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cấp giao; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc quyền làm chủ tập thể nhân dân, cầu nối Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; luận văn rằng, cấp xã đội ngũ công chức cấp xã có vai trị quan trọng, định đến việc thực thắng lợi nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sở Từ quan niệm cho rằng: xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã tồn hoạt động, mặt công tác nhằm tạo nên đội ngũ cơng chức cấp xã có số lượng, chất lượng, cấu hợp lý, có phẩm chất trị, đạo đức, trình độ kiến thức, lực cơng tác, phong cách làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống trị cấp xã Luận văn làm rõ chủ thể, đối tượng, mục đích, nội dung, quy trình xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã Đây vấn đề lý luận quan trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã nay, việc vận dụng lý luận vào thực tiễn vấn đề cấp bách đặt Vấn đề cấp bách tỉnh Đăk Nơng nơi khơng có vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đất nước, mà cịn thực trạng cán bộ, cơng chức công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhiều vấn đề bất cập đặt Thực tiễn khảo sát cho thấy, năm qua (từ thành lập năm 2004) thực chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chương trình, kế hoạch tỉnh Đăk Nông công tác cán 84 bộ, đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung đội ngũ cơng chức cấp xã nói riêng có bước tiến quan trọng số lượng chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương, sở Tuy nhiên, đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nơng cịn nhiều hạn chế, yếu cần phải tiếp tục củng cố, xây dựng Trong đó, có yếu kém, khuyết điểm thuộc công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Trên sở khảo sát thực trạng đội ngũ công chức công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông thời gian vừa qua, luận văn rút số kinh nghiệm có giá trị để Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đăk Nông tiếp tục lãnh đạo, đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt hiệu cao hơn; đồng thời đưa dự báo tình hình vấn đề đặt thời gian tới cần giải Xác định đắn sở lý luận đội ngũ công chức cấp xã công tác xây dựng đội ngũ công chức; đánh giá thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, dự báo tình hình vấn đề cấp bách đặt công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nơng thời gian tới; sở xác định mục tiêu, phương hướng, xem quan trọng để đề hệ thống giải pháp đắn, phù hợp, tập trung vào nhóm giải pháp về: nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống trị xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã; cụ thể hố tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức cấp xã; đổi thực quy trình cơng tác xây dựng đội ngũ cơng chức; đổi chế sách đãi ngộ điều kiện sở vật chất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp nhân dân công tác xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã Thực đồng nhóm giải pháp qn triệt sâu sắc quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, nghị Đảng ta cán công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vào điều 85 kiện cụ thể địa phương Đồng thời, phát huy cao độ nhân tố chủ quan Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đăk Nông, đảng huyện, thị xã lãnh đạo, đạo, điều hành công tác xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã, góp phần xây dựng đội ngũ công chức cấp xã vừa “hồng”, vừa “chuyên” nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ trị tỉnh Đăk Nông thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc tế nay./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Đăk Nông (2011), Nghị Đại hội đại biểu tỉnh Đăk Nông lần thứ 10 (2010-2015) Ban Tổ chức Trung ương (2012), Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, 05/11/2012, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị (khố IX) Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương (2006), Chuyên đề nghiên cứu đại hội X Đảng, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông (2005), Nghị số 05-NQ/TU ngày 27/4/2005 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông “Về công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông (2006), Nghị số 07-NQ/TU ngày 24/7/2006 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông “Về công tác cán dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020” Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông (2007), Quyết định số 337-NQ/TU ngày 12/2/2012 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông “Về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đăk Nông” Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông (2010), Quyết định số 1201-QĐ/TU ngày 17/3/2010 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông ban hành Quy chế tạo nguồn cán tỉnh Đăk Nông Bộ Nội vụ (2004), Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01 Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiêu chuẩn cán công chức xã phường - thị trấn 87 Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 10.Bộ Nội vụ - Bộ Tài - Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2012) Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27/5/2010, Hướng dẫn thực Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 11 Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã, phường, thị trấn đến năm 2010 12 Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã, 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 Chính Phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 14 Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP,ngày 25/01/2010 Chính Phủ, Quy định người cơng chức 15 Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 Chính Phủ, Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức 16 Chính phủ (2010), Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, ngày 27/4/2010 Chính Phủ, Quy định việc thủ tục nghỉ hưu cán bộ, cơng chức 17 Chính phủ (2010), Nghị định số 93/2010/NĐ-CP, ngày 31/8/2010 Chính Phủ, sửa đổi số điều nghị định số 24/2010/NĐ-CP, 88 ngày 15/3/2010 Chính Phủ, Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức 18 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 Chính Phủ, Quy định cơng chức xã, phường, thị trấn 19 Chính phủ (2011), Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 Chính Phủ, Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 11-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 25/01 việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khố IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 30/11 công tác qui hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Kết luận số 37-KL/TW Hội nghị lần 89 thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2010, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khoá XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị (XI) ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội 33 Giang H’Đan (2015), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nay, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước, Học viện Báo Chí Tuyên truyền, năm 2015 34 V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 35 V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 36 V.I Lênin (1975), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 37 V.I Lênin (1975), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 38 V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 39 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 90 44 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Kim Dung (2005), Tổ chức máy quyền chế độ sách cán sở, Nxb Tư pháp, Hà Nội 46 Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên) (2001), “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán cơng chức”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 47 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Nguyễn Minh Sản (2009), "Pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn", Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 49 Nguyễn Văn Sáu Hồ Văn Thông chủ biên (2003), "Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay", Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 50 Nguyễn Văn Hợi, Năng lực thực thi công vụ công chức xã tỉnh Đăk Nơng nay, Luận văn Thạc sĩ Hành cơng, Học viện Hành chính, năm 2014 51 Võ Thị Lý, Nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông nay, Luận văn Thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 52 Đặng Minh Tâm, Xây dựng đội ngũ cán xã người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2013 53 Phạm Anh Tuấn, Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách xã, phường, thị trấn Kiên Giang giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008 54 Châu Minh Tuấn, Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Kiên Giang 91 nay”, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 55 Nguyễn Thị Thắm, Xây dựng ngũ đội cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp xã tỉnh Đăk Nông nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 56 Nguyễn Thanh Tuyền, Chất lượng cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Điện Biên, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2009 57 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), "Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hố - đại hố đất nước", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông (2012), Quyết định số 03/2012/QĐUBND ngày 09/3/2012 quy định sách phát triển nguồn nhân lực hệ thống trị tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 20122015 59 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông (2012), Quyết định số 18/2012/QĐUBND ngày 21/9/2012 ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đăk Nơng 60 Lê Thị Ưng, Trẻ hố đội ngũ cán lãnh đạo cấp xã tỉnh Hậu Giang giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2012 61 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Viêt, Nxb Văn hố thơng tin 92 SỐ LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CƠNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH ĐĂK NƠNG (Tính đến tháng 12/2015) Trình độ Học vấn Đảng viên Dƣới 30 tuổi Từ 31-45 Từ 46-60 Tiểu học THCS THPT SC TC CĐ ĐH Chƣa qua ĐTBD BD SC TC CC, CN Chƣa qua ĐTBD Huyện Xã 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 BD Tôn giáo ĐH Dân tộc TC Nữ SC Chức danh CCcấp xã Nam QLNN Tổng số LLCT Tham gia HĐND STT Chuyên môn Tiếng dân tộc thiểu số Độ tuổi Trưởng công an 71 71 70 41 27 66 36 26 42 16 69 1 0 14 27 Xã đội trưởng 71 71 15 69 52 15 65 58 20 33 64 20 37 Kế tốn -Tài 131 50 81 12 79 38 81 12 0 131 53 30 48 90 19 15 125 13 20 Địa -Xây dựng 136 127 10 73 51 74 11 0 136 85 19 32 98 16 21 128 1 Tư pháp -Hộ tịch 100 62 38 13 66 28 63 98 43 10 46 57 14 25 91 3 15 17 Văn hóa -xã hội 113 57 55 18 48 42 57 14 0 113 56 28 27 79 12 16 108 2 12 14 Văn phòng -Thống kê 130 73 58 18 80 47 74 127 58 21 48 71 24 28 108 12 19 28 24 485 213 442 97 15 736 18 389 111 234 457 15 102 154 24 693 13 21 17 102 149 Tổng cộng 752 511 241 93 Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nơng 93 TĨM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: “Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông nay” Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số: 60 31 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lƣu Ngọc Tố Tâm Tác giả luận văn: Mai Văn Trung Cán bộ, công chức nhân tố quan trọng định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, dân tộc, khâu then chốt cơng tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc”, “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt hay kém” Công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông thời gian qua cịn số hạn chế Chính vậy, việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn vấn đề cấp thiết Với kết cấu chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Chương 2: Công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông - Thực trạng, nguyên nhân số vấn đề đặt Chương 3: Mục tiêu, hƣơng hƣớng giải pháp đẩy mạnh xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã Phân tích, đánh giá thực trạng; đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ công chức tỉnh Đăk Nông ... trạng đội ngũ công chức cấp xã công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông giai đoạn từ năm 2010 đến đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Đăk Nông thời... thực tế có ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Những nội dung sở lý luận thực tiễn cấp xã đội ngũ công chức cấp xã, nội dung xây dựng đội ngũ công chức cấp xã đề cập đến Chương... sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ công chức cấp xã thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức cấp xã Đăk Nông, luận văn đề xuất giải pháp để thực tốt việc xây dựng đội ngũ cấp xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh đăk nông hiện nay , Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh đăk nông hiện nay