0

Cái cách hành chính của ủy ban nhân dân quận 11, thành phố hồ chí minh giai đoạn hiện nay

121 2 0
  • Cái cách hành chính của ủy ban nhân dân quận 11, thành phố hồ chí minh giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:41

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN LÊ VŨ THANH TÙNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DƢ̣NG ĐẢNG VÀ CHÍ NH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN LÊ VŨ THANH TÙNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số: 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DƢ̣NG ĐẢNG VÀ CHÍ NH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HÀ NỘI – 2017 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội dồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS Trần Thị Anh Đào LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những kết cơng bố luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Lê Vũ Thanh Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ nội dung cải cách hành Uỷ ban nhân dân quận 18 Chƣơng 2: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 37 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 37 2.2 Thực trạng cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 42 2.3 Nguyên nhân vấn đề đặt cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 70 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI GIAN TỚI 81 3.1 Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhằm tăng cường cơng tác cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 81 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường chất lượng cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 87 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 TÓM TẮT LUẬN VĂN 116 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, cải cách hành vấn đề mang tính tồn cầu Cả nước phát triển nước phát triển xem cải cách hành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ mặt khác đời sống xã hội Cải cách hành yêu cầu khách quan, trình khắc phục lực cản hệ thống máy tổ chức, chế vận hành hạn chế, yếu lực quản lý điều hành máy nhà nước Những lực cản bắt nguồn từ chế, sách chồng chéo, không phù hợp đặc biệt từ thân người nằm máy Cải cách hành nội dung quan trọng quản lý nhà nước Việt Nam Sau tổng kết, đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ, kết đạt qua 10 năm triển khai thực Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010 nước ta, bên cạnh mặt tích cực, cịn hạn chế, tồn : hệ thống thể chế chưa đồng bộ, thiếu quán, chậm xác định chức năng, nhiệm vụ quản lý hành nhà nước vĩ mơ; phương thức, lề lối làm việc cịn thủ công, lạc hậu Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, sở tiếp tục đổi hành nhà nước khắc phục hạn chế, tồn thực cải cách hành Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị số 30c/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 xác định mục tiêu cụ thể, với nhiệm vụ trọng tâm : “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức, trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực cho cán bộ, cơng chức, viên chức thực thi cơng vụ có chất lượng hiệu cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ cơng” Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh quận ven, có diện tích 5,13 km 2, có 16 phường với dân số 228.030 nhân Quận 11 xác định cơng tác cải cách hành nhiệm vụ trọng tâm quan tâm đạo, điều hành tập trung, chặt chẽ, xuyêt suốt; rà soát, kiểm soát thủ tục, xây dựng ban hành văn thực thường xuyên, chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước địa bàn quận; kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức viên chức đầu vô góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; hệ thống quyền bước củng cố hoàn thiện, thực tốt chức quản lý nhà nước; phịng ban chun mơn tổ chức xếp lại theo hướng hợp lý, tinh gọn; cơng tác rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành trọng thường xuyên thực hiện, nên nhìn chung thủ tục hành đơn giản, quy trình giải cơng việc rút ngắn, điều kiện sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho cán công chức làm việc công dân bước đồng đại hóa Trách nhiệm giao tiếp giải công việc cán bộ, công chức, viên chức ngày nâng lên Mối quan hệ giải công việc phịng ban chun mơn phường bước tạo đồng bộ, chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương từ quận xuống phường bước chấn chỉnh, tạo lịng tin tổ chức