0

BC BIEU MAU THONG KE

8 2 0
  • BC BIEU MAU THONG KE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 06:08

Néi dung 2 Phßng chèng sèt rÐt TS bÖnh nh©n sèt rÐt míi ph¸t hiÖn TS bÖnh nh©n tö vong do sèt rÐt Phßng chèng HIV/AIDS Sè ca nhiÔm HIV míi ph¸t hiÖn + Tr®: N÷ Số ca nhiễm HIV đợcphát hiệ[r] (1)BiÓu: 1/BCX §¬n vÞ hµnh chÝnh, d©n sè vµ t×nh h×nh sinh tö B¸o c¸o n¨m STT 1 ChØ tiªu DiÖn tÝch ( km ) Sè th«n, b¶n Số thôn, có NVYT hoạt động Số T có cô đỡ đợc ĐT > thg Dân số xã đến 1/7 Tr®: N÷ - Sè TE < tuæi - Sè TE > 15 tuæi - Sè PN 15 - 49 tuæi Tổng số trẻ đẻ sống Tr®: N÷ Sè lîng STT ChØ tiªu Tæng sè tö vong Tr®: N÷ N¬i tö vong - T¹i CSYT - T¹i nhµ - N¬i kh¸c - Tö vong < tuæi Tr®: N÷ - Tö vong < tuæi Tr®: N÷ Xã đạt tiêu chí Quốc gia y tế: Cã Trạm y tế đạt tiêu chuẩn xỷ lý chất thải: Rắn Sè lîng Kh«ng KhÝ Láng BiÓu: 2/BCX Ng©n s¸ch tr¹m y tÕ B¸o c¸o n¨m STT I II 1.1 1.2 1.3 Đơn vị tính: Triệu đồng ChØ tiªu Sè lîng Ghi chó Thu ng©n s¸ch y tÕ - Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp - Thu BHYT - Thu dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh - Thu kh¸c Chi ng©n s¸ch y tÕ + Chi thêng xuyªn - Chi l¬ng cho nh©n viªn y tÕ - Chi mua s¾m phôc vô chuyªn m«n - Chi kh¸c + Chi ®Çu t ph¸t triÓn BiÓu: 3/BCX T×nh h×nh nh©n lùc y tÕ x· Số có mặt đến 31 tháng 12 Nh©n lùc tr¹m y tÕ Nh©n lùc y tÕ th«n b¶n Trong đó Trong đó STT Trình độ chuyên môn D©n téc Ýt D©n téc Ýt Tæng sè Tæng sè N÷ N÷ ngêi ngêi Tæng sè TiÕn sü y khoa Chuyªn khoa II y Th¸c sÜ y Chuyªn khoa I y (2) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B¸c sÜ TiÕn sÜ YTCC YTCC chuyªn khoa I Th¹c sÜ YTCC YTCC chuyªn khoa II Cö nh©n TYCC Y sü KTV y sau đại học KTV y đại học KTV y cao đẳng KTV y trung häc KTV y s¬ häc Điều dỡng sau đại học Điều dỡng đại học STT Trình độ chuyên môn 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nh©n lùc tr¹m y tÕ Trong đó D©n téc Ýt Tæng sè N÷ ngêi Nh©n lùc y tÕ th«n b¶n Trong đó D©n téc Ýt Tæng sè N÷ ngêi Điều dỡng cao đẳng §iÒu dìng trung häc §iÒu dìng s¬ häc Hộ sinh sau đại học Hộ sinh đại học Hộ sinh cao đẳng Hé sinh trung häc Hé sinh s¬ häc TiÕn sÜ dîc Dîc sÜ chuyªn khoa II TiÕn sÜ dîc Dîc sÜ chuyªn khoa I Th¹c sÜ dîc Dợc sĩ cao đẳng Dîc sÜ TH & KTV dîc Dîc t¸ Cô đỡ thôn C¸n bé CBNV kh¸c BiÓu: 4/BCX Hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em & kế hoạch hóa gia đình STT I 1.1 2.1 3.1 Tªn chØ tiªu Ch¨m sãc søc kháe bµ mÑ Phô n÷ cã thai B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng Tæng sè + Tr®: vÞ thµnh niªn Số PN có thai đợc XN HIV + Trđ: có kq khẳng định nhiễm HIV Tæng sè lît kh¸m thai + Tr®: Sè lît XN níc tiÓu Tổng số phụ nữ đẻ Trong đó T¹i TYT T¹i nhµ (3) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 STT II 