0

BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ

21 0 0
  • BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN  BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ Sinh viên thực Mã sinh viên : NGUYỄN VĂN TỤ 1781420227 Giáo viên hướng dẫn : TS ĐẶNG VIỆT HÙNG Khoa : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ Chuyên ngành : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG Lớp : CLC.D12DCN Hà Nội, tháng năm 2021 Báo cáo môn học: Hệ thống cung cấp điện tòa nhà Nguyễn Văn Tụ CLC.D12.DCN Mục lục Lời mở đầu Chương 1: tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm thiết kế hệ thống cung cấp điện, Chiếu sáng tòa nhà 1.1 Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện 1.2 Các quy chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện 1.3 Các quy phạm thiết kế hệ thống cung cấp điện 1.4 Chiếu sáng tòa nhà Chương 2: Thiết kế hệ thống cung cấp điện hộ .9 2.1 Thiết kế chiếu sáng phần mềm DIALUX 2.2 Thiết kế mặt cung cấp điện 17 2.2.1 Thiết kế ổ cắm .17 2.2.2 Thiết kế chiếu sáng 18 2.3 Tính tốn phụ tải 19 2.4 Sơ đồ nguyên lý hộ 20 Kết luận chung DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Sơ đồ hộ cần thiết kế chiếu sáng Hình 2.2 Tổng số lượng đèn cơng suất sau tính tốn 10 Hình 2.3 Số lượng đèn cơng suất phịng 10 Hình 2.4 Số lượng đèn cơng suất phịng 11 Hình 2.5 Sơ đồ bố trí đèn phịng ngủ 11 Hình 2.6 Sơ đồ bố trí đèn phịng khách 12 Hình 2.7 Sơ đồ bố trí đèn phịng ngủ 13 Hình 2.8 Sơ đồ bố trí đèn nhà vệ sinh 13 Hình 2.9 Sơ đồ bố trí đèn nhà vệ sinh 14 Hình 2.10 Sơ đồ độ rọi phịng khách 14 Hình 2.11 Sơ đồ độ rọi phòng ngủ .15 Hình 2.12 Sơ đồ độ rọi phòng ngủ .15 Hình 2.13 Sơ đồ độ rọi nhà vệ sinh .16 Hình 2.14 Sơ đồ độ rọi nhà vệ sinh .16 Hình 2.15 Sơ đồ bố trí ổ cắm 17 Hình 2.16 Sơ đồ bố trí đèn 18 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tính tốn phụ tải hộ 19 Bảng 2.2 Chọn Aptomat 19 LỜI MỞ ĐẦU Cung cấp điện ngành quan trọng xã hội lồi người, q trình phát triển nhanh khoa học kỹ thuật nước ta đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vì thế, việc thiết kế cung cấp điện vấn đề quan trọng khơng thể thiếu ngành điện nói chung sinh viên học tập, nghiên cứu lĩnh vực nói riêng Trong năm gần đây, nước ta đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế, xã hội Số lượng nhà máy công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, … gia tăng nhanh chóng dẫn đến sản lượng điện sản xuất tiêu dùng nước ta tăng lên đáng kể dự báo tiếp tục tăng nhanh năm tới Do mà cần đội ngũ người am hiểu điện để làm công tác thiết kế vận hành, cải tạo sửa chữa lưới điện nói chung khâu thiết kế hệ thống cung cấp điện quan trọng Nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức học trường vào việc thiết kế cụ thể Nay em giao đề tài “Trình bày quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng tòa nhà thiết kế cung cấp điện cho hộ” Báo cáo mơn học: Hệ thống cung cấp điện tịa nhà Nguyễn Văn Tụ CLC.D12.DCN CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY PHẠM TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG TRONG TÒA NHÀ 1.1 Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện - TCXD 175:1990 Mức ồn cho phép cơng trình cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho cơng trình công nghiệp – Yêu cầu chung - TCVN 3751:1981 Trạm biến áp trọn công suất đến 1000 KVA, điện áp đến 20 kV – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 6160 Phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế - TCVN 7447-1 (IEC 960364-1) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà – Phần 1: Nguyên tắc bản, đánh giá đặc tính chung, định nghĩa - TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà Phần 5-51: Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung - TCVN 7447-5-53 (IEC 60364-5-53) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà – Phần - Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt điều khiển - TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà – Phần - Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ dây liên kết bảo vệ - TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà – Phần - Lựa chọn lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác - TCVN 9207:2012 Đặt đường dây dẫn điện nhà công trình cơng cộng 1.2 Các quy chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện Các quy chuẩn hệ thống điện nhà công cộng quy định QCVN 12:2014/BXD - TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) Bảo vệ chống sét- Phần 1: Nguyên tắc chung - TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) Bảo vệ chống sét – Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu nguy hiểm tính mạng - TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà – Phần 7-710: Yêu cầu hệ thống lắp đặt đặc biệt khu vực đặc biệt – Khu vực y tế Các quy chuẩn an toàn cháy cho nhà cơng trình quy định QCVN 06:2020/BXD - TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng - TCVN 9310-4:2012 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 4: Phương tiện chữa cháy - TCVN 9310-8:2012 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn xử lý vật liệu nguy hiểm - TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 1: Yêu cầu chung - TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 3: Chỉ dẫn phương pháp thử áp dụng số liệu thử nghiệm - TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 4: Các yêu cầu riêng phận ngăn cách đứng chịu tải - TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 5: Các yêu cầu riêng phận ngăn cách nằm ngang chịu tải - TCVN 9311-6:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 6: Các yêu cầu riêng dầm - TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 7: Các yêu cầu riêng cột - TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa, phận kết cấu tòa nhà – Phần 8: Các yêu cầu riêng phận ngăn cách đứng không chịu tải - TCVN 9383:2012 Thử ngiệm khả chịu lửa – Cửa cửa ngăn cháy 1.3 Các quy phạm thiết kế hệ thống cung cấp điện - QTĐ 11 TCN 18:2006 Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung - QTĐ 11 TCN 19:2006 Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện - QTĐ 11 TCN 20:2006 Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối trạm biến áp - QTĐ 11 TCN 21:2006 Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ tự động 1.4 Chiếu sáng tòa nhà - TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo, cơng trình cơng cộng - TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình cơng cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4400:1987 Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngũ định nghĩa - TCVN 7114-1:2008 Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà - TCVN 7114-3:2008 Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn bảo vệ nơi làm việc nhà CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CĂN HỘ 2.1 Thiết kế chiếu sáng phần mềm DIALUX - Sơ đồ hộ cần thiết kế chiếu sáng Hình 2.1 Sơ đồ hộ cần thiết kế chiếu sáng - Tổng số lượng đèn công suất sau tính tốn Hình 2.2 Tổng số lượng đèn cơng suất sau tính tốn - Số lượng đèn cơng suất cho phịng Hình 2.3 Số lượng đèn cơng suất phịng Hình 2.4 Số lượng đèn cơng suất phịng - Sơ đồ bố trí đèn phịng(ngủ 1, khách, ngủ 2,vs1, vs2) Hình 2.5 Sơ đồ bố trí đèn phịng ngủ Hình 2.6 Sơ đồ bố trí đèn phịng khách Hình 2.7 Sơ đồ bố trí đèn phịng ngủ Hình 2.8 Sơ đồ bố trí đèn nhà vệ sinh Hình 2.9 Sơ đồ bố trí đèn nhà vệ sinh - Sơ đồ độ rọi phòng(khách, ngủ1, ngủ 2, nvs1, nvs2) Hình 2.10 Sơ đồ độ rọi phịng khách Hình 2.11 Sơ đồ độ rọi phịng ngủ Hình 2.12 Sơ đồ độ rọi phịng ngủ Hình 2.13 Sơ đồ độ rọi nhà vệ sinh Hình 2.14 Sơ đồ độ rọi nhà vệ sinh 2.2 Thiết kế mặt cung cấp điện 2.2.1 Thiết kế ổ cắm Hình 2.15 Sơ đồ bố trí ổ cắm 2.2.2 Thiết kế chiếu sáng Hình 2.16 Sơ đồ bố trí đèn 2.3 Tính tốn phụ tải a) Tính tốn phụ tải hộ Bảng 2.1 Tính tốn phụ tải hộ Thiết bị Ổ cắm Đèn downline Đèn downline Điều hịa Bình nước nóng Cơng suất (W) 700 22 2000 2500 Số lượng 14 10 Tổng Hệ số cosphi Hệ số sử dụng Công suất (W) 0.85 0.95 0.95 0.9 0.85 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 8820.00 158.40 54.00 4200.00 3000.00 16232.40 Hệ số cos𝜑𝑡𝑏 = 0,86 Cơng suất tồn phần hộ S = 18,78 kW Dòng điện làm việc I = 85,37 A b) Chọn Aptomat Bảng 2.2 Chọn Aptomat Thiết bị Áp to mát Số cực Aptomat tổng Ổ cắm phòng ngủ Ổ cắm phòng ngủ Đèn phịng khách Ổ cắm phịng khách Bình nước nóng Điều hịa đèn ngủ 100 Dịng cắt (kA) 16 4.5 10 4.5 11 4.5 25 4.5 16 10 1 4.5 4.5 4.5 2.4 Sơ đồ nguyên lý hộ KẾT LUẬN CHUNG Qua báo cáo môn học giúp em hiểu thêm kiến thức môn học Biết quy định, quy chuẩn thiết kế cung cấp điện, sử dụng phần mềm Tuy nhiên, với thời gian giới hạn nên nhiều kiến thức em chưa tìm hiểu hết, mong thời gian tới em tìm hiểu thêm Xin cảm ơn thầy bạn đóng góp ý kiến để báo cáo hoàn thiện Em xin cảm ơn! ... thống cung cấp điện 1.2 Các quy chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện 1.3 Các quy phạm thiết kế hệ thống cung cấp điện 1.4 Chiếu sáng tòa nhà Chương 2: Thiết kế hệ thống cung. .. nhà thiết kế cung cấp điện cho hộ” Báo cáo môn học: Hệ thống cung cấp điện tòa nhà Nguyễn Văn Tụ CLC.D12.DCN CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY PHẠM TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN,... 19 LỜI MỞ ĐẦU Cung cấp điện ngành quan trọng xã hội lồi người, q trình phát triển nhanh khoa học kỹ thuật nước ta đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vì thế, việc thiết kế cung cấp điện vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ , BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