cơng dân với quyền Từ thực tiễn hoạt động cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11 nêu so với mục tiêu, yêu cầu đặt nhiều nội dung hạn chế cần khắc phục, đồng thời trước yêu cầu, nhiệm vụ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn cần phải tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành quyền địa phương Vì vậy, tiếp tục tăng cường cải cách hành vấn đề cấp thiết đặt có ý nghĩa thiết thực thúc đẩy trình đổi phát triển Quận 11 nói riêng thành phố Hồ Chí Minh nói chung Với lý đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay” làm luận văn thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cải cách hành ln vấn đề bản, thiết vận động thay đổi liên tục phương diện lý luận thực tiễn, nên đòi hỏi quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý Thực tế có nhiều cơng trình khoa học, luận văn báo khoa học tiếp cận nghiên cứu cải cách hành nước nước ngồi cơng bố, tiêu biểu : 2.1 Sách đề tài khoa học liên quan đến đề tài Năm 2001, TS Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên, viết sách “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam” Cuốn sách Học viện Hành Quốc gia phát hành Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội xuất Nêu nhiều giải pháp để góp phần thực tốt Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010 Chính phủ Năm 2007, PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, viết sách “Hành nhà nước xu tồn cầu hóa” Cuốn sách Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội xuất Nêu định hướng cải cách hành xu tồn cầu hóa Năm 2010, GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm, viết xuất sách “Cải cách hành Việt Nam : thành tựu rào cản nay” Cuốn sách Học viện Chính trị - Hành Quốc gia phát hành Nêu kết đạt thực cải cách hành Việt Nam, qua thấy khó khăn, vướng mắc rào cản thực để làm sở đề giải pháp thực Năm 2013, TS Nguyễn Khắc Hùng (Đồng Chủ biên), viết xuất sách “Kinh nghiệm xây dựng triển khai kế hoạch cải cách hành cấp tỉnh” Cuốn sách xuất khn khổ Chương trình Quản trị Nhà nước Cải cách hành Đan Mạch tài trợ, giai đoạn 2008 – 2011 Nêu quy trình thực cải cách hành kinh nghiệm xây dựng triển khai kế hoạch thực cải cách hành Việt Nam cấp tỉnh, chưa thực cấp huyện 2.2 Luận án, luận văn liên quan đến đề tài Phạm Khắc Dung (2010), “Hoàn thiện mơ hình cửa Ủy ban nhân dân huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Huy Thành (2010), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức hành nhà nước theo u cầu cải cách hành tỉnh Bình Phước nay”, Luận văn Thạc sĩ Vũ Văn Linh (2011), “Thực trạng cải cách hành giải pháp, phương hướng cải cách hành giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phượng (2015), “Cải cách thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nay”, Luận văn Thạc sĩ 2.3 Các cơng trình đăng tải tạp chí Ngày 22/01/2007, tác giả Nguyễn Đức Mạnh, nêu nhận định “Nguyên nhân trì trệ, hiệu cải cách hành chính” đăng Tạp chí Cộng sản Tháng 12/2007, PGS.TS Trương Đắc Linh có viết “Một dấu chế cửa, dấu quyền quận/huyện thành phố Hồ Chí Minh : Ý tưởng đột phá thực nửa vời, trái pháp luật không khả thi” đăng Tạp chí Khoa học Pháp lý, số Năm 2013, TS Phạm Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện Hành chính, sở thành phố Hồ Chí Minh có viết đánh giá “Cải cách hành quận/huyện thành phố Hồ Chí Minh – từ chế “Một cửa, dấu” đến chế “Một cửa liên thông”” Năm 2013, Giảng viên Đặng Nguyễn Phương Truyền - Học viện Hành chính, sở thành phố Hồ Chí Minh có viết đánh giá “Hồn thiện mơ hình cửa, cửa liên thơng đáp ứng yêu cầu cải cách hành thành phố Hồ Chí Minh” TS Vũ Văn Thái - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ có viết đánh giá “Đánh giá 10 năm cải cách tổ chức máy hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 phương hướng cải cách giai đoạn 2011 - 2020” Các cơng trình, báo tạp chí có giá trị lý luận thực tiễn cho hoạt động cải cách hành Một số cơng trình luận giải sở lý luận thực tiễn Đảng lãnh đạo cơng tác cải cách hành chính, phương hướng giải pháp tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước cải cách hành chính, cụ thể nghiên cứu hành chính, hành chính, máy hành cải cách hành nhiều góc độ, khía cạnh khác : xu tồn cầu hóa vấn đề đặt hành Việt Nam; ý nghĩa cải cách hành việc xây dựng Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thành tựu hạn chế cải cách hành Việt Nam