1.1 5.1 8.1 8.2 8.3 III 1.1 1.2 1.3 1.4 + Trđ: - Số đẻ vị thành niên - Số đợc quản lý thai - TS tiªm mòi v¾cxin phßng uèn v¸n - Số đợc KT lần T kỳ - Số đợc KT > lần T kỳ - Sè XN HIV tríc, mang thai - Sè XN HIV chuyÓn d¹ - Số có kq khẳng định nhiễm HIV + Trđ: Số đợc khẳng định tr kỳ thai - Số đợc XN viêm gan B - Số đợc XN Giang mai - Số đợc cán y tế đỡ - Số đợc cán có kỹ đỡ - Số đẻ sở y tế - Số đẻ thứ trở lên TS bà mẹ/trẻ SS đợc CS sau sinh + Tr®: Ch¨m sãc tuÇn ®Çu TS m¾c vµ TV tai biÕn s¶n khoa + Tr®: - B¨ng huyÕt - S¶n giËt - Vì tö cung - Uèn v¸n s¬ sinh - NhiÔm trïng - Tai biÕn ph¸ thai Kh¸c M TV M TV Sè ph¸ thai + Tr®: < tuÇn - VÞ thµnh niªn Tªn chØ tiªu Tæng sè lît kh¸m phô khoa Tæng sè lît ch÷a phô khoa Ch¨m sãc søc kháe trÎ em Trẻ đẻ sống + Tr®: n÷ Số trẻ đẻ non Sè trÎ bÞ ng¹t Sè trÎ sinh tõ bµ mÑ nhiÔm HIV Trẻ sơ sinh đợc cân + TrÎ SS cã träng lîng < 2500gram Số trẻ đợc bú mẹ đầu Số trẻ đợc tiêm vitamin K1 Tö vong thai nhi vµ TV trÎ em + Tử V thai nhi 22 tuần đến đẻ + Tö vong < ngµy + Tö vong s¬ sinh ( chÕt < 28 ngµy) Sè TE SDD < tuæi (c©n nÆng/tuæi) Kế hoạch hóa gia đình TS ngêi míi ¸p dông c¸c BPTT - Số đặt vòng - Sè míi dïng thuèc TT + Tr®: Thuèc viªn Thuèc tiªm Thuèc cÊy Bao cao su - Sè míi triÖt s¶n + Tr®: Nam - Biện pháp đại khác Tai biÕn KHHG§ Tæng sè Trong đó T¹i TYT T¹i nhµ (4) 2.1 2.2 - Sè m¾c - Sè tö vong BiÓu: 5/BCX Hoạt động khám chữa bệnh B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng STT 1 ChØ tiªu Tæng sè giêng cña tr¹m Sè lîng Tæng sè lît kh¸m bÖnh chung 2.1 + Trong đó: Nữ - Sè lît KB cho bÖnh nh©n BHYT 2.2 - Sè lît KB b»ng YHH§/ YHCT 2.3 - Sè lît KB cho trÎ em < 15 tuæi Tæng sè lît xÐt nghiÖm Tæng sè lît siªu ©m Tæng sè bÖnh nh©n chuyÓn tuyÕn Tæng sè lît kh¸m dù phßng Ghi chó BiÓu: 6/BCX Hoạt động tiêm chủng mở rộng B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng STT ChØ tiªu A I 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tiªm chñng Tiªm chñng c¬ b¶n cho trÎ < tuæi Tæng sè trÎ em < tuæi TS trẻ tiêm/ uống đủ liều ( sởi 1) - TS trÎ tiªm BCG - Viªm gan B s¬ sinh < 24 giê - TS trÎ tiªm DPT-VGB-Hip3 - TS trÎ uèng 0PV3 - TS trÎ uèng DPT4 - TS trÎ tiªm sëi Rubella 18 th¸ng Sè lîng (5) - TS trẻ tiêm phòng đầy đủ bệnh Tiêm phòng các bệnh khác ( tính trẻ đã tiêm đủ liều) - §èi tîng tiªm viªm N·o nhËt b¶n + Trđ: Số trẻ đã tiêm đợc mũi - §èi tîng tiªm phßng th¬ng hµn + Trđ: Số trẻ đã đợc tiêm - §èi tîng tiªm phßng T¶ + Trđ: Số trẻ đã uống đợc lần III TS PN cã thai tiªm phßng AT2+ Tr®: ®an téc Ýt ngêi - TS trẻ đợc uống VTM A M¾c ChÕt B M¾c, tö vong bÖnh cã v¾cxin phßng ngõa Nghi sëi Ho gµ LMC B¹ch hÇu Uèn v¸n s¬ sinh Uèn v¸n kh¸c Lao mµng n·o Lao kh¸c Viªm gan vi rót 10 Viªm n·o vi rót 11 T¶ 12 Th¬ng hµn BiÓu: 7/BCX T×nh