0

Trac nghiem mu luy thua logarit

4 1 0
  • Trac nghiem mu luy thua logarit

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:30

Câu 10: Tập xác định của phương trình A.... , tập xác định của hàm số là.[r] (1)MŨ – LOGARIT log  x  3  Câu 1: Nghiệm bất phương trình : A log  x  B x  C x  D  x  Câu 2: Nếu a log12 6, b log12 thì log bằng: a b a a A b  B  a C b  D a  Câu 3: Cho lgx=a , ln10=b Tính log10 e ( x) b ab 2ab a A  b B  b C  b D  b Câu 4: Đạo hàm hàm số A ( x  1) e x B y ( x  1)e x ( x  1)e x C ( x  1) e x D x e x Câu 5: Cho hàm số y x.sin x Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng? A xy '' y ' xy  2sinx B xy '  yy ''  xy ' 2sinx C xy '  yy ' xy '2sin x D xy '' y ' xy 2 cos x  sin x Câu 6: Nghiệm phương trình log  log x  1 C D A 16 B Câu 7: Tìm đạo hàm hàm số: y A là : 2 x x =2 ln B C D ln Câu 8: Nghiệm phương trình A B -1 Câu 9: Hàm số log ( x−1 ) =2 log ( x3 + x +1 ) là: C D f ( x)  x e x có giá trị lớn trên đoạn   1;1 là A e B e C D 2e Câu 10: Tập xác định phương trình A log  x  1  log  x  1 25 x 1 B x  C x 1 D x   là: (2) Câu 11: Cho a, b > thỏa mãn: A  a3 , a2 b3 b Khi đó: a  1, b  B a > 1, < b < C  a  1, b  D  a  1,  b  x Câu 12: Hàm số sau f ( x)  x e tăng trên khoảng nào A  0;   2;  B   ;   C D   ;  Câu 13: Với biểu thức a  a số a phải thỏa điều kiện A a  B a  C  a  D a  Câu 14: Cho hàm số A y 3  x  1 D = ( 1; +¥ ) 5 , tập xác định hàm số là B D = R C ln  x  x  m 1 Câu 15: Hàm số D = ( - ¥ ;1) có tập xác định là D D = R \ { 1} R m 0 m   A m  B  m  C  D m 0 log x  log x 3 Câu 16: Phương trình có bao nhiêu nghiệm? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm Câu 17: Đạo hàm hàm số f ( x ) x ln x là: A x B ln x C D ln x  f ( x )  x ln x có giá trị nhỏ trên đoạn  3;5 là Câu 18: Hàm số A 25ln Câu 19: Giá trị a B log 9ln D 32 ln bằng: D 16 Câu 20: Đạo hàm hàm số 8ln a2 A B C A e C y e cos 2x x B 3e C  e D  3e  (3) Câu 21: Số nghiệm phương trình A B C Câu 22: Cho hàm số log  log x   log  log x  2 là D  y  3x   2 , tập xác định hàm số là é D =ê êê ë A ö æ æ ù é 2ù 2ú ç ú ê 2; +¥ ÷ ç ÷ ç ; D = ¥ ; È D = - ¥ ;ç ÷ ç ú ê ÷ ç ú ç 3ú 3û ê ÷ è ç ø C è û B ë ïì 2ïü D = R \ ïí ± ïý ïï 3ïï ï îï þ Câu 23: Tập nghiệm phương trình A é ö 2ù úÈ ê 2; +¥ ÷ ÷ ÷ ê3 ÷ 3ú ÷ ú ê ø û ë D 2.2sin x  2cos x 3 là x (2k  1) , k  Z B  x   k 2 , k  Z  x   k , k  Z C D x k , k  Z log (1  x  x ) Câu 24: Tìm tập xác định hàm số sau: A x D (0; ) B D  0;   C D (0; ) \  1 D D  1;   Câu 25: Số nghiệm phương trình: log3(x − 6)= log3(x − 2)+ là: A B C D Câu 26: Đạo hàm hàm số A f '( x) e x 1 Câu 27: Với là A f ( x ) xe x là x 1 ba c Câu 28: Hàm số x A y 2 Câu 29: Cho f '( x)  x  1 e x và a, b, c là các số dương khác và c a b B y 8 x B  x 1  x 1 c b a C D C f '( x) x  e x  1 log a x  log b x   log c x So sánh các số a, b, c a b c  x  3 ln là đạo hàm hàm số nào sau đây: x B y 8  x 1 a log 15; b log 10 3x C y 2 log x D f '( x ) e 3 x 1 50 = ? 3x D y 8 3 x 1 (4) ( ) a + b- A a + b - B C 4( a + b - 1) x Câu 30: Tập nghiệm bất phương trình   x A   ;3 B  1;   C   ;1 D  1;  D 2( a + b - 1) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem mu luy thua logarit, Trac nghiem mu luy thua logarit