0

NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHÓA CỬA VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

131 1 0
  • NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHÓA CỬA VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HỆ THỐNG THƠNG TIN SVTH: MSSV: SVTH: MSSV: GVHD : LÊ HẬU ĐỨC 17145277 NGUYỄN VĂN KHÁNH 17145309 ThS NGUYỄN QUANG TRÃI Tp Hồ Chí Minh, tháng 8, năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Cơng nghệ Kỹ thuật ô tô Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HỆ THỐNG THƠNG TIN SVTH: MSSV: SVTH: MSSV: GVHD : LÊ HẬU ĐỨC 17145277 NGUYỄN VĂN KHÁNH 17145309 ThS NGUYỄN QUANG TRÃI Tp Hồ Chí Minh, tháng 8, năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TP HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Khánh Lê Hậu Đức MSSV: 17145309 MSSV: 17145277 Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô Mã ngành đào tạo: Hệ đào tạo: Hệ đại trà Mã hệ đào tạo: Khóa: 2017 - 2021 Lớp: 171452B Tên đề tài NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HÊ ̣ THỚNG THƠNG TIN Nhiệm vụ đề tài Tìm hiểu ngun lí hoạt động hệ thống nâng kính khóa cửa hệ thống thơng tin Thực mơ hình hệ thống nâng kính khóa cửa mô hình hệ thống thông tin Sản phẩm đề tài - 01 thuyết minh đồ án - 01 mơ hình nâng kính khóa cửa, 01 mơ hình hệ thống thơng tin - Nơ ̣i dung hướng dẫn sử dụng và thực hành mơ hình Ngày giao nhiệm vụ đề tài: 24/02/2021 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 24/082021 TRƯỞNG BỘ MÔN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TP HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Bộ môn Điện – Điện tử ô tô PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn) Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Khánh MSSV:17145309 Hội đồng:………… Họ tên sinh viên: Lê Hậu Đức MSSV:17145277 Hội đồng:………… Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HÊ ̣ THỚNG THƠNG TIN Ngành đào tạo: Cơng nghệ kỹ thuật ô tô Họ tên GV hướng dẫn: ThS Nguyễn Quang Trãi Ý KIẾN NHẬN XÉT Nhận xét tinh thần, thái độ làm việc sinh viên (không đánh máy) Nhận xét kết thực ĐATN (không đánh máy) 2.1 Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN: 2.2 Nội dung đồ án: 2.3 Kết đạt được: 2.4 Những tồn (nếu có): Đánh giá: TT Mục đánh giá Điểm Điểm đạt tối đa Hình thức kết cấu ĐATN 30 Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung 10 Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan đề tài 10 Tính cấp thiết đề tài 10 Nội dung ĐATN 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hợi… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế chế tạo hệ thống, thành phần, 15 quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến phát triển 15 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài Sản phẩm cụ thể ĐATN Tổng điểm 10 10 100 Kết luận:  Được phép bảo vệ  Không phép bảo vệ TP.HCM, ngày tháng 08 năm 2021 Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TP HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC VIỆT NAM Bộ môn Điện – Điện tử ô tô Độc lập - Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên phản biện) Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Khánh MSSV:17145309 Hội đồng……… Họ tên sinh viên: Lê Hâ ̣u Đức MSSV: 17145277 Hội đồng……… Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MƠ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HÊ ̣ THỚNG THƠNG TIN Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Họ tên GV phản biện: ThS Nguyễn Thành Tuyên Ý KIẾN NHẬN XÉT Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN: Nội dung đồ án: (Cơ sở lý luận, tính thực tiễn khả ứng dụng đồ án, hướng nghiên cứu tiếp tục phát triển) Kết đạt được: Những thiếu sót tồn ĐATN: Câu hỏi: Đánh giá: TT Mục đánh giá Hình thức kết cấu ĐATN Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan đề tài Tính cấp thiết đề tài Điểm Điểm đạt tối đa 30 10 10 10 Nội dung ĐATN 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hợi… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, 15 quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến phát triển 15 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài Sản phẩm cụ thể ĐATN Tổng điểm 10 10 100 Kết luận:  Được phép bảo vệ  Không phép bảo vệ TP.HCM, ngày tháng 08 năm 2021 Giảng viên phản biện (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC XÁC NHẬN HỒN THÀNH ĐỒ ÁN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HÊ ̣ THỐNG THÔNG TIN Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Khánh MSSV: 17145309 Lê Hậu Đức MSSV: 17145277 Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Sau tiếp thu điều chỉnh theo góp ý Giảng viên hướng dẫn, Giảng viên phản biện thành viên Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh theo yêu cầu nội dung hình thức Chủ tích Hội đồng: Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên phản biện: Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 ... HÊ ̣ THỚNG THƠNG TIN Nhiệm vụ đề tài Tìm hiểu ngun lí hoạt động hệ thống nâng kính khóa cửa hệ thống thơng tin Thực mơ hình hệ thống nâng kính khóa cửa mơ hình hệ thống thơng tin Sản phẩm đề... thuyết minh đồ án - 01 mơ hình nâng kính khóa cửa, 01 mơ hình hệ thống thơng tin - Nô ̣i dung hướng dẫn sử dụng và thực hành mơ hình Ngày giao nhiệm vụ đề tài: 24/02/2021 Ngày hồn thành nhiệm... KÍNH KHĨA CỬA VÀ MƠ HÌNH HÊ ̣ THỚNG THƠNG TIN Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Họ tên GV hướng dẫn: ThS Nguyễn Quang Trãi Ý KIẾN NHẬN XÉT Nhận xét tinh thần, thái độ làm việc sinh viên (không
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHÓA CỬA VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN , NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG KÍNH KHÓA CỬA VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mục lục

Xem thêm