thời gian qua; giải pháp để thúc đẩy cải cách hành nước ta, thành phố Hồ Chí Minh Song thấy đến chưa có cơng trình sâu nghiên cứu có hệ thống tồn diện :“Cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay” Mục đích nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích Đề tài làm rõ sở lý luận thực tiễn thực cải cách hành địa phương Trên sở đó, đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường công tác cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, 102 Trong thời gian tới cần tiến hành đổi mạnh mẽ lề lối làm việc, phương pháp đạo điều hành nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Áp dụng hình thức quản lý tiên tiến quan, đơn vị nhà nước áp dụng tiêu chuẩn ISO quản lý hành để đánh giá, kiểm sốt thường xun hoạt động quan hành việc giải công việc cá nhân, tổ chức Thứ hai, tiếp tục mở rộng phân công, uỷ quyền cho phịng ban xử lý số nội dung cơng việc, phân cấp cho Uỷ ban nhân dân phường để thực quản lý số lĩnh vực cụ thể phù hợp với tình hình thực tế Hoạt động phải thực sở đảm bảo tính thống máy hành chính, có phân cấp hợp lý quyền hạn trách nhiệm đơn vị, phịng ban nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo đơn vị chuyên môn Uỷ ban nhân dân phường công tác quản lý quan hệ với tổ chức công dân Việc phân cấp phải bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện, quy định rõ quyền hạn nhiệm vụ có liên quan, điều kiện tài chính, nhân để thực đồng thời quy hoạch chi tiết lộ trình cụ thể để thực Thứ ba, xếp kiện toàn vấn đề tổ chức hoạt động tổ chức, đơn vị nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động mối quan hệ hợp tác thống với quan, đơn vị khác Theo cần xếp lại tổ chức nghiệp, đặc biệt tổ chức nghiệp thuộc ngành y tế, giáo dục số đơn vị nghiệp khác theo hướng hợp lí hiệu Đồng thời tiến hành phân loại đơn vị nghiệp để xây dựng phương án chuyển hẳn đơn vị nghiệp phục vụ lợi ích cơng cộng có thu, nghiệp kinh tế sang hoạt động tự trang trải kinh phí hoạt động chuyển sang loại hình doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị 103 3.2.5 Cải cách nguồn tài công theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch Sử dụng nguồn tài tiết kiệm, minh bạch, hiệu tiền đề quan trọng để vận hành tốt máy hành Do vấn đề cải cách tài cơng cần ý quan tâm thật chặt chẽ nhằm phát huy tối đa lợi ích nguồn tài đem lại, đảm bảo phát huy đầy đủ hiệu giá trị trình sử dụng nguồn lực cơng Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 11 đề biện pháp cụ thể sau : Thứ nhất, thực quản lý nguồn tài cơng thơng qua đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách Theo cần đảm bảo tính thống hệ thống tài quốc gia vai tr ̣ đạo ngân sách trung ương Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, động, sáng tạo trách nhiệm địa phương ngành, đơn vị, cấp quyền việc điều hành tài ngân sách Thứ hai, đảm bảo quyền định ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp, tạo điều kiện cho quyền địa phương chủ động xử lý công việc địa phương Theo quy định pháp luật ngân sách phân bổ cho đơn vị cấp ngân sách phạm vi dự toán duyệt phù hợp với chế độ sách Do phân cấp quản lý nguồn thu chi cho cấp quận, cấp phường hoạt động quan trọng vấn đề sử dụng nguồn tài cơng nhằm giúp cấp quyền chủ động xử lý cơng việc Đồng thời sở phân biệt rõ quan hành cơng quyền với tổ chức nghiệp, dịch vụ công; cần thực đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành chính, xóa bỏ chế độ cấp kinh phí vào kết chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng tiêu theo mục tiêu quan hành chính, đổi hệ thống định mức chi tiêu đơn giản hơn, tăng quyền chủ động cho quan sử dụng ngân sách 104 Thứ ba, đổi chế độ tài khu vực dịch vụ cơng Theo đó, cần xây dựng quan niệm đắn dịch vụ cơng Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất văn hóa Nhân dân, khơng phải mà công việc dịch vụ quan nhà nước trực tiếp đảm nhận Trong lĩnh vực định rõ công việc mà nhà nước phải đầu tư trực tiếp, công việc cần phải chuyển để tổ chức xã hội đảm nhiệm Nhà nước có sách, chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội Nhân dân trực tiếp làm dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, kiểm sốt quan hành nhà nước Đồng thời cần phải xóa bỏ chế cấp phát tài theo kiểu “xin – cho”, ban hành chế, sách thực chế độ tự chủ tài cho đơn vị nghiệp có điều kiện trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu… sở