0

Nghiên cứu các trường hợp thiểu ối ở tuổi thai từ 13 37 tuần tại BV phụ sản TW

98 22 0
  • Nghiên cứu các trường hợp thiểu ối ở tuổi thai từ 13 37 tuần tại BV phụ sản TW

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:51

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ Y TẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y IIÀ NỘI PHẠM MINH GIANG Nghiên cứu trường hợp thiểu ối tuổi thai từ 13 đến 37 tuần bệnh viện phụ sản trung ương LVẶN VĂN TÓT NGHIỆP BÁC SỶ NỘI TRÚ HÀ NỘI-2014 •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các trường hợp thiểu ối ở tuổi thai từ 13 37 tuần tại BV phụ sản TW , Nghiên cứu các trường hợp thiểu ối ở tuổi thai từ 13 37 tuần tại BV phụ sản TW

Từ khóa liên quan