h×nh m¾c vµ tö vong tai n¹n th¬ng tÝch B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng STT Tªn tai n¹n TT M¾c Tö vong Ghi chó Tai n¹n giao th«ng §uæi níc Ngộ độc thực phẩm Tù tö Tai nạn lao động Tai n¹n kh¸c 2.7 II STT 10 11 12 13 14 BiÓu: 8/BCX T×nh h×nh m¾c vµ tö vong bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng M· sè theo Tªn bÖnh Nhãm (*) M¾c Tö vong ICD - 10 T¶ A A00 Th¬ng hµn B A01 Lþ trùc trïng B A03 Lþ amip B A06 Tiªu ch¶y B A09 Viªm n·o vi rót B A83 Sèt xuÊt huyÕt B A90/A91 Sèt rÐt B B50 Viªm gan vi rót B B15 BÖnh d¹i B A82 Viªm n·o n·o m« cÇu B A39 Thñy ®Ëu B B01 B¹ch hÇu B A36 Ho gµ B A37 (6) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Uèn v¸n s¬ sinh Uèn v¸n kh¸c LiÖt mÒm cÊp nghi b¹i liÖt Sëi Quai bÞ Rubella ( Rubeon) Cóm Cóm A BÖnh vi rót A deno DÞch h¹ch Than Xo¾n khuÈn vµng da ( leptospira) Tay - Ch©n - MiÖng BÖnh liªn cÇu lîn ë ngêi Viªm phæi NK đờng hô hấp trên BiÓu: 9/BCX B A B B B B B A B A B B B B A33 A35 A80 B05 B26 B06 J10,11 J09 B30 A20 A22 A27 A08.4 B95 B95 Hoạt động phòng chống bệnh xã hội B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng STT I II III Néi dung Phßng chèng sèt rÐt TS bÖnh nh©n sèt rÐt míi ph¸t hiÖn TS bÖnh nh©n tö vong sèt rÐt Phßng chèng HIV/AIDS Sè ca nhiÔm HIV míi ph¸t hiÖn + Tr®: N÷ Số ca nhiễm HIV đợcphát + Tr®: N÷ Sè nhiÔm HIV ph¸t hiÖn tuæi 15-49 + Tr®: N÷ Số mắc AIDS đợc quản lý Sè ca tö vong HIV/AIDS Søc kháe t©m thÇn Số bệnh nhân mắc động kinh Số bệnh nhân đợc quản lý Sè bÖnh nh©n míi ph¸t hiÖn Sè BN m¾c t©m thÇn ph©n liÖt Số bệnh nhân đợc quản lý Sè bÖnh nh©n míi ph¸t hiÖn Sè BN m¾c trÇm c¶m Số bệnh nhân đợc quản lý Sè bÖnh nh©n míi ph¸t hiÖn Sè lîng Ghi chó (7) BiÓu: 10/BCX Tình hình tử vong cộng đồng B¸o c¸o 3, 6, vµ 12 th¸ng Tö vong chung STT Nguyªn nh©n tö vong Tæng sè 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TV mÑ Trong đó N÷ <1 tuæi Tõ <5 tuæi Tõ 5< 15 tuæi Tõ Tõ 15 > < 60 60 tuæi tuæi 10 BÖnh lao Viªm gan Sèt vi rót, sèt xuÊt huyÕt HIV/AIDS Ung th c¸c lo¹i Khèi u lµnh tÝnh vµ Ko râ T/ chÊt Đái tháo đờng C¸c bÖnh t©m thÇn Viªm n·o, mµng n·o Tai biÕn m¹ch m¸u n·o C¸c bÖnh kh¸c cña hÖ tuÇn hoµn BÖnh phæi t¾c nghÏn m·n tÝnh Viªm phæi/ viªn phÕ qu¶n BÖnh hÖ tiªu hãa BÖnh hÖ x¬ng khíp BÖnh hÖ sinh dôc tiÕt niÖu BÖnh lý thêi kú chu sinh Tử vong liên quan đến thai nghén Tai n¹n giao th«ng §uèi níc Ngộ độc thực phẩm Tù tö C¸c TNTT kh¸c C¸c bÖnh/triÖu chøng kh¸c Không xác định đợc nguyên nhân KiÕn nghÞ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (8) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ngêi lËp biÓu (Ký ghi râ hä tªn) Ngµy ……… th¸ng …… n¨m 20… Thủ trởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: BC BIEU MAU THONG KE, BC BIEU MAU THONG KE