xác định nhiệm vụ phải thực hiện, mức hỗ trợ tài từ ngân sách nhà nước phần lại đơn vị tự trang trải Thứ tư, thực thí điểm để áp dụng rộng rãi số chế tài sau : Một là, cho thuê đơn vị nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng sở nhà trường, bệnh viện Hai là, khuyến khích nhà đầu tư nước, nước đầu tư phát triển sở đào tạo nghề, đại học, đại học, sở chữa bệnh có chất lượng cao thành phố, khu cơng nghiệp; khuyến khích liên doanh đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực Ba là, thực số chế khoán, số loại dịch vụ công cộng : vệ sinh đô thị, cấp, nước, xanh, cơng viên, nước phục vụ nơng nghiệp Thứ năm, đổi cơng tác kiểm sốt quan hành chính, đơn vị nghiệp 105 Hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán quan hành đơn vị nghiệp Đồng thời cần tiến hành thực dân chủ, công khai, minh bạch tài cơng, tất tiêu tài cơng bố cơng khai Những nội dung cải cách tài cơng có tác động trực tiếp tới hiệu trình cải cách hành chính, làm tăng tính tự chủ đơn vị gắn với chủ động tài chính; tạo chế tài khuyến khích đơn vị chi tiêu có hiệu quả, hướng vào kết đầu tiết kiệm ngân sách, sở tăng thu nhập cho cán bộ, cơng chức, viên chức người lao động Đó động lực thúc đẩy quan, đơn vị hành đổi tổ chức, phương hướng hoạt động nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức làm cho máy nhà nước hoạt động có hiệu lực hiệu hơn, đáp ứng u cầu cơng cải cách hành nước ta 3.2.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư sở vật chất, đại hoá cơng sở hành Ngày nay, cơng nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng tiến trình thực cải cách hành nhà nước địa bàn trình hội nhập phát triển đất nước Để tạo phương thức vận hành thông suốt, hiệu máy công quyền, thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân Quận 11 đề biện pháp thực cụ thể sau : Thứ nhất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc giải công việc người dân cho gọn, rõ ràng nhanh chóng, tránh gây phiền hà người dân Để thực nhiệm vụ trên, cần tiếp tục tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức 106 làm việc Đồng thời tiến hành hoàn thiện nâng cao hệ thống mạng nội phòng ban Uỷ ban nhân dân Quận Uỷ ban nhân dân phường, xây dựng ứng dụng phần mềm ứng dụng quản lý Xây dựng văn phòng điện tử, thực gửi quản lý công văn đến, cập nhật nhật ký cơng việc phịng, ban Uỷ ban nhân dân phường hệ thống mạng nội Đồng với việc đầu tư trang thiết bị đại việc đào tạo, nâng cao lực, trình độ cán bộ, cơng chức để có đủ khả khai thác ứng dụng, khuyến khích cán bộ, cơng chức có hòm thư điện tử để thực hoạt động giao dịch Tăng cường sở vật chất cho quan nhà nước để tiếp thu ứng dụng tiến khoa học công nghệ quản lý, xử lý công việc quan nhà nước Phấn đấu đến năm 2020 phải hồn chỉnh Chính phủ điện tử từ trung ương đến sở [39] Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện triển khai đồng hệ thống “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” theo hướng đại hóa, cơng khai, minh bạch Theo cần tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin phịng ban thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân Quận phường, xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho việc tiếp nhận, giải hồ sơ hành chính; cập nhật thường xuyên, kịp thời thơng tin trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phịng quận thơng tin liên quan đến giải thủ tục hành trình tiếp nhận, giải hồ sơ hành đến cơng tác quản lý lên cổng giao tiếp điện tử quận để người dân doanh nghiệp tra cứu Đồng thời, cần tiến hành xây dựng chế phối hợp quan liên quan, Uỷ ban nhân dân Quận với Uỷ ban nhân dân phường, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước việc giải thủ tục hành có liên quan để thực tốt mơ hình “một cửa liên thông” 107 3.2.7 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng máy quản lý nhà nước Quận 11 cải cách hành Cải cách hành nhiệm vụ hệ thống trị, cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị xã hội, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức Nhân dân Cần huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhân dân cho cơng tác cải cách hành địa bàn Với sở trên, Uỷ ban nhân dân Quận 11 đề trách nhiệm cụ thể sau : Thứ nhất, với Uỷ ban nhân dân từ quận đến sở cần tuyên truyền sâu rộng công cải cách hành cho Nhân dân Việc nâng cao nhận thức, vai trò người dân Đây người trực tiếp nhận dịch vụ hành