0

Phân tích tính đa hình a4889g của gen CYP1A1 bằng kỹ thuật RFLP PCR trên một số mẫu ung thư phổi

60 9 0
  • Phân tích tính đa hình a4889g của gen CYP1A1 bằng kỹ thuật RFLP PCR trên một số mẫu ung thư phổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

•KT 4» HỄ? BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘYTẾ TRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI • • •• • ••• DÀO NGỌC PHỦ PHẢN TÍCH TÍNH ĐA HÌNH A4889G CỮAGENCYP1A1 BÂNG KỲ THI ẠT RFLP-PCR TRÊN MỌT so MÂU UNG THƯ PHÔI KIIÔA LUẠN TOT NGHIẸP BÁC SỸ DA KIIOA KHÓA 2009-2015 NGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS TRÀN HUY THỊNH llã NỘỈ2015 •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tính đa hình a4889g của gen CYP1A1 bằng kỹ thuật RFLP PCR trên một số mẫu ung thư phổi , Phân tích tính đa hình a4889g của gen CYP1A1 bằng kỹ thuật RFLP PCR trên một số mẫu ung thư phổi