0

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CMV trên bệnh nhân HIVAIDS tại BV bệnh nhiệt đới TW(2010 2014)

107 7 0
  • Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CMV trên bệnh nhân HIVAIDS tại BV bệnh nhiệt đới TW(2010 2014)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:51

1 DẠT VÁN ĐÈ Nhiêm IIIV/AIDS (do Vi nít gãy suy giâm mien dịch ứ người - HIV Human Immunodeficiency Virus) lã vấn dê toán cẩu dặc biệt la nước chậm dang phát triên nơi mà nguồn lực cho chan đoán, điều trị (heo dõi vá quan lý người nhiễm HIV/AIDS côn nhiều hạn chế Vi rút IHV sau vảo thê người sê tân cóng yếu vào te bảo mien dịch cua the (te bào Lympho T: dặc biột lả TCD4) [1] làm chết chức nâng cùa tế bào mien dịch đồng thời làm rổi loạn trinh dãp img mien dịch dịch the cua the hậu gây suy giảm mien dịch ngày nặng theo thởi gian vả người nhiem HIV/AIDS sê bị mảc bệnh nhiêm trùng hội khác nhai Trong cân nguyên gây nhiêm tròng hội người nhiễm HIV'AIDS giai đoạn muộn, thi CMV (Cytomegalo virus) la nguyên nhàn thường gặp [2] CMV la loại vi rút gãy bệnh người gặp nhiều địa phương the giới Ti lê CMV (hay đời theo địa lý giao dộng khoang 40-100% [3J Theo báo cảo gần cùa Hội Truyền Nhiêm Hoa Kỳ hem 50% sớ người tnrớng (hành trẽn the giới trạng thái nhiem CMV tiềm tàng [4], Nhùng người nhiem IIIV vả có sổ CD4
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CMV trên bệnh nhân HIVAIDS tại BV bệnh nhiệt đới TW(2010 2014) , Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CMV trên bệnh nhân HIVAIDS tại BV bệnh nhiệt đới TW(2010 2014)

Từ khóa liên quan