có tác động định đến hành việc kiểm tra, giám sát hoạt động máy hành nhà nước giám sát cho trình cải cách đạt kết cao Thứ hai, thực cải cách đồng từ quận đến sở tạo thống mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, quy trình tổ chức thực Cần tăng cường kỷ luật thi hành nghiêm chế độ trách nhiệm không người vi phạm, mà cịn phải quy định hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ trách nhiệm tập thể người đứng đầu quan việc tổ chức thực cải cách hành Thứ ba, củng cố Ban đạo cải cách hành từ quận đến sở Trên sở đó, quyền quận bố trí cán chuyên trách có đủ lực, chuyên sâu, theo dõi, tham mưu cho cấp Chính quyền quận cần nâng cao thẩm quyền quan đặc trách cải cách hành trao cho quan thẩm quyền định việc đề xuất đạo trực tiếp trình cải cách hành địa phương 108 Thứ tư, thực mở rộng việc áp dụng số chế, sách số lĩnh vực làm, áp dụng chế độ tự chủ toàn diện, tự chịu trách nhiệm đơn vị hành nghiệp, chế khốn biên chế kinh phí hoạt động thường xuyên cho quan hành nhà nước Thực tốt chế khốn biên chế kinh phí quản lý hành tất quan quản lý hành nhà nước từ cấp quận đến phường Đồng thời cần đẩy mạnh thực chế khoán tổ chức máy, biên chế, kinh phí hoạt động đơn vị nghiệp công lập, tạo quyền chủ động cho đơn vị nghiệp hoạt động nghiệp, lấy việc phục vụ lợi ích xã hội làm phương châm hoạt động đơn vị nghiệp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực : Giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, tư pháp Ngồi ra, cải cách hành cần gắn với việc thực quy chế dân chủ sở giải tốt khiếu nại, tố cáo công dân Để cải cách hành thành cơng, cần xem xét đến yếu tố tác động khác phạm vi giải pháp này, đề tài quan tâm đến vấn đề sau : thực tốt quy chế dân chủ sở; quan tâm giải tốt việc khiếu nại, tố cáo công dân; xây dựng chế giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể, tổ chức trị - xã hội cán bộ, công chức thực cải cách hành q trình thực thi trách nhiệm cán bộ, công chức Tiểu kết chƣơng Cải cách hành thời gian qua Quận 11 đạt thành công đáng ghi nhận, nhiên nhiều điểm bất cập Trước yêu cầu phát triển sâu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu hội nhập mạnh mẽ tồn diện, cơng cải cách đứng trước thách thức vô to lớn Để vượt qua thử thách này, cải cách hành giai đoạn cần phải có thay đổi hết 109 sức sâu sắc phương thức lãnh đạo cấp uỷ Đảng quyền, thân thể chế hành chính, cấu hệ thống tổ chức hành đội ngũ cơng chức hành chính…Việc thực phương hướng cải cách hành phân tích cần thiết Với thành công đạt được, với tâm to lớn hệ thống trị, chắn cải cách hành giai đoạn tới thu thành cơng to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy cơng đổi mới, phát triển nhanh, mạnh, vững kinh tế - xã hội nước ta Để thực tốt nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn 2011 2020, cần thực đồng nhiều giải pháp cần có nỗ lực, cố gắng cấp, ngành địa bàn quận đồng thuận đông đảo Nhân dân 110 KẾT LUẬN Cải cách hành Việt Nam nói chung Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, diễn điều kiện thiếu kiến thức kinh nghiệm quản lý hành nhà nước thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước Trong trình đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nên có nhiều vấn đế vừa làm vừa tìm tòi, tổng kết đúc rút kinh nghiệm Do vậy, việc hình thành quan niệm nguyên tắc đạo cơng cải cách hành việc đề nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực giai đoạn trình tìm tịi, sáng tạo khơng ngừng, q trình nhận thức liên tục, thống tiến trình đổi Cho nên, cải cách hành Việt Nam Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vừa có tính chiến lược, vừa có tính chiến thuật giai đoạn, xác định khuôn khổ mục tiêu chung mục tiêu cụ thể cần đạt giai đoạn định Qua thừa nhận hạn chế cần khắc phục, thể Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh tâm xử lý yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ máy hành chính, xây dựng quyền sạch, vững mạnh, thực dân, dân dân… Điều thêm lần khẳng định trách nhiệm trước Nhân dân tập thể lãnh đạo tiên phong, gương mẫu Đây nhiều việc mà Hà Nội làm nhằm tiếp tục thực tự phê bình phê bình gắn với tiếp tục sửa chữa yếu khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Nghị Trung ương khoá XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội 111 Hy vọng với giải pháp mang tính khả thi cao để giảm tải phiền hà, trợ giúp doanh nghiệp, mang lại thuận tiện niềm tin cho Nhân dân; đồng thời xử lý mạnh mẽ biểu tham ô, nhũng nhiễu, vi phạm trật tự kỷ cương, triệt để loại bỏ nhân tố gây rối loạn hệ thống hành Nếu làm điều đó, cơng cải cách cịn nhiều cản trở chông gai này, Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh chắn có thêm nhiều thành tựu năm tới, xứng đáng với vai trị, vị trí quận nội thành, đồng thời với thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, làm tiền đề thực mục tiêu đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Việc thực cải cách hành Việt Nam nói chung Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng năm qua tương lai theo hướng làm cho máy hành hồn thiện hơn, hoạt động có hiệu hơn, phục vụ Nhân dân ngày pháp luật, tốt tiết kiệm nhất, dần bước chuyển hành từ quan cai quản thành quan phục vụ dân, làm dịch vụ hành dân, cơng dân khách hàng hành chính, người đánh gía khách quan hoạt động máy nhà nước, máy hành Tất mục tiêu cải cách hành nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với chất Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị Trung ương khoá VII Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị Trung ương khoá VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị Trung ương khoá X Ban chấp hành Trung ương Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 08 năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Bộ Nội vụ, Báo cáo Đánh giá thực chế cửa cửa liên thơng quan hành địa phương Bộ Nội vụ - Học viện Hành quốc gia, Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội, 2014 Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2001 phê duyệt Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 Chính phủ (2011), Báo cáo tổng kết Kết thực Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 10 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 11 Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 12 Học viện Hành chính, Giáo trình Quản lý học đại cương Hà Nội : Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2010 113 13 Học viện Hành Quốc gia, Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu hành Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975” Hà Nội : năm 2010 14 Học viện Hành Quốc gia, Giáo trình Hành học Hà Nội : Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2003 15 Học viện Hành Quốc gia, Giáo trình Kỹ giám sát, kiểm tra hành chính, 2006 16 Đặng Khắc Ánh (2013), “Cải cách hành bối cảnh cải cách hệ thống trị”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 207 17 Lê Thanh Hà (chủ biên), Giáo trình quản trị nhân lực, trường Đại học Lao động – Xã hội Nhà xuất Lao động xã hội, năm 2009 18 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (2007), “Hành nhà nước xu tồn cầu hóa” Hà Nội : Nhà xuất Tư pháp 19 TS Nguyễn Ngọc Hiển (2001), “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam” Hà Nội : Nhà xuất Chính trị Quốc gia 20 TS Nguyễn Khắc Hùng (Đồng Chủ biên) (2013), “Kinh nghiệm xây dựng triển khai kế hoạch cải cách hành cấp tỉnh” 21 TS Phạm Quang Huy (2013), “Cải cách hành quận/huyện Thành phố Hồ Chí Minh – từ chế “Một cửa, dấu” đến chế “Một cửa liên thông”” Học viện Hành (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) 22 PGS.TS Trương Đắc Linh (12/2007), “Một dấu chế cửa, dấu quyền quận/huyện Thành phố Hồ Chí Minh : Ý tưởng đột phá thực vời, trái pháp luật không khả thi” Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 23 Nhà xuất Đà Nẵng (2008),“Tử điển Tiếng Việt” 24 Nguyễn Đức Mạnh, “Nguyên nhân trì trệ, hiệu cải cách hành chính” Tạp chí Cộng sản, ngày 22/1/2007 114 25 Nguyễn Đức Mạnh (2010), Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Tạp chí Cộng sản số 11/2010, trang 18-21 26 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 27 Nguyễn Đình Sơn (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh “thực quyền mạnh mẽ sáng suốt Nhân dân” với cơng cải cách hành nước ta nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 11 28 TS Nguyễn Quốc Sửu, “Cần góc nhìn đại hóa hành Việt Nam”, Học viện Hành Quốc gia 29 GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (2011), “Một số vấn đề văn quản lý nhà nước, lưu trữ - lịch sử quản lý hành chính” Hà Nội : Nhà xuất Chính trị - Hành 30 GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (2010), “Cải cách hành Việt Nam : Những thành tựu khó khan thời gian nay” Hà Nội : Học viện Hành 31 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2010), “Báo cáo Xây dựng lộ trình đào tạo đến năm 2020 Kế hoạch đào tạo đến năm 2015 cho Công chức Thành phố Hồ Chí Minh” 32 Thống kê quận 11, Niên giám thống kê năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 33 TS Vũ Văn Thái, “Đánh giá 10 năm cải cách tổ chức máy hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 phương hướng cải cách giai đoạn 2011 – 2020” Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ 34 PGS.TS Vũ Thư, “Cải cách quyền địa phương Việt Nam nay” Viện Nhà nước Pháp luật – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 35 GV Đặng Nguyễn Phương Truyền (2013), “Hồn thiện mơ hình cửa, cửa liên thơng đáp ứng yêu cầu cải cách hành 115 Thành phố Hồ Chí Minh” Học viện Hành (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) 36 TS Vũ Huy Từ TS Nguyễn Khắc Hùng (1998) Hành học Cải cách hành Hà Nội : Nhà xuất Chính trị Quốc gia 37 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2010), “Đề án định hướng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực công chức cấp quyền Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Kế hoạch đào tạo đến năm 2015” 38 Ủy ban nhân dân quận 11, Kế hoạch thực Chương trình tổng thể Cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2001 – 2010 39 Ủy ban nhân dân quận 11, Kế hoạch thực Chương trình tổng thể Cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2011 – 2020 40 Ủy ban nhân dân quận 11, Báo cáo kết thực Chương trình tổng thể Cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2001 – 2010 41 Bùi Thế Vĩnh tác giả, Quản lý phát triển Tổ chức hành nhà nước, năm 2008 42 PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, “Cải cách hành xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay” Viện Nhà nước Pháp luật Việt Nam 43 http://www.chinhphu.vn 44 http://www.cpv.org.vn 45 http://www.nhandan.com.vn 46 http://www.caicachhanhchinh.gov.vn 47 www.hochiminhcity.gov.vn 48 www.quan11.hochiminhcity.gov.vn 49 www.xaydungdang.org.vn 50 www.tapchicongsan.org.vn 51 www.hcmcpv.org.vn 116 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài : “Cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay” Ngành : Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số : 60 31 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS Lƣu Ngọc Tố Tâm Tác giả luận văn : Lê Vũ Thanh Tùng Trong phần mở đầu, luận văn xác định lý chọn đề tài, tình hình nghiên cứu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, sở lý luận phương pháp nghiên cứu, đóng góp mặt khoa học ý nghĩa thực tiễn luận văn cấu trúc luận văn Đây sở lý luận, ban đầu luận văn Ở chương 1, tác giả làm sáng tỏ vấn đề lý luận cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận Luận văn trình bày vấn đề lý luận cải cách hành Uỷ ban nhân dân quận Việt Nam, đồng thời luận văn làm sáng tỏ mục tiêu, nhiệm vụ nội dung cải cách hành Uỷ ban nhân dân quận Đây sở lý luận để tác giả làm rõ thực trạng cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Ở chương 2, tác giả phân tích cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Luận văn phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thực cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, khái quát hoạt động Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đó, làm rõ thực trạng, nguyên nhân vấn đề đặt cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời rút số học kinh nghiệm thực tiễn công tác cải cách hành Ở chương 3, tác giả đề phương hướng tăng cường cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Đồng thời luận văn cụ thể hoá giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu cải cách hành Uỷ ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ... Chí Minh 37 2.2 Thực trạng cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 42 2.3 Nguyên nhân vấn đề đặt cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. .. cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Cơng tác cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. .. cải cách hành nước ta, thành phố Hồ Chí Minh Song thấy đến chưa có cơng trình sâu nghiên cứu có hệ thống tồn diện :“Cải cách hành Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái cách hành chính của ủy ban nhân dân quận 11, thành phố hồ chí minh giai đoạn hiện nay , Cái cách hành chính của ủy ban nhân dân quận 11, thành phố hồ chí minh giai đoạn